71 Works

Początki opiniowania sądowo-lekarskiego na ziemiach polskich (do XVIII wieku)

Malwina Dębicka

„Puch marny”? W stronę teatralnej herstorii „Dziadów\"

Zbigniew Majchrowski
Zbigniew Majchrowski looks at the female characters in stagings of Adam Mickiewicz’s Forefathers’ Eve. The author spotlights the socio-economic condition of women in the nineteenth century, which is often overlooked in the interpretive and theatrical tradition of this work. Majchrowski analyses differences in staged presentations not only of iconic female characters such as Zosia or Mrs. Rollison, but also of marginalised, secondary characters such as Ewa, whose monologue was frequently removed from staged performances. The...

Wstępne wyniki analizy pyłkowej torfowiska w Nosalinie koło Sławna (Polska północno-zachodnia)

Joanna Gadziszewska
Artykuł przedstawia wyniki analizy pyłkowej osadów torfowych z okolic Nosalina. Przedmiotem badań był górny odcinek profilu (465-1cm) ze stanowiska oznaczonego symbolem N/1. Diagram, w którym wyróżniono cztery zespołowe poziomy pyłkowe i cztery podpoziomy, ilustruje przemiany roślinności w schyłkowej fazie okresu atlantyckiego i w okresie subborealnym. Głównymi składnikami lasów w tym okresie były dąb (Quercus) i leszczyna (Corylus) ze znacznym udziałem lipy (Tilia). W diagramie pyłkowym z Nosalina pierwsze ziarna pyłku wskaźników antropogenicznych pojawiają się na...

Wpływ wybranych uwarunkowań geograficznych na stosunki wodne i siedliska roślinne rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki”

Marta Budzisz, Ewa Woźniak, Filip Duda & Łukasz Pietruszyński
W niniejszym opracowaniu opisano skutki przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej na obszarze rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki” oraz dokonano oceny ich wpływu na warunki hydrograficzne rezerwatu. Prace terenowe trwały od lutego 2014 do lutego 2015 roku. Założono podział okresu badań na miesiące suche i wilgotne. Ustalono, że głównym czynnikiem wpływającym na dysproporcje w występowaniu miesięcy suchych i wilgotnych są zbyt niskie sumy opadów atmosferycznych oraz wysokie średnie i maksymalne temperatury powietrza. Zauważono, że zwierciadło wód gruntowych w...

Data from: Moving like a model: mimicry of hymenopteran flight trajectories by clearwing moths of Southeast Asian rainforests

Marta A. Skowron Volponi, Donald James McLean, Paolo Volponi & Robert Dudley
Clearwing moths are known for their physical resemblance to hymenopterans, but the extent of their behavioural mimicry is unknown. We describe zigzag flights of sesiid bee mimics which are nearly indistinguishable from those of sympatric bees, whereas sesiid wasp mimics display faster, straighter flights more akin to those of wasps. In particular, the flight of the sesiids Heterosphecia pahangensis, Aschistophleps argentifasciata and Pyrophleps cruentata resembles both Tetragonilla collina and T. atripes stingless bees and, to...

(NIE)EFEKTYWNA CZY (NIE)EFEKTOWNA RESOCJALIZACJA – W OBRONIE RESOCJALIZACJI RACJONALNEJ Autor

Wiesław Nynca
The author presents rational arguments for effective rehabilitation. He use the influences of the evidence-based trend. He attempts to resolve the crisis in corrective actions in educational work with minors. He categorizes for this purpose the factors influencing effective social rehabilitation - he analyzes the elements of the educational reality located on the side of the rehabilitated person, the social rehabilitation educator, interaction programs and the environment. The exploration of the studied space was made...

Minimalne gwarancje prawa do rzetelnego procesu karnego w początkowym etapie ścigania

Łukasz Cora
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia minimalnych standardów w zakresie prawa dostępu do adwokata na najwcześniejszym etapie postępowania karnego. Wzmocnienie dostępu w polskim k.p.k. poprzez uprawnienie osoby podejrzanej do skorzystania z tej fundamentalnej gwarancji procesowej ma wpływ z jednej strony na urzeczywistnienie zasady prawa do obrony poprzez objęcie jej zakresem każdej osoby, wobec której ukierunkowane zostały czynności mające na celu ściganie karne, z drugiej na zwiększenie standardu prawa do rzetelnego procesu karnego. Wdrożenie stosownych zmian praw...

