57,819 Works

CCDC 957484: Experimental Crystal Structure Determination

Sheng, Gui-Hua, Cheng, Xiao-Shan, You, Zhong-Lu & Zhu, Hai-Liang
Related Article: Gui-Hua Sheng, Xiao-Shan Cheng, Zhong-Lu You, Hai-Liang Zhu|2015|Synth.React.Inorg.,Met.-Org.,Nano-Met.Chem.|45|1273|doi:10.1080/15533174.2013.862697

CCDC 957483: Experimental Crystal Structure Determination

Sheng, Gui-Hua, Cheng, Xiao-Shan, You, Zhong-Lu & Zhu, Hai-Liang
Related Article: Gui-Hua Sheng, Xiao-Shan Cheng, Zhong-Lu You, Hai-Liang Zhu|2015|Synth.React.Inorg.,Met.-Org.,Nano-Met.Chem.|45|1273|doi:10.1080/15533174.2013.862697

CCDC 906489: Experimental Crystal Structure Determination

Cheikh, Nawel, Villemin, Didier, Bar, Nathalie, Lohier, Jean-François, Choukchou-Braham, Nourredine, Mostefa-Kara, Bachir & Sopkova, Jana
Related Article: Nawel Cheikh, Didier Villemin, Nathalie Bar, Jean-François Lohier, Nourredine Choukchou-Braham, Bachir Mostefa-Kara, Jana Sopkova|2013|Tetrahedron|69|1234|doi:10.1016/j.tet.2012.10.108

CCDC 1059808: Experimental Crystal Structure Determination

Malecki, J. G.
Related Article: J. G. Malecki|2015|CSD Communication|||

CCDC 906492: Experimental Crystal Structure Determination

Cheikh, Nawel, Villemin, Didier, Bar, Nathalie, Lohier, Jean-François, Choukchou-Braham, Nourredine, Mostefa-Kara, Bachir & Sopkova, Jana
Related Article: Nawel Cheikh, Didier Villemin, Nathalie Bar, Jean-François Lohier, Nourredine Choukchou-Braham, Bachir Mostefa-Kara, Jana Sopkova|2013|Tetrahedron|69|1234|doi:10.1016/j.tet.2012.10.108

CCDC 906491: Experimental Crystal Structure Determination

Cheikh, Nawel, Villemin, Didier, Bar, Nathalie, Lohier, Jean-François, Choukchou-Braham, Nourredine, Mostefa-Kara, Bachir & Sopkova, Jana
Related Article: Nawel Cheikh, Didier Villemin, Nathalie Bar, Jean-François Lohier, Nourredine Choukchou-Braham, Bachir Mostefa-Kara, Jana Sopkova|2013|Tetrahedron|69|1234|doi:10.1016/j.tet.2012.10.108

CCDC 906490: Experimental Crystal Structure Determination

Cheikh, Nawel, Villemin, Didier, Bar, Nathalie, Lohier, Jean-François, Choukchou-Braham, Nourredine, Mostefa-Kara, Bachir & Sopkova, Jana
Related Article: Nawel Cheikh, Didier Villemin, Nathalie Bar, Jean-François Lohier, Nourredine Choukchou-Braham, Bachir Mostefa-Kara, Jana Sopkova|2013|Tetrahedron|69|1234|doi:10.1016/j.tet.2012.10.108

CCDC 906493: Experimental Crystal Structure Determination

Cheikh, Nawel, Villemin, Didier, Bar, Nathalie, Lohier, Jean-François, Choukchou-Braham, Nourredine, Mostefa-Kara, Bachir & Sopkova, Jana
Related Article: Nawel Cheikh, Didier Villemin, Nathalie Bar, Jean-François Lohier, Nourredine Choukchou-Braham, Bachir Mostefa-Kara, Jana Sopkova|2013|Tetrahedron|69|1234|doi:10.1016/j.tet.2012.10.108

CCDC 1413470: Experimental Crystal Structure Determination

Francesca Fabbiani, C. Milios & Euan Brechin
Related Article: Francesca Fabbiani, C.Milios, Euan Brechin|2015|CSD Communication|||

CCDC 1400173: Experimental Crystal Structure Determination

Honghong Chen, Qi Ma, Yuqiao Zhou, Zhou Yang, Mojca Jazbinsek, Yongzhong Bian, Ning Ye, Dong Wang, Hui Cao & Wanli He
Related Article: Honghong Chen, Qi Ma, Yuqiao Zhou, Zhou Yang, Mojca Jazbinsek, Yongzhong Bian, Ning Ye, Dong Wang, Hui Cao, and Wanli He|2015|Cryst.Growth Des.|15|5560|doi:10.1021/acs.cgd.5b01216

CCDC 1057099: Experimental Crystal Structure Determination

Chisato Mukai, Masanobu Ueda, Yasuhito Takahashi & Fuyuhiko Inagaki
Related Article: Chisato Mukai, Masanobu Ueda, Yasuhito Takahashi, Fuyuhiko Inagaki|2015|Eur.J.Org.Chem.||4412|doi:10.1002/ejoc.201500598

CCDC 1016535: Experimental Crystal Structure Determination

Ying Yang, Rijia Lin, Lei Ge, Lei Hou, Paul Bernhardt, Thomas E. Rufford, Shaobin Wang, Victor Rudolph, Yaoyu Wang & Zhonghua Zhu
Related Article: Ying Yang, Rijia Lin, Lei Ge, Lei Hou, Paul Bernhardt, Thomas E. Rufford, Shaobin Wang, Victor Rudolph, Yaoyu Wang, Zhonghua Zhu|2015|Dalton Trans.|44|8190|doi:10.1039/C4DT03927K

