29 Works

Prawne aspekty ograniczonej decyzyjności rodzica zastępczego wobec dziecka

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Znaczenie opieki nad wnukami w jakości życia osób w podeszłym wieku

Jarosław Czepczarz & Agata Czepczarz
Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w jakiej funkcjonuje człowiek. Większość osób starszych odczuwa silną potrzebę posiadania dobrych więzów rodzinnych. Jeśli pozwala im na to stan zdrowia, mogą oni odpowiadać za wiele obowiązków domowych. Dziadkowie wyręczają młodsze pokolenie, które jest aktywne zawodowo, co daje im poczucie użyteczności w funkcjonowaniu rodziny. Rodzice często decydują się na oddanie potomstwa pod opiekę dziadków z wielu różnych powodów, często nie zastanawiając się, jaki wpływ ma to na zdrowie osób starszych.

Instytucja zaprzeczenia ojcostwa – między teorią a praktyką w prawie polskim

Katarzyna Daniel
The writing of this article was undertaken due to cases of denying paternity that the author had come across in her previous work in a law firm. The time for a man to bring an action to deny paternity or to determine the ineffectiveness of paternity recognition is extremely short and amounts to 6 months. In addition, after its expiry, the only option from the father’s perspective is to bring an action by the prosecutor,...

Data from: The influence of disorder on the exciton spectra in two-dimensional structures

Vladimir Stephanovich
We study the joint effect of disorder and Coulomb interaction screening on the exciton spectra in two-dimensional (2D) structures. These can be van der Waals structures or heterostructures of organic (polymeric) semiconductors as well as inorganic substances like transition metal dichalcogenides. We consider 2D screened hydrogenic problem with Rytova - Keldysh interaction by means if so-called fractional Scrodinger equation. Our main finding is that above synergy between screening and disorder either destroys the exciton (strong...

Wartości społeczno-moralne w czasopiśmie „Ateneum Kapłańskie” (na przykładzie artykułów ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1932-1939)

Marek Baron

The problems of psychosocial functioning and professional support of children from internally displaced families in Ukraine

Alla Yaroshenko & Fabian Andruszkiewicz
The paper presents dilemmas concerning children from families of immigrants in Ukraine, where the main problem is the aspect of psychosocial functioning in the environment. The directions of actions aimed at stimulating the child’s development by providing psychological help in educational institutions or social service centres for the family, children and youth were described, as well as directions of support for raising a child in the family environment. The shortcomings and advantages of these projects...

Data from: Plant – herbivorous beetle networks: molecular characterization of trophic ecology within a threatened steppic environment

Łukasz Kajtoch, Daniel Kubisz, Waldemar Heise, Miłosz A. Mazur & Wieslaw Babik
DNA barcoding facilitates many evolutionary and ecological studies, including the examination of the dietary diversity of herbivores. In this study, we present a survey of ecological associations between herbivorous beetles and host plants from seriously threatened European steppic grasslands. We determined host plants for the majority (65%) of steppic leaf beetles (55 species) and weevils (59) known from central Europe using two barcodes (trnL and rbcL) and two sequencing strategies (Sanger for mono/oligophagous species and...

PRZEDREWOLUCYJNE FILMY ROSYJSKIE I ICH PROPAGANDOWE ODNIESIENIE

Dominik Marcinkowski
Klasyczne kino rosyjskie często utożsamiane jest z komunistycznymi filmami propagandowymi z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jednak początki tamtejszego przemysłu filmowego sięgają czasów z przed rewolucji październikowej. W następnych latach bolszewicy często sięgali do doświadczeń i osiągnięć swoich poprzedników, tworząc dzieła programowo polityczne. Poniższy tekst stanowi prezentację wyników analizy czterech filmów, powstałych w latach 1911-1917: Obrona Sewastopola (1911), Rok 1812 (1912), Trzechsetlecie dynastii Romanowów (1913) i Ojciec Sergiusz (1917). Głównym celem prezentowanych badań jest...

Kompetencje organów gminy związane z finansowaniem zadań własnych gminy w formie dotacji

Klaudia Stelmaszczyk
The competences of the commune authorities in the process of implementing own tasks of a local government unit through the subsidy institution are highly diversified and located on many legal levels of reference, in particular the systemic, financial and material ones. The lack of uniformity of legal solutions in the scope of the broadly understood subsidy system results in difficulties in the analysis of regulations and, consequently, leads to irregularities in the implementation of public...

