57,822 Works

CCDC 1043360: Experimental Crystal Structure Determination

Vincent Vreeken, Maxime A. Siegler, Bas De Bruin, Joost N. H. Reek, Martin Lutz & Jarl Ivar Van Der Vlugt
Related Article: Vincent Vreeken, Maxime A. Siegler, Bas de Bruin, Joost N. H. Reek, Martin Lutz, Jarl Ivar van der Vlugt|2015|Angew.Chem.,Int.Ed.|54|7055|doi:10.1002/anie.201501437

CCDC 1041684: Experimental Crystal Structure Determination

Gabriela Strîmb, Alpár Pöllnitz, Ciprian I. Raţ & Cristian Silvestru
Related Article: Gabriela Strîmb, Alpár Pöllnitz, Ciprian I. Raţ, Cristian Silvestru|2015|Dalton Trans.|44|9927|doi:10.1039/C5DT00603A

CCDC 1049320: Experimental Crystal Structure Determination

Alexander Schwenger, Wolfgang Frey & Clemens Richert
Related Article: Alexander Schwenger, Wolfgang Frey, Clemens Richert|2015|Chem.-Eur.J.|21|8781|doi:10.1002/chem.201406568

CCDC 1042030: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Chun Sun, Zhuo Li, Ling-Ling Liang, Jian-She Zhao & Jun-Long Wang
Related Article: Yan-Chun Sun, Zhuo Li, Ling-Ling Liang, Jian-She Zhao and Jun-Long Wang|2015|Z.Anorg.Allg.Chem.|641|953|doi:10.1002/zaac.201500010

CCDC 1050363: Experimental Crystal Structure Determination

Steffen Styra, Mohand Melaimi, Curtis E. Moore, Arnold. L. Rheingold, Timo Augenstein, Frank Breher & Guy Bertrand
Related Article: Steffen Styra, Mohand Melaimi, Curtis E. Moore, Arnold. L. Rheingold, Timo Augenstein, Frank Breher, Guy Bertrand|2015|Chem.-Eur.J.|21|8441|doi:10.1002/chem.201500740

CCDC 982445: Experimental Crystal Structure Determination

Rajaboopathi Mani, Ivo B. Rietveld, Krishnakumar Varadharajan, Marjatta Louhi-Kultanen & Senthilkumar Muthu
Related Article: Rajaboopathi Mani, Ivo B. Rietveld, Krishnakumar Varadharajan, Marjatta Louhi-Kultanen and Senthilkumar Muthu|2014|J.Phys.Chem.A|118|6883|doi:10.1021/jp504343a

CCDC 1011504: Experimental Crystal Structure Determination

E.I. Gkaniatsou, C.N. Banti, N. Kourkoumelis, S. Skoulika, M. Manoli, A.J. Tasiopoulos & S.K. Hadjikakou
Related Article: E.I. Gkaniatsou, C.N. Banti, N. Kourkoumelis, S. Skoulika, M. Manoli, A.J. Tasiopoulos, S.K. Hadjikakou|2015|J.Inorg.Biochem.|150|108|doi:10.1016/j.jinorgbio.2015.04.014

CCDC 1402499: Experimental Crystal Structure Determination

Zhaoli Liang, Fei Wang, Pinhong Chen & Guosheng Liu
Related Article: Zhaoli Liang , Fei Wang , Pinhong Chen , Guosheng Liu|2015|Org.Lett.|17|2438|doi:10.1021/acs.orglett.5b00939

CCDC 878568: Experimental Crystal Structure Determination

Swapna Ghosh, Shiv Shankar Paul, Joyee Mitra & Kalyan K. Mukherjea
Related Article: Swapna Ghosh, Shiv Shankar Paul, Joyee Mitra, Kalyan K. Mukherjea|2014|J.Coord.Chem.|67|1809|doi:10.1080/00958972.2014.924622

CCDC 1012015: Experimental Crystal Structure Determination

Fei Wang, Rufen Zhang, Shuang Cheng, Qianli Li & Chunlin Ma
Related Article: Fei Wang, Rufen Zhang, Shuang Cheng, Qianli Li, Chunlin Ma|2015|J.Organomet.Chem.|789-790|46|doi:10.1016/j.jorganchem.2015.05.003

CCDC 1025455: Experimental Crystal Structure Determination

Hai Huang, Xiaolin Zhu, Guangke He, Qi Liu, Junzhen Fan & Hongjun Zhu
Related Article: Hai Huang , Xiaolin Zhu , Guangke He , Qi Liu , Junzhen Fan , Hongjun Zhu|2015|Org.Lett.|17|2510|doi:10.1021/acs.orglett.5b01045

CCDC 1059071: Experimental Crystal Structure Determination

Phil Ho Lee
Related Article: Phil Ho Lee|2015|Org.Lett.|17|2518|doi:10.1021/acs.orglett.5b01052

CCDC 1012016: Experimental Crystal Structure Determination

Fei Wang, Rufen Zhang, Shuang Cheng, Qianli Li & Chunlin Ma
Related Article: Fei Wang, Rufen Zhang, Shuang Cheng, Qianli Li, Chunlin Ma|2015|J.Organomet.Chem.|789-790|46|doi:10.1016/j.jorganchem.2015.05.003

