239 Works

Organizacja nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Słupsku w latach 2013-2016

Lucyna Klein & Anna Jarosiewicz
Celem artykułu jest prześledzenie postępów w organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Słupska oraz ocena stopnia dostosowania funkcjonującego w mieście systemu do przepisów prawnych obowiązujących w Polsce od 2013 r. Władze samorządowe zapewniły mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, wprowadziły selektywną zbiórkę oraz zróżnicowały stawki opłat za odpady segregowane i zmieszane. Pomimo tych działań odpady segregowane stanowiły w 2016 r. niecałe 20% wszystkich odpadów komunalnych. Pozytywnym skutkiem reformy był wzrost poziomu odzysku...

Rozwój demograficzny miast średniej wielkości na tle przemian ludnościowych regionów nadmorskich (ze szczególnym uwzględnieniem Wałcza, Szczecinka i Lęborka)

Wioletta Szymańska
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia rozwoju demograficznego miast średniej wielkości (20-50 tys. mieszkańców) na tle całej sieci osadniczej regionów nadmorskich w latach 1950-2004. W analizie wykazano zróżnicowanie dynamiki demograficznej w latach powojennych i okresie transformacji systemowej, ukazując tym samym różnorodność czynników kształtujących rozwój demograficzny jednostek miejskich. Dodatkowo dowiedziono, że miasta średnie są najszybciej rozwijającymi się ośrodkami miejskimi w całej sieci osadniczej regionów nadmorskich.

Źródła informacji w aspekcie kształcenia geograficznego (wyniki badań w szkołach podstawowych)

Paulina Szmielińska-Pietraszek
W prezentowanym artykule podjęto próbę oceny stopnia wykorzystania różnych źródeł informacji przez uczniów, zarówno do przygotowania się (lub uzupełnienia wiadomości) do lekcji, jak i do zdobywania wiedzy wykraczającej poza program szkolny (informacji dotyczących bieżących wydarzeń na świecie i w Polsce, wiadomości na tematy będące przedmiotem zainteresowania uczniów). Wydaje się to istotne szczególnie w kontekście wdrażania do samokształcenia już na pierwszych etapach edukacji szkolnej, wyrabiania odpowiednich nawyków i kształtowania postaw wobec samodzielnego zdobywania wiedzy. Samokształcenie staje...

Dynamiczne cechy klimatu Polski - dominujące typy cyrkulacji atmosferycznej

Dariusz Baranowski
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 121-131

Kwaśne deszcze i zakwaszenie opadów atmosferycznych w rejonie Morza Bałtyckiego

Kazimierz Pęcherzewski
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 133-139

Czynniki endogeniczne i egzogeniczne oddziałujące na cztery największe miasta Pomorza Środkowego

Mariusz Miedziński
Celem artykułu jest wskazanie (na podstawie analizy funkcji społeczno- -gospodarczych i ekonomicznych za lata 1989-2016) tradycyjnych i nowych czynników decydujących o możliwościach rozwoju czterech największych miast Pomorza Środkowego. W artykule określono kluczowe czynniki historyczne i współczesne wpływające na rozwój Koszalina, Słupska, Kołobrzegu i Szczecinka oraz wskazano na historyczne i współczesne przemiany funkcji tych miast. Efektem poczynionej analizy jest określenie potencjału rozwojowego i przewag funkcjonalnych każdego z czterech ośrodków miejskich ze wskazaniem szans i zagrożeń dla...

CYBERNETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

Józef Sadowski
Countries’ vulnerability to cybernetic dangers, including cyberterrorism, increases. Recent years examples from Poland and world countires presented in the article below suggest that such tendency will continue to rise, since modern community functioning is inseparably connect with the provision of constant and well-functioning automatic systems, to match the supply of basic needs services such as (data storage and transmission, monitoring and control processes, management support, etc.). An act of violence or cybernetic terror activity may...

Prognozy i optymalizacje bezpieczeństwa ekologicznego oraz funkcjonowanie systemów gospodarczo-przyrodniczych i antropogenicznych

Ivan Kirvel, Daria Shvedovskaya, Piotr Shvedowskii & Aleksander Volchak
W artykule przedstawiono główne zasady zarządzania ryzykiem w kontekście bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania systemów gospodarczo-naturalnych i antropogenicznych. Autorzy sugerują, aby w przypadku określenia skali ewentualnych odszkodowań, a także samej wiarygodności oceny różnego rodzaju geosystemów wykorzystywać bazy uogólnionej oporności i obciążenia na środowisko, a także oszacować stopień akceptacji zmian systemowych na podstawie teorii materiału użytkowego oraz materialnych i niematerialnych wartości i środowiskowych zmian społecznych i gospodarczych. W artykule wykazano, że optymalny poziom bezpieczeństwa i niezawodności środowiska...

Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej i rozwoju ruchu turystycznego w Argentynie

Krzysztof Parzych, Patricia Ercolani & Paula Rosake
W artykule przeprowadzono analizę atrakcyjności turystycznej oraz ocenę zagospodarowania turystycznego w Argentynie, a ponadto charakterystykę ilościową oraz przestrzenną rozwoju turystyki w Argentynie w szerokim kontekście uwarunkowań atrakcyjności turystycznej.

Specjalizacja lokalnej działalności gospodarczej miast Pomorza

Wioletta Szymańska
W artykule podjęto próbę określenia i analizy specjalizacji miast Pomorza na podstawie wskaźnika Florence’a. Podejście takie uwarunkowane zostało zwiększającą się rolą sektora przedsiębiorstw w działalności miast i jednocześnie niedogodnością statystycznej analizy według struktur pracujących. W efekcie określono natężenie specjalizacji miast, która zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości ośrodka oraz określono jej kierunek, który jest uwarunkowany częściowo przez wielkość miasta, jego miejsce w hierarchii administracyjnej oraz położenie w przestrzeni geograficznej z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego.

Rozmieszczenie przestrzenne terenów zieleni miejskiej w Słupsku

Danuta Prądzyńska & Łukasz Śmielak
Celem opracowania jest przedstawienie oraz próba oceny zróżnicowania przestrzennego terenów zieleni miejskiej w granicach administracyjnych Słupska z uwzględnieniem powierzchni terenów zielonych przypadającej na mieszkańca w poszczególnych osiedlach. Przeanalizowano również dostępność przestrzenną oraz czasową większych powierzchniowo parków, skwerów oraz zieleńców.

JAKOŚĆ ZABEZPIECZEŃ INFORMACJI DETERMINANTĄ ROZWOJU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Mariusz Terebecki & Marcin Olkiewicz
Internet banking is becoming an important part of life in the information society. Risk management in services related to broadly understood e-banking is becoming an extremely important issue, and even a factor determining the existence of a bank in cyberspace. This process must be continually monitored and rapidly modified as new threats are detected. The issue of implementing server-side procedures and their implementation in security is another important issue as well. With the current development...

Wybrane aspekty funkcjonowania turystyki windsurfingowej w strefie wybrzeża Bałtyku. Studium przypadku szkoły windsurfingu \"Habenda\" w Sarbsku koło Łeby

Krzysztof Parzych
W artykule podjęto zagadnienie turystyki windsurfingowej w strefie środkowego Pobrzeża Bałtyku, analizując funkcjonowanie szkoły windsurfingu „Habenda” w Sarbsku koło Łeby. Dokonano analizy ruchu turystycznego na podstawie kwerendy oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród wypoczywających w ośrodku „Habenda” w sezonie letnim 2008 roku.

Przesunięcia przestrzenne przemysłu w subregionie słupskim

Paweł Czapliński
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ transformacji na układy przestrzenne przemysłu (sektora przemysłowego) na obszarze subregionu słupskiego. Dokonując całościowej oceny zachodzących procesów, można stwierdzić, że w okresie 1995-2003 nastąpiło wyraźne osłabienie roli miast jako ważnych miejsc skupiających przemysłowy potencjał produkcyjny. Nadal jednak to w miastach koncentruje się większość potencjału kadrowego przemysłu. Gminy leżące w strefach podmiejskich, ale również w znacznej odległości od miast (gmina Kołczygłowy), czasem peryferyjnych względem granic subregionu (gmina Wicko),...

Zagospodarowanie nieprodukcyjnej części majątku popegeerowskiego na Pomorzu Środkowym

Gabriela Czapiewska
Powołanie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie ANR1) zmieniło zasady gospodarowania majątkiem byłych państwowych gospodarstw rolnych (PGR). W artykule omówiono rolę i zadania Agencji w gospodarowaniu lokalami mieszkalnymi oraz zasady sprzedaży i administrowania mieszkaniami. Artykuł prezentuje ponadto formy zagospodarowania obiektów zabytkowych, a także socjalnych, kulturalnych i sportowych.

Charakterystyka elementów pogody w Gaci w 2002 roku

Grażyna Dederko
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 183-197

Domains of „Competency” and „Competence” in Current Pedagogical Thesaurus

Tetiana Koknova
In current pedagogical science competence-based approach is regarded as one of the directions for modernization of vocational education both in Ukraine and abroad. This approach enables, on the one hand, to correspondingly integrate personal ambitions in the field of professional activity and, on the other hand, to use professional potential of each individual to direct the country to more rapid socio-economic progress. In the article the author investigates and specifies the main concepts of the...

Sharp-crested weirs formula improvement

Volodymyr Korniichuk, Olexander Bezusyak & Ivan Kirvel
Weirs are widespread in hydrotechnical engineering practice as spillway structures in hydroelectric complexes as well as watermeasuring gauges. Sharp-crested weir is the simplest type of all weirs. Such weirs are commonly used as a mean of flow measurement, but they are also of some fundamental interest as well, because their theory forms a basis for the design and computation of spillways that ensure their safe operating conditions. This paper analysis theoretical and experimental approaches of...

