Additional file 1 of CDH17 nanobodies facilitate rapid imaging of gastric cancer and efficient delivery of immunotoxin

Jingbo Ma, Xiaolong Xu, Chunjin Fu, Peng Xia, Ming Tian, Liuhai Zheng, Kun Chen, Xiaolian Liu, Yilei Li, Le Yu, Qinchang Zhu, Yangyang Yu, Rongrong Fan, Haibo Jiang, Zhifen Li, Chuanbin Yang, Chengchao Xu, Ying Long, Jigang Wang & Zhijie Li
Additional file 1. Supplementary figures, materials, and methods.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.