CCDC 1012018: Experimental Crystal Structure Determination

Fei Wang, Rufen Zhang, Shuang Cheng, Qianli Li & Chunlin Ma
Related Article: Fei Wang, Rufen Zhang, Shuang Cheng, Qianli Li, Chunlin Ma|2015|J.Organomet.Chem.|789-790|46|doi:10.1016/j.jorganchem.2015.05.003

CCDC 1035919: Experimental Crystal Structure Determination

Xiaoqing Wang, Liangliang Zhang, Jie Yang, Fuling Liu, Fangna Dai, Rongming Wang & Daofeng Sun
Related Article: Xiaoqing Wang, Liangliang Zhang, Jie Yang, Fuling Liu, Fangna Dai, Rongming Wang, Daofeng Sun|2015|J.Mater.Chem.A|3|12777|doi:10.1039/C5TA00061K

CCDC 1036083: Experimental Crystal Structure Determination

J. Vijila Manonmoni, G. Ramasamy, A. Aditya Prasad, S. P. Meenakshisundaram & M. Amutha
Related Article: J. Vijila Manonmoni, G. Ramasamy, A. Aditya Prasad, S. P. Meenakshisundaram, M. Amutha|2015|RSC Advances|5|46282|doi:10.1039/C5RA05634A

CCDC 1048272: Experimental Crystal Structure Determination

Guang-Ning Liu, Jian-Ru Shi, Xiao-Jiang Han, Xiao Zhang, Ke Li, Jie Li, Tao Zhang, Qi-Sheng Liu, Zhen-Wei Zhang & Cuncheng Li
Related Article: Guang-Ning Liu, Jian-Ru Shi, Xiao-Jiang Han, Xiao Zhang, Ke Li, Jie Li, Tao Zhang, Qi-Sheng Liu, Zhen-Wei Zhang, Cuncheng Li|2015|Dalton Trans.|44|12561|doi:10.1039/C5DT00687B

CCDC 864014: Experimental Crystal Structure Determination

Gajendra Gupta, Taek-Mo Jeong, Chang Gyun Kim & Jinkwon Kim
Related Article: Gajendra Gupta, Taek-Mo Jeong, Chang Gyun Kim, Jinkwon Kim|2015|Mater.Lett.|156|121|doi:10.1016/j.matlet.2015.05.003

CCDC 967929: Experimental Crystal Structure Determination

O. V. Loseva, T. A. Rodina, A. I. Smolentsev & A. V. Ivanov
Related Article: O. V. Loseva, T. A. Rodina, A. I. Smolentsev, A. V. Ivanov|2014|Zh.Strukt.Khim.|55|947|doi:10.1134/S0022476614050151

CCDC 1056565: Experimental Crystal Structure Determination

Katherina Hafner, Thomas M. Klapötke, Philipp C. Schmid & Jörg Stierstorfer
Related Article: Katherina Hafner, Thomas M. Klapötke, Philipp C. Schmid, Jörg Stierstorfer|2015|Eur.J.Inorg.Chem.||2794|doi:10.1002/ejic.201500338

CCDC 1033934: Experimental Crystal Structure Determination

Alejandro Corona Díaz, J. Pablo García Merinos, Yliana López, J. Betzabe González Campos, Rosa E. Del Río, Rosa Santillan, Norberto Farfán & Jacek W. Morzycki
Related Article: Alejandro Corona Díaz, J. Pablo García Merinos, Yliana López, J. Betzabe González Campos, Rosa E. del Río, Rosa Santillan, Norberto Farfán, Jacek W. Morzycki|2015|Steroids|100|36|doi:10.1016/j.steroids.2015.04.004

CCDC 1056569: Experimental Crystal Structure Determination

Katherina Hafner, Thomas M. Klapötke, Philipp C. Schmid & Jörg Stierstorfer
Related Article: Katherina Hafner, Thomas M. Klapötke, Philipp C. Schmid, Jörg Stierstorfer|2015|Eur.J.Inorg.Chem.||2794|doi:10.1002/ejic.201500338

CCDC 1048751: Experimental Crystal Structure Determination

Yoshihiro Matano, Yuta Motegi, Shinsuke Kawatsu & Yoshifumi Kimura
Related Article: Yoshihiro Matano, Yuta Motegi, Shinsuke Kawatsu, Yoshifumi Kimura|2015|J.Org.Chem.|80|5944|doi:10.1021/acs.joc.5b00541

CCDC 1401888: Experimental Crystal Structure Determination

Sen-Miao Zhao, Gui-Xin Chou, Qing-Shan Yang, Wei Wang & Jian-Li Zhou
Related Article: Sen-Miao Zhao, Gui-Xin Chou, Qing-Shan Yang, Wei Wang, Jian-Li Zhou|2016|Org.Biomol.Chem.|14|3510|doi:10.1039/C6OB00139D

CCDC 990584: Experimental Crystal Structure Determination

Jianlin Han, José Luis Aceña, Nobuhiro Yasuda, Hidehiro Uekusa, Taizo Ono, Vadim A. Soloshonok & Karel D. Klika
Related Article: Jianlin Han, José Luis Aceña, Nobuhiro Yasuda, Hidehiro Uekusa, Taizo Ono, Vadim A. Soloshonok, Karel D. Klika|2015|Inorg.Chim.Acta|433|3|doi:10.1016/j.ica.2015.04.029

Registration Year

  • 2015
    57,822

Resource Types

  • Dataset
    57,816