Kanhgág vĩ mré ẽg jykre pẽ jagfe

Márcia Nascimento
Vẽnhrá tag ki isỹ projeto Kanhgág vĩ mré ẽg jykre pẽ jagfe (cf. Nascimento et al., 2017) to kãmén ke mũ, ẽmã tỹ Nonoai tá, estado tỹ Rio Grande do Sul tá ẽg tỹ mré ke nỹtĩ. Projeto tag vỹ ẽmã mág tỹ Nova Zelândia tá povo Māori ag rãnhrãj kãpãn to jykrén kỹ nĩ. País ẽn tá povo Māori ag vỹ, ag tỹ ag vĩ kren rã ra gĩr kãsĩr kajrãnrãn to vãsãnsãn ja...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.