64,330 Works

CCDC 1894899: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , , , &
Related Article: Lei Mei, Fei-ze Li, Jian-hui Lan, Cong-zhi Wang, Chao Xu, Hao Deng, Qun-yan Wu, Kong-qiu Hu, Lin Wang, Zhi-fang Chai, Jing Chen, John K. Gibson, Wei-qun Sh|2019|Nat.Commun.|10||doi:10.1038/s41467-019-09504-3

CCDC 1874190: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , , , &
Related Article: Lei Mei, Fei-ze Li, Jian-hui Lan, Cong-zhi Wang, Chao Xu, Hao Deng, Qun-yan Wu, Kong-qiu Hu, Lin Wang, Zhi-fang Chai, Jing Chen, John K. Gibson, Wei-qun Sh|2019|Nat.Commun.|10||doi:10.1038/s41467-019-09504-3

CCDC 1874713: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , &
Related Article: Biswanath Das, Afnan Al-Hunaiti, Brenda N. Sánchez-Eguía, Erica Zeglio, Serhiy Demeshko, Sebastian Dechert, Steffen Braunger, Matti Haukka, Timo Repo, Ivan Castillo, Ebbe Nordlander|2019|Frontiers in Chemistry|7||doi:10.3389/fchem.2019.00097

CCDC 1947560: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , &
Related Article: Blaise L. Geoghegan, Wasinee Phonsri, Peter N. Horton, James B. Orton, Simon J. Coles, Keith S. Murray, Peter J. Cragg, Marcus K. Dymond, Ian A. Gass|2019|Dalton Trans.|48|17340|doi:10.1039/C9DT03412A

CCDC 1947565: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , &
Related Article: Blaise L. Geoghegan, Wasinee Phonsri, Peter N. Horton, James B. Orton, Simon J. Coles, Keith S. Murray, Peter J. Cragg, Marcus K. Dymond, Ian A. Gass|2019|Dalton Trans.|48|17340|doi:10.1039/C9DT03412A

CCDC 1949507: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Cailing Yang|2019|CSD Communication|||

CCDC 1879931: Experimental Crystal Structure Determination

, , &
Related Article: Cressa Ria P. Fulong, Sewon Kim, Alan E. Friedman, Timothy R. Cook|2019|Frontiers in Chemistry|7||doi:10.3389/fchem.2019.00567

CCDC 1471517: Experimental Crystal Structure Determination

Xiaohui He, Suli Wang, Yingping Yang, Guangshui Tu, Feng Zhang, Shengmei Huang, Yapeng Duan, Chuanyi Zhu, Changwen Cheng & Defu Chen
Related Article: Xiaohui He, Suli Wang, Yingping Yang, Guangshui Tu, Feng Zhang, Shengmei Huang, Yapeng Duan, Chuanyi Zhu, Changwen Cheng, Defu Chen|2019|Appl.Organomet.Chem.|33|e4694|doi:10.1002/aoc.4694

CCDC 1846017: Experimental Crystal Structure Determination

Amira M. Sarhan, Shadia A. Elsayed, Mohammad M. Mashaly & Ahmed M. El-Hendawy
Related Article: Amira M. Sarhan, Shadia A. Elsayed, Mohammad M. Mashaly, Ahmed M. El-Hendawy|2019|Appl.Organomet.Chem.|33|e4655|doi:10.1002/aoc.4655

CCDC 1850959: Experimental Crystal Structure Determination

Xiaohui He, Suli Wang, Yingping Yang, Guangshui Tu, Feng Zhang, Shengmei Huang, Yapeng Duan, Chuanyi Zhu, Changwen Cheng & Defu Chen
Related Article: Xiaohui He, Suli Wang, Yingping Yang, Guangshui Tu, Feng Zhang, Shengmei Huang, Yapeng Duan, Chuanyi Zhu, Changwen Cheng, Defu Chen|2019|Appl.Organomet.Chem.|33|e4694|doi:10.1002/aoc.4694

CCDC 1865597: Experimental Crystal Structure Determination

Qi Wei, Bang-Di Ge, Jing Zhang, Ai-Huan Sun, Jin-Hua Li, Song-De Han & Guo-