55,348 Works

CCDC 1437702: Experimental Crystal Structure Determination

Alicia Monleón, Florian Glaus, Stefania Vergura & Karl Anker Jørgensen
Related Article: Alicia Monleón, Florian Glaus, Stefania Vergura, Karl Anker Jørgensen|2016|Angew.Chem.,Int.Ed.|55|2478|doi:10.1002/anie.201510731

CCDC 1409276: Experimental Crystal Structure Determination

Xue-Quan Zhou, Yang Li, Dong-Yan Zhang, Yan Nie, Zong-Jin Li, Wen Gu, Xin Liu, Jin-Lei Tian & Shi-Ping Yan
Related Article: Xue-Quan Zhou, Yang Li, Dong-Yan Zhang, Yan Nie, Zong-Jin Li, Wen Gu, Xin Liu, Jin-Lei Tian, Shi-Ping Yan|2016|Eur.J.Med.Chem.|114|244|doi:10.1016/j.ejmech.2016.02.055

CCDC 1409277: Experimental Crystal Structure Determination

Xue-Quan Zhou, Yang Li, Dong-Yan Zhang, Yan Nie, Zong-Jin Li, Wen Gu, Xin Liu, Jin-Lei Tian & Shi-Ping Yan
Related Article: Xue-Quan Zhou, Yang Li, Dong-Yan Zhang, Yan Nie, Zong-Jin Li, Wen Gu, Xin Liu, Jin-Lei Tian, Shi-Ping Yan|2016|Eur.J.Med.Chem.|114|244|doi:10.1016/j.ejmech.2016.02.055

CCDC 1411832: Experimental Crystal Structure Determination

Marie-Luis Schirmer, Sven Adomeit, Anke Spannenberg & Thomas Werner
Related Article: Marie-Luis Schirmer, Sven Adomeit, Anke Spannenberg, Thomas Werner|2016|Chem.-Eur.J.|22|2458|doi:10.1002/chem.201503744

CCDC 1421376: Experimental Crystal Structure Determination

Lu Qin, Mali Xu, Xia Xiao & Xia Chen
Related Article: Lu Qin, Mali Xu, Xia Xiao, Xia Chen|2016|J.Organomet.Chem.|809|1|doi:10.1016/j.jorganchem.2016.02.027

CCDC 1421632: Experimental Crystal Structure Determination

Lu Qin, Mali Xu, Xia Xiao & Xia Chen
Related Article: Lu Qin, Mali Xu, Xia Xiao, Xia Chen|2016|J.Organomet.Chem.|809|1|doi:10.1016/j.jorganchem.2016.02.027

CCDC 1423218: Experimental Crystal Structure Determination

A. Visscher, S. Bachmann, C. Schnegelsberg, T. Teuteberg, R. A. Mata & D. Stalke
Related Article: A. Visscher, S. Bachmann, C. Schnegelsberg, T. Teuteberg, R. A. Mata, D. Stalke|2016|Dalton Trans.|45|5689|doi:10.1039/C6DT00557H

CCDC 1428242: Experimental Crystal Structure Determination

Yan Li, Chao Zhang, Jia-Wen Yu, En-Cui Yang & Xiao-Jun Zhao
Related Article: Yan Li, Chao Zhang, Jia-Wen Yu, En-Cui Yang, Xiao-Jun Zhao|2016|Inorg.Chim.Acta|445|110|doi:10.1016/j.ica.2016.02.035

CCDC 1439728: Experimental Crystal Structure Determination

Dengfeng Gao, Anyang Li, Li Guan, Xianghan Zhang & Lanying Wang
Related Article: Dengfeng Gao, Anyang Li, Li Guan, Xianghan Zhang, Lanying Wang|2016|Dyes Pigm.|129|163|doi:10.1016/j.dyepig.2016.02.020

CCDC 1439730: Experimental Crystal Structure Determination

Dengfeng Gao, Anyang Li, Li Guan, Xianghan Zhang & Lanying Wang
Related Article: Dengfeng Gao, Anyang Li, Li Guan, Xianghan Zhang, Lanying Wang|2016|Dyes Pigm.|129|163|doi:10.1016/j.dyepig.2016.02.020

CCDC 1439731: Experimental Crystal Structure Determination

Dengfeng Gao, Anyang Li, Li Guan, Xianghan Zhang & Lanying Wang
Related Article: Dengfeng Gao, Anyang Li, Li Guan, Xianghan Zhang, Lanying Wang|2016|Dyes Pigm.|129|163|doi:10.1016/j.dyepig.2016.02.020

CCDC 1439892: Experimental Crystal Structure Determination

Srikanth Dasari, Zafar Abbas, Priyaranjan Kumar & Ashis K. Patra
Related Article: Srikanth Dasari, Zafar Abbas, Priyaranjan Kumar, Ashis K. Patra|2016|CrystEngComm|18|4313|doi:10.1039/C5CE02387D

CCDC 1431133: Experimental Crystal Structure Determination

Sajad A. Bhat, Joel T. Mague & Maravanji S. Balakrishna
Related Article: Sajad A. Bhat, Joel T. Mague, Maravanji S. Balakrishna|2016|J.Organomet.Chem.|809|21|doi:10.1016/j.jorganchem.2016.02.020

