10 Works

Bezrobocie osób niepełnosprawnych w ujęciu statystycznym

Ewa Pancer-Cybulska
Postulat równouprawnienia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym jest realizowany w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach, dostęp do otwartego rynku pracy wydaje się dobrym sprawdzianem wdrażania koncepcji włączenia społecznego i likwidowania barier w odniesieniu do tych osób. Sytuacja na otwartym rynku pracy, zwłaszcza bezrobocie jest często analizowanym wyznacznikiem zmian dotyczących integracji i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Celem artykułu jest omówienie aktualnych tendencji panujących na polskim rynku pracy z perspektywy osób niepełnosprawnych przez analizę bezrobocia. Na...

Wpływ żywienia i żywności na stan zdrowia w świetle badań

Anna Gardocka-Jałowiec, Piotr Stańczyk & Katarzyna Szalonka
Badania dotyczące żywienia i żywności, ich wpływu na stan zdrowia są jednymi z najistotniejszych trendów nie tylko w naukach o żywieniu, ale i w naukach społecznych. W dobie XXI w. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a tym samym właściwego stanu zdrowia ludzi, stanowi jeden z głównych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Proponowane rozważania służą zasygnalizowaniu problemów w zakresie zachowań zdrowotnych ze szczególnym podkreśleniem wpływu żywienia na samopoczucie i stan zdrowia ludzi, na podstawie badań własnych przeprowadzonych w marcu i...

Marketingowe aspekty organizacji biegów masowych w Polsce – poszukiwanie nowych możliwości

Paweł Waniowski & Tomasz Waniowski
Bieganie jest najprostszą, znaną od pokoleń, formą aktywności fizycznej, dostępną dla większości zdrowych ludzi w każdym niemal wieku. Od ponad dwóch dekad bieganie jest popularne również w Polsce, co wyraża się w organizacji licznych biegów masowych na różnych dystansach. Biegi te stanowią istotny element promocji wielu miejscowości, będąc nawet wydarzeniem budującym prestiż jednostki terytorialnej oraz firm zaangażowanych w działania sponsoringowe. Biegi masowe, przyciągające niejednokrotnie wiele tysięcy uczestników i często jeszcze więcej osób towarzyszących biegaczom oraz...

Przyszłość opieki zdrowotnej w Polsce – nowe horyzonty

Iwona Czerska, Angelika Trojanowska & Tetiana Korpak
Celem opracowania jest przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce. Rodzajem wykorzystanej metodologii badawczej jest analiza literatury przedmiotu oraz stron internetowych prezentujących nowoczesne rozwiązania, w tym informatyczne, w obszarze ochrony zdrowia. Omówiono koncepcję e-zdrowia, skupiając się na platformie P1 oraz elektronicznej dokumentacji medycznej: e-zwolnieniu, e-recepcie i e-skierowaniu. Wskazano na aspekty: funkcjonalność, wydajność, bezpieczeństwo, jak również na bariery techniczne oraz mentalne związane z wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Zaprezentowano mapy potrzeb zdrowotnych w kontekście nowych...

Making team viably – a challenge for contemporary companies

Alicja Smolbik-Jęczmień, Barbara Chomątowska, Iwona Janiak-Rejno & Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz

Edukacja i promocja zdrowia w zachowaniach podmiotów rynku

Grażyna Światowy
Artykuł ma charakter poglądowy, omawia edukację i promocję zdrowia w kontekście uwarunkowań rynkowych. Celem jest skupienie uwagi na znaczeniu promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej oraz na skutkach upowszechniania promocji zdrowia na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Promocja zdrowia inspiruje do rozwijania działalności gospodarczej. W powszechnym mniemaniu znaczenie zdrowia jest tak wielkie, że warto i trzeba w nie inwestować a promując zdrowie w gospodarce rynkowej, można dobrze zarabiać. W zachowaniach podmiotów rynku promocji zdrowia jest wiele,...

Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowej

Małgorzata Matyja
Celem projektu było opracowanie narzędzia badawczego (kwestionariusza ankiety) oraz przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących określenia wpływu linii władzy (chain of command) na wybrane obszary współczesnych organizacji w zależności od różnic kulturowych. Zakres terytorialny badań: Wielka Brytania i Korea Południowa – kraje, w których kultury narodowe i organizacyjne istotnie różnią się m.in. w zakresie podejścia do zależności hierarchicznych (F. Trompenaars, G. Hampden-Turner (1998), G. Hofstede (1980, 2001), Moon et al. (2018)).Dane uzyskane zostały w ramach realizacji projektu...

Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej – analiza treści i form przekazów komunikacyjnych

Magdalena Daszkiewicz
Zdrowie i zdrowy styl życia jest przedmiotem wielu kampanii społecznych, których celem jest budowanie świadomości, profilaktyka, promocja zachowań prozdrowotnych, pomoc w walce z chorobą oraz poprawa jakości życia chorych. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki budowaniu przekazów, których treść wynika z przyjętego sposobu pozycjonowania, wyznaczającego kierunek działań komunikacyjnych. Dotarcie z przekazem do odbiorców wymaga wyboru odpowiednich form przekazu, których skuteczność zależy od analizy rynku docelowego oraz wykorzystania kreatywnych rozwiązań. Celem artykułu jest identyfikacja cech i...

Environmental practices in workplaces

Katarzyna Piwowar-Sulej & Izabela Kołodziej
The research aimed to identify which "hard" and "soft" practices related to shaping proecological behavior in the workplace are practiced in enterprises located in Poland. The research was carried out in 2020. The sample was selected using the snowball method. The sample consisted of 199 respondents from various companies. Raw data in polish.

Praktyki proekologiczne w miejscach pracy

Piwowar-Sulej Katarzyna & Kołodziej Izabela
Badania miały na celu rozpoznanie, jakie "twarde" i "miękkie" praktyki związane z kształtowaniem proekologicznych zachowań w miejscu pracy są praktykowane w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Polsce. Badania przeprowadzono w roku 2020. Dobór próby został dokonany metodą kuli śniegowej. Próba składała się ze 199 respondentów pochodzących z różnych przedsiębiorstw.

Registration Year

 • 2022
  1
 • 2021
  2
 • 2020
  4
 • 2019
  3

Resource Types

 • Text
  7
 • Dataset
  3

Affiliations

 • Wroclaw University of Economics
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  4
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  2
 • University of Białystok
  1
 • Karkonosze College in Jelenia Góra
  1