Zaburzenia neurorozwojowe. Zmiany w podejściu teoretycznym i diagnostycznym

Grażyna Jastrzębowska

Legal aspects of the foster parent’s limited decision-making power concerning the child

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Data from: On the origin of mongrels: evolutionary history of free-breeding dogs in Eurasia

Małgorzata Pilot, Tadeusz Malewski, Andre E. Moura, Tomasz Grzybowski, Kamil Oleński, Anna Ruść, Stanisław Kamiński, Fernanda Fadel, Daniel S. Mills, Abdulaziz N. Alagaili, Osama B. Mohammed, Grzegorz Kłys, Innokentiy M. Okhlopkov, Ewa Suchecka, Wieslaw Bogdanowicz & Fernanda Ruiz Fadel
Although a large part of the global domestic dog population is free-ranging and free-breeding, knowledge of genetic diversity in these free-breeding dogs (FBDs) and their ancestry relations to pure-breed dogs is limited, and the indigenous status of FBDs in Asia is still uncertain. We analyse genome-wide SNP variability of FBDs across Eurasia, and show that they display weak genetic structure and are genetically distinct from pure-breed dogs rather than constituting an admixture of breeds. Our...

Znaczenie domu rodzinnego w pracy z dziećmi i młodzieżą

Agata Majewska
Praca z dziećmi i młodzieżą to także praca z rodzicami, najbliższymi członkami systemu rodzinnego. Dom rodzinny, który tworzony jest przez jej członków, przestrzeń, w której organizuje się życie, atmosfera, przedmioty – wszystko to mówi o wyjątkowości tego szczególnego miejsca międzypokoleniowych przekazów. Przedmiotem podjętych rozważań będzie refleksja wychowawcy świetlicy specjalistycznej, do której uczęszczają dzieci i młodzież zmagające się z trudnymi doświadczeniami domu rodzinnego, w którym rodzice nie zawsze potrafią podołać wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Artykuł prezentuje wyzwania...

Współczesne spojrzenie na edukacyjne i pedagogiczne motywy w dziele Tomasza Morusa \"Utopia\" (1516)

Stankomir Nicieja
Niejako z definicji utopia to gatunek wymykający się łatwemu zaszufladkowaniu, o wybitnie interdyscyplinarnym i wielowymiarowym charakterze. Wszak łączy ona w sobie zarówno właściwości dzieła czysto literackiego (mamy tu fabułę, postaci czy symbole), jak i cechy pisarstwa filozoficznego czy politycznego. Może być również ważną formą społecznej krytyki lub polemiki. Niezmiernie istotnym wymiarem utopii jako gatunku jest też jej wydźwięk pedagogiczny i edukacyjny, chociaż akurat ten aspekt jest relatywnie rzadko podejmowany w literaturze krytycznej. To dość zastanawiające,...

STAN BADAŃ NAD KLASZTOREM KANONIKÓW REGULARNYCH W ŻAGANIU W ŚREDNIOWIECZU

Zbigniew Witczak
Opactwo klasztoru kanoników regularnych reguły świętego Augustyna w Żaganiu powstało w 1284 r. Początkowo zakonnicy związani z klasztorem NMP na Piasku we Wrocławiu drugiej połowie XII w. uzyskali niezależność od macierzystej jednostki. Niektóre z aspektów działalności kanoników z Żagania zostało już w historiografii zbadane. Dobrze znana jest historia i zasoby biblioteki klasztornej oraz zabudowań konwentu. Niestety wielu elementów z działalności i z życia kanoników żagańskich nie doczekało się jeszcze opracowania. Wiele wątków w dotychczasowych badaniach...

Halophytic vegetation and adjoining plant communities in Middle Asia (Pamir-Alai and western Tian Shan)

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Anna Wróbel, Ewelina Klichowska, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
In this paper, we complete the syntaxonomical scheme for halophytic vegetation and adjoining plant communities of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 217 relevés were sampled in 2014–2019 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. Modified TWlNSPAN was used to classify plant communities based on species composition. The cover-abundance scale was transformed...

