822,029 Works

CCDC 1945250: Experimental Crystal Structure Determination

He, Xinwei, Choy, Pui Ying, Leung, Man Pan, Yuen, On Ying, Liu, Tianyi, Shang, Yongjia & Kwong, Fuk Yee
Related Article: Xinwei He, Pui Ying Choy, Man Pan Leung, On Ying Yuen, Tianyi Liu, Yongjia Shang, Fuk Yee Kwong|2019|Chem.Commun.|55|15069|doi:10.1039/C9CC07054K
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1861843: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yao, Shi, Enzheng, Deng, Shibin, Shiring, Stephen B., Snaider, Jordan M., Liang, Chao, Yuan, Biao, Song, Ruyi, Janke, Svenja M., Liebman-Peláez, Alexander, Yoo, Pilsun, Zeller, Matthias, Boudouris, Bryan W., Liao, Peilin, Zhu, Chenhui, Blum, Volker, Yu, Yi, Savoie, Brett M., Huang, Libai & Dou, Letian
Related Article: Yao Gao, Enzheng Shi, Shibin Deng, Stephen B. Shiring, Jordan M. Snaider, Chao Liang, Biao Yuan, Ruyi Song, Svenja M. Janke, Alexander Liebman-Peláez, Pilsun Yoo, Matthias Zeller, Bryan W. Boudouris, Peilin Liao, Chenhui Zhu, Volker Blum, Yi Yu, Brett M. Savoie, Libai Huang, Letian Dou |2019|Nature Chemistry|11|1151|doi:10.1038/s41557-019-0354-2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1942279: Experimental Crystal Structure Determination

Szulczyk, Daniel, Bielenica, Anna, Głogowska, Agnieszka, Augustynowicz-Kopeć, Ewa, Dobrowolski, Michał, Roszkowski, Piotr, Stępień, Karolina, Chrzanowska, Alicja & Struga, Marta
Related Article: Daniel Szulczyk, Anna Bielenica, Agnieszka Głogowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Michał Dobrowolski, Piotr Roszkowski, Karolina Stępień, Alicja Chrzanowska, Marta Struga|2019|Eur.J.Med.Chem.||111882|doi:10.1016/j.ejmech.2019.111882
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1944913: Experimental Crystal Structure Determination

Demina, Nadezhda S., Kazin, Nikita A., Rasputin, Nikolay A., Irgashev, Roman A. & Rusinov, Gennady L.
Related Article: Nadezhda S. Demina, Nikita A. Kazin, Nikolay A. Rasputin, Roman A. Irgashev, Gennady L. Rusinov|2019|Beilstein J.Org.Chem.|15|2678|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1945249: Experimental Crystal Structure Determination

He, Xinwei, Choy, Pui Ying, Leung, Man Pan, Yuen, On Ying, Liu, Tianyi, Shang, Yongjia & Kwong, Fuk Yee
Related Article: Xinwei He, Pui Ying Choy, Man Pan Leung, On Ying Yuen, Tianyi Liu, Yongjia Shang, Fuk Yee Kwong|2019|Chem.Commun.|55|15069|doi:10.1039/C9CC07054K
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1942280: Experimental Crystal Structure Determination

Szulczyk, Daniel, Bielenica, Anna, Głogowska, Agnieszka, Augustynowicz-Kopeć, Ewa, Dobrowolski, Michał, Roszkowski, Piotr, Stępień, Karolina, Chrzanowska, Alicja & Struga, Marta
Related Article: Daniel Szulczyk, Anna Bielenica, Agnieszka Głogowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Michał Dobrowolski, Piotr Roszkowski, Karolina Stępień, Alicja Chrzanowska, Marta Struga|2019|Eur.J.Med.Chem.||111882|doi:10.1016/j.ejmech.2019.111882
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1942278: Experimental Crystal Structure Determination

