60,333 Works

CCDC 1534561: Experimental Crystal Structure Determination

Jian-Hong Wang, Guang-Yu Li, Xiao-Jing Liu, Rui Feng, Huan-Jun Zhang, Shi-Yu Zhang & Ying-Hui Zhang
Related Article: Jian-Hong Wang, Guang-Yu Li, Xiao-Jing Liu, Rui Feng, Huan-Jun Zhang, Shi-Yu Zhang, Ying-Hui Zhang|2018|Inorg.Chim.Acta|473|70|doi:10.1016/j.ica.2017.12.030

CCDC 1570592: Experimental Crystal Structure Determination

Vladislav A. Tuskaev, Svetlana C. Gagieva, Dmitry A. Kurmaev, Sergey V. Zubkevich, Nikolay A. Kolosov, Evgenii K. Golubev, Galina G. Nikiforova, Victor N. Khrustalev & Boris M. Bulychev
Related Article: Vladislav A. Tuskaev, Svetlana C. Gagieva, Dmitry A. Kurmaev, Sergey V. Zubkevich, Nikolay A. Kolosov, Evgenii K. Golubev, Galina G. Nikiforova, Victor N. Khrustalev, Boris M. Bulychev|2017|J.Organomet.Chem.|867|266|doi:10.1016/j.jorganchem.2017.12.027

CCDC 1570593: Experimental Crystal Structure Determination

Vladislav A. Tuskaev, Svetlana C. Gagieva, Dmitry A. Kurmaev, Sergey V. Zubkevich, Nikolay A. Kolosov, Evgenii K. Golubev, Galina G. Nikiforova, Victor N. Khrustalev & Boris M. Bulychev
Related Article: Vladislav A. Tuskaev, Svetlana C. Gagieva, Dmitry A. Kurmaev, Sergey V. Zubkevich, Nikolay A. Kolosov, Evgenii K. Golubev, Galina G. Nikiforova, Victor N. Khrustalev, Boris M. Bulychev|2017|J.Organomet.Chem.|867|266|doi:10.1016/j.jorganchem.2017.12.027

CCDC 1572041: Experimental Crystal Structure Determination

Li Ma, Hua Wu, Jin Yang, Ying-Ying Liu & Jian-Fang Ma
Related Article: Li Ma, Hua Wu, Jin Yang, Ying-Ying Liu, Jian-Fang Ma|2018|Polyhedron|144|6|doi:10.1016/j.poly.2017.12.024

CCDC 1573879: Experimental Crystal Structure Determination

Benjamin W. Stein, Samantha K. Cary, John M. Berg, Eva R. Birnbaum, Stosh A. Kozimor, Veronika Mocko & Brian L. Scott
Related Article: Benjamin W. Stein, Samantha K. Cary, John M. Berg, Eva R. Birnbaum, Stosh A. Kozimor, Veronika Mocko, Brian L. Scott|2017|J.Organomet.Chem.|857|170|doi:10.1016/j.jorganchem.2017.11.026

CCDC 1587253: Experimental Crystal Structure Determination

Julia H.B. Nunes, Douglas H. Nakahata, Wilton R. Lustri, Pedro P. Corbi & Raphael E.F. De Paiva
Related Article: Julia H.B. Nunes, Douglas H. Nakahata, Wilton R. Lustri, Pedro P. Corbi, Raphael E.F. de Paiva|2018|J.Mol.Struct.|1157|469|doi:10.1016/j.molstruc.2017.12.085

CCDC 1813629: Experimental Crystal Structure Determination

Sha Gao
Related Article: Guo-Zhen Huang, Xin Zou, Zhi-Biao Zhu, Zhao-Peng Deng, Li-Hua Huo, Shan Gao|2018|J.Solid State Chem.|262|214|doi:10.1016/j.jssc.2018.03.025

CCDC 1571302: Experimental Crystal Structure Determination

Fule Wu, Chang-Jiu Wang, Hui Lin, Ai-Quan Jia & Qian-Feng Zhang
Related Article: Fule Wu, Chang-Jiu Wang, Hui Lin, Ai-Quan Jia, Qian-Feng Zhang|2018|Inorg.Chim.Acta|471|718|doi:10.1016/j.ica.2017.12.004

CCDC 1571303: Experimental Crystal Structure Determination

Fule Wu, Chang-Jiu Wang, Hui Lin, Ai-Quan Jia & Qian-Feng Zhang
Related Article: Fule Wu, Chang-Jiu Wang, Hui Lin, Ai-Quan Jia, Qian-Feng Zhang|2018|Inorg.Chim.Acta|471|718|doi:10.1016/j.ica.2017.12.004

CCDC 1551127: Experimental Crystal Structure Determination

L. Chen, X. Ma, S.H. Deng, X.Z. Yang & P. Song
Related Article: L. Chen, X. Ma, S.H. Deng, X.Z. Yang, P. Song|2018|Acta Crystallogr.,Sect.E:Cryst.Commun.|74|62|doi:10.1107/S2056989017017935

CCDC 1811873: Experimental Crystal Structure Determination

M.B. Diop, L. Diop & A.G. Oliver
Related Article: M.B. Diop, L. Diop, A.G. Oliver|2018|Acta Crystallogr.,Sect.E:Cryst.Commun.|74|69|doi:10.1107/S205698901701800X

