Exploring the Binding interaction between herring sperm DNA and sunitinib: insights from spectroscopic and molecular docking approaches

Jie-Hua Shi, Dong-Qi Pan, Kai-Li Zhou & Yan-Yue Lou
Exploring the Binding interaction between herring sperm DNA and sunitinib: insights from spectroscopic and molecular docking approaches