806,684 Works

CCDC 848466: Experimental Crystal Structure Determination

Shu-Yang Chen, Yun-Rui Huang, Ying-Chen Guo & Yu-Quan Feng
Related Article: Shu-Yang Chen, Yun-Rui Huang, Ying-Chen Guo and Yu-Quan Feng|2014|Asian J.Chem.|26|7297|doi:10.14233/ajchem.2014.16615

CCDC 1942423: Experimental Crystal Structure Determination

Chan, Sing-Ming, Tang, Fung-Kit, Kwan, Chak-Shing, Lam, Ching-Yau, Hau, Sam C. K. & Leung, Ken Cham-Fai
Related Article: Sing-Ming Chan, Fung-Kit Tang, Chak-Shing Kwan, Ching-Yau Lam, Sam C. K. Hau, Ken Cham-Fai Leung|2019|Mater. Chem. Front.|||doi:10.1039/C9QM00476A

CCDC 1938209: Experimental Crystal Structure Determination

Hu, Yang, Wang, Wei, Yao, Rui, Wang, Xu-Qing, Wang, Yu-Xuan, Sun, Bin, Chen, Li-Jun, Zhang, Ying, Zhao, Xiao-Li, Xu, Lin, Tan, Hong-Wei, Yu, Yihua, Li, Xiaopeng & Yang, Hai-Bo
Related Article: Yang Hu, Wei Wang, Rui Yao, Xu-Qing Wang, Yu-Xuan Wang, Bin Sun, Li-Jun Chen, Ying Zhang, Xiao-Li Zhao, Lin Xu, Hong-Wei Tan, Yihua Yu, Xiaopeng Li, Hai-Bo Yang||Mater. Chem. Front.|||doi:10.1039/C9QM00430K

CCDC 1935844: Experimental Crystal Structure Determination

Yuan, Minglei, Mbaezue, Ifenna I., Zhou, Zhi, Topic, Filip & Tsantrizos, Youla S.
Related Article: Minglei Yuan, Ifenna I. Mbaezue, Zhi Zhou, Filip Topic, Youla S. Tsantrizos||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB01774G

CCDC 1936019: Experimental Crystal Structure Determination

Frogley, Benjamin J., Hill, Anthony F., Onn, Chee S. & Watson, Lachlan J.
Related Article: Benjamin J. Frogley, Anthony F. Hill, Chee S. Onn, Lachlan J. Watson|2019|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.201909333

CCDC 1936020: Experimental Crystal Structure Determination

Frogley, Benjamin J., Hill, Anthony F., Onn, Chee S. & Watson, Lachlan J.
Related Article: Benjamin J. Frogley, Anthony F. Hill, Chee S. Onn, Lachlan J. Watson|2019|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.201909333

CCDC 1936018: Experimental Crystal Structure Determination

Frogley, Benjamin J., Hill, Anthony F., Onn, Chee S. & Watson, Lachlan J.
Related Article: Benjamin J. Frogley, Anthony F. Hill, Chee S. Onn, Lachlan J. Watson|2019|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.201909333

CCDC 1936016: Experimental Crystal Structure Determination

Frogley, Benjamin J., Hill, Anthony F., Onn, Chee S. & Watson, Lachlan J.
Related Article: Benjamin J. Frogley, Anthony F. Hill, Chee S. Onn, Lachlan J. Watson|2019|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.201909333

CCDC 1936017: Experimental Crystal Structure Determination

Frogley, Benjamin J., Hill, Anthony F., Onn, Chee S. & Watson, Lachlan J.
Related Article: Benjamin J. Frogley, Anthony F. Hill, Chee S. Onn, Lachlan J. Watson|2019|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.201909333

CCDC 1935997: Experimental Crystal Structure Determination

Wei, Wen-Juan, Li, Chao, Li, Lin-Sui, Tang, Yun-Zhi, Jiang, Xing-Xing & Lin, Zhe-Shuai
Related Article: Wen-Juan Wei, Chao Li, Lin-Sui Li, Yun-Zhi Tang, Xing-Xing Jiang, Zhe-Shuai Lin||J.Mater.Chem.C|||doi:10.1039/C9TC04479E

CCDC 1935996: Experimental Crystal Structure Determination

Wei, Wen-Juan, Li, Chao, Li, Lin-Sui, Tang, Yun-Zhi, Jiang, Xing-Xing & Lin, Zhe-Shuai
Related Article: Wen-Juan Wei, Chao Li, Lin-Sui Li, Yun-Zhi Tang, Xing-Xing Jiang, Zhe-Shuai Lin||J.Mater.Chem.C|||doi:10.1039/C9TC04479E

CCDC 1935993: Experimental Crystal Structure Determination

Wei, Wen-Juan, Li, Chao, Li, Lin-Sui, Tang, Yun-Zhi, Jiang, Xing-Xing & Lin, Zhe-Shuai
Related Article: Wen-Juan Wei, Chao Li, Lin-Sui Li, Yun-Zhi Tang, Xing-Xing Jiang, Zhe-Shuai Lin||J.Mater.Chem.C|||doi:10.1039/C9TC04479E

CCDC 1935994: Experimental Crystal Structure Determination

Wei, Wen-Juan, Li, Chao, Li, Lin-Sui, Tang, Yun-Zhi, Jiang, Xing-Xing & Lin, Zhe-Shuai
Related Article: Wen-Juan Wei, Chao Li, Lin-Sui Li, Yun-Zhi Tang, Xing-Xing Jiang, Zhe-Shuai Lin||J.Mater.Chem.C|||doi:10.1039/C9TC04479E

