Factors influencing and long-term effects of manual myotomy phenomenon during physiotherapy for congenital muscular torticollis

Zhenhui Zhao, Hansheng Deng, Xin Qiu, Gen Tang, Huijia Zheng, Fang Yang, Futang Gao, Zhengyu Wu, Yuanheng Li, Shuaidan Zeng, Jiaxin Zhao, Yiyuan Sun, Ziheng Zhou, Yu Tang, Zhiwen Cui, Weiqing Li, Xiaodi Chen, Ting Cai, Xian Liu, Shicheng Li, Qisong Yang, Shengping Tang & Zhu Xiong
Abstract Purpose To investigate the factors influencing and long-term effects of manual myotomy (MM) occurring during physiotherapy for congenital muscular torticollis (CMT). Methods We retrospectively collected the clinical data of children with CMT receiving physiotherapy between 2008 and 2018. The children were divided into manual myotomy (MM) and non-manual myotomy (NMM) groups according to whether MM occurred during treatment. We assessed physiotherapy outcomes in children with CMT using craniofacial asymmetry parameters and the Cheng–Tang rating...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.