142 Works

Flowering synchrony drives reproductive success in a wind-pollinated tree

Michał Bogdziewicz, Mario Pesendorfer, Elizabeth Crone, Carlos Pérez-Izquierdo & Raul Bonal
Synchronized and quasi-periodic production of seeds by plant populations, known as masting, is implicated in many ecological processes, but how it arises remains poorly understood. Flowering and pollination dynamics are hypothesized to provide the mechanistic link for the observed relationship between weather and population‐level seed production. We report the first experimental test of the phenological synchrony hypotheses as a driver of pollen limitation in mast seeding oaks (Quercus ilex). Higher flowering synchrony yielded greater pollination...

Data from: Sexual and ecological selection on a sexual conflict gene

Agata Plesnar-Bielak, Anna Skwierzyńska & Jacek Radwan
Sexual selection and conflict can act on genes with important metabolic functions, potentially shaping standing genetic variance in such genes, and thus evolutionary potential of populations. Here, using experimental evolution, we show how reproductive competition intensity and thermal environment affect selection on phosphogluconate dehydrogenase (6Pgdh) – a metabolic gene involved in sexual selection and conflict in the bulb mite. The S allele of 6Pgdh increases male success in reproductive competition, but is detrimental to S-bearing...

Environmental drivers of Sphagnum growth in peatlands across the Holarctic region

Fia Bengtsson, Håkan Rydin, Jennifer Baltzer, Luca Bragazza, Zhao-Jun Bu, Simon Caporn, Ellen Dorrepaal, Kjell Ivar Flatberg, Olga Galanina, Mariusz Gałka, Anna Ganeva, Irina Goia, Nadezhda Goncharova, Michal Hajek, Akira Haraguchi, Lorna Harris, Elyn Humphreys, Martin Jiroušek, Katarzyna Kajukało, Edgar Karofeld, Natalia Koronatova, Natalia Kosykh, Anna Laine, Mariusz Lamentowicz, Elena Lapshina … & Richard J. Payne
The relative importance of global versus local environmental factors for growth and thus carbon uptake of the bryophyte genus Sphagnum – the main peat-former and ecosystem engineer in northern peatlands – remains unclear. 2) We measured length growth and net primary production (NPP) of two abundant Sphagnum species across 99 Holarctic peatlands. We tested the importance of previously proposed abiotic and biotic drivers for peatland carbon uptake (climate, N deposition, water table depth, and vascular...

Data from: Seed size predicts global effects of small mammal seed predation on plant recruitment

Yvette Ortega, Łukasz Dylewski, Michał Bogdziewicz & Dean Pearson
We conducted a global literature review and meta-analysis to evaluate whether seed size could predict post-dispersal seed predator effects on seed removal and plant recruitment, respectively. Datasets were built using data extracted from published studies focusing on seed predation by small mammals (see Methods for criteria and data extraction protocol). We found that seed size predicted small mammal seed removal rates and their impacts on plant recruitment consistent with optimal foraging theory, with intermediate seed...

Etniczne uwarunkowania sukcesu edukacyjnego. Młodzież eskimoska w szkolnictwie Alaski i Arktycznej Kanady

Tomasz Gmerek

Codzienność, potoczność, refleksyjność jako egzystencjalne wyznaczniki sytuacji poradniczej w (po)nowoczesnym świecie

Grażyna Teusz
Artykuł jest próbą opisu codzienności, potoczności i refleksyjności jako egzystencjalnych wyznaczników sytuacji poradniczej w (po)nowoczesnej kulturze. Sytuacja poradnicza, jako specyficzna relacja społeczna, zachodząca między dwoma podmiotami – doradcą a radzącym się, której celem jest pomoc w rozwiązaniu określonych problemów, na różnych poziomach życia, zaprezentowana została poprzez odniesienie do tych trzech kategorii. Szczególny akcent został położony na podkreślenie znaczenia refleksyjnej initerpretacji i rozumienia w relacji poradniczej, na ukazanie ich roli w konstytuowaniu się podmiotowego "ja".

Jak zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu lekkim sukces w edukacji matematycznej?

Izabella Kaiser

Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku)

Zbyszko Melosik

Przebieg zjawisk lodowych na rzece Słupi w latach 1960-2013

Jan Łukaszewicz
W artykule przedstawiono przebieg oraz zmienność form zjawisk lodowych na rzece Słupi na podstawie danych ze stacji wodowskazowej w Słupsku w okresie od 1960 do 2013 roku. Praca ma na celu scharakteryzowanie i przeanalizowanie przebiegu zjawisk lodowych na tle zmian temperatury powietrza w pasie Pobrzeży Południowobałtyckich. Zostały w niej przedstawione i opisane czas pojawienia się zjawisk lodowych (daty zamarzania rzeki), czas trwania pokrywy lodowej na Słupi oraz daty topnienia (zanikania) pokrywy lodowej (data i czas...