CCDC 1027853: Experimental Crystal Structure Determination

Yoshinori Yamanoi, Kazuhiro Takahashi, Takeshi Hamada, Norikazu Ohshima, Masashi Kurashina, Yohei Hattori, Tetsuro Kusamoto, Ryota Sakamoto, Mariko Miyachi & Hiroshi Nishihara
Related Article: Yoshinori Yamanoi, Kazuhiro Takahashi, Takeshi Hamada, Norikazu Ohshima, Masashi Kurashina, Yohei Hattori, Tetsuro Kusamoto, Ryota Sakamoto, Mariko Miyachi, Hiroshi Nishihara|2015|J.Mater.Chem.C|3|4316|doi:10.1039/C4TC02941K

CCDC 1414900: Experimental Crystal Structure Determination

Manuel Weber, Kyle Owens, Ahmad Masarwa & Richmond Sarpong
Related Article: Manuel Weber, Kyle Owens, Ahmad Masarwa, and Richmond Sarpong|2015|Org.Lett.|17|5432|doi:10.1021/acs.orglett.5b02797

CCDC 1414244: Experimental Crystal Structure Determination

Mannar R. Maurya, Neeraj Saini & Fernando Avecilla
Related Article: Mannar R. Maurya, Neeraj Saini, Fernando Avecilla|2015|RSC Advances|5|101076|doi:10.1039/C5RA16490G

CCDC 1441873: Experimental Crystal Structure Determination

Jung, Sun-Min, Kim, Dongwook, Shin, Dongbin, Mahmood, Javeed, Park, Noejung, Lah, Myoung Soo, Jeong, Hu Young & Baek, Jong-Beom
Related Article: Sun-Min Jung, Dongwook Kim, Dongbin Shin, Javeed Mahmood, Noejung Park, Myoung Soo Lah, Hu Young Jeong, Jong-Beom Baek|2016|Angew.Chem.,Int.Ed.|55|7413|doi:10.1002/anie.201601807

CCDC 1431302: Experimental Crystal Structure Determination

Pritchard, R. G. & Islam, E.
Related Article: R. G. Pritchard and E. Islam|2003|Acta Crystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.|59|596|doi:10.1107/S0108768103012291

CCDC 927472: Experimental Crystal Structure Determination

Lumpi, D., Kautny, P., Stöger, B. & Fröhlich, J.
Related Article: D. Lumpi, P. Kautny, B. Stöger, J. Fröhlich|2015|IUCrJ|2|584|doi:10.1107/S2052252515011665

CCDC 1059985: Experimental Crystal Structure Determination

Jones, Peter G., Jahn, Ullrich & Dinca, Emanuela
Related Article: Peter G. Jones, Ullrich Jahn, Emanuela Dinca|2015|CSD Communication|||

CCDC 1059972: Experimental Crystal Structure Determination

Jones, Peter G., Jahn, Ullrich & Kritsch, Susanne
Related Article: Peter G. Jones, Ullrich Jahn, Susanne Kritsch|2015|CSD Communication|||

CCDC 1059971: Experimental Crystal Structure Determination

Jones, Peter G., Jahn, Ullrich & Kritsch, Susanne
Related Article: Peter G. Jones, Ullrich Jahn, Susanne Kritsch|2015|CSD Communication|||

CCDC 1058136: Experimental Crystal Structure Determination

Mei, Lei, Wang, Lin, Yuan, Li-yong, An, Shu-wen, Zhao, Yu-liang, Chai, Zhi-fang, Burns, Peter C. & Shi, Wei-qun
Related Article: Lei Mei, Lin Wang, Li-yong Yuan, Shu-wen An, Yu-liang Zhao, Zhi-fang Chai, Peter C. Burns, Wei-qun Shi|2015|Chem.Commun.|51|11990|doi:10.1039/C5CC04409J

CCDC 1038940: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Di-ming, Zhang, Xiao-ping, Shi, Wei & Cheng, Peng
Related Article: Di-ming Chen, Xiao-ping Zhang, Wei Shi, and Peng Cheng|2014|Cryst.Growth Des.|14|6261|doi:10.1021/cg500942g

CCDC 1021434: Experimental Crystal Structure Determination

Werncke, C. Gunnar, Bunting, Philip C., Duhayon, Carine, Long, Jeffrey R., Bontemps, Sbastien & Sabo-Etienne, Sylviane
Related Article: C. Gunnar Werncke, Philip C. Bunting, Carine Duhayon, Jeffrey R. Long, Sbastien Bontemps, Sylviane Sabo-Etienne|2015|Angew.Chem.,Int.Ed.|54|245|doi:10.1002/anie.201408802

CCDC 1021432: Experimental Crystal Structure Determination

Werncke, C. Gunnar, Bunting, Philip C., Duhayon, Carine, Long, Jeffrey R., Bontemps, Sbastien & Sabo-Etienne, Sylviane
Related Article: C. Gunnar Werncke, Philip C. Bunting, Carine Duhayon, Jeffrey R. Long, Sbastien Bontemps, Sylviane Sabo-Etienne|2015|Angew.Chem.,Int.Ed.|54|245|doi:10.1002/anie.201408802

Registration Year

  • 2015
    57,819

Resource Types

  • Dataset
    57,813

Data Centers

  • The Cambridge Structural Database
    57,819