Additional file 28 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 28: Table S6. Proteomic Subtypes of PDAC Patients. Table S6A Proteomic subtypes, transcriptomic subtypes and phosphoproteomic subtypes of PDAC patients. Table S6B A list of differentially expressed proteins among three subtypes. Table S6C Pathway alterations in the proteomic subtypes of the PDAC cohort. Table S6D Matrix of protein expression and kinase activity of kinase activated in S-III. Table S6E Matrix of differential pathway enrichment between patients located in H-PDAC and BT-PDAC. Table S6F...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.