403 Works

Znaczenie organizacji pozarządowych jako instytucji zapewniających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzrokową w aktywności fizycznej

Andrey Tikhonov
Uszkodzenie sensorycznego kanału wzroku stanowi wielkie wyzwanie dla człowieka i może zagrażać jakości jego życia. Niepełnosprawność wzrokowa wpływa na funkcjonowanie całego organizmu i na sposób funkcjonowania społecznego. W wypadku braku odpowiedniej i zindywidualizowanej rehabilitacji osoba niewidoma może mieć do czynienia z pogorszeniem stanu zdrowia. Aktywność fizyczna jest skutecznym i koniecznym środkiem przywracania sprawności i integracji. Akty prawne w polskim ustawodawstwie antydyskryminacyjnym gwarantują osobom z niepełnosprawnością wzrokową uczestnictwo w aktywności fizycznej. Organizacje pozarządowe mają wielkie znaczenie...

Nieoficjalne urbanonimy Brna jako element przestrzeni miejskiej

Bartosz Juszczak

NADAWCA I ODBIORCA W \"DZIENNIKU WYPRAWY STEFANA BATOREGO POD PSKÓW\" JANA PIOTROWSKIEGO

Tomasz Ślęczka

Rola sędziowskiej klauzuli sumienia w polskim porządku prawnym

Jagoda Torbus
Przedmiot badań: Artykuł poświęcony został teoretycznym rozważaniom na temat sędziowskiej klauzuli sumienia. Przedstawiona została w nim definicja „klauzuli sumienia” oraz „sumienia. Dodatkowo wyodrębniono i zestawiono ze sobą podstawowe zasady orzekania. Następnie, przedmiotem badań była analiza możliwego skutku, jaki wiązałby się z wprowadzeniem tytułowej instytucji na wybrane podmioty (sędziego, strony postępowania i społeczeństwo). Cel badawczy: Podstawowym celem pracy było wykazanie potencjalnych korzyści, które wiązałyby się z uznaniem klauzuli sumienia, ponadto unaocznienie konfliktu wartości występujących w obowiązujących...

Stanowisko religii wobec samobójstwa

Patrycja Mencel
Samobójstwo jest zjawiskiem stanowiącym od wielu stuleci poważny problem społeczny. Śmierć samobójcza stanowi tragedię dla bliskich, przyjaciół, znajomych, ale także społeczeństwa. Zjawisko ma bowiem wyraźnie społeczny wymiar. Dane statystyczne wskazują na szeroki zakres problemu. Oficjalne statystyki odnotowują rocznie na terenie kraju ok. 6 tysięcy zamachów samobójczych, które kończą się zgonem . Pomimo innowacyjnych metod wykrywania, a także leczenia zaburzeń psychicznych, dostępności do lekarzy specjalistów, rozwoju nauki oraz znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, odsetek ludzi targających...

Deklaracja o Powszechnym Braterstwie na tle posoborowego dialogu chrześcijaństwa z islamem

Tomasz Baran
Autor w prezentowanym tekście omawia Dokument o Powszechnym Braterstwie, który został podpisany w Abu Dhabi w 2019 roku przez Wielkiego Imama Al. Tayyeba i papieża Franciszka, z uwzględnieniem historii dialogu chrześcijaństwa z islamem po Soborze Watykańskim II. Pierwsza część tekstu omawia stosunek tych dwóch religii przed Soborem, ze szczególnym uwzględnieniem wydanej za pontyfikatu Piusa XII instrukcji De motione oecumenica dotycząca kontaktów z niekatolikami. Następnie, autor skupia się dokumentach Soboru dotyczących islamu, omawia ich główne założenia,...

ZAŚWIATY – NIEISTNIEJĄCE CZY NIEPOZNAWALNE? TŁUMACZENIE JAKO ZYSK INTERPRETACYJNY NA PRZYKŁADZIE \"TRENU X\" JANA KOCHANOWSKIEGO

Jakub Zbądzki

Central Asia as a region? Analysis of the regional elites discourse

Tomasz Waśkiel

SYSTEMY SPOŁECZNE WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWA ULTUROWE

Paweł Andrzej Drygas
Z systemem społecznym jest podobnie jak z ludzkim organizmem. Złożony jest z wielu wyspecjalizowanych podsystemów, z których każdy pełni określone funkcje, a osłabienie choćby jednego z nich, wpływa na kondycję całości. Globalne przemiany współczesnego świata, które charakteryzują się homogenizacją systemów państwowych (szczególnie na wzór zachodni), stanowią poważne wyzwanie dla systemów narodowych i wpływają na wzrost znaczenia zagadnienia bezpieczeństwa narodowego. Konflikt między nowoczesnymi wartościami, a tradycjami narodowymi, regionalizacja, która poniekąd wymusza przedkładanie dobra wspólnoty nad interes...

