Additional file 2 of Expanding known viral diversity in plants: virome of 161 species alongside an ancient canal

Shixing Yang, Qingqing Mao, Yan Wang, Jingxian He, Jie Yang, Xu Chen, Yuqing Xiao, Yumin He, Min Zhao, Juan Lu, Zijun Yang, Ziyuan Dai, Qi Liu, Yuxin Yao, Xiang Lu, Hong Li, Rui Zhou, Jian Zeng, Wang Li, Chenglin Zhou, Xiaochun Wang, Quan Shen, Hui Xu, Xutao Deng, Eric Delwart … & Wen Zhang
Additional file 2. Fig. S1: Pictures of plant strains or leaves collected in the present study.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.