Additional file 29 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 29: Table S7. Characterization of Immune Infiltration in PDAC. Table S7A Matrix of xCell signatures significantly altered in 5 immune subgroups. Table S7B Matrix describing the expression of proteins in 5 immune subgroups. Table S7C Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in 5 immune subgroups, transcriptome level. Table S7D Matrix of amplification/deletion events of genes in 5 immune subgroups. Table S7E Matrix describing the expression of proteins involved in TCA cycle.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.