7 Works

Instytucja zaprzeczenia ojcostwa – między teorią a praktyką w prawie polskim

Katarzyna Daniel
The writing of this article was undertaken due to cases of denying paternity that the author had come across in her previous work in a law firm. The time for a man to bring an action to deny paternity or to determine the ineffectiveness of paternity recognition is extremely short and amounts to 6 months. In addition, after its expiry, the only option from the father’s perspective is to bring an action by the prosecutor,...

Data from: The influence of disorder on the exciton spectra in two-dimensional structures

Vladimir Stephanovich
We study the joint effect of disorder and Coulomb interaction screening on the exciton spectra in two-dimensional (2D) structures. These can be van der Waals structures or heterostructures of organic (polymeric) semiconductors as well as inorganic substances like transition metal dichalcogenides. We consider 2D screened hydrogenic problem with Rytova - Keldysh interaction by means if so-called fractional Scrodinger equation. Our main finding is that above synergy between screening and disorder either destroys the exciton (strong...

PRZEDREWOLUCYJNE FILMY ROSYJSKIE I ICH PROPAGANDOWE ODNIESIENIE

Dominik Marcinkowski
Klasyczne kino rosyjskie często utożsamiane jest z komunistycznymi filmami propagandowymi z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jednak początki tamtejszego przemysłu filmowego sięgają czasów z przed rewolucji październikowej. W następnych latach bolszewicy często sięgali do doświadczeń i osiągnięć swoich poprzedników, tworząc dzieła programowo polityczne. Poniższy tekst stanowi prezentację wyników analizy czterech filmów, powstałych w latach 1911-1917: Obrona Sewastopola (1911), Rok 1812 (1912), Trzechsetlecie dynastii Romanowów (1913) i Ojciec Sergiusz (1917). Głównym celem prezentowanych badań jest...

Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu

Rafał Adamus
Przedmiotem analiz w niniejszym opracowaniu jest zagadnienie terminowej umowy najmu, której wypowiedzenie (wykonanie uprawnienia kształtującego) wymaga zachowania pewnych warunków. Niemniej w przypadku terminowej umowy najmu może dojść do sytuacji, w której nie jest możliwe spełnienie świadczenia przez wynajmującego zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Niemożliwość taka może wynikać z okoliczności niezależnych od stron stosunku prawnego. Skutkiem następczej niemożliwości świadczenia niezawinionej przez strony jest wygaśnięcie terminowej umowy...

Prawne aspekty wykorzystania technologii cloud computing w sektorze opieki zdrowotnej

Katarzyna Biczysko-Pudełko
Celem niniejszego opracowania jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie o prawne implikacje wykorzystywania technologii cloud computing (chmury obliczeniowej) w sektorze opieki zdrowotnej, a ściślej możliwości przetwarzania danych dotyczących zdrowia w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej funkcjonującej w takich systemach informatycznych jak chmura obliczeniowa. Stąd też głównym tłem rozważań będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich...

Partnerstwo strategiczne jako doktryna i kategoria definiująca relacje polsko-amerykańskie

Ksymena Matysek

Registration Year

 • 2020
  7

Resource Types

 • Text
  6
 • Dataset
  1

Affiliations

 • Opole University
  7