Friedrich von Tschudi (1820-1886) an Johann Karl Kappeler (1816-1888) und Johann Karl Kappeler (1816-1888) an Arnold Escher von der Linth (1807-1872)

Friedrich Von Tschudi & Johann Karl Kappeler
Brief von Friedrich von Tschudi, datiert 19.5.1866, aus St. Gallen. Brief von Johann Karl Kappeler, datiert 21.5.1866, aus Zürich