Extra ecclesiam nulla salus est w oficjalnej nauce Kościoła katolickiego

Marta Kokoszczyńska & Józef Majewski

Rozwój umiejętności składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat

Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski & Mirosław Michalik

Podmiotowość zwierząt w świetle dwóch koncepcji umowy społecznej

Wojciech Jankowski
Na gruncie obowiązującego w Polsce prawa status zwierzęcia nie jest jednoznaczny, jednak z pewnością nie można sformułować tezy o istnieniu podmiotowości prawnej zwierząt. Na mocy art. 1 ustawy o ochronie zwierząt dochodzi co prawda do dereifikacji, ale nie mamy tu do czynienia z „prawami zwierząt”, lecz z prawną ochroną zwierząt. Oznacza to, że co prawda nałożono na człowieka obowiązki, określające jego zachowanie względem zwierząt, jednak z tej regulacji prawnej nie można wywodzić tezy, że zwierzęta...

Application of deferred annuities in an occupational pension scheme

Anna Gierusz
Occupational pension schemes are an important element of the pension systems of many countries. In the face of problems related to the financing of public systems, private forms of saving for retirement are becoming crucial (Antolin et al. 2012, p. 7). In recent years, changes in the types of occupational pension schemes can be observed. The once popular defined benefit (DB) schemes are replaced by defined contribution (DC) schemes (Wise 2001, p. 122; Turner and...

Data from: Genetic diversity in the Dactylorhiza majalis subsp. majalis populations (Orchidaceae) in northern Poland

Aleksandra M. Naczk & Marek S. Ziętara
We analysed 16 populations of Dactylorhiza majalis subsp. majalis located in the northern Poland, simultaneously utilizing both morphological and molecular data. Genetic differentiation was examined using five microsatellite loci, and morphological variation was assessed for 23 characters. At the species level, our results showed a moderate level of genetic diversity (A = 6.00; Ae = 1.86; Ho = 0.387; FIS = 0.139) which varied between studied populations (A = 2.60-4.20; Ae = 1.68-2.39; Ho =...

Data from: Isotopic evidence for oligotrophication of terrestrial ecosystems

Joseph M. Craine, Andrew J. Elmore, Lixin Wang, Julieta Aranibar, Marijn Bauters, Pascal Boeckx, Brooke E. Crowley, Melissa A. Dawes, Sylvain Delzon, Alex Fajardo, Yunting Fang, Lei Fujiyoshi, Alan Gray, Rossella Guerrieri, Michael J. Gundale, David J. Hawke, Peter Hietz, Mathieu Jonard, Elizabeth Kearsley, Tanaka Kenzo, Mikhail Makarov, Sara Marañón-Jiménez, Terrence P. McGlynn, Brenden E. McNeil, Stella G. Mosher … & Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek
Human societies depend on an Earth System that operates within a constrained range of nutrient availability, yet the recent trajectory of terrestrial nitrogen (N) availability is uncertain. Examining patterns of foliar N concentrations ([N]) and isotope ratios (15N) from more than 42,000 samples acquired over 37 years, here we show that foliar [N] declined by 8% and foliar 15N declined by 0.8 – 1.9 ‰. Examining patterns across different climate spaces, foliar 15N declined across...

Biometric conversion factors as a unifying platform for comparative assessment of invasive freshwater bivalves

Neil Coughlan, Eoghan Cunningham, Ross Cuthbert, Patrick Joyce, Pedro Anastacio, Filipe Banha, Nicolás Bonel, Stephanie Bradbeer, Elizabeta Briski, Vincent Butitta, Zuzana Čadková, Jaimie Dick, Karel Douda, Lawrence Eagling, Noé Ferreira-Rodríguez, Leandro Hünicken, Mattias Johansson, Louise Kregting, Anna Labecka, Deliang Li, Florencia Liquin, Jonathan Marescaux, Todd Morris, Patrycja Nowakowska, Małgorzata Ożgo … & Francisco Sylvester
1. Invasive bivalves continue to spread and negatively impact freshwater ecosystems worldwide. As different metrics for body size and biomass are frequently used within the literature to standardise bivalve related ecological impacts (e.g. respiration and filtration rates), the lack of broadly applicable conversion equations currently hinders reliable comparison across bivalve populations. To facilitate improved comparative assessment amongst studies originating from disparate geographic locations, we report body size and biomass conversion equations for six invasive freshwater...

Microsatellite genotypes, cluster membership and metadata of Central European wolves (Canis lupus)

Maciej Szewczyk & Robert Mysłajek
Local extinction and recolonization events can shape genetic structure of subdivided animal populations. The gray wolf (Canis lupus) was extirpated from most of Europe, but recently recolonized big part of its historical range. An exceptionally dynamic expansion of wolf population is observed in the western part of the Great European Plain. Nonetheless, genetic consequences of this process have not yet been fully understood. We aimed to assess genetic diversity of this recently established wolf population...

