Additional file 5 of Expanding known viral diversity in plants: virome of 161 species alongside an ancient canal

Shixing Yang, Qingqing Mao, Yan Wang, Jingxian He, Jie Yang, Xu Chen, Yuqing Xiao, Yumin He, Min Zhao, Juan Lu, Zijun Yang, Ziyuan Dai, Qi Liu, Yuxin Yao, Xiang Lu, Hong Li, Rui Zhou, Jian Zeng, Wang Li, Chenglin Zhou, Xiaochun Wang, Quan Shen, Hui Xu, Xutao Deng, Eric Delwart … & Wen Zhang
Additional file 5. Fig. S32: The host assignment of plant-associated viruses by using BLASTx searching the contigs assembled from the NGS data of each plant species (those containing possible non-plant-infecting virus) against the total mitochondrial proteome database that were downloaded from GenBank.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.