Ocena możliwości zwiększenia zasobów wodnych Polski w wyniku odtworzenia nieistniejących jezior - wybrane przykłady

Mariusz Ptak
W Polsce w wyniku przeprowadzonych prac hydrotechnicznych zostały znacznie uszczuplone zasoby hydrosfery. Jednym z elementów, który podlegał wpływowi antropopresji, były jeziora. W pracy przedstawiono wybrane przykłady odtworzenia całkowicie osuszonych jezior, jako możliwości zwiększenia zasobów wodnych. Podczas analizy przeprowadzonej na podstawie materiału kartograficznego stwierdzono, iż łączne zasoby wodne nieistniejących jezior Rzepczyno, Brzeźno oraz Sitkowiec wynoszą ok. 5,8 mln m3. W świetle powyższych przykładów warto więc przed podjęciem decyzji o rozbudowie obiektów hydrotechnicznych, mających służyć m.in. zwiększaniu...

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ – PRYWATNOŚĆ W PROZIE ROZRACHUNKÓW INTELIGENCKICH (1946-1948)

Izabela Kozłowska

Механизмы памяти в романе Е.Г. Водолазкина Авиатор

Natalia Królikiewicz
In this article we focus on the problem of memory realised in the artistic space of E.G. Vodolazkin’s Aviator. The aim of the study is to analyse memory as a mechanism shaping the novel’s structure. In order to reach this goal, it seems important to explore the structure of the literary text, to understand the meaning of categories of memory and memories, while searching for key ideas of the text. The analysis reveals the significance...

The role of mediation in protecting the child’s right to contact with a parent in the situation of a marriage or an informal relationship breakdown

Joanna Rajewska de Mezer
Socjalizujący wpływ rodziców, tzw. znaczących innych, ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania jednostki, sposobu jej funkcjonowania w społeczeństwie i prawidłowego wykonywania ról społecznych (Modrzewski, 2012; Szacka, 2003). Wpływ ten jest możliwy dzięki styczności występującej między rodzicami a dzieckiem podczas sprawowania pieczy rodzicielskiej - opieki nad dzieckiem i wzajemnego kontaktu, który kształtuje obie strony relacji. W przypadku rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego i konfliktu między rodzicami, konieczne jest właściwe uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem opuszczającym dom, mając...

Long-term shifts in the functional diversity of abandoned wet meadows – Impacts of historical disturbance and successional pathways

Patryk Czortek, Lidia Borkowska & Marlena Lembicz
Investigating the direction of changes in functional diversity involving successional pathways and historical disturbances may be a promising tool for predictions of the effectiveness of the semi-natural meadows conservation, with great emphasis on formulation of more cost-effective restoration strategies. The goal of this research was to assess the differences in long-term shifts in the functional diversity of plant species in semi-natural wet meadows unmanaged for the last 40 years, under the influence of different successional...

Pedagogika religii – konceptualizacja teorii kształtującej uczniowską tożsamość

Mariusz Dembiński
Religia jest jednym z przedmiotów realizowanych w szkołach podstawowych i średnich. Jest to przedmiot swoisty, w zasadzie nieempiryczny, toteż niezwykle ważne jest, aby przekazywane treści wpisywały się w przestrzeń szeroko pojętej pedagogiki.

Wolność dziecka w koncepcjach pedagogicznych Emila Jaques-Dalcroze’a i Janusza Korczaka

Katarzyna Forecka- Waśko
Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a i jego idee pedagogiczne są zgodne z założeniami pedagogiki Nowego Wychowania. Zazwyczaj analizowane są tylko te elementy metody związane z rozwojem muzycznym dziecka. Istotą rytmiki jest jednak koncentracja na całościowym rozwoju, w tym tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju emocjonalności i indywidualizmu, a także możliwości doświadczania świata w jego złożoności, nie tylko muzycznej. Podobne założenia można odnaleźć w myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, który podkreślał podmiotowość dzieci, w tym ich naturalne prawo do odczuwania...

ACE study jako istotny drogowskaz dla kierunku działań edukacyjnych i profilaktycznych w systemie oświaty

Hubert Tomkowiak
Doniosłość badań ACE study ma charakter wielowymiarowy. Po pierwsze, pokazały one niebywałe rozpowszechnienie niekorzystnych wydarzeń w dzieciństwie w społeczeństwie amerykańskim. Po drugie, dowiodły, jak poważne konsekwencje zdrowotne, nie tylko natury psychicznej, się z nimi wiążą. Świadomość obu tych faktów powinna mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie systemu edukacji, wychowania i profilaktyki. Polska szkoła wydaje się tego nie dostrzegać, choć dysponujemy podobnymi badaniami przeprowadzonymi w naszym kraju, których wyniki są również alarmujące. W artykule dokonano porównawczego zestawienia...

Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach uczniów i uczennic: ocena relacji szkolnych i jej uwarunkowania

Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Mateusz Marciniak & Michał Klichowski
Relacje interpersonalne wysokiej jakości są czynnikiem chroniącym w sytuacji kryzysowej. Badania dotyczące okresu pandemii COVID-19 wskazują na związek oceny własnych sieci relacji i innych aspektów codziennego funkcjonowania. Dotyczy to także dzieci i młodzieży i jest jedną z kluczowych kwestii w profilaktyce negatywnych konsekwencji doświadczeń z okresu pandemii dla rozwoju i zdrowia psychicznego.

