30 Works

Uninterrupted growth in a non-polar hadrosaur explains the gigantism among duck-billed dinosaurs

Tomasz Szczygielski, Justyna Słowiak, Łucja Fostowicz-Frelik & Michał Ginter
Duck-billed dinosaurs (Hadrosauridae) were the most common ornithopods of the Late Cretaceous. Second only to sauropods and in many cases exceeding the sizes of the largest land mammals (such as indricotheres or proboscideans), they represent the largest terrestrial herbivores that walked the Earth. Despite their gigantic sizes, diversity, and abundance, their growth strategies remain poorly understood. Herein, we examine the bone microstructure of several Mongolian hadrosauroids of varied adult sizes. The small and middle-sized species...

Utopia „perspektywy zdolności” Marthy Nussbaum

Katarzyna Szumlewicz
Esej jest poświęcony perspektywie zdolności Marthy Nussbaum. Jest to złożona wizja etyki społecznej, którą badam jako utopijną teorię wychowania. Ma ona trzy fundamenty filozoficzne. Pierwszym jest filozofia moralna Immanuela Kanta, według której każda jednostka powinna być traktowana jako cel sam w sobie. Drugim – postulat Karola Marksa, by wyzwolić ludzkie potencjały, zduszone przez alienację. Trzeci stanowi koncepcja praw kobiet i mniejszości, jaką prezentuje w swoich dziełach John Stuart Mill. Jednak refleksja Nussbaum wykracza daleko poza...

FAMILY, RELIGION, HOMELAND – THE TRADITIONAL VALUES OF POLES IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION

Rafał Boguszewski & Marta Bożewicz

Computer programs as a tool for assisting handwriting expertise

Mieczysław Goc, Krystyn Łuszczuk, Andrzej Łuszczuk & Tadeusz Tomaszewski
This article presents overall issues related to the use of computer techniques in handwriting expertise and discusses the most significant results of the development project no. DOBR-BIO4/038/13297/2013 entitled “Measuring tools supporting the analysis of handwriting and signatures” funded by the National Centre for Research and Development. Research works carried out under the project have led to the development of four computer programs: LINIOGRAF, CENTROGRAF, BARWOSKAN and PROFILOSKAN, which can be helpful in analyzing and assessing...

Laboratoria przyszłości. Ekowioski jako projekty edukacyjno-utopijne

Marcin Krassowski
Artykuł podejmuje problematykę oddolnych działań podejmowanych w obliczu światowego kryzysu klimatycznego. Za przykład podmiotów podejmujących takie działania służą ekowioski – tradycyjne lub intencjonalne społeczności mające na celu regenerację środowiska społecznego i naturalnego. W artykule przedstawiono analizę działań podejmowanych przez środowiska ekoosadnicze poprzez pryzmat dwóch metafor używanych na określenie ekowiosek: metafory ekowioski-laboratorium oraz ekowioski-utopii. Spojrzenie na funkcjonowanie tych społeczności poprzez wyżej wymienione metafory pozwala zobaczyć, w jaki sposób definiują przyczyny kryzysu środowiskowego oraz jakie cele przyświecają...

Lichenometryczna analiza rozkładu częstości jako metoda datowania moren lodowca Fláa (SE Islandia)

Maciej Dąbski
W artykule zaprezentowano wyniki badań lichenometrycznych, przeprowadzonych na wcześniej wydatowanych wałach morenowych lodowca Fláa na Islandii. Ich wynikiem są ważne spostrzeżenia, nawiązujące do możliwości wykorzystywania krzywej lichenometrycznej T. Bradwella (2004). Daty otrzymane przez autora mają stosunkowo wysoki stopień zgodności z datami z wcześniejszego datowania, opartego na danych glacjologicznych, kartograficznych i historycznych (Dąbski 2002). Potwierdzono też wystąpienie maksimum zasięgu lodowca Fláa podczas małej epoki lodowej pod koniec XIX w.

Etapy rozwoju sandru olecko-rajgrodzkiego na tle faz recesyjnych zlodowacenia Wisły w nawiązaniu do wybranych cech strukturalno-teksturalnych osadów

Tomasz Krzywicki, Ewa Smolska & Piotr Szwarczewski
W opracowaniu Autorzy zajęli się mało dotąd poznanym sandrem, położonym w północno-wschodniej Polsce, pomiędzy Oleckiem i Rajgrodem, składającym się z kilku piaszczysto-żwirowych stożków sandrowych w okolicach Olecka, Skomętna i Rajgrodu. Strefa występowania tych form liczy ok. 50 km długości, ma szerokość od kilkuset metrów do 3 km i przecina cztery strefy morenowe. Przeprowadzone przez autorów badania wykazały, że dolny poziom sandrowy Olecka stanowił najmłodszą drogę odpływu wód roztopowych stoŜka sandrowego Olecko-Rajgród. Rozpoznane litofacje (dzięki analizom...

