Additional file 2 of Proteomic profiling of circulating plasma exosomes reveals novel biomarkers of Alzheimer’s disease

Huimin Cai, Yana Pang, Qi Wang, Wei Qin, Cuibai Wei, Ying Li, Tingting Li, Fangyu Li, Qigeng Wang, Yan Li, Yiping Wei & Longfei Jia
Additional file 2: Figures S1. Confirmation of exosomes by transmission electron microscopy (TEM).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.