30 Works

Między ciałem a dźwiękiem: teatr Wojtka Blecharza

Magdalena Figzał-Janikowska
The article attempts a synthetic overview of Wojtek Blecharz’s major theatrical projects, including specifically his opera productions, such as Transcryptum, Park-Opera, Body-Opera, Fiasko (Fiasco) and Rechnitz-Opera (Anioł Zagłady (The Exterminating Angel)). What these shows have in common is a clear tendency to transcend traditional operatic conventions, associated with both the form of the genre and its reception. The composer’s musical and theatrical experiments focus on sound – its performativity and inseparable link to corporality. The...

Terapia tradycyjna a terapia strategiczna dyslalii obwodowej

DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA
Autorka przedstawia propozycję typologii metod terapii dyslalii, biorąc pod uwagę różne kryteria. Swoistym tłem dla podjętych rozważań jest formuła Evidence-Based Practice (w wolnym tłumaczeniu „praktyka oparta na dowodach”). W takim kontekście autorka porównuje metody terapii tradycyjnej i terapii strategicznej. Analizy pokazują, że są to dwa odmienne modele terapii, chociaż można odnaleźć pewne wspólne wątki, np. pracę nad automatyzacją ćwiczonej głoski w mowie codziennej pacjenta. Warto zaznaczyć, że terapię strategiczną autorka utożsamia ze Strategiczną metodą usprawniania...

Botanical affinity of the taxa encountered in the Maywood Formation

Michal Zaton, Hu Mingxi, Mercedes Di Pasquo & Paul Myrow
This dataset lists the species of palynomorphs occurring in the Middle Devonian (Givetian) deposits of the Maywood Formation of Cottonwood Canyon, Wyoming, USA. The palynological investigation was carried out in order to decipher the age and paleoenvironment of the microconchid tubeworms (Tentaculita) which were described from the deposits of the Maywood Formation. The retrieved data suggest a likely brackish water origin for the deposits studied, although temporary fully freshwater conditions cannot be ruled out. Indeed,...

Inline linking i framing w świetle prawa autorskiego

Dominik Gabor
Postępowanie toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-392/20, kolejny raz podejmuje temat linkowania w prawie autorskim. We wskazanej sprawie Trybunał dokona jednoczesnej analizy inline linkingu i framingu w prawie autorskim, co przełoży się na istotne orzeczenie dla tych najpopularniejszych sposobów udostępniania w sieci Internet. Wobec tego niezwykle interesujące wydają się wnioski wypływające z opinii Rzecznika Generalnego wydanej dla potrzeb przedmiotowego postępowania, która stanowi pomoc w orzekaniu przez Trybunał. W...

The role of bracket fungi in creating alpha diversity of invertebrates in the Białowieża National Park, Poland

Anna K. Gdula, Dariusz J. Gwiazdowicz, Szymon Konwerski, Izabella Olejniczak, Tomasz Rutkowski, Piotr Skubała & Bogna Zawieja
Bracket fungi are seen mainly as the cause of economic losses in forestry and their role as creators of biodiversity is relatively poorly understood. The effect of this group of fungi on the modification of biodiversity of invertebrates (spiders – Aranae, Opiliones – Opiliones, pseudoscorpions – Pseudoscorpionida, two groups of mites – Mesostigmata, and Oribatida, springtails – Collembola, and insects – Insecta) was investigated by analyzing 100 fruiting bodies of 10 species of bracket fungi...

Kompetencja narracyjna uczniów z zaburzeniem rozwoju koordynacji

Olga Przybyla

Stan badań nad współwystępowaniem przetrwałych odruchów pierwotnych oraz zaburzeń rozwoju mowy u dzieci

Paulina Krzeszewska & Emilia Mikołajewska

Dyskusja po dyskusji na konferencji w Chorzowie, czyli o niektórych problemach logopedii w Polsce

Barbara Ostapiuk, DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Stanisław Grabias & Tomasz Woźniak
Prezentowany tekst został zainspirowany dyskusją, jaka się odbyła podczas logopedycznej, międzynarodowej konferencji w Chorzowie we wrześniu 2017 roku. Naukowcy dyskutowali na temat ważnych problemów związanych z teorią i praktyką logopedyczną. Kilku uczestników tej wymiany zdań postanowiło kontynuować rozmowę i podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi nauki i praktyki logopedycznej, a także kształcenia młodych adeptów logopedii.

