Brief an Johann I Bernoulli

Johann Jakob Scheuchzer
Beilage (lat.): Avis, Halle, den 17.11.1723, zum Fall Wolf.