98 Works

Deklaracja o Powszechnym Braterstwie na tle posoborowego dialogu chrześcijaństwa z islamem

Tomasz Baran
Autor w prezentowanym tekście omawia Dokument o Powszechnym Braterstwie, który został podpisany w Abu Dhabi w 2019 roku przez Wielkiego Imama Al. Tayyeba i papieża Franciszka, z uwzględnieniem historii dialogu chrześcijaństwa z islamem po Soborze Watykańskim II. Pierwsza część tekstu omawia stosunek tych dwóch religii przed Soborem, ze szczególnym uwzględnieniem wydanej za pontyfikatu Piusa XII instrukcji De motione oecumenica dotycząca kontaktów z niekatolikami. Następnie, autor skupia się dokumentach Soboru dotyczących islamu, omawia ich główne założenia,...

NADAWCA I ODBIORCA W \"DZIENNIKU WYPRAWY STEFANA BATOREGO POD PSKÓW\" JANA PIOTROWSKIEGO

Tomasz Ślęczka

ZAŚWIATY – NIEISTNIEJĄCE CZY NIEPOZNAWALNE? TŁUMACZENIE JAKO ZYSK INTERPRETACYJNY NA PRZYKŁADZIE \"TRENU X\" JANA KOCHANOWSKIEGO

Jakub Zbądzki

Central Asia as a region? Analysis of the regional elites discourse

Tomasz Waśkiel

Rola sędziowskiej klauzuli sumienia w polskim porządku prawnym

Jagoda Torbus
Przedmiot badań: Artykuł poświęcony został teoretycznym rozważaniom na temat sędziowskiej klauzuli sumienia. Przedstawiona została w nim definicja „klauzuli sumienia” oraz „sumienia. Dodatkowo wyodrębniono i zestawiono ze sobą podstawowe zasady orzekania. Następnie, przedmiotem badań była analiza możliwego skutku, jaki wiązałby się z wprowadzeniem tytułowej instytucji na wybrane podmioty (sędziego, strony postępowania i społeczeństwo). Cel badawczy: Podstawowym celem pracy było wykazanie potencjalnych korzyści, które wiązałyby się z uznaniem klauzuli sumienia, ponadto unaocznienie konfliktu wartości występujących w obowiązujących...

Stanowisko religii wobec samobójstwa

Patrycja Mencel
Samobójstwo jest zjawiskiem stanowiącym od wielu stuleci poważny problem społeczny. Śmierć samobójcza stanowi tragedię dla bliskich, przyjaciół, znajomych, ale także społeczeństwa. Zjawisko ma bowiem wyraźnie społeczny wymiar. Dane statystyczne wskazują na szeroki zakres problemu. Oficjalne statystyki odnotowują rocznie na terenie kraju ok. 6 tysięcy zamachów samobójczych, które kończą się zgonem . Pomimo innowacyjnych metod wykrywania, a także leczenia zaburzeń psychicznych, dostępności do lekarzy specjalistów, rozwoju nauki oraz znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, odsetek ludzi targających...

Cyfryzacja instrumentów systemu gwarancji wykonania obowiązków publicznoprawnych – zagadnienia wybrane

Adam Bródka
Tekst podejmuje problematykę cyfryzacji instrumentów prawnych służących realizacji obowiązków publicznoprawnych. Ze względu przedmiot ochrony, którym są wartości podstawowe ‒ życie, zdrowie, porządek publicznych ‒ w systemie prawnym muszą istnieć narzędzia służące urzeczywistnianiu nakazów i zakazów prawa publicznego. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwala zwiększyć skuteczność poszczególnych gwarancji, a tym samym sprawniej i w większym zakresie chronić dobra powszechnie uważane za cenne.

Dział administracji rządowej ,,informatyzacja” – aspekty strukturalno-ustrojowe

Jerzy Maciejewski
Pojęcie działu administracji rządowej zastąpiło używane wcześniej pojęcie resortu. Działy administracji rządowej grupują blisko związane ze sobą rodzaje sprawy z zakresu administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów powierza kierowanie działem ministrowi, którego określa się mianem właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu, za pomocą tzw. rozporządzeń atrybucyjnych. Jednym z działów administracji rządowej jest dział ,,informatyzacja”, który obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące szeroko pojętej informatyzacji. W związku z bardzo szybkim rozwojem nowych technologii znaczenie tego działu cały...

