524,899 Works

CCDC 684183: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Bin, Li, Junchao, Zhang, Jinbiao, Zhang, Yan & Zhu, Daoben
Related Article: Bin Zhang, Junchao Li, Jinbiao Zhang, Yan Zhang, Daoben Zhu|2008|Dalton Trans.||5037|doi:10.1039/b805776a

CCDC 660437: Experimental Crystal Structure Determination

Beshir, A.B., Guchhait, S.K., Gascon, J.A. & Fenteany, G.
Related Article: A.B.Beshir, S.K.Guchhait, J.A.Gascon, G.Fenteany|2008|Bioorg.Med.Chem.Lett.|18|498|doi:10.1016/j.bmcl.2007.11.099

CCDC 1020513: Experimental Crystal Structure Determination

He, Yan-Ping, Tan, Yan-Xi & Zhang, Jian
Related Article: Yan-Ping He, Yan-Xi Tan, and Jian Zhang|2014|Cryst.Growth Des.|14|3493|doi:10.1021/cg500436g

CCDC 102587: Experimental Crystal Structure Determination

Biradha, K., Seward, C. & Zaworotko, M.J.
Related Article: K.Biradha, C.Seward, M.J.Zaworotko|1999|Angew.Chem.,Int.Ed.|38|492|doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19990215)38:4<492::AID-ANIE492>3.3.CO;2-R

CCDC 695228: Experimental Crystal Structure Determination

Song, Young Joo, Kwak, Han, Lee, Young Min, Kim, Soo Hyun, Lee, Sun Hwa, Park, Byeong Kwon, Jun, Je Yeol, Yu, Seung Man, Kim, Cheal, Kim, Sung-Jin & Kim, Youngmee
Related Article: Young Joo Song, Han Kwak, Young Min Lee, Soo Hyun Kim, Sun Hwa Lee, Byeong Kwon Park, Je Yeol Jun, Seung Man Yu, Cheal Kim, Sung-Jin Kim, Youngmee Kim|2009|Polyhedron|28|1241|doi:10.1016/j.poly.2009.02.014

CCDC 738069: Experimental Crystal Structure Determination

N.A. Bokach, V.Yu. Kukushkin & M. Haukka
Related Article: N.A.Bokach, V.Yu.Kukushkin, M.Haukka|2009|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|65|m636|doi:10.1107/S1600536809016535

CCDC 675724: Experimental Crystal Structure Determination

D. Abella, V. Blanco, E. Pia, M. Chas, C. Platas-Iglesias, C. Peinador & J.M. Quintela
Related Article: D.Abella, V.Blanco, E.Pia, M.Chas, C.Platas-Iglesias, C.Peinador, J.M.Quintela|2008|Chem.Commun.||2879|doi:10.1039/b802213e

CCDC 297691: Experimental Crystal Structure Determination

I.D. Kostas, G.A. Heropoulos, D. Kovala-Demertzi, P.N. Yadav, J.P. Jasinski, M.A. Demertzis, F.J. Andreadaki, Giang Vo-Thanh, A. Petit & A. Loupy
Related Article: I.D.Kostas, G.A.Heropoulos, D.Kovala-Demertzi, P.N.Yadav, J.P.Jasinski, M.A.Demertzis, F.J.Andreadaki, Giang Vo-Thanh, A.Petit, A.Loupy|2006|Tetrahedron Lett.|47|4403|doi:10.1016/j.tetlet.2006.04.088

CCDC 983356: Experimental Crystal Structure Determination

Raquel Barroso, Rocio A. Valencia, Maria-Paz Cabal & Carlos Valdes
Related Article: Raquel Barroso, Rocio A. Valencia, Maria-Paz Cabal, Carlos Valdes|2014|Org.Lett.|16|2264|doi:10.1021/ol500778u

CCDC 258702: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Tao, Li, Zhi-Hua & Du, Shao-Wu
Related Article: Tao Li, Zhi-Hua Li, Shao-Wu Du|2004|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|60|m1912|doi:10.1107/S1600536804029721

CCDC 127115: Experimental Crystal Structure Determination

Zhu, Duo-Lin, Yu, Yun-Peng, Guo, Gou-Cong, Zhuang, Hong-Hui, Huang, Jin-Shun, Liu, Qi, Xu, Zheng & You, Xiao-Zeng
Related Article: Duo-Lin Zhu, Yun-Peng Yu, Gou-Cong Guo, Hong-Hui Zhuang, Jin-Shun Huang, Qi Liu, Zheng Xu, Xiao-Zeng You|1996|Acta Crystallogr.,Sect.C:Cryst.Struct.Commun.|52|1963|doi:10.1107/S010827019600368X

CCDC 284921: Experimental Crystal Structure Determination

Lai, Chian Sing & Tiekink, E.R.T.
Related Article: Chian Sing Lai, E.R.T.Tiekink|2006|Z.Krist.Cryst.Mater.|221|288|doi:10.1524/zkri.2006.221.4.288

CCDC 601708: Experimental Crystal Structure Determination

Huelgas, G., Bernes, S., Sanchez, M., Quintero, L., Juaristi, E., de Parrodi, C.A. & Walsh, P.J.
Related Article: G.Huelgas, S.Bernes, M.Sanchez, L.Quintero, E.Juaristi, C.A.de Parrodi, P.J.Walsh|2007|Tetrahedron|63|12655|doi:10.1016/j.tet.2007.10.010