Kursy języka polskiego na Śląsku Opolskim w pierwszej połowie XX wieku

Eleonora Sapia-Drewniak
Celem opracowania jest poznanie i przedstawienie roli kursów języka polskiego realizowanych na terenie Śląska Opolskiego w okresie jego przynależności do państwa niemieckiego w latach międzywojennych, oraz po zakończeniu II wojny światowej do 1948 roku. zadaniem kursów była kompensacja braku możliwości uczenia się w szkole z polskim językiem wykładowym do 1945 r., przeciwstawienie się germanizacji ludności śląskiej oraz rozbudzenie poczucia przynależności do narodu polskiego.

A Content Analysis of COVID-19 Pro-Vaccine and Ant-Vaccine Internet Memes in Poland

Katarzyna Buczek

Plant cover and plant-pollinator interactions in Central European grasslands (Poland/Czech Republic)

Demetra Rakosy, Elena Motivans, Valentin Ştefan, Arkadiusz Nowak, Sebastian Świerszcz, Reinart Feldmann, Elisabeth Kühn, Costanza Geppert, Neeraja Venkataraman, Anna Sobieraj-Betlińska, Anita Grossmann, Wiktoria Rojek, Katarzyna Pochrząst, Magdalena Cielniak, Anika Kirstin Gathof, Kevin Baumann & Tiffany Marie Knight
Complex socio-economic, political and demographic factors have driven the increased conversion of Europe’s semi-natural grasslands to intensive pastures. This trend is particularly strong in some of the most biodiverse regions of the continent, such as Central and Eastern Europe. Intensive grazing is known to decrease species diversity and alter the composition of plant and insect communities. Comparatively little is known, however, about how intensive grazing influences plant functional traits related to pollination and the structure...

Intercultural Communicative Competence: Obstacles Faced by NESTs, NNESTs and Learners

Stephen Branigan

Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu

Rafał Adamus
Przedmiotem analiz w niniejszym opracowaniu jest zagadnienie terminowej umowy najmu, której wypowiedzenie (wykonanie uprawnienia kształtującego) wymaga zachowania pewnych warunków. Niemniej w przypadku terminowej umowy najmu może dojść do sytuacji, w której nie jest możliwe spełnienie świadczenia przez wynajmującego zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Niemożliwość taka może wynikać z okoliczności niezależnych od stron stosunku prawnego. Skutkiem następczej niemożliwości świadczenia niezawinionej przez strony jest wygaśnięcie terminowej umowy...

Prawne aspekty wykorzystania technologii cloud computing w sektorze opieki zdrowotnej

Katarzyna Biczysko-Pudełko
Celem niniejszego opracowania jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie o prawne implikacje wykorzystywania technologii cloud computing (chmury obliczeniowej) w sektorze opieki zdrowotnej, a ściślej możliwości przetwarzania danych dotyczących zdrowia w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej funkcjonującej w takich systemach informatycznych jak chmura obliczeniowa. Stąd też głównym tłem rozważań będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich...

Partnerstwo strategiczne jako doktryna i kategoria definiująca relacje polsko-amerykańskie

Ksymena Matysek

Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej

Tomasz Tomczak
Głównym celem rozważań zawartych w monografii jest próba odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku kredytowania konsorcjalnego możliwe jest, aby zabezpieczenia zamiast kredytodawcom przyznać agentowi zabezpieczeń, jednak przy założeniu, że zabezpieczałyby one wierzytelności nie agenta, a kredytodawców? Pytanie to w zasadzie wyraża jeden z głównych problemów badawczych niniejszej pracy, tj. na ile płaszczyzna podmiotowa akcesoryjności wymaga, aby zarówno zabezpieczenie, jak i zabezpieczone nim wierzytelności z tytułu kredytowania konsorcjalnego przysługiwały temu samemu podmiotowi (problem separacji podmiotowej). Natomiast...

Registration Year

 • 2022
  10
 • 2021
  8
 • 2020
  7
 • 2019
  2
 • 2015
  2

Resource Types

 • Text
  19
 • Dataset
  5
 • Journal Article
  4
 • Book Chapter
  1

Affiliations

 • Opole University
  28
 • Polish Academy of Sciences
  5
 • Jagiellonian University
  4
 • National Research Tomsk State University
  2
 • Helmholtz Centre for Environmental Research
  1
 • University of Padua
  1
 • National Pedagogical Dragomanov University
  1
 • Centre for Ecology and Hydrology
  1
 • Museum and Institute of Zoology
  1
 • University of Wrocław
  1