Koncepcje unijno-federalistyczne w polskiej myśli politycznej na tle integracyjnych idei europejskich

Jerzy Juchnowski & Sebastian Juchnowski
Idee federacyjno-integracyjne były stałą wartością europejskiej myśli politycznej, szczególnie zaś polskiej. W starożytności pojawiła się ta idea już u Greków i była materializowana w postaci związków państw oraz związków religijnych, zwanych amfiktioniami. Idee te i jej realizacje były kontynuowane w średniowiecznej Europie. Idea uniwersalizmu chrześcijańskiego oraz nadanie jej charakteru i działalności politycznej wzbogaciły zasady integracyjne (w europejskiej myśli politycznej). Już w okresie państwa Franków Karol Wielki próbował odbudować, częściowo w zmienionym kształcie i formie, Imperium...

Granice swobodnego uznania sędziowskiego w aspekcie przesłanek odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia

Aleksandra Krajewska
This article focuses on the analysis of the powers of the adjudicating court on the assessment of the existence of conditions for the cancellation of conditional release and statutory limits. Also subjected to analyzes the directions of legislative changes consisting in restricting the discretionary power of the judge in the assessment of the occurrence of conditions for the cancellation of conditional release and the results of the examination of the position of judges in this...

Dom rodzinny jako kategoria pedagogiczna

Andrzej Ładyżyński
Dom rodzinny to pojęcie kluczowe w kulturze. Oznacza strukturę materialną, symboliczną oraz społeczną. Można go zaliczyć do podstawowych pojęć pedagogicznych. W tym wymiarze pełni on ważne miejsce kształtowania człowieka. Dom rodzinny to przestrzeń, gdzie człowiek się rodzi, jeśli nawet nie w sposób fizyczny, to w rozumieniu stawania się człowiekiem. Tu doświadcza wszystkiego po raz pierwszy, rozpoznaje świat i uczy się go. Przestrzeń wychowawcza domu charakteryzuje się prywatnością, intymnością; cechuje ją najpełniejszy rodzaj komunikacji. Dziecko wkraczające...

Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning

Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszczyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski, Michal Kabát, Magdaléna Švecová, Tijana Milenkovic Jankovic, Paola Barone, Charoula Giannelaki, Irena Žemaitaitytė, Agata Katkonienė, Asta Januškevičiūtė & Valdonė Indrašienė
The handbook consists of three parts. The first chapter provides a diagnosis of older people and their competence in new technologies. This chapter also describes the ICT education programmes for older people available in the partner countries. The next chapter contains a description and results of a pedagogical experiment aimed at comparing the effectiveness of the method of teaching seniors how to use smartphones. The experiment compared the class and lesson method, which dominates the...

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Jacek Przygodzki
Niniejszy tom poświęcony jest tzw. okresom przejściowym w historii państwa i prawa. Są to czasy szczególne, ponieważ występują w periodach trudnych, przełomowych dla narodu, kiedy kończy się „ancien régime”, a powstają nowe struktury państwowe czy rozstrzygnięcia prawne mające zazwyczaj charakter tymczasowy, funkcjonujące aż do wypracowania ostatecznych rozwiązań ustrojowych czy ustawodawczych. Dlatego cechą charakterystyczną takiego czasu jest jego krótkotrwałość. Kolejnym powodem wydania powyższej książki była rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Był to czas modelowy dla...

Zaborcze kodyfikacje prawa karnego materialnego w Polsce w okresie przejściowym w latach 1918-1932

Józef Koredczuk
Obowiązywanie w Polsce po odzyskaniu niepodległości przez czternaście lat zaborczych kodeksów karnych niosło za sobą w praktyce różne problemy z nich wynikające. By można było je stosować należało, po pierwsze – dokonać ich urzędowych przekładów na język polski, po drugie – dokonać ich nowelizacji, dostosowując do warunków panujących w Polsce. Największe problemy z tym związane dotyczyły rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 r., odnośnie do którego początkowo miano koncepcję, by rozciągnąć jego moc obowiązującą na terytorium...

