Additional file 30 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 30: Table S8. HOGA1 inactivation promotes pancreatic cancer growth through activating LARP7-CDK1 pathway. Table S8A Quantified western blot results of 12 pairs of samples. Table S8B Proliferation of PANC-1 and BxPC-3 cells associated with HOGA1 knocked down. Table S8C Proliferation of PANC-1 and BxPC-3 cells associated with HOGA1 overexpressed. Table S8D Proliferation of PANC-1 and BxPC-3 cells associated with metabolic enzyme treatment. Table S8E A list of 773 different proteins detected in PANC-1...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.