Additional file 1: of PM2.5 promotes human bronchial smooth muscle cell migration via the sonic hedgehog signaling pathway

Xiuqin Ye, Wei Hong, Binwei Hao, Gongyong Peng, Lingmei Huang, Zhuxiang Zhao, Yumin Zhou, Mengning Zheng, Chenglong Li, Chunxiao Liang, Erkang Yi, Jinding Pu, Bing Li & Pixin Ran
Figure S1A–D. Effects of PM2.5 on the migration of HBFs. (A) HBF migration in the control group. (B) Effects of TAPM2.5 on HBF migration. (C) Effects of WSPM2.5 on HBF migration. (D) Quantitative analysis of HBF migration. *, P 
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.