Funkcjonowanie agroturystyki w powiecie lęborskim

Krzysztof Parzych
W artykule podjęto zagadnienie agroturystyki w gminach wiejskich powiatu lęborskiego. Główny materiał źródłowy stanowiły wyniki wywiadów kwestionariuszowych, które przeprowadzono w 34 spośród 54 gospodarstw agroturystycznych w gminach Nowa Wieś Lęborska oraz Wicko.

Praca tymczasowa w działalności Agencji Zatrudnienia w Polsce (ujęcie regionalne)

Paweł Czapliński
W artykule przedstawiono mechanizm funkcjonowania elastycznych form zatrudnienia, wśród których wzrasta rola pracy tymczasowej. Współczesne procesy gospodarcze i społeczne, charakteryzujące się dużą dynamiką zmian, a jak pokazują ostatnie miesiące – również znaczną nieprzewidywalnością, sprzyjają tej formie zatrudnienia. Praca tymczasowa staje się w Polsce, obok pośrednictwa pracy (krajowego i zagranicznego), najważniejszym przedmiotem działalności agencji zatrudnienia. Zadaniem autora jest więc określenie zakresu oraz skali funkcjonowania agencji pracy tymczasowej w Polsce w latach 2007-2008. Nie bez znaczenia są...

Social Studies: Theory and Practice, Vol. 4, No. 1 (2018)

Nr 1 (2018): Social Studies: Theory and Practice

Jakość kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym strefy brzegowej (gmina Postomino)

Wioletta Szymańska & Piotr Michalak
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, jest dziś niezaprzeczalna. Potencjał demograficzny tkwiący w społecznościach lokalnych daje możliwości poprawy warunków życia, wzrostu poziomu zadowolenia oraz warunkuje możliwości rozwoju lokalnego. W analizie jakości kapitału ludzkiego odniesiono się do nadmorskiej gminy Postomino, która ma typowy charakter wiejski. Przeprowadzone badania omówiono na przykładzie aspektów demograficznych jakości kapitału ludzkiego oraz wykształcenia jako społecznego czynnika najbardziej istotnego dla m.in. wzrostu przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności, co...

Wybrane cechy ruchu turystycznego w Kołobrzegu w świetle wyników pomiaru ruchu turystycznego

Krzysztof Parzych
W artykule podjęto zagadnienie funkcjonowania ruchu turystycznego w Kołobrzegu – największej miejscowości wypoczynkowej i uzdrowiskowej polskiego wybrzeża Bałtyku. W pierwszej części dokonano analizy aktualnego stanu ilościowego infrastruktury noclegowej i poziomu ruchu turystycznego w kurorcie, opierając się na danych GUS oraz pracach innych autorów. W drugiej części opisano wynik przeprowadzonych badań terenowych dotyczących dynamiki ruchu turystycznego w obrębie plaży nadmorskiej oraz zasięgu oddziaływania przestrzennego Kołobrzegu jako miejscowości turystycznej.

Subfosylne pnie w osadach wypełniających dolinkę erozyjno-denudacyjną koło Mazowa (w dolinie Wieprzy)

Iwona Tylman, Marek Krąpiec & Wacław Florek
W trakcie badań nad morfogenezą małej dolinki denudacyjno-erozyjnej, rozcinającej południową krawędź doliny dolnej Wieprzy koło Mazowa (na północ od Sławna), znaleziono znacznych rozmiarów fragmenty pni drzewnych. Autorzy uznali, iż ich dokładniejsze rozpoznanie pomoże w ustaleniu sekwencji zdarzeń, które przyczyniły się do rozwoju dolinki, także w kontekście gospodarczej działalności człowieka na tym obszarze. W tym celu drewno poddano datowaniu radiowęglowemu i analizie dendrochronologicznej.

Morfogeneza dolinki denudacyjno-erozyjnej koło Mazowa (dolina Wieprzy)

Iwona Tylman
Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w niewielkiej dolince denudacyjno- erozyjnej, położonej w środkowym biegu doliny Wieprzy, autorka analizowała przyczyny, które doprowadziły do jej powstania. Badania umożliwiły wyróżnienie etapów rozwoju badanej formy, wykształcenia litologicznego i parametrów morfometrycznych. Dodatkowo określona została rola działalności antropogenicznej, która w niewielkim stopniu przyczyniła się do przekształceń dolinki. Początek rozwoju badanej formy można wskazać na późny plejstocen. Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do jej powstania były procesy denudacyjne i erozyjne. Zależnie od panujących...

Registration Year

 • 2020
  239

Resource Types

 • Text
  239

Affiliations

 • Akademia Pomorska w Słupsku
  239
 • University of Luhansk
  8
 • University of Gdańsk
  5
 • Brest State Technical University
  4
 • National University of Water Management and Nature Resources Use
  3
 • Moscow State University of Medicine and Dentistry
  3
 • Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  2
 • Non-State Higher School of Pedagogy
  2
 • Koszalin University of Technology
  2
 • National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
  2