827,359 Works

CCDC 1883879: Experimental Crystal Structure Determination

Ando, Shin, Hirota, Yurina, Matsunaga, Hirofumi & Ishizuka, Tadao
Related Article: Shin Ando, Yurina Hirota, Hirofumi Matsunaga, Tadao Ishizuka|2019|Tetrahedron Lett.|60|1277|doi:10.1016/j.tetlet.2019.04.004

CSD 1961921: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Zhuang, Jiang, Xingxing, Xing, Wenhao, Lin, Zheshuai, Yao, Jiyong & Wu, Yicheng
Related Article: Zhuang Li, Xingxing Jiang, Wenhao Xing, Zheshuai Lin, Jiyong Yao, Yicheng Wu||New J.Chem.|||doi:10.1039/C9NJ05419G

CCDC 1979029: Experimental Crystal Structure Determination

sh20130518, hong
Related Article: hong sh20130518|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978727: Experimental Crystal Structure Determination

Shi, Shukui
Related Article: Shukui Shi|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978967: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Lu-Ning, Wang, Lei & Guo, Xiu-Li
Related Article: Lu-Ning Li, Lei Wang, Xiu-Li Guo|2019|J.Asian Nat.Prod.Res.|21|735|doi:10.1080/10286020.2018.1483346

CCDC 1978966: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Lu-Ning, Wang, Lei & Guo, Xiu-Li
Related Article: Lu-Ning Li, Lei Wang, Xiu-Li Guo|2019|J.Asian Nat.Prod.Res.|21|735|doi:10.1080/10286020.2018.1483346

CCDC 1978965: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Lu-Ning, Wang, Lei & Guo, Xiu-Li
Related Article: Lu-Ning Li, Lei Wang, Xiu-Li Guo|2019|J.Asian Nat.Prod.Res.|21|735|doi:10.1080/10286020.2018.1483346

CCDC 1978959: Experimental Crystal Structure Determination

Akhmetova, Irina, Schutjajew, Konstantin, Wilke, Manuel, Buzanich, Ana, Rademann, Klaus, Roth, Christina & Emmerling, Franziska
Related Article: Irina Akhmetova, Konstantin Schutjajew, Manuel Wilke, Ana Buzanich, Klaus Rademann, Christina Roth, Franziska Emmerling|2018|J.Mater.Sci.|53|13390|doi:10.1007/s10853-018-2608-6

CCDC 1978962: Experimental Crystal Structure Determination

SONG, Jun-Ling Dr Jun-Ling
Related Article: Jun-Ling Dr Jun-Ling SONG|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978949: Experimental Crystal Structure Determination

Pelletier, S. W., Mody, Naresh V., Varughese, Kottayil I. & Szu-Ying, Chen
Related Article: S. W. Pelletier, Naresh V. Mody, Kottayil I. Varughese, and Chen Szu-Ying|1982|Heterocycles|18|47|doi:10.3987/S(B)-1982-01-0047

CCDC 1903272: Experimental Crystal Structure Determination

Bin, Zhengyang, Shi, Diyuan, Su, Rongchuan, Han, Weiguo, Zhang, Dongdong & Duan, Lian
Related Article: Zhengyang Bin, Diyuan Shi, Rongchuan Su, Weiguo Han, Dongdong Zhang, Lian Duan|2020|Sci.Bull.|65|153|doi:10.1016/j.scib.2019.11.005

CCDC 1903167: Experimental Crystal Structure Determination

Bin, Zhengyang, Shi, Diyuan, Su, Rongchuan, Han, Weiguo, Zhang, Dongdong & Duan, Lian
Related Article: Zhengyang Bin, Diyuan Shi, Rongchuan Su, Weiguo Han, Dongdong Zhang, Lian Duan|2020|Sci.Bull.|65|153|doi:10.1016/j.scib.2019.11.005

CCDC 1978928: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Shuai & Li, Pengfei
Related Article: Shuai Zhang, Pengfei Li|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978912: Experimental Crystal Structure Determination

Nešprek, S., Kalvoda, L., Machová, L., Pfleger, J. & Stevens, G.C.
Related Article: S. Nešprek, L. Kalvoda, L. Machová, J. Pfleger, G.C. Stevens|1996|Synth.Met.|82|133|doi:10.1016/S0379-6779(96)03780-0

CCDC 1978910: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, En-Jun, Feng, Yun-Hui, Su, Jun-Qi, Meng, Bo, Jia, Bing, Qi, Zhen-Zhen, Peng, Ting-Ting & Zhu, Ming-Chang
Related Article: En-Jun Gao, Yun-Hui Feng, Jun-Qi Su, Bo Meng, Bing Jia, Zhen-Zhen Qi, Ting-Ting Peng, Ming-Chang Zhu|2018|Appl.Organomet.Chem.|32|e4164|doi:10.1002/aoc.4164

CCDC 1978911: Experimental Crystal Structure Determination

Nešprek, S., Kalvoda, L., Machová, L., Pfleger, J. & Stevens, G.C.
Related Article: S. Nešprek, L. Kalvoda, L. Machová, J. Pfleger, G.C. Stevens|1996|Synth.Met.|82|133|doi:10.1016/S0379-6779(96)03780-0

CCDC 1978909: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, En-Jun, Feng, Yun-Hui, Su, Jun-Qi, Meng, Bo, Jia, Bing, Qi, Zhen-Zhen, Peng, Ting-Ting & Zhu, Ming-Chang
Related Article: En-Jun Gao, Yun-Hui Feng, Jun-Qi Su, Bo Meng, Bing Jia, Zhen-Zhen Qi, Ting-Ting Peng, Ming-Chang Zhu|2018|Appl.Organomet.Chem.|32|e4164|doi:10.1002/aoc.4164

CCDC 1978908: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, En-Jun, Feng, Yun-Hui, Su, Jun-Qi, Meng, Bo, Jia, Bing, Qi, Zhen-Zhen, Peng, Ting-Ting & Zhu, Ming-Chang
Related Article: En-Jun Gao, Yun-Hui Feng, Jun-Qi Su, Bo Meng, Bing Jia, Zhen-Zhen Qi, Ting-Ting Peng, Ming-Chang Zhu|2018|Appl.Organomet.Chem.|32|e4164|doi:10.1002/aoc.4164

CCDC 1978870: Experimental Crystal Structure Determination

Stein, Timo, Hoffmann, Frank & Fröba, Michael
Related Article: Timo Stein, Frank Hoffmann, and Michael Fröba|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978979: Experimental Crystal Structure Determination

Pritchard, Robin
Related Article: Robin Pritchard|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978974: Experimental Crystal Structure Determination

Pritchard, Robin
Related Article: Robin Pritchard|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978977: Experimental Crystal Structure Determination

Pritchard, Robin
Related Article: Robin Pritchard|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978975: Experimental Crystal Structure Determination

Pritchard, Robin
Related Article: Robin Pritchard|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978957: Experimental Crystal Structure Determination

sahraei, atefeh
Related Article: atefeh sahraei|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978934: Experimental Crystal Structure Determination

Pritchard, Robin
Related Article: Robin Pritchard|2020|CSD Communication|||

Registration Year

 • 2014
  524,899
 • 2015
  57,820
 • 2016
  55,317
 • 2017
  60,331
 • 2018
  61,068
 • 2019
  64,346
 • 2020
  3,577

Resource Types

 • Dataset
  827,353