CCDC 1813256: Experimental Crystal Structure Determination

ISHTIAQ KHAN
Related Article: ISHTIAQ KHAN|2017|CSD Communication|||

CCDC 1419112: Experimental Crystal Structure Determination

Hang Zhang, Jin Yang, Ying-Ying Liu, Shu-Yan Song, Xiao-Li Liu & Jian-Fang Ma
Related Article: Hang Zhang, Jin Yang, Ying-Ying Liu, Shu-Yan Song, Xiao-Li Liu, Jian-Fang Ma|2016|Dyes Pigm.|133|189|doi:10.1016/j.dyepig.2016.05.051

CCDC 1558443: Experimental Crystal Structure Determination

Feng Li, Yirong Zhou, Heng Yang, Dandan Liu, Bing Sun & Fang-Lin Zhang
Related Article: Feng Li, Yirong Zhou, Heng Yang, Dandan Liu, Bing Sun, Fang-Lin Zhang|2017|Org.Lett.|20|146|doi:10.1021/acs.orglett.7b03502

CCDC 1560856: Experimental Crystal Structure Determination

Yadagiri Rachuri, Sreevalsa Subhagan, Bhavesh Parmar, Kamal Kumar Bisht & Eringathodi Suresh
Related Article: Yadagiri Rachuri, Sreevalsa Subhagan, Bhavesh Parmar, Kamal Kumar Bisht, Eringathodi Suresh|2018|Dalton Trans.|47|898|doi:10.1039/C7DT03667A

CCDC 1579984: Experimental Crystal Structure Determination

Michelle C. Neary, Patrick J. Quinlivan & Gerard Parkin
Related Article: Michelle C. Neary, Patrick J. Quinlivan, Gerard Parkin|2017|Inorg.Chem.|57|374|doi:10.1021/acs.inorgchem.7b02636

CCDC 1574480: Experimental Crystal Structure Determination

Rosinda Fuentes Pineda, Joel Troughton, Miquel Planells, Irene Sanchez-Molina Santos, Farmin Muhith, Gary S. Nichol, Saif Haque, Trystan Watson & Neil Robertson
Related Article: Rosinda Fuentes Pineda, Joel Troughton, Miquel Planells, Irene Sanchez-Molina Santos, Farmin Muhith, Gary S. Nichol, Saif Haque, Trystan Watson, Neil Robertson|2018|Phys.Chem.Chem.Phys.(PCCP)|20|1252|doi:10.1039/C7CP07682G

CCDC 1559839: Experimental Crystal Structure Determination

Nandini Mukherjee, Santosh Podder, Koushambi Mitra, Shamik Majumdar, Dipankar Nandi & Akhil R. Chakravarty
Related Article: Nandini Mukherjee, Santosh Podder, Koushambi Mitra, Shamik Majumdar, Dipankar Nandi, Akhil R. Chakravarty|2018|Dalton Trans.|47|823|doi:10.1039/C7DT03976J

CCDC 1586004: Experimental Crystal Structure Determination

Aaron Gerwien, Till Reinhardt, Peter Mayer & Henry Dube
Related Article: Aaron Gerwien, Till Reinhardt, Peter Mayer, Henry Dube|2017|Org.Lett.|20|232|doi:10.1021/acs.orglett.7b03574

CCDC 1588700: Experimental Crystal Structure Determination

Rafel Prohens, Anna Portell, Mercè Font-Bardia, Antonio Bauzá & Antonio Frontera
Related Article: Rafel Prohens, Anna Portell, Mercè Font-Bardia, Antonio Bauzá, Antonio Frontera|2018|Chem.Commun.|54|1841|doi:10.1039/C7CC09241E

CCDC 1812082: Experimental Crystal Structure Determination

, John Nicolson, Wardell & James
Related Article: Low, John Nicolson, Wardell, James|2017|CSD Communication|||

CCDC 837177: Experimental Crystal Structure Determination

Ling-Zhi Lv, Xiao-Juan Wang, Xian-Rong Jiang & Yun-Long Feng
Related Article: Ling-Zhi Lv, Xiao-Juan Wang, Xian-Rong Jiang, Yun-Long Feng|2017|Wuji Huaxue Xuebao|33|2169|doi:10.11862/CJIC.2017.280

CCDC 851892: Experimental Crystal Structure Determination

Ling-Zhi Lv, Xiao-Juan Wang, Xian-Rong Jiang & Yun-Long Feng
Related Article: Ling-Zhi Lv, Xiao-Juan Wang, Xian-Rong Jiang, Yun-Long Feng|2017|Wuji Huaxue Xuebao|33|2169|doi:10.11862/CJIC.2017.280

CCDC 878518: Experimental Crystal Structure Determination

Tian-Jun Ni, Qiang-Tao Yuan, Wei Zhang, Zhi-Jun Yang, Hai-Hong Yu & Hong-Rui Cai
Related Article: Tian-Jun Ni, Qiang-Tao Yuan, Wei Zhang, Zhi-Jun Yang, Hai-Hong Yu, Hong-Rui Cai|2017|Wuji Huaxue Xuebao|33|2177|doi:10.11862/CJIC.2017.269

CCDC 1414726: Experimental Crystal Structure Determination

Chang-Sheng Gu, Xiao-Min Hao, Huan-Yao Hou, Yi-Wen Chen, Zhi-Ling Li, Yong Li & Wen-Dong Song
Related Article: Chang-Sheng Gu, Xiao-Min Hao, Huan-Yao Hou, Yi-Wen Chen, Zhi-Ling Li, Yong Li, Wen-Dong Song|2017|Wuji Huaxue Xuebao|33|2278|doi:10.11862/CJIC.2017.279

Registration Year

  • 2017
    60,333

Resource Types

  • Dataset
    60,333