Vertical heat transport at infinite Prandtl number for micropolar fluid

M. Caggio, P. Kalita, G. Łukaszewicz & K.A. Mizerski
We investigate the upper bound on the vertical heat transport in the fully 3D Rayleigh–Bénard convection problem at the infinite Prandtl number for a micropolar fluid. We obtain a bound, given by the cube root of the Rayleigh number, with a logarithmic correction. The derived bound is compared with the optimal known one for the Newtonian fluid. It follows that the (optimal) upper bound for the micropolar fluid is less than the corresponding bound for...

Rodzina, partnerzy i znajomi : formy wsparcia i nie-wsparcia w narracjach osób z zaburzeniami lękowymi

Karol Górski
Celem artykułu jest analiza narracji, zamieszkałych w Polsce osób, borykających się z zaburzeniami lękowymi, z perspektywy otrzymywania pomocy i wsparcia ze strony otoczenia społecznego. Badania realizowane na rzecz artykułu pokazują, że znacząca doza wsparcia płynęła ze strony małżonków i partnerów oraz znajomych i przyjaciół. Natomiast rodzina nuklearna nie zawsze była gotowa do udzielania wsparcia pacjentom z zaburzeniami lękowymi. Artykuł pokazuje, że pomoc ze strony otoczenia społecznego, którą można określić jako nie-specjalistyczną formę pomocy, może z...

Perspektywy peryferyjnej historii i teorii kultury

Dorota Sajewska
Departing from the analysis of the relationship between the birth of the subject of race and the development of capitalism (Mbembe), Sajewska examines the status of blackness in semi-peripheral countries, such as Poland, whose participation in the history of colonial expansion is negligible, as is its influence on the shape and prosperity of capitalism. In her text she proposes to look at peripheral cultural practices as ways of producing and problematizing knowledge. She focuses her...

Sarabernardyzacja, kwestia żydowska i upadek moralny. O warszawskich fankach Sary Bernhardt

Agata Łuksza
My article discusses the phenomenon of ‘sarahbernhardtisation’, which occurred in the winter of 1882 in Warsaw as a result of Sarah Bernhardt’s guest performances in one of the city’s theatres. It consisted in imitating the appearance and manner of the French star. I suggest that the sarahbernhardtisation is an example of early fan practice, where fascination with the idol coincided with the need to break the hegemonic model of femininity. I also argue that the...

Morfotwórcza rola lodowców w północno-zachodniej części Pamiru

Elżbieta Rojan
Pamir należy do masywów Azji Środkowej, które były w przeszłości i są obecnie silnie zlodowacone. W niniejszym opracowaniu dokonano próby oceny morfotwórczej roli lodowców w północno-zachodniej części masywu. Na podstawie wyników badań terenowych stwierdzono bardzo duży zasięg poziomy i pionowy (1800-6800 m n.p.m.) procesów i form glacjalnych. Największe ich zróżnicowanie pod względem wielkości i genezy rozpoznano w strefie 3300-5100 m n.p.m. Obok wietrzenia fizycznego i grawitacyjnych ruchów masowych system glacjalny jest odpowiedzialny za charakter rzeźby...

Multigene phylogenetics of euglenids based on single-cell transcriptomics of diverse phagotrophs

Gordon Lax, Martin Kolisko, Yana Eglit, Won Je Lee, Naoji Yubuki, Anna Karnkowska, Leander Brian, Gertraud Burger, Patrick Keeling & Alastair Simpson
Euglenids are a well-known group of single-celled eukaryotes, with phototrophic, osmotrophic and phagotrophic members. Phagotrophs represent most of the phylogenetic diversity of euglenids, and gave rise to the phototrophs and osmotrophs, but their evolutionary relationships are poorly understood. Symbiontids, in contrast, are anaerobes that are alternatively inferred to be derived euglenids, or a separate euglenozoan group. Most phylogenetic studies of euglenids have examined the SSU rDNA gene only, which is often highly divergent. Also, many...

Use of DNA tests in cases of determining legal paternity

Dorota Krekora-Zając
The objective of the study involves testing the influence of accessibility of DNA tests, on paternity determination. Without doubt, DNA tests determining the family relationship have become one of the most frequently performed genetic tests commercially. They are carried out both at individual request, as well as for use in judicial proceedings. Undoubtedly, the common use of DNA tests to exclude consanguinity has become very popular in judicial practice. Moreover, it seems that due to...

(Shared) meaning in the strategy of audiomarketing — theory and practice

Sylwia Makomaska

Disentangling effects of disturbance severity and frequency: does bioindication really work?