STEFANA MORAWSKIEGO DROGA DO UPRAWIANIA ESTETYKI/FILOZOFII SZTUKI. PODSTAWOWE USTALENIA (CZ. 2.)

Piotr Przybysz
The aim of the article is to present the scientific profile of Professor Stefan Morawski on the occasion of the 100th anniversary of birth. I present the basic stages of Prof. Morawski's scientific development. I complement it with the main solutions and proposals, which prof. Morawski brought to philosophy, phi-losophy of culture, aesthetics and theory and art criticism. I also attempt to take into account the bio-graphical elements that influenced Stefan Morawski's life and decisions....

Akumulacja i procesy brzegowe w zbiornikach energetycznych Konradowo i Krzynia na środkowej Słupi

Elżbieta Florek & Leszek Łęczyński
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań jednego z etapów pracy nad określeniem stopnia przekształceń rzeźby dna doliny Słupi na odcinku, na którym wybudowano zbiorniki Konradowo i Krzynia, pośrednio także określenie rozmiarów akumulacji osadów oraz rodzaju form i charakteru procesów brzegowych w zbiornikach przyzaporowych elektrowni wodnych Gałąźnia Mała, Strzegomino i Krzynia.

Morfologia Plaży Praia Baixo (Wyspa Santiago, Wyspy Zielonego Przylądka) i cechy budujących ją osadów jako odzwierciedlenie warunków jej formowania

Wacław Florek, Leszek Łęczyński & Marek Majewski
Autorzy przedstawili wyniki badań morfologicznych i strukturalnych plaży Praia Baixo, położonej na wyspie Santiago w archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. Jest ona zbudowana ze zróżnicowanego pod względem granulometrycznym i petrograficznym materiału, głównie pochodzącego z abrazji mezozoicznych i trzeciorzędowych wulkanitów. Santiago należy do wysp o najbardziej złoŜonej budowie, co jest konsekwencją jej wulkaniczno-osadowej genezy. Na funkcjonowanie plaży mają także wpływ: pływy półdobowe, osiągające wysokość 0,5-1,5 m, i stałe wiatry – pasaty, wiejące z kierunku północno-wschod- niego. Stwierdzono,...

Działalność gospodarcza katolickich szkół wyższych

Joanna Kiraga
W odniesieniu do szkół katolickich, oprócz powszechnych przepisów, obowiązują również specjalne przepisy kanoniczne. Podwójny reżim prawny wpływa na pozycję szkół katolickich, które oprócz misji związanej z edukacją uczniów, mają propagować wzorce zachowań i wartości chrześcijańskie. Aby pozyskać środki finansowe na działania o charakterze oświatowym i religijnym, szkoły katolickie, zwłaszcza jeśli chodzi o uniwersytety, podejmują działalność gospodarczą. Pozycja katolickich szkół wyższych jako przedsiębiorców różni się od sytuacji pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Artykuł stanowi omówienie pozycji prawnej...

Wybory samorządowe w międzywojennej Łodzi w cieniu agresywnej polityki obozu rządzącego

Jacek Wałdoch

Termin początkowy złożenia przez pokrzywdzonego oświadczenia o woli działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa 58/17

Marta Flis-Świeczkowska
Glosa dotyczy problematyki terminu początkowego dla złożenia oświadczenia o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Autorka glosy nie aprobuje postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, bowiem w jej przekonaniu prezentowane przez Sąd założenia osłabiają gwarancje procesowe pokrzywdzonego, w tym przede wszystkim prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do sądu. Tym samym autorka przyjmuje, że oświadczenie pokrzywdzonego o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, które zostało wniesione już na etapie postępowania przygotowawczego, wywołuje skutki procesowe, w związku...

Registration Year

 • 2021
  32
 • 2020
  24
 • 2019
  9
 • 2018
  2
 • 2017
  1
 • 2016
  2
 • 2014
  1

Resource Types

 • Text
  49
 • Dataset
  13
 • Journal Article
  6
 • Book Chapter
  1
 • Data Paper
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • University of Gdańsk
  71
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  5
 • Moscow State University
  2
 • University of Groningen
  2
 • Chinese Academy of Sciences
  2
 • University of Łódź
  2
 • Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum
  1
 • University of North Georgia
  1
 • Medical University of Silesia
  1
 • South African National Biodiversity Institute
  1