Szulczyk, Daniel, Bielenica, Anna, Głogowska, Agnieszka, Augustynowicz-Kopeć, Ewa, Dobrowolski, Michał, Roszkowski, Piotr, Stępień, Karolina, Chrzanowska, Alicja & Struga, Marta
Related Article: Daniel Szulczyk, Anna Bielenica, Agnieszka Głogowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Michał Dobrowolski, Piotr Roszkowski, Karolina Stępień, Alicja Chrzanowska, Marta Struga|2019|Eur.J.Med.Chem.||111882|doi:10.1016/j.ejmech.2019.111882
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1921324: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Rui-Xue, Wu, Ying-Shu, Liu, Yan-Cheng, Luo, Ru-Yi, Yang, Li-Dong, Tang, Meng-Ting, Chen, Zhen-Feng & Liang, Hong
Related Article: Rui-Xue Liu, Ying-Shu Wu, Yan-Cheng Liu, Ru-Yi Luo, Li-Dong Yang, Meng-Ting Tang, Zhen-Feng Chen, Hong Liang|2019|New J.Chem.|43|18685|doi:10.1039/C9NJ02965F
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1921325: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Rui-Xue, Wu, Ying-Shu, Liu, Yan-Cheng, Luo, Ru-Yi, Yang, Li-Dong, Tang, Meng-Ting, Chen, Zhen-Feng & Liang, Hong
Related Article: Rui-Xue Liu, Ying-Shu Wu, Yan-Cheng Liu, Ru-Yi Luo, Li-Dong Yang, Meng-Ting Tang, Zhen-Feng Chen, Hong Liang|2019|New J.Chem.|43|18685|doi:10.1039/C9NJ02965F
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1897677: Experimental Crystal Structure Determination

Sukiasyan, R.P., Suponitsky, K.Yu., Atanesyan, A.K., Danghyan, A.A., Hovhannisyan, A.A. & Petrosyan, A.M.
Related Article: R.P. Sukiasyan, K.Yu. Suponitsky, A.K. Atanesyan, A.A. Danghyan, A.A. Hovhannisyan, A.M. Petrosyan|2019|Spectrochim.Acta,Part A||117782|doi:10.1016/j.saa.2019.117782
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1897678: Experimental Crystal Structure Determination

Sukiasyan, R.P., Suponitsky, K.Yu., Atanesyan, A.K., Danghyan, A.A., Hovhannisyan, A.A. & Petrosyan, A.M.
Related Article: R.P. Sukiasyan, K.Yu. Suponitsky, A.K. Atanesyan, A.A. Danghyan, A.A. Hovhannisyan, A.M. Petrosyan|2019|Spectrochim.Acta,Part A||117782|doi:10.1016/j.saa.2019.117782
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1902826: Experimental Crystal Structure Determination

Jana, Atanu, Zhumagali, Shynggys, Ba, Qiankai, Nissimagoudar, Arun S. & Kim, Kwang S.
Related Article: Atanu Jana, Shynggys Zhumagali, Qiankai Ba, Arun S. Nissimagoudar, Kwang S. Kim|2019|J.Mater.Chem.A|7|26504|doi:10.1039/C9TA08268A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1902825: Experimental Crystal Structure Determination

Jana, Atanu, Zhumagali, Shynggys, Ba, Qiankai, Nissimagoudar, Arun S. & Kim, Kwang S.
Related Article: Atanu Jana, Shynggys Zhumagali, Qiankai Ba, Arun S. Nissimagoudar, Kwang S. Kim|2019|J.Mater.Chem.A|7|26504|doi:10.1039/C9TA08268A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1892561: Experimental Crystal Structure Determination

Zuo, Minghui, Li, Zhuofei, Fu, Wanyong, Guo, Rui, Hou, Chuanfu, Guo, Weihao, Sun, Zhizhong & Chu, Wenyi
Related Article: Minghui Zuo, Zhuofei Li, Wanyong Fu, Rui Guo, Chuanfu Hou, Weihao Guo, Zhizhong Sun, Wenyi Chu|2019|Catal.Lett|149|3217|doi:10.1007/s10562-019-02885-6
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1896040: Experimental Crystal Structure Determination

Jaiswal, Yogesh & Kumar, Amit
Related Article: Yogesh Jaiswal, Amit Kumar|2019|Catalysis Communications|131|105784|doi:10.1016/j.catcom.2019.105784
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1896877: Experimental Crystal Structure Determination