Recydywa specjalna w pracach Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL w latach 1964–1968

Tomasz Szczygieł
Powrót do przestępstwa stanowił jeden z głównych problemów kodyfikacji prawa karnego Polski Ludowej. Obowiązująca ideologia zakładała bowiem zanikanie przestępczości w miarę rozwoju państwa socjalistycznego. Powrót do przestępstwa jednak przeczył tej wizji, podważając jednocześnie możliwość „wychowania” nowego typu człowieka socjalistycznego. Z tych powodów oczekiwano od Komisji Kodyfikacyjnej, że przyszły kodeks karny Polski Ludowej przyczyni się do rozwiązania tego zjawiska. Założenia przyszłych rozwiązań prawnych w tym zakresie przygotował Kryspin Mioduski. Na ostateczny kształt projektu największy wpływ miały...

Praktyka oparta na dowodach w postępowaniu logopedycznym

Paulina Krzeszewska
Praktyka oparta na dowodach (ang. evidence-based practice – EBP) winna ze sobą łączyć: kompetencje kliniczne, dane z badań naukowych oraz preferencje osoby obejmowanej terapią. W toku postępowania terapeutycznego, po wnikliwym zbadaniu pacjenta, uwzględnia ona następujące kroki, nazwane w artykule formułą „5Z”: zadać pytanie kliniczne, zdobyć dowody naukowe, zaopiniować zgromadzone dowody, zastosować wnioski do terapii i zweryfikować wdrożoną na podstawie dowodów strategię. Celem artykułu jest opisanie idei praktyki opartej na dowodach naukowych w logopedii oraz jej...

Zawieszenie stosowania mechanizmów prawnych ograniczających wysokość wydatków publicznych w związku z epidemią SARS-CoV-2

Tomasz Gwóźdź
Przedmiotem artykułu są zmiany prawne w zakresie mechanizmów ograniczających wydatki publiczne, które zostały uchwalone w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Omówione zostało przede wszystkim funkcjonowanie stabilizującej reguły wydatkowej, zarówno w jej podstawowej formie, jak i zmodyfikowanej nowelizacjami ustawy o finansach publicznych – z 28 maja 2020 r. oraz 24 lipca 2020 r. W pracy dokonano analizy obowiązujących przepisów, materiałów legislacyjnych, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz piśmiennictwa, dotyczącego podejmowanej tematyki. Artykuł jest zakończony wnioskami i...

Stany Zjednoczone i Unia Europejska w polityce zagranicznej Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w XXI wieku - zarys problematyki

Marzena Mruk
Jordania z każdym rokiem wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej i jest krajem, który odnajduje się w realiach regionalnych i globalnych. Wzrost znaczenia Jordanii we współczesnym świecie wynika nie tylko z relacji z USA, ale przede wszystkim z Unią Europejską jako całością, a także poszczególnymi krajami – Francją, Niemcami, Włochami, Holandią, Polską – relacje z Polską charakteryzują się dużą nierównością, ale jeśli dochodzi do zbliżenia Warszawy i Ammanu to relacje między państwami są bardzo intensywne....

Between Body and Sound: The Theatre of Wojtek Blecharz

Magdalena Figzał-Janikowska
The article attempts a synthetic overview of Wojtek Blecharz’s major theatrical projects, including specifically his opera productions, such as Transcryptum, Park-Opera, Body-Opera, Fiasko(Fiasco) and Rechnitz-Opera (Anioł Zagłady (The Exterminating Angel)). What these shows have in common is a clear tendency to transcend traditional operatic conventions, associated with both the form of the genre and its reception. The composer’s musical and theatrical experiments focus on sound – its performativity and inseparable link to corporality. The privileging of the body and musical gesture goes...

Orofacjologopedia

DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dopuszczalność drogi sądowoadministracyjnej (skargi do sądu) od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – wybrane zagadnienia

Kamil Majewski & Patrycja Majewska
This article addresses the issue of the admissibility of an administrative court procedure against decisions issued by the Polish Financial Supervision Authority. The authors not only analyze the admissibility of the complaint to the administrative court against the decisions issued by the Polish Financial Supervision Authority, but also the background issues, including the decisions of the Polish Financial Supervision Authority in general, the application of the institution of the request for reconsideration of the case...