(Nie)zmienność paradygmatu dogmatycznoprawnego w świetle tez postmodernistycznego feminizmu prawniczego

Marlena Olszewska
Artykuł jest próbą krytycznego spojrzenia na zagadnienie paradygmatu w naukach prawnych i zestawienia wyników tych rozważań z założeniami postmodernistycznego feminizmu prawniczego. Punktem wyjścia dla podejmowanych refleksji jest analiza pojęcia paradygmatu w teorii Thomasa S. Kuhna oraz konkurencyjnej koncepcji Karla Poppera. Posłużyła ona za przyczynek do postawienia tezy o istnieniu paradygmatów na gruncie dogmatyki prawa – uznać można, że są nimi reguły egzegezy oraz konstrukt teoretyczny prawodawcy racjonalnego. Zgodnie z założeniami postmodernistycznego feminizmu prawniczego stosowane automatycznie...

Paradygmat według koncepcji Thomasa Samuela Kuhna. Analiza metodologicznoprawna

Bartosz Chrząszcz
Problematyka paradygmatu naukowego niezmiennie dominuje w rozważaniach poświęconych nauce, jej historii, filozofii, a także innym szczegółowym zagadnieniom dotyczącym określonych dyscyplin wiedzy. Thomas Samuel Kuhn jako przedstawiciel świata nauki dostrzegł obecne w nim mankamenty podejścia badawczego wynikające przede wszystkim z kumulatywizmu. Opracowana przez niego koncepcja zrewolucjonizowała wiele sfer działalności naukowej, a paradygmat na nowo zdefiniowany i uzupełniony złożoną refleksją na temat zachodzących w nauce procesów stanowi po dziś dzień źródło licznych dyskusji wśród badaczy. Artykuł ma...

Cinque Ports jako średniowieczna konfederacja miast portowych o funkcjach militarnych i handlowych

Paweł Wiązek
Publikacja poświęcona jest dziejom blisko 1000-letniej konfederacji angielskich miast portowych znanej powszechnie jako Cinque Ports. Zdumiewająca jest konkluzja na temat stanu badań polskich luminarzy nauk historyczno-prawnych oraz obecności tej problematyki w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Sprowadza się ona ostatecznie do konstatacji o całkowitym niemal braku zainteresowania tematem. Fakt ten stanowi nader oczywiste wyzwanie dla badacza; w pełni zrozumiałe wydaje się więc to, że Autor podążył tym właśnie tropem. O decyzji podjęcia eksploracji i próby uzupełnienia istniejącej...

O genezie umowy składu w kodeksie cywilnym z 1964 r.

Tomasz Dolata
Umowa składu pojawiła się w rodzimym (polskim) porządku prawnym już w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1924 r. o prawie o domach składowych, a następnie w kodeksie handlowym z 1934 r. Po uchyleniu stosowania tego kodeksu umowa składu znalazła się i pozostaje jako jedna z umów nazwanych w księdze zobowiązań kodeksu cywilnego z 1964 r. Artykuł traktuje przede wszystkim o okolicznościach i uwarunkowaniach wprowadzenia umowy składu do polskiego kodeksu cywilnego. Doszło do tego dzięki staraniom specjalisty...

Co-housing of seniors - 'Open Popowice' case study

Mariusz Dybał
The paper presents findings from the “Open Popowice” [“Otwarte Popowice”] meeting that took place in September 28th, 2018. “Open Popowice” meeting in Wroclaw, Poland was organized as part of the inauguration of the Popowice Laboratory [Laboratorium Popowice]. This event was the first of the planned series of meetings and workshops with the inhabitants of Popowice as part of the Popowice Laboratory, ProPoLab in short. It was to examine the needs of residents, mostly seniors, in...

Oral Teachings of Old Women in 1 Timothy 4:7

Sławomir Torbus

Myśl polityczna i prawna Ogyū Soraia

Andrzej Demiańczuk
Sorai jest jednym z najbardziej znanych myślicieli konfucjańskich okresu Edo. Do jego najważniejszych dzieł należą Bendo (Rozpoznanie Drogi), Benmei (Rozróżnienie nazw), Seidan (Traktat o rządzie), Tōmonsho (Pytania i odpowiedzi) i Taiheisaku (Plan dla epoki wielkiego pokoju). Sorai był surowym krytykiem chińskich i japońskich uczonych neokonfucjańskich. Jego zdaniem pierwotna Droga, będąca dziełem starożytnych królów i przekazana przez Konfucjusza, została wypaczona przez jego uczniów, prowadzących polemikę z przedstawicielami innych szkół. W odróżnieniu od większości filozofów konfucjańskich Sorai...

