271 Works

Kaliningradzkie trzęsienie ziemi 21 września 2004 roku

Wiaczesław Orlienok & Kazimierz Pęcherzewski
W artykule przedstawiono zwięzłą informację o silnym trzęsieniu ziemi, które wystąpiło 21września 2004 roku na południowo-wschodnich obrzeżach Morza Bałtyckiego, z epicentrum w Obwodzie Kaliningradzkim. Autor na podstawie zapisów kilku stacji sejsmologicznych (szwedzkich, fińskich, rosyjskich, litewskich, polskich i norweskich), uzupełnionych obserwacjami i informacjami pozyskanymi od mieszkańców i instytucji z miejsc i rejonów, które najbardziej odczuły samo trzęsienie i jego skutki, przedstawił własny pogląd dotyczący genezy tych wstrząsów, lokalizując ich epicentra zdecydowanie na Półwyspie Sambijskim, a nie...

NEW RECORD OF BEMBIDION LUNULATUM (GEOFFROY, 1785) (COLEOPTERA, CARABIDAE) FROM THE BALTIC SEA SOUTH COAST (NORTHERN POLAND)

Dariusz Konopko, Oleg Aleksandrowicz & Mikalay Halinousky
A new record of rare ground beetle Bembidion lunulatum (Geoffroy, 1785) is presented from the Baltic Sea south coast.

Słupskie Prace Geograficzne nr 7

Nr 7 (2010): Słupskie Prace Geograficzne, ss. 192

Wilgotność powietrza w Kołobrzegu w latach 1976-2005

Dariusz Baranowski & Małgorzata Górska
Celem pracy była charakterystyka warunków wilgotnościowych w Kołobrzegu w latach 1976-2005. Podstawę opracowania stanowiły średnie dobowe wartości ciśnienia pary wodnej (e) oraz wilgotności względnej powietrza (f). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że Kołobrzeg charakteryzuje się relatywnie wysoką wilgotnością powietrza (obliczone średnie roczne wartości e i f wynoszą odpowiednio 9,7 hPa oraz 80,3%). Najwyższe średnie miesięczne wartości ciśnienia pary wodnej (15,6 hPa) odnotowano w miesiącach o najwyższej temperaturze powietrza, tj. w lipcu i sierpniu; najniższe (5,5...

Zmiany położenia nadbrzeża Zatoki Usteckiej w latach 1961-2003

Wacław Florek, Iwona Pasamonik & Klaudia Stanisławska
Autorzy podjęli próbę wykorzystania wyników pomiarów wykonanych w latach 1961, 1973, 1982, 1990 i 2003 w pasie technicznym nadzorowanym przez Urząd Morski w Słupsku, na odcinku określanym jako Zatoka Ustecka, do wyznaczania odcinków nadbrzeża szczególnie narażonych na abrazję. Wykorzystując wyniki pomiarów i program Quantum GIS 2.8.1, utworzono bazę danych zawierającą szczegółowe informacje dotyczące zmian położenia linii brzegowej w poszczególnych latach. Dane te zostały porównane z wynikami uzyskanymi przez innych autorów, którzy analizowali treść map topograficznych...

Lokalne centrum pierwszej sprzedaży ryb jako narzędzie regulacji rynku rybnego na przykładzie LCPSR – Aukcji Rybnej Ustka sp. z o.o.

Paweł Czapliński
W artykule podjęto próbę charakterystyki działalności Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcji Rybnej Ustka sp. z o.o. w latach 2004-2010. Za kluczowe przyjęto tło organizacyjno-prawne funkcjonowania tego typu jednostek w Polsce oraz charakterystykę ich więzi pasywnych i aktywnych. Ważnym elementem rozważań jest określenie wpływu lokalnych centrów pierwszej sprzedaży ryb na rynek rybny w Polsce.

The chemism of small rivers waters of the eastern Polesie of Ukraine (on the example of the Ubed river)

Alina Sliuta & Ivan Kirvel
The hydrochemical characteristics of small rivers waters of the Eastern Polesie and their changes during the spring-summer period in 2012-2015 have been investigated. The results of the research showed that the surface water resources of the region belong to the hydro- carbonate class, and the hydrochemical parameters have rather close relationship with the geochemistry of the rocks forming the catchment. It was determined that phosphates are isolated in high concentrations among nutrients. The fluctuation of...

Wisła na mapie Franciszka Floriana Czakiego z drugiej połowy XVIII wieku

Krzysztof Strzelecki
12-arkuszowa mapa Wisły z 1760 roku, opracowana przez wojskowego kartografa Franciszka Floriana Czakiego, nie doczekała się kompleksowej rozprawy naukowej i nie była przedmiotem głębszych analiz. W artykule ukazane zostały główne właściwości mapy, jej kompozycja, dokładność wykonania oraz motywy sporządzenia tego dzieła kartograficznego.

KONTROLA OSOBISTA – RACJONALNOŚĆ USTAWODAWCY

Aneta Kamińska-Nawrot
An analysis of legal acts concerning the powers of the police to conduct personal searches clearly indicates that these provisions clearly conflict with the provisions of the Constitution, which exposes the police to accusations of acting against the values of a democratic state ruled by law. This publication is an argument that these acts, which were created in violation of the applicable standards of the rule of law and violate the constitutional rights of the...

