42 Works

Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej)- perspektywa teoretyczna

Ewa Musiał
Rodzina jest bardzo ważnym wyznacznikiem szans edukacyjnych dzieci, często nawet czynnikiem decydującym. Szkoła zaś, aby być miejscem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, sprzyjającym pełnemu rozwojowi uczniów, aby skutecznie realizować swoje zadania, musi niejako „przekonać” do siebie rodziców, którzy współtworzyć będą atmosferę, klimat placówki, współpracować z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, będą podążać tą samą drogą i mieć na uwadze zawsze dobro dziecka. Współdziałanie nauczycieli i rodziców rozumiane jest na ogół jako wykonywanie przez nich wspólnych działań, służących dobru...

Muzyka na instrumenty klawiszowe Karlheinza Stockhausena na przykładzie jego serii Klavierstücke

Monika Pasiecznik

Podstawowe cechy osobowości a kompetencje społeczne uczestników programu terapii substytucyjnej i ich rola w procesie zmian

Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy & Łukasz Rybczyński
Problematyka używania substancji psychoaktywnych ma sporą reprezentację w polskim dorobku naukowym, zwłaszcza w minionym 30-leciu. Wciąż jednak brak jest publikacji dotyczących tzw. grup specyficznych, które tworzą m.in. osoby problemowo używające jednej substancji – opioidów. W niniejszym artykule postanowiono przybliżyć zarys profilu osobowości osób uzależnionych od opioidów w aspekcie zależności między wybranymi cechami osobowości a kompetencjami społecznymi. Poznanie wskazanych czynników odgrywa znaczącą rolę nie tylko w procesie terapii i resocjalizacji: we wczesnej fazie diagnozy polega ona...

Osamotnienie i sieroctwo we współczesnych rodzinach

Małgorzata Prokosz
Sieroctwo jest pojęciem wskazującym na trwałe lub czasowe odseparowanie dziecka od rodziny pochodzenia, czyli to sieroctwo biologiczne lub społeczne. Współczesne analizy wskazują jednak, że sieroctwo stało się zjawiskiem wielowymiarowym i jest obecne także w standardowych rodzinach. Ze wszystkimi stanami sieroctwa związane jest osamotnienie, czyli subiektywne odczuwanie przez dziecko braku miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. Skoro sieroctwo i osamotnienie dzieci mogą się pojawić w każdej rodzinie, należy ukierunkować działania na wsparcie i pomoc tym, którzy jej najbardziej...

Uczenie się partycypacji publicznej przez młodzież – od rodziny do sfery publicznej

Hanna Achremowicz
Partycypacja publiczna to istotny komponent współczesnej demokracji. Pytanie o to, jak przygotowywać młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim stanowi jedno z wyzwań zarówno współczesnej pedagogiki, jak również wychowania w rodzinie

Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej - scenariusz zajęć jogi

Nina Budziszewska & Katarzyna Bączyk-Lesiuk

„Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach. Pierwsze zostało w Bośni, a drugie bije dla Polski”. Międzypokoleniowe konceptualizacje tożsamości w rodzinie dolnośląskiej– perspektywa biograficzna

Rozalia Ligus
Celem projektu badawczego Migrujące Biografie – potomkowie reemigrantów z Bośni w procesie rekonstruowania tożsamości – pedagogiczne atrybuty przekazu międzygeneracyjnego w świetle historii życia realizowanego w latach 2018–2019 jest zanalizowanie i skategoryzowanie zasobów znaczeniowych zgromadzonych w autobiograficznych narracjach przedstawicieli kilku pokoleń rodzin reemigrantów z Bośni, które w 1946 roku osiedliły się na Dolnym Śląsku. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych fragmentów narracji przedstawicieli dwóch kolejnych pokoleń ze wskazaniem dylematów w identyfikacji ich tożsamości.

Funkcjonalność wychowawcza rodziny generacyjnej i osobowość wrażliwa a przystosowanie zawodowe. Pośrednicząca rola resilience-cechy

Piotr Kwiatkowski
Celem artykułu jest sprawdzenie związków zachodzących między funkcjonalnością wychowawczą rodziny generacyjnej, hipersensytywnością, resilience-cechą a trzema wymiarami przystosowania w pracy: kapitałem społecznym w miejscu pracy, stresem zawodowym i wypaleniem zawodowym i wygenerowanie modelu przyczynowych powiązań między tymi zmiennymi.