Nieoficjalne urbanonimy Brna jako element przestrzeni miejskiej

Bartosz Juszczak

Tu Wei-ming o konfucjanizmie w czasach dynastii Han

Andrzej Demiańczuk
W czasach panowania dynastii Han konfucjanizm uzyskał po raz pierwszy status oficjalnej ideologii państwowej, który zachował aż do upadku dynastii Qing. Wywarło to olbrzymi wpływ zarówno na historię Chin, jak i na rozwój myśli konfucjańskiej. Tu Wei-ming, współczesny filozof zaliczany do trzeciego pokolenia Nowego Konfucjanizmu, dostrzega doniosłość zmiany statusu konfucjanizmu. Uważa ją za rezultat długiego procesu, a nie tylko wpływu, jaki Gongsun Hong i Dong Zhongshu wywrzeć mieli na cesarza Wu. Daleki jest również od...

Analiza teoretycznoprawna ustawowych znamion przestępstwa opuszczenia rodziny na gruncie francuskiego kodeksu karnego

MAŁGORZATA KLAUDIA KOZŁOWSKA
We francuskim kodeksie karnym przestępstwo materialnego opuszczenia rodziny zostało spenalizowane w art. 227-3. W prawie francuskim omawiane przestępstwo ma miejsce wówczas, gdy zobowiązany do alimentacji nie wykonuje orzeczenia sądu lub umowy sądownie zatwierdzonej, nakładających obowiązek dostarczania na rzecz dziecka nieletniego, zstępnego, wstępnego lub współmałżonka alimentów, udziałów, zasiłków lub świadczeń ze swej natury należnych, wynikających z faktu sprawowania władzy rodzicielskiej. W niniejszym artykule analizie teoretycznoprawnej poddane zostaną ustawowe znamiona przestępstwa niealimentacji z art. 227-3 francuskiego kodeksu...

Definicja retoryczna jako sposób wprowadzania nazw wartości i antywartości w „Monitorze”

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

Polska perspektywa Koncepcji – Praca 4.0

Maciej Błażewski
Koncepcja – Praca 4.0 została przyjęta w Niemczech. Jest ona zbiorem priorytetów odnoszących się do ochrony pracowników, związanych ze zmianami technologicznymi i gospodarczymi. W Polsce Koncepcja – Pracy 4.0 jest ograniczona do zapewnienia skutecznego wykonywania celów prawodawców.

Data from: N-mixture models estimate abundance reliably: a field test on Marsh Tit using time-for-space substitution

Grzegorz Neubauer, Alicja Wolska, Patryk Rowiński & Tomasz Wesołowski
Imperfect detection in field studies on animal abundance, including birds, is common and can be corrected for in various ways. The binomial N-mixture (hereafter binmix) model developed for this task is widely used in ecological studies owing to its simplicity: it requires replicated count results as the input. However, it may overestimate abundance and be sensitive to even small violations of its assumptions. We used a 33-year dataset on the Marsh Tit, Poecile palustris, a...

Akty prawa wewnętrznego organów administracji publicznej

Justyna Mielczarek-Mikołajów
W monografii została przedstawiona problematyka aktów prawa wewnętrznego. W tym celu autorka na wstępie wskazała na ewolucje podejścia do tematyki sfery wewnętrznej w administracji. Przedstawiła także koncepcję źródeł prawa wskazaną w Konstytucji RP oraz omówiła szczegółowe zagadnienia dotyczące konstytucyjnego modelu aktu prawa wewnętrznego. Główne problemy badawcze oscylowały wokół teorii i praktyki funkcjonowania tego modelu, czemu służyło zbadanie m.in. wpływu aktu wewnętrznego na sytuację prawną jednostki, praktyki wydawania aktów wewnętrznych czy zagadnień samodzielności w wydawaniu prawa...

Registration Year

 • 2021
  98

Resource Types

 • Text
  81
 • Journal Article
  12
 • Book Chapter
  3
 • Dataset
  2

Affiliations

 • University of Wrocław
  98
 • University of Warsaw
  2
 • Ghent University
  1
 • Technical University of Zvolen
  1
 • University of Silesia
  1
 • University of Agriculture in Krakow
  1
 • Environment Agency Austria
  1
 • Polish Academy of Sciences
  1
 • Wrocław Medical University
  1
 • University of Göttingen
  1