Sukces a praca. Uznanie społeczne a uznanie siebie

Grażyna Lubowicka

Społeczny nacisk na sukces zawodowy w odbiorze młodych dorosłych

Małgorzata Bednarska

Zdrowie i style życia : wyzwania ekonomiczne i społeczne

Wioletta Nowak & Katarzyna Szalonka
W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomiczno-społecznych wyzwań w kontekście zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie. Przedstawiono wpływ wyborów dokonywanych przez człowieka odnośnie wykorzystania posiadanych przez niego zasobów i czasu wolnego na jego stan zdrowia. Ponadto, zaprezentowano holistyczne podejście do edukacji i promocji zdrowia oraz pokazano społeczne i technologiczne innowacje, które poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Monografia zawiera także rozważania dotyczące wpływu żywienia na zdrowie człowieka

Walka Polek o emancypację – konteksty społeczno-kulturowe

Dorota Majka-Rostek
Artykuł dotyczy wybranych kontekstów społeczno-kulturowych emancypacji Polek oraz wywalczenia przez nie praw wyborczych. Publikacja jest pokłosiem refleksji związanych z seminarium zorganizowanym 24 maja 2018 przez Zakład Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowanym: Sytuacja kobiet w demokratycznej Polsce – w stulecie uzyskania praw wyborczych. Stanowi prezentację i rozwinięcie wątków poruszanych podczas seminaryjnych dyskusji.

Dobra osobiste osoby prawnej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Tomasz Baran
Artykuł porusza tematykę dóbr osobistych osób prawnych, w szczególności odniesienie tej konstrukcji do jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części autor omawia rozwój tej instytucji w Europie i na ziemiach polskich oraz konstytucyjne podstawy jej stosowania. Druga część tekstu wymienia katalog dóbr osobistych w odniesieniu do szczególnych osób prawnych jakimi są jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawia specyfikę ich stosowania. W praktyce polskich sądów ujawniła się według autora niebezpieczna tendencja do nadużywania przepisów o ochronie dóbr osobistych...

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Michał Bernaczyk & Mariusz Jabłoński
Niniejsza książka omawia problem klasyfikowania osoby prawnej jako publicznej bądź prywatnej, a przez to uprawnionej do ochrony konstytucyjnych praw podmiotowych w Polsce. W polskim prawie konstytucyjnym nie zaproponowano wyraźnej koncepcji pozwalającej sklasyfikować osobę prawną, zwłaszcza o kapitale mieszanym, jako podmiot konstytucyjnych wolności lub praw. W książce przeanalizowano praktykę polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz zagranicznych sądów i trybunałów, która może pozwolić wyklarować konstytucyjny status takich podmiotów.

“Settled in mobility”– migrating women in the areaof the Dobrzeń Wielki commune

Ewa Kruk
The chapter of the book: “Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia” is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Codzienność szkolna dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)

Sofia Kamińska

Ochrona danych osobowych w wybranych państwach Azji

Magdalena Abu Gholeh & Dominika Kuźnicka-Błaszkowska
Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności jednostki to jeden z najbardziej istotnych problemów ostatnich lat. W celu zapewnienia szerokich gwarancji autonomii informacyjnej jednostki, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Jego celem oprócz zapewnienia efektywnej...

Registration Year

 • 2022
  33
 • 2021
  99
 • 2020
  181
 • 2019
  82
 • 2018
  1
 • 2017
  1
 • 2016
  1
 • 2015
  1
 • 2014
  2
 • 2011
  2

Resource Types

 • Text
  354
 • Journal Article
  32
 • Dataset
  13
 • Book Chapter
  3
 • Book
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  403
 • Wrocław Medical University
  6
 • University of Lausanne
  3
 • Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
  3
 • Hungarian Natural History Museum
  3
 • Helmholtz Centre for Environmental Research
  2
 • Pomeranian University
  2
 • University of Alberta
  2
 • University of Białystok
  2
 • Naturhistorisches Museum
  2