Monety odkryte w obiektach na stanowisku Giecz 10 w latach 2014-2019

Norbert Pisula
During archaeological research conducted in the years 2014-2019 on the Giecz site 10, an early medieval burial ground was found. 385 old coins were discovered, out of which 16 were located in archaeological sites (of which 14 are in early medieval graves). The aim of the study is to recognize the coins discovered in the features and to assess the chronology of the burial ground on the basis of their dating.

Grodziszcze 7 – nowe dane na temat osadnictwa mezolitycznego strefy sudeckiej na Dolnym Śląsku

Wojciech Bronowicki

Kilka uwag o długim ziemnym grobowcu kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Muszkowice 18

Agnieszka Przybył

Rzymska gens: konstrukt antropologiczny czy realny byt społeczny?

Andrzej Łoś

Learning Tree Genealogia. W Przeciwdziałaniu Cyfrowemu Wykluczeniu Seniorów

Ewa Jurczyk-Romanowska, Aleksandra Aszkiełowicz, Piotr Kwiatkowski, Krystyna Dziubacka, Ewa Musiał, Grzegorz Mendyka, Kacper Manikowski, Kamila Wylęgły, Sylwia Bokuniewicz, Anna Ptak, Magdalena Jaworska, Olga Niemasz, Hasan Yüce, Anita Sarno & Mustafa Çelik

Syberyjskie zesłanie jako przestrzeń i miejsce „przeznaczone na zatracenie”

Barbara Jędrychowska
In the Polish history of 19th and 20th century, the concept of Siberia was broad and connected with space but not always that of the geographical sort. A particular part of this space for many was the place of their Siberian exile. The 20thcentury brought this space and the places that were defined by it into an inhuman state. However, even in such circumstances, one could find examples proving that not all of those years...

Edukacyjny wymiar przestrzeni rekreacyjno- wypoczynkowych na przykładzie „placówek” Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet

Mirosław Piwowarczyk
he Women Citizens’ Work Association was one of the most influential women’s organizations of the Sanation movement in the interwar Poland. It was active in the years 1928–1939. It had a clear ideological and political character that determined its goals and tasks. The most important among all the undertakings of the Union were: activation of women and their civic and state education, creating a “new type of Polish female citizen” – aware of her rights...

Jedność i podział władzy

Artur Ławniczak
Opracowanie jest poświęcone jednemu z kluczowych dla prawa politycznego zagadnień, jakim jest kwestia doktrynalnego jednoczenia bądź alternatywnego dla tego paradygmatu rozpraszania władzy. Jeśli zaakceptujemy znamienne przesłanie Carla Schmitta odnośnie do wtórności prawa państwowego względem poczynionych na teologiczno-prawnokanonicznym gruncie ustaleń, to dojdziemy do przekonania, że najpierw należy się przyjrzeć problemowi jedności względnie rozproszeniu władania na teistycznym szczeblu. Tamże mamy do czynienia z różnymi modelami, które są następnie aplikowane na terrestralnym poziomie, gdzie obserwujemy występowanie prawnopolitycznego monizmu,...

Żądanie Antygony. Nienormatywny model rodziny Judith Butler

Grażyna Lubowicka
Problem zdekomponowanej i zróżnicowanej rodziny w ponowoczesności, czy też rodziny poddanej deformacjom i przemieszczeniom, oraz pytanie o to, ku jakiemu modelowi (modelom) może ona zmierzać, stawia Judith Butler w Żądaniu Antygony.

Wypełnianie roli zawodowej przez nauczycieli z doświadczeniami odwrócenia ról w rodzinie

Wiktor Żłobicki
Wskazuje się, że istnieje związek między doświadczeniem parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie, i skutkami traumy relacyjnej wynikającej z parentyfikacji, a charakterem pracy zawodowej związanej z szeroko rozumianym pomaganiem. Badania potwierdzają, że osoby wybierające na przykład zawód nauczyciela, lekarza, psychologa, psychoterapeuty czy pielęgniarki – same często doświadczyły parentyfikacji w rodzinie pochodzenia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwe zakłócenia w wypełnianiu roli zawodowej przez nauczycieli, którzy w dzieciństwie doświadczyli odwrócenia ról w rodzinie.

Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę tradycyjnej rodziny połączonej „joint family” w Indiach

Beata Pietkiewicz-Pareek
Trwająca od 2019 roku pandemia Covid-19 ma bezprecedensowy wpływ na funkcjonowanie rodziny nie tylko w Indiach, lecz także na całym świecie. Szok spowodowany utratą dochodów, zamknięciem szkół, zagrożeniem utratą zdrowia i życia dotknął zwłaszcza ludzi o niskich dochodach. Niemożność podjęcia pracy i nauki zdalnej obserwuje się w wielu regionach świata, także w zamożnych krajach. Celem badań jest prześledzenie zmian mikrospołecznych i makrospołecznych dokonujących się w tradycyjnej hinduskiej rodzinie, zwanej połączoną. Materiał podzielono na następujące pola...

Morphometric data of two tree frog species and their hybrids from a hybrid zone in Poland

Matthias Stöck, Tomasz Majtyka, Bartosz Borczyk & Maria Ogielska
Under incomplete reproductive isolation, secondary contact of diverged allopatric lineages may form hybrid zones that allow to study recombinants over several generations as excellent systems of genomic interactions, resulting from the evolutionary forces, acting on certain genes and phenotypes. Hybrid phenotypes are expected to either exhibit intermediacy or, alternatively, transgressive traits, which exceed the extremes of their parents due to epistasis and segregation of complementary alleles. While transgressive morphotypes have been examined in fish, reptiles,...

Jezykoznawstwo antropologiczne we wspólczesnieprowadzonych badaniach nad jezykiem i kultura

Piotr P. Chruszczewski

Habitat shapes diversity of gut microbiomes in a wild population of blue tits Cyanistes caeruleus

Szymon Drobniak, Mariusz Cichoń, Katarzyna Janas, Julia Barczyk, Lars Gustafsson, Magdalena Zagalska-Neubauer, Szymon M. Drobniak & Magdalena Zagalska‐Neubauer
Microbiome constitutes and important axis of individual variation that, together with genes and the environment, influences an individual’s physiology and fitness. Microbiomes are dependent not only on an individual’s body condition but also on external factors, such as diet or stress levels, and as such can be involved into feedbacks between the external ecological factors and internal physiology. In our study we used a wild population of blue tits (Cyanistes caeruleus) to investigate the impact...

ŻYDOWSKIE DOŚWIADCZENIE POLSKI W XX WIEKU. NA PRZYKŁADZIE LOSÓW ARTURA SCHNEIDERA

Marek Szajda
Historia ludności żydowskiej w Polsce w XX wieku naznaczona jest przede wszystkim okresem Zagłady, ale również jej konsekwencjami, latami po 1945 r. i podejmowanymi próbami odbudowy życia społeczności oraz migracjami. Losy Artura Schneidera, pochodzącego z Krakowa Żyda, który ocalał podczas II wojny światowej, następnie osiedlił się na Ziemiach Zachodnich, a ostatecznie wyjechał z kraju po kampanii antysyjonistycznej, są przykładem żydowskiego doświadczenia Polski w minionym stuleciu. Jego historia jest istotna, zwłaszcza w kontekście służby w „Ludowym”...

Rodzinne uwarunkowania rozwoju językowego w pierwszych latach życia dziecka

Emilia Olejnik-Krupa
Artykuł jest wynikiem teoretycznej refleksji pedagogicznej. Analiza zgromadzone.go materiału teoretycznego, który przedstawiam w niniejszym tekście, pokazuje związek między rozwojem językowym dziecka a świadomością, kulturą pedagogiczną rodziców i ich działaniami, które mogą ten proces stymulować.

Registration Year

 • 2022
  42

Resource Types

 • Journal Article
  24
 • Text
  11
 • Dataset
  4
 • Book
  2
 • Journal
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  41
 • Institute for Anthropological Research
  1
 • Vrije Universiteit Brussel
  1
 • Rovira i Virgili University
  1
 • National Museums Scotland
  1
 • The Ohio State University
  1
 • University of Neuchâtel
  1
 • University of Wrocław, Institute of Archaeology
  1
 • Autonomous University of Madrid
  1
 • Eötvös Loránd University
  1