CCDC 197916: Experimental Crystal Structure Determination

Snell, A., Kehr, G., Wibbeling, B., Frohlich, R. & Erker, G.
Related Article: A.Snell, G.Kehr, B.Wibbeling, R.Frohlich, G.Erker|2003|Z.Naturforsch.,B:Chem.Sci.|58|838|

CCDC 667002: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Yan-bo, Wang, Xiao-lan, Shang, Wei & Wang, En-bo
Related Article: Yan-bo Liu, Xiao-lan Wang, Wei Shang, En-bo Wang|2009|Dongbei Shi-Daxuebao Ziran Kexueban|41|86|

CCDC 227365: Experimental Crystal Structure Determination

He, Xiang, Lu, Can-Zhong, Yu, Ya-Qing, Chen, Shu-Mei, Wu, Xiao-Yuan & Yan, Ying
Related Article: Xiang He, Can-Zhong Lu, Ya-Qing Yu, Shu-Mei Chen, Xiao-Yuan Wu, Ying Yan|2004|Z.Anorg.Allg.Chem.|630|1131|doi:10.1002/zaac.200400046

CCDC 271254: Experimental Crystal Structure Determination

Lakshminarayanan, P.S., Kumar, D.K., Ravikumar, I., Ganguly, B. & Ghosh, P.
Related Article: P.S.Lakshminarayanan, D.K.Kumar, I.Ravikumar, B.Ganguly, P.Ghosh|2008|Synth.React.Inorg.,Met.-Org.,Nano-Met.Chem.|38|2|doi:10.1080/15533170701851235

CCDC 722039: Experimental Crystal Structure Determination

Zhu, Wen-Zhong & Lin, Qiu-Yue
Related Article: Wen-Zhong Zhu, Qiu-Yue Lin|2009|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|65|o287|doi:10.1107/S1600536809000282

CCDC 715515: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Gui-Li, Yang, Xiao-Li, Zhang, Jun, Li, Yi-Zhi, Du, Hong-Bin & You, Xiao-Zeng
Related Article: Gui-Li Wang, Xiao-Li Yang, Jun Zhang, Yi-Zhi Li, Hong-Bin Du, Xiao-Zeng You|2008|Inorg.Chem.Commun.|11|1430|doi:10.1016/j.inoche.2008.10.008

CCDC 715514: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Gui-Li, Yang, Xiao-Li, Zhang, Jun, Li, Yi-Zhi, Du, Hong-Bin & You, Xiao-Zeng
Related Article: Gui-Li Wang, Xiao-Li Yang, Jun Zhang, Yi-Zhi Li, Hong-Bin Du, Xiao-Zeng You|2008|Inorg.Chem.Commun.|11|1430|doi:10.1016/j.inoche.2008.10.008

CCDC 277586: Experimental Crystal Structure Determination

Ren, Hong, Xu, Jia-Ning, Yu, Lian-Xiang, Ye, Jun-Wei, Bi, Ming-Hui, Zhang, Ping & Song, Tian-You
Related Article: Hong Ren, Jia-Ning Xu, Lian-Xiang Yu, Jun-Wei Ye, Ming-Hui Bi, Ping Zhang, Tian-You Song|2007|Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao|28|1014|

CCDC 101747: Experimental Crystal Structure Determination

Zheng, Li-Min, Fang, Xia, Lii, Kwang-Hwa, Song, Hui-Hua, Xin, Xin-Quan, Fun, Hoong-Kun, Chinnakali, K. & Razak, I.A.
Related Article: Li-Min Zheng, Xia Fang, Kwang-Hwa Lii, Hui-Hua Song, Xin-Quan Xin, Hoong-Kun Fun, K.Chinnakali, I.A.Razak|1999|J.Chem.Soc.,Dalton Trans.||2311|doi:10.1039/a809738k

CCDC 783975: Experimental Crystal Structure Determination

Torres, E., Duque, M.D., Camps, P., Naesens, L., Calvet, T., Font-Bardia, M. & Vazquez, S.
Related Article: E.Torres, M.D.Duque, P.Camps, L.Naesens, T.Calvet, M.Font-Bardia, S.Vazquez|2010|ChemMedChem|5|2072|doi:10.1002/cmdc.201000306

CCDC 290771: Experimental Crystal Structure Determination

Wen, Yi-Hang, Cheng, Jian-Kai, Feng, Yun-Long, Zhang, Jian, Li, Zhao-Ji & Yao, Yuan-Gen
Related Article: Yi-Hang Wen, Jian-Kai Cheng, Yun-Long Feng, Jian Zhang, Zhao-Ji Li, Yuan-Gen Yao|2005|Jiegou Huaxue|24|1440|

CCDC 809276: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, G.-X., Yang, H., Nishihara, S. & Ren, X.-M.
Related Article: G.-X.Liu,H.Yang,S.Nishihara,X.-M.Ren|2012|Z.Anorg.Allg.Chem.|638|455|doi:10.1002/zaac.201100373

Registration Year

  • 2014
    524,899

Resource Types

  • Dataset
    524,899