156 Works

CCDC 1401986: Experimental Crystal Structure Determination

Xiaoni Gao, Ting An, Jizhen Li, Fengqi Zhao, Xuezhong Fan, Xinyan Li, Guofang Zhang & Ziwei Gao
Related Article: Xiaoni Gao, Ting An, Jizhen Li, Fengqi Zhao, Xuezhong Fan, Xinyan Li, Guofang Zhang, Ziwei Gao|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|155|doi:10.1002/zaac.201500690

CCDC 1448350: Experimental Crystal Structure Determination

Ulrich Florke
Related Article: Ulrich Florke|2016|CSD Communication|||

CCDC 1053054: Experimental Crystal Structure Determination

G. Aromí, C. M. Beavers, J. Sánchez Costa, G. A. Craig, G. Mínguez Espallargas, A. Orera & O. Roubeau
Related Article: G. Aromí, C. M. Beavers, J. Sánchez Costa, G. A. Craig, G. Mínguez Espallargas, A. Orera, O. Roubeau|2016|Chemical Science|7|2907|doi:10.1039/C5SC04287A

CCDC 1436955: Experimental Crystal Structure Determination

Fabio Piccinelli, Marco Leonzio, Marco Bettinelli, Magda Monari, Cristian Grazioli, Andrea Melchior & Marilena Tolazzi
Related Article: Fabio Piccinelli, Marco Leonzio, Marco Bettinelli, Magda Monari, Cristian Grazioli, Andrea Melchior, Marilena Tolazzi|2016|Dalton Trans.|45|3310|doi:10.1039/C5DT04665C

CCDC 1047057: Experimental Crystal Structure Determination

Werner Seebacher, Johanna Faist, Ferdinand Belaj, Robert Saf, Marcel Kaiser, Reto Brun & Robert Weis
Related Article: Werner Seebacher , Johanna Faist, Ferdinand Belaj, Robert Saf, Marcel Kaiser, Reto Brun, Robert Weis|2015|Monatsh.Chem.|146|1299|doi:10.1007/s00706-015-1503-y

CCDC 1423792: Experimental Crystal Structure Determination

Jun Jiang, Wei Huang, Jun Xu, Fei-Fei Pan & Da-Yu Wu
Related Article: Jun Jiang, Wei Huang, Jun Xu, Fei-Fei Pan, Da-Yu Wu|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|197|doi:10.1002/zaac.201500707

CCDC 1001268: Experimental Crystal Structure Determination

Gholamhossein Khalili
Related Article: Gholamhossein Khalili|2015|Monatsh.Chem.|146|953|doi:10.1007/s00706-014-1353-z

CCDC 1053052: Experimental Crystal Structure Determination

G. Aromí, C. M. Beavers, J. Sánchez Costa, G. A. Craig, G. Mínguez Espallargas, A. Orera & O. Roubeau
Related Article: G. Aromí, C. M. Beavers, J. Sánchez Costa, G. A. Craig, G. Mínguez Espallargas, A. Orera, O. Roubeau|2016|Chemical Science|7|2907|doi:10.1039/C5SC04287A

CCDC 1418583: Experimental Crystal Structure Determination

Sebastian Höfler, Anne Scheja, Benedikt Wolfram & Martin Bröring
Related Article: Sebastian Höfler, Anne Scheja, Benedikt Wolfram, Martin Bröring|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|107|doi:10.1002/zaac.201500695

CCDC 819778: Experimental Crystal Structure Determination

Yi Li, Yuanyuan Liu, Yihuang Xiong & Xiaohui Xiong
Related Article: Yi Li, Yuanyuan Liu, Yihuang Xiong, Xiaohui Xiong|2014|Molecules|19|1302|doi:10.3390/molecules19011302

CCDC 1418581: Experimental Crystal Structure Determination

Sebastian Höfler, Anne Scheja, Benedikt Wolfram & Martin Bröring
Related Article: Sebastian Höfler, Anne Scheja, Benedikt Wolfram, Martin Bröring|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|107|doi:10.1002/zaac.201500695

CCDC 1411147: Experimental Crystal Structure Determination

Lei Shen, Yu-Ting Min, Jing Wang, Yue Xu, Hong-Jian Chen, Jie Yang, Xi Zhang, Mu-Lan Wu, Gao-Wen Yang & Bo Wei
Related Article: Lei Shen, Yu-Ting Min, Jing Wang, Yue Xu, Hong-Jian Chen, Jie Yang, Xi Zhang, Mu-Lan Wu, Gao-Wen Yang, Bo Wei|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|174|doi:10.1002/zaac.201500583

CCDC 1437747: Experimental Crystal Structure Determination

Soumen Biswas, Anuradha Dagar, Shaikh M. Mobin & Sampak Samanta
Related Article: Soumen Biswas, Anuradha Dagar, Shaikh M. Mobin, Sampak Samanta|2016|Org.Biomol.Chem.|14|1940|doi:10.1039/C5OB02400E