Remigiusz Pielech & Patryk Czortek
Ecological disturbances are recognized as a crucial factor influencing the attributes of ecological communities. Depending on the specific adaptation or life cycle, plant species show different responses to disturbances of different magnitudes. Herben et al. (2016) proposed disturbance indicator values (DIVs) that describe the niche of each Central-European plant species along gradients of disturbance frequency and severity. Here we ask if the DIVs can be used in community ecology for bioindication of disturbance regime? We...

Use of statistical methods in forensics

Stanisław Cichocki
The article undertakes the issues related to the use of statistical methods in forensics. To this end, a historical background on the development of such methods was presented. The essence of the methods was discussed with particular emphasis on their advantages and drawbacks. The former include the possibilities of quantifying uncertainty related to new evidence, assessing the probability of occurrence of one of versions of events or testing various hypotheses. The drawbacks related to applying...

Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki

Aneta Marek & Wojciech Lewandowski
W artykule poruszono problematykę turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki. Zainteresowanie wspinaniem sprzyja rozwojowi klubów wysokogórskich, szkół wspinaczkowych, a także wykorzystaniu już istniejących obiektów antropogenicznych, jak mosty, wiadukty kolejowe, bunkry, które zostały zaadaptowane na cele wspinaczkowe. Mimo iż naturalne formy przyrodnicze skupione są głównie w Polsce południowej i wydawałoby się, że ta forma turystyki kwalifikowanej zarezerwowana jest tylko dla tego obszaru, to determinacja osób uprawiających ten rodzaj turystyki kwalifikowanej z Polski północnej i środkowej...

Motywy akwatyczne w powieści Zachara Prilepina Patologie

Monika Zielińska
Incorporating aquatic motifs into his novel Pathologies, Zakhar Prilepin ascribes different functions to them. Firstly, in ‘Chechen story’, water takes the form of rain that constitutes an ordinary, thought irritating, atmospheric phenomenon. However, when the young protagonists fight under siege in Chechnya, water acquires a symbolic meaning, becoming a dire portent of death. In the final scenes, set in Chechnya, water changes its connotation and saves the survivor Russian soldier’s lives. Besides, water plays in...

Opera – między opresją a emancypacją kobiet

Marcin Bogucki
The article analyses opera as a place which generates unhealthy excitement in men while being dangerous for women. This is the central theme of Opera, a horror directed by the Italian master of the genre, Dario Argento. The film, which tells the story of a young singer stalked by a madman, may be interpreted as a metaphor for the conservative sexual politics of the opera house. Argento’s work is an excellent introduction to the discussion...

Growing in the city: urban evolutionary ecology of avian growth rates.

Michela Corsini, Eva Maria Schöll & Marta Szulkin
Rapid environmental change driven by urbanisation offers a unique insight into the adaptive potential of wildlife as it can induce distinct selective pressures on urban dwelling organisms. Despite mounting evidence for urban-driven phenotypic differentiation across taxa, knowledge of the impact of urbanisation on vertebrate developmental rates and subsequent survival is very limited. Importantly, the role of selection on urban-driven body mass divergence in juvenile organisms remains poorly understood. We studied nestling development in a gradient...

Global gradients in intraspecific variation in vegetative and floral traits are partially associated with climate and species richness

Jonas Kuppler, Cécile H. Albert, Gregory M. Ames, W. Scott Armbruster, Gerhard Boenisch, Florian C. Boucher, Diane R. Campbell, Liedson T. Carneiro, Eduardo Chacón-Madrigal, Brian J. Enquist, Carlos R. Fonseca, José M. Gómez, Antoine Guisan, Pedro Higuchi, Dirk N. Karger, Jens Kattge, Michael Kleyer, Nathan J. B. Kraft, Anne-Amélie C. Larue-Kontić, Amparo Lázaro, Martin Lechleitner, Deirdre Loughnan, Vanessa Minden, Ülo Niinemets, Gerhard E. Overbeck … & Robert R. Junker
Aim Intraspecific trait variation (ITV) within natural plant communities can be large, influencing local ecological processes and dynamics. Here, we shed light on how ITV in vegetative and floral traits responds to large-scale abiotic and biotic gradients (i.e. climate and species richness). Specifically, we tested if associations of ITV with temperature, precipitation and species richness were consistent with any of from four hypotheses relating to stress-tolerance and competition. Furthermore, we estimated the degree of correlation...

Registration Year

 • 2020
  30

Resource Types

 • Text
  21
 • Dataset
  5
 • Data Paper
  3
 • Journal Article
  1

Affiliations

 • University of Warsaw
  30
 • Polish Academy of Sciences
  2
 • University of British Columbia
  2
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  1
 • University of Avignon
  1
 • Duke University
  1
 • Estonian University of Life Sciences
  1
 • University of Lausanne
  1
 • Dalhousie University
  1
 • Estacion Experimental de Zonas Aridas
  1