CCDC 1935995: Experimental Crystal Structure Determination

Wei, Wen-Juan, Li, Chao, Li, Lin-Sui, Tang, Yun-Zhi, Jiang, Xing-Xing & Lin, Zhe-Shuai
Related Article: Wen-Juan Wei, Chao Li, Lin-Sui Li, Yun-Zhi Tang, Xing-Xing Jiang, Zhe-Shuai Lin||J.Mater.Chem.C|||doi:10.1039/C9TC04479E

CCDC 1935843: Experimental Crystal Structure Determination

Yuan, Minglei, Mbaezue, Ifenna I., Zhou, Zhi, Topic, Filip & Tsantrizos, Youla S.
Related Article: Minglei Yuan, Ifenna I. Mbaezue, Zhi Zhou, Filip Topic, Youla S. Tsantrizos||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB01774G

CCDC 1935845: Experimental Crystal Structure Determination

Yuan, Minglei, Mbaezue, Ifenna I., Zhou, Zhi, Topic, Filip & Tsantrizos, Youla S.
Related Article: Minglei Yuan, Ifenna I. Mbaezue, Zhi Zhou, Filip Topic, Youla S. Tsantrizos||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB01774G

CCDC 1935846: Experimental Crystal Structure Determination

Yuan, Minglei, Mbaezue, Ifenna I., Zhou, Zhi, Topic, Filip & Tsantrizos, Youla S.
Related Article: Minglei Yuan, Ifenna I. Mbaezue, Zhi Zhou, Filip Topic, Youla S. Tsantrizos||Org.Biomol.Chem.|||doi:10.1039/C9OB01774G

CCDC 1920096: Experimental Crystal Structure Determination

Sivappa, Rasapalli, Sammeta, Vamshikrishna Reddy, Huang, Yanchang, Golen, James A. & Savinov, Sergey N.
Related Article: Rasapalli Sivappa, Vamshikrishna Reddy Sammeta, Yanchang Huang, James A. Golen, Sergey N. Savinov||RSC Advances|9|29659|doi:10.1039/C9RA05841A

CCDC 1922120: Experimental Crystal Structure Determination

Sivappa, Rasapalli, Sammeta, Vamshikrishna Reddy, Huang, Yanchang, Golen, James A. & Savinov, Sergey N.
Related Article: Rasapalli Sivappa, Vamshikrishna Reddy Sammeta, Yanchang Huang, James A. Golen, Sergey N. Savinov||RSC Advances|9|29659|doi:10.1039/C9RA05841A

CCDC 1920094: Experimental Crystal Structure Determination

Sivappa, Rasapalli, Sammeta, Vamshikrishna Reddy, Huang, Yanchang, Golen, James A. & Savinov, Sergey N.
Related Article: Rasapalli Sivappa, Vamshikrishna Reddy Sammeta, Yanchang Huang, James A. Golen, Sergey N. Savinov||RSC Advances|9|29659|doi:10.1039/C9RA05841A

CCDC 1920095: Experimental Crystal Structure Determination

Sivappa, Rasapalli, Sammeta, Vamshikrishna Reddy, Huang, Yanchang, Golen, James A. & Savinov, Sergey N.
Related Article: Rasapalli Sivappa, Vamshikrishna Reddy Sammeta, Yanchang Huang, James A. Golen, Sergey N. Savinov||RSC Advances|9|29659|doi:10.1039/C9RA05841A

CCDC 1919387: Experimental Crystal Structure Determination

Yang, Mingxue, Chen, Xu-Lin & Lu, Can-Zhong
Related Article: Mingxue Yang, Xu-Lin Chen, Can-Zhong Lu|2019|Dalton Trans.|48|10790|doi:10.1039/C9DT01910C

CCDC 1897894: Experimental Crystal Structure Determination

Butova, Vera V., Polyakov, Vladimir A., Bulanova, Elena A., Soldatov, Mikhail A., Yahia, Ibrahim S., Zahran, Hebra Y., El-Rehim, Alla F. Abd, El Garni, Hamed, Aboraia, Abdelaziz M. & Soldatov, Alexander V.
Related Article: Vera V. Butova, Vladimir A. Polyakov, Elena A. Bulanova, Mikhail A. Soldatov, Ibrahim S. Yahia, Hebra Y. Zahran, Alla F. Abd El-Rehim, Hamed El Garni, Abdelaziz M. Aboraia, Alexander V. Soldatov|2019|Microporous and Mesoporous Materials||109685|doi:10.1016/j.micromeso.2019.109685

CCDC 1908708: Experimental Crystal Structure Determination

Shi, Jian-Tao, Gong, Yi-Lin, Li, Jun, Wang, Yang, Chen, Ye, Ding, Shi & Liu, Ju
Related Article: Jian-Tao Shi, Yi-Lin Gong, Jun Li, Yang Wang, Ye Chen, Shi Ding, Ju Liu|2019|Jiegou Huaxue|38|1530|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-2410

CCDC 1894755: Experimental Crystal Structure Determination

Long, D., Qin, Y., Wu, Q., Zou, X. & Zhou, Z.
Related Article: D. Long, Y. Qin, Q. Wu, X. Zou, Z. Zhou|2019|Zh.Strukt.Khim.|60|1339|doi:10.1134/S0022476619080146

Registration Year

 • 2014
  524,899
 • 2015
  57,819
 • 2016
  55,314
 • 2017
  60,329
 • 2018
  61,068
 • 2019
  47,251

Resource Types

 • Dataset
  806,678

Data Centers

 • The Cambridge Structural Database
  806,684