Jaiswal, Yogesh & Kumar, Amit
Related Article: Yogesh Jaiswal, Amit Kumar|2019|Catalysis Communications|131|105784|doi:10.1016/j.catcom.2019.105784
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1865058: Experimental Crystal Structure Determination

Xiong, Ying, Fan, Yan-Zhong, Wei, Zhang-Wen, Chen, Cheng-Xia, Chen, Sha, Wang, Dawei, Barboiu, Mihail, Jiang, Ji-Jun & Su, Cheng-Yong
Related Article: Ying Xiong, Yan-Zhong Fan, Zhang-Wen Wei, Cheng-Xia Chen, Sha Chen, Dawei Wang, Mihail Barboiu, Ji-Jun Jiang, Cheng-Yong Su|2019|RSC Advances|9|37222|doi:10.1039/C9RA07301A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1890922: Experimental Crystal Structure Determination

Alizadeh & Abdolali
Related Article: Abdolali Alizadeh, Reza Rezaiyehraad, Atefeh Roosta, Mohammad Reza Halvagar|2019|Chem. Sel.|4|12049|doi:10.1002/slct.201903019
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1865057: Experimental Crystal Structure Determination

Xiong, Ying, Fan, Yan-Zhong, Wei, Zhang-Wen, Chen, Cheng-Xia, Chen, Sha, Wang, Dawei, Barboiu, Mihail, Jiang, Ji-Jun & Su, Cheng-Yong
Related Article: Ying Xiong, Yan-Zhong Fan, Zhang-Wen Wei, Cheng-Xia Chen, Sha Chen, Dawei Wang, Mihail Barboiu, Ji-Jun Jiang, Cheng-Yong Su|2019|RSC Advances|9|37222|doi:10.1039/C9RA07301A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1865056: Experimental Crystal Structure Determination

Xiong, Ying, Fan, Yan-Zhong, Wei, Zhang-Wen, Chen, Cheng-Xia, Chen, Sha, Wang, Dawei, Barboiu, Mihail, Jiang, Ji-Jun & Su, Cheng-Yong
Related Article: Ying Xiong, Yan-Zhong Fan, Zhang-Wen Wei, Cheng-Xia Chen, Sha Chen, Dawei Wang, Mihail Barboiu, Ji-Jun Jiang, Cheng-Yong Su|2019|RSC Advances|9|37222|doi:10.1039/C9RA07301A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1841255: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Lin-Bao, Zhu, Ming-Hui, Du, Wu-Bo, Ni, Shao-Fei, Wen, Li-Rong & Li, Ming
Related Article: Lin-Bao Zhang, Ming-Hui Zhu, Wu-Bo Du, Shao-Fei Ni, Li-Rong Wen, Ming Li|2019|Chem.Commun.|55|14383|doi:10.1039/C9CC07098B
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1971591: Experimental Crystal Structure Determination

Qinghua, Meng
Related Article: Meng Qinghua|2019|CSD Communication|||
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1950165: Experimental Crystal Structure Determination

Ito, Suguru, Nagai, Sayaka, Ubukata, Takashi & Asami, Masatoshi
Related Article: Suguru Ito, Sayaka Nagai, Takashi Ubukata, Masatoshi Asami|2019|Chem.Lett.|48|1492|doi:10.1246/cl.190680
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1950163: Experimental Crystal Structure Determination

Ito, Suguru, Nagai, Sayaka, Ubukata, Takashi & Asami, Masatoshi
Related Article: Suguru Ito, Sayaka Nagai, Takashi Ubukata, Masatoshi Asami|2019|Chem.Lett.|48|1492|doi:10.1246/cl.190680
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1950164: Experimental Crystal Structure Determination

Ito, Suguru, Nagai, Sayaka, Ubukata, Takashi & Asami, Masatoshi
Related Article: Suguru Ito, Sayaka Nagai, Takashi Ubukata, Masatoshi Asami|2019|Chem.Lett.|48|1492|doi:10.1246/cl.190680
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Registration Year

 • 2014
  524,899
 • 2015
  57,819
 • 2016
  55,317
 • 2017
  60,331
 • 2018
  61,068
 • 2019
  62,595

Resource Types

 • Dataset
  822,023