Ścieżki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w regionie słupskim

Paweł Czapliński
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 39-50

Wybrane uwarunkowania ruchu turystycznego w miejscowości nadmorskiej Łazy

Krzysztof Parzych
Przedmiotem opracowania była analiza uwarunkowań ruchu turystycznego w nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej Łazy koło Mielna. Dokonano charakterystyki uwarunkowań przyrodniczych atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz analizy wybranych cech ruchu turystycznego. Jako materiał źródłowy posłużyły wyniki badań terenowych przeprowadzonych w Łazach w 2011 r.

Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych w rejonie Bartoszyc w czasach historycznych

Izabela Chlost
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 147-159

Problem drogi odpływu wód z jeziora zaporowego w Kotlinie Warszawskiej podczas fazy leszczyńskiej

Edward Wiśniewski
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 131-145

Kolonizacja turystyczna na przykładzie gminy Ustronie Morskie

Eugeniusz Rydz & Mariusz Miedziński
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 21-36

Słupskie Prace Geograficzne nr 9

Nr 9 (2012): Słupskie Prace Geograficzne

Instrumenty wspierania rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach wiejskich (na przykładzie gminy Trzebielino)

Gabriela Czapiewska
Artykuł prezentuje unijne instrumenty wspierające rozwój przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach wiejskich gminy Trzebielino. Inwestycje zrealizowano w ramach programu SAPARD, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” i Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

Social Studies: Theory and Practice, Vol. 5, No. 2 (2018)

Nr 2 (2018): Social Studies: Theory and Practice

Wiek osadów \"wielewskiej wyspy morenowej\" na obszarze sandru kościerskiego

Krzysztof Petelski & Ireneusz Olszak
W artykule omówiono wiek osadów budujących „wielewską wyspę morenową” oraz występujących w jej otoczeniu. Szczegóły budowy geologicznej, rzeźby oraz rozwoju paleogeograficznego omawianego obszaru zostały przedstawione w publikacji K. Petelskiego (2000). Zaprezentowane w artykule daty TL wskazują, iż osady budujące „wielewską wyspę morenową” powstały podczas stadiału świecia ostatniego zlodowacenia; są one znacznie starsze niż otaczające je osady sandrów. Omawiany obszar nie był pokryty lądolodem stadiału głównego zlodowacenia wisły.

Słupskie Prace Geograficzne nr 10

Nr 10 (2013): Słupskie Prace Geograficzne

Wyspa Wielkanocna jako współczesny cel turystyczny

Aneta Marek
Wyspa Wielkanocna, geograficznie należąca do Polinezji, administracyjnie zaś przynależna do Chile, stanowi swoistego rodzaju skansen. Już w latach dwudziestych XX wieku stała się przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne ośrodki naukowe z całego świata w zakresie archeologii, etnografii, geologii, botaniki i zoologii. Walory przyrodnicze i kulturowe zostały dostrzeżone w 1935 roku, kiedy to na wyspie utworzono park narodowy, a w 1995 roku wpisano ją na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jej niezwykłe dziedzictwo przyrodnicze...

Słupskie Prace Geograficzne nr 13

Nr 13 (2016): Słupskie Prace Geograficzne

Theoretical Justification of the Structure of Students Information Culture Under the Conditions of Hybrid Information Warfare

Михаил Шехавцов
Informatization and accessibility of information on social networks leads to misinterpretation of certain actual events which social networks try to spread and affect the students’ consciousness in a certain way, which leads to manipulation by the students’ consciousness. That is why the development of information culture of students should be purposeful, organized and predictable in the context of training and education. The fundamental nature and structure of information culture contains a comprehensive system of knowledge,...

Мотивационно-смысловая регуляция репродуктивного поведения человека: культурно-исторические трансформации и метаморфозы

Константин (Konstantin) Карпинский (Karpinski)
Currently human reproductive behavior is an object of interdisciplinary study and arouses theoretical and practical interest within many sciences – evolutionary biology, anthropology, medicine, demography, sociology, cultural studies, economics, as well as pedagogy and psychology. The article attempts to conceptually analyze the psychological mechanisms and regularities of the transformation of reproductive behavior in the transition from animals to humans. The main ways of transforming the reproductive behavior of modern man, determined by the psychological characteristics of...

Models of State-and-Public Administration of Higher Education in Ukraine

Євген Іванов
The article deals with fundamental models of educational administration offered by Ukrainian scientists. The main changes at the legislative level which should facilitate the reforms of the types of administration in the educational sphere are also mentioned. On the basis of the analysis of democratization processes, the experience of Ukrainian researchers in this field is generalized and the directions of democratization at different educational administration levels are identified; also the ways to increase the efficiency...

Social Studies: Theory and Practice, Vol. 6, No. 2 (2019)

Nr 1 (2019): Social Studies: Theory and Practice

Registration Year

 • 2022
  9
 • 2021
  22
 • 2020
  239
 • 2011
  1

Resource Types

 • Text
  262
 • Journal Article
  8
 • Dataset
  1

Affiliations

 • Akademia Pomorska w Słupsku
  270
 • University of Luhansk
  9
 • University of Gdańsk
  5
 • Brest State Technical University
  4
 • National University of Water Management and Nature Resources Use
  3
 • Koszalin University of Technology
  3
 • National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
  3
 • Moscow State University of Medicine and Dentistry
  3
 • Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  2
 • Non-State Higher School of Pedagogy
  2