Ochrona praw dziecka w działalności Rzecznika Praw Dziecka

Jolanta Blicharz & Lidia Zacharko
W demokratycznym państwie prawa ważną rolę odrywają pozasądowe organy w zakresie ochrony praw i wolności jednostki. Do takich organów należy zaliczyć Rzecznika Praw Dziecka, który stoi na straży ochrony praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. W swojej działalności Rzecznik Praw Dziecka kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, które ściśle wiąże się z ochroną fundamentalnych wartości, tzn. prawa do życia...

O popularnych, lecz dyskusyjnych ćwiczeniach języka w przypadku obwodowych zaburzeń artykulacji

DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA & Barbara Sambor

Wykorzystanie szkół i uniwersytetów do celów militarnych w konfliktach zbrojnych – potrzeba działania

Joanna Nowakowska-Małusecka
Przedstawiona problematyka dotyczy kwestii relacji prawa do nauki jako jednego z podstawowych praw człowieka, niepodlegającego derogowaniu, do – powszechnego w konfliktach zbrojnych – nie tylko atakowania szkół i innych jednostek oświatowych oraz naukowych, ale także ich wykorzystywania w celach wojskowych tak przez państwowe siły zbrojne, jak i nierządowe grupy militarne. Ogromne znaczenie dla omawianego zagadnienia mają zarówno postanowienia podstawowych aktów międzynarodowego prawa praw człowieka w zakresie zapewnienia każdemu prawa do nauki, jak i regulacje w...

Cel postępowania pojednawczego

ireneusz wolwiak
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu postępowanie przygotowawcze. Wśród przepisów regulujących to postępowanie zamieszczono postanowienia nakładające na przewodniczącego powinność dążenia do ugodowego rozwiązania sporu. Dla osiągnięcia tego celu upoważniono go do poszukiwania ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, wspierania ich w formułowaniu propozycji ugodowych wraz ze wskazywaniem sposobów i skutków takiego rozwiązania sporu. Jednocześnie dokonano zmian w uregulowaniu postępowania pojednawczego...

Terapia tradycyjna a terapia strategiczna dyslalii obwodowej

DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA
Autorka przedstawia propozycję typologii metod terapii dyslalii, biorąc pod uwagę różne kryteria. Swoistym tłem dla podjętych rozważań jest formuła Evidence-Based Practice (w wolnym tłumaczeniu „praktyka oparta na dowodach”). W takim kontekście autorka porównuje metody terapii tradycyjnej i terapii strategicznej. Analizy pokazują, że są to dwa odmienne modele terapii, chociaż można odnaleźć pewne wspólne wątki, np. pracę nad automatyzacją ćwiczonej głoski w mowie codziennej pacjenta. Warto zaznaczyć, że terapię strategiczną autorka utożsamia ze Strategiczną metodą usprawniania...

Władysław Hasior: od rzeźby do performansu

The aim of this article is to draw attention to the theatrical and performative aspect of visual works by Władysław Hasior. The Zakopane artist is presented not only as an acknowledged sculptor, creator of assemblages and banners, but above all, as a performer, stage designer, director of a peculiar “theatre of the elements”, and the author of open-air shows with complex dramaturgy and precisely defined course. The author of the article attempts to indicate the...

Śląski nacjonalizm? : myśl polityczna Ruchu Autonomii Śląska

Norbert Slenzok
The presented paper is aimed at description and classification of Silesian Autonomy Movement’s (R AŚ) controversial activity in regard of its political thought and the role played by nationalism thereof. More precisely, author of the article focuses on the question whether the ideas promoted by R AŚ can by viewed as nationalist. As a result of the scrutiny, they turn out to be nationalist only in the broadest meaning of this term, in the light...

Registration Year

 • 2021
  30

Resource Types

 • Text
  19
 • Journal Article
  8
 • Dataset
  3

Affiliations

 • University of Silesia
  30
 • University of Wrocław
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1
 • Szent István University
  1
 • Maria Curie-Skłodowska University
  1
 • University of Bielsko-Biała
  1
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
  1
 • National Scientific and Technical Research Council
  1
 • Colorado College
  1
 • University of Life Sciences in Poznań
  1