Magisterium wiedzy i magisterium wiary. Założenia, uzasadnienia i zastrzeżenia

Zbigniew Drozdowicz

Data from: Masting increases seedling recruitment near and far: predator satiation and improved dispersal in a fleshy-fruited tree

Barbara Seget, Michał Bogdziewicz, Jan Holeksa, Mateusz Ledwoń, Łukasz Piechnik, Fiona Milne-Rostkowska, Katarzyna Kondrat & Magdalena Żywiec
The animal dispersal hypothesis predicts that mast seeding can increase dispersal rate of seeds by dispersers and enhance reproductive success of plants. However, in contrast to pollination efficiency and predator satiation hypothesis, the animal dispersal hypothesis has received mixed support. Using 12-year data on fruit production and seedling recruitment of a fleshy-fruited tree rowan (Sorbus aucuparia, Rosaceae), we tested if an increase in the fruit production at the population level results in higher proportion of...

Kreatywne dzieci z trudnościami w uczeniu się – stereotypy i uprzedzenia jako inhibitory twórczego potencjału człowieka

Hanna Krauze-Sikorska
Zadaniem edukacji, w której od lat mówi się o egalitarnym podejściu do twórczości dzieci oraz znaczeniu tej twórczości dla procesu uczenia się, jest tworzenie warunków pozwalających wszystkim dzieciom na kreatywność w działaniu i twórcze realizowanie się w różnych dziedzinach. Przyjęcie takiej strategii powoduje, że każde dziecko może stać się „twórczym indywidualistą” i „innowatorem roli”, co w perspektywie może prowadzić do budowania pożądanego modelu skuteczności życiowej własnej osoby, a tym samym satysfakcjonującego „bycia-w-świecie”.

Planowanie administracyjne rozwoju przestrzennego miast w guberniach Królestwa Polskiego 1867-1915. Wybór źródeł archiwalnych

Makary Górzyński, Justyna Danik, Izabela Karbownik & Alicja Szulc
Tematem finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 5) badań podstawowych z zakresu nauk o sztuce (historia architektury i urbanistyki) prowadzonych w Ośrodku Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego była historia planowania przestrzennego i regulacji miast Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku. Przeprowadzono kwerendę źródłoznawczą w archiwach polskich, w zakresie administracyjnego projektowania urbanistycznego miast gubernialnych i niektórych ośrodków powiatowych. Efektem kwerendy jest prezentowany materiał źródłowy, weryfikujący i ukierunkowujący wstępne założenia, dotyczące wieloletniego projektu...

Data from: Genomic response to selection for predatory behavior in a mammalian model of adaptive radiation

Mateusz Konczal, Paweł Koteja, Patrycja Orlowska-Feuer, Jacek Radwan, Edyta T. Sadowska & Wieslaw Babik
If genetic architectures of various quantitative traits are similar, as studies on model organisms suggest, comparable selection pressures should produce similar molecular patterns for various traits. To test this prediction, we used a laboratory model of vertebrate adaptive radiation to investigate the genetic basis of the response to selection for predatory behavior and compare it with evolution of aerobic capacity reported in an earlier work. After 13 generations of selection, the proportion of bank voles...

Data from: Paternity analysis of wild-caught females shows that sperm package size and placement influence fertilization success in the bushcricket Pholidoptera griseoaptera

Darren James Parker, Julia Zaborowska, Michael Gordon Ritchie & Karim Vahed
In species where females store sperm, males may try to influence paternity by the strategic placement of sperm within the female's sperm storage organ. Sperm may be mixed or layered in storage organs, and this can influence sperm use beyond a ‘fair raffle’. In some insects, sperm from different matings is packaged into discrete packets (spermatodoses), which retain their integrity in the female's sperm storage organ (spermatheca), but little is known about how these may...

Data from: A nocturnal rail with a simple territorial call eavesdrops on interactions between rivals

Lucyna Ewa Wojas, Paweł Wojciech Podkowa & Tomasz Stanislaw Osiejuk
The behaviour of most animals has evolved in a communication network environment, in which signals produced by senders are perceived by many intended and unintended receivers. In this study, we tested whether the corncrake (Crex crex), a nocturnal rail species with innate (non-learned) calls, is able to eavesdrop on the interactions of conspecific males and how this eavesdropping affects subsequent responses by the eavesdropper to territorial intrusion. In the first step, simulated aggressive or neutral...

Registration Year

 • 2022
  46
 • 2021
  32
 • 2020
  35
 • 2019
  18
 • 2018
  6
 • 2017
  3
 • 2016
  1
 • 2013
  1

Resource Types

 • Dataset
  53
 • Text
  48
 • Journal Article
  39
 • Data Paper
  2

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  138
 • Polish Academy of Sciences
  5
 • Jagiellonian University
  4
 • University of Tartu
  4
 • University of Eastern Finland
  3
 • UK Centre for Ecology & Hydrology
  3
 • The Arctic University of Norway
  3
 • Lund University
  3
 • Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram
  3
 • Charles University
  3