CCDC 1053056: Experimental Crystal Structure Determination

G. Aromí, C. M. Beavers, J. Sánchez Costa, G. A. Craig, G. Mínguez Espallargas, A. Orera & O. Roubeau
Related Article: G. Aromí, C. M. Beavers, J. Sánchez Costa, G. A. Craig, G. Mínguez Espallargas, A. Orera, O. Roubeau|2016|Chemical Science|7|2907|doi:10.1039/C5SC04287A

CCDC 1407604: Experimental Crystal Structure Determination

T. Sheshashena Reddy, Ramesh Maragani, Bhausaheb Dhokale, Shaikh M. Mobin & Rajneesh Misra
Related Article: T. Sheshashena Reddy, Ramesh Maragani, Bhausaheb Dhokale, Shaikh M. Mobin, Rajneesh Misra|2016|RSC Advances|6|7746|doi:10.1039/C5RA26369G

CCDC 1418582: Experimental Crystal Structure Determination

Sebastian Höfler, Anne Scheja, Benedikt Wolfram & Martin Bröring
Related Article: Sebastian Höfler, Anne Scheja, Benedikt Wolfram, Martin Bröring|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|107|doi:10.1002/zaac.201500695

CCDC 977409: Experimental Crystal Structure Determination

Ping Huo, Wanyun Liu, Xiaohui He & Yiwang Chen
Related Article: Ping Huo, Wanyun Liu, Xiaohui He, Yiwang Chen|2014|J.Polym.Sci.,Part A:Polym.Chem.|52|3213|doi:10.1002/pola.27384

CCDC 1422236: Experimental Crystal Structure Determination

Helen E. Mason, Wei Li, Michael A. Carpenter, Michelle L. Hamilton, Judith A. K. Howard & Hazel A. Sparkes
Related Article: Helen E. Mason, Wei Li, Michael A. Carpenter, Michelle L. Hamilton, Judith A. K. Howard, Hazel A. Sparkes|2016|New J.Chem.|40|2466|doi:10.1039/C5NJ02359A

CCDC 1424064: Experimental Crystal Structure Determination

Hongfeng Li, Peng Chen, Wenbin Sun, Lei Zhang & Pengfei Yan
Related Article: Hongfeng Li, Peng Chen, Wenbin Sun, Lei Zhang, Pengfei Yan|2016|Dalton Trans.|45|3175|doi:10.1039/C5DT04608D

CCDC 829447: Experimental Crystal Structure Determination

Xiang Li, Xue-Qiang Li, He-Mei Liu, Xue-Zhang Zhou & Zhi-Hui Shao
Related Article: Xiang Li, Xue-Qiang Li, He-Mei Liu, Xue-Zhang Zhou, Zhi-Hui Shao|2012|Org.Med.Chem.Lett.|2|1|doi:10.1186/2191-2858-2-26

CCDC 867531: Experimental Crystal Structure Determination

Imtiaz Khan, Aliya Ibrar, Muhammad Waqas & Jonathan M. White
Related Article: Imtiaz Khan, Aliya Ibrar, Muhammad Waqas, Jonathan M. White|2013|Phys.Rev.Res.Int.|3|20|

CCDC 798896: Experimental Crystal Structure Determination

Yuxiao Wang, Zhe Fan, Xiaoying Yin, Shuping Wang, Shutao Yang, Jianjun Zhang, Lina Geng & Shikao Shi
Related Article: Yuxiao Wang, Zhe Fan, Xiaoying Yin, Shuping Wang, Shutao Yang, Jianjun Zhang, Lina Geng, Shikao Shi|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|148|doi:10.1002/zaac.201500644

CCDC 798899: Experimental Crystal Structure Determination

Yuxiao Wang, Zhe Fan, Xiaoying Yin, Shuping Wang, Shutao Yang, Jianjun Zhang, Lina Geng & Shikao Shi
Related Article: Yuxiao Wang, Zhe Fan, Xiaoying Yin, Shuping Wang, Shutao Yang, Jianjun Zhang, Lina Geng, Shikao Shi|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|148|doi:10.1002/zaac.201500644

CCDC 798897: Experimental Crystal Structure Determination

Yuxiao Wang, Zhe Fan, Xiaoying Yin, Shuping Wang, Shutao Yang, Jianjun Zhang, Lina Geng & Shikao Shi
Related Article: Yuxiao Wang, Zhe Fan, Xiaoying Yin, Shuping Wang, Shutao Yang, Jianjun Zhang, Lina Geng, Shikao Shi|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|148|doi:10.1002/zaac.201500644

CCDC 798895: Experimental Crystal Structure Determination

Yuxiao Wang, Zhe Fan, Xiaoying Yin, Shuping Wang, Shutao Yang, Jianjun Zhang, Lina Geng & Shikao Shi
Related Article: Yuxiao Wang, Zhe Fan, Xiaoying Yin, Shuping Wang, Shutao Yang, Jianjun Zhang, Lina Geng, Shikao Shi|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|148|doi:10.1002/zaac.201500644

Registration Year

  • 2016
    156

Resource Types

  • Dataset
    156

Data Centers

  • The Cambridge Crystallographic Data Centre
    156