CCDC 1431136: Experimental Crystal Structure Determination

Sajad A. Bhat, Joel T. Mague & Maravanji S. Balakrishna
Related Article: Sajad A. Bhat, Joel T. Mague, Maravanji S. Balakrishna|2016|J.Organomet.Chem.|809|21|doi:10.1016/j.jorganchem.2016.02.020

CCDC 1431139: Experimental Crystal Structure Determination

Sajad A. Bhat, Joel T. Mague & Maravanji S. Balakrishna
Related Article: Sajad A. Bhat, Joel T. Mague, Maravanji S. Balakrishna|2016|J.Organomet.Chem.|809|21|doi:10.1016/j.jorganchem.2016.02.020

CCDC 967833: Experimental Crystal Structure Determination

Evelyn Wuttke, Daniel Fink, Patrick Anders, Andra-Lisa Maria Hoyt, Walther Polit, Michael Linseis & Rainer F. Winter
Related Article: Evelyn Wuttke, Daniel Fink, Patrick Anders, Andra-Lisa Maria Hoyt, Walther Polit, Michael Linseis, Rainer F. Winter|2016|J.Organomet.Chem.|821|4|doi:10.1016/j.jorganchem.2016.02.031

CCDC 1440661: Experimental Crystal Structure Determination

Paul Cowper, Yu Jin, Michael D. Turton, Gabriele Kociok-Köhn & Simon E. Lewis
Related Article: Paul Cowper, Yu Jin, Michael D. Turton, Gabriele Kociok-Köhn, Simon E. Lewis|2016|Angew.Chem.,Int.Ed.|55|2564|doi:10.1002/anie.201510666

CCDC 1411756: Experimental Crystal Structure Determination

Pavel S. Koroteev, Zhanna V. Dobrokhotova, Andrey B. Ilyukhin, Nikolay N. Efimov, Mathieu Rouzières, Mikhail A. Kiskin, Rodolphe Clérac & Vladimir M. Novotortsev
Related Article: Pavel S. Koroteev, Zhanna V. Dobrokhotova, Andrey B. Ilyukhin, Nikolay N. Efimov, Mathieu Rouzières, Mikhail A. Kiskin, Rodolphe Clérac, Vladimir M. Novotortsev|2016|Dalton Trans.|45|6405|doi:10.1039/C5DT04948B

CCDC 1434963: Experimental Crystal Structure Determination

Sudeshna Bhattacharya, Sukhen Bala & Raju Mondal
Related Article: Sudeshna Bhattacharya, Sukhen Bala, Raju Mondal|2016|RSC Advances|6|25149|doi:10.1039/C5RA26154F

CCDC 1443124: Experimental Crystal Structure Determination

Jessica E. Armstrong, Patrick M. Crossland, Mariah A. Frank, Matthew J. Van Dongen & William R. McNamara
Related Article: Jessica E. Armstrong, Patrick M. Crossland, Mariah A. Frank, Matthew J. Van Dongen, William R. McNamara|2016|Dalton Trans.|45|5430|doi:10.1039/C5DT04924E

CCDC 1450112: Experimental Crystal Structure Determination

Liwen Fan, Tao Wang, Ying Tian, Fei Xiong, Simei Wu, Qingjin Liang & Junfeng Zhao
Related Article: Liwen Fan, Tao Wang, Ying Tian, Fei Xiong, Simei Wu, Qingjin Liang, Junfeng Zhao|2016|Chem.Commun.|52|5375|doi:10.1039/C6CC00946H

CCDC 1438425: Experimental Crystal Structure Determination

Abbas Raja Naziruddin, Chen-Shiang Lee, Wan-Jung Lin, Bing-Jian Sun, Kang-Heng Chao, Agnes Hsiu Hwa Chang & Wen-Shu Hwang
Related Article: Abbas Raja Naziruddin, Chen-Shiang Lee, Wan-Jung Lin, Bing-Jian Sun, Kang-Heng Chao, Agnes Hsiu Hwa Chang, Wen-Shu Hwang|2016|Dalton Trans.|45|5848|doi:10.1039/C5DT04770F

CCDC 1418239: Experimental Crystal Structure Determination

Wei Yan, Han Hao & Hegen Zheng
Related Article: Wei Yan, Han Hao, Hegen Zheng|2016|Dalton Trans.|45|6418|doi:10.1039/C6DT00349D

CCDC 1031639: Experimental Crystal Structure Determination

Sasa Petricek & Alojz Demsar
Related Article: Sasa Petricek and Alojz Demsar|2015|Acta Chim.Slov.|62|354|doi:10.17344/acsi.2014.1210

CCDC 1031640: Experimental Crystal Structure Determination

Sasa Petricek & Alojz Demsar
Related Article: Sasa Petricek and Alojz Demsar|2015|Acta Chim.Slov.|62|354|doi:10.17344/acsi.2014.1210

Registration Year

  • 2016
    55,348

Resource Types

  • Dataset
    55,348