Exploring the Binding interaction between herring sperm DNA and sunitinib: insights from spectroscopic and molecular docking approaches

Jie-Hua Shi, Dong-Qi Pan, Kai-Li Zhou & Yan-Yue Lou
Exploring the Binding interaction between herring sperm DNA and sunitinib: insights from spectroscopic and molecular docking approaches

1 Related Work

Exploring the binding interaction between herring sperm DNA and sunitinib: insights from spectroscopic and molecular docking approaches

Jie-Hua Shi, Dong-Qi Pan, Kai-Li Zhou & Yan-Yue Lou
Exploring the binding interaction between herring sperm DNA and sunitinib: insights from spectroscopic and molecular docking approaches

Resource Types

  • Text
    1

Publication Year

  • 2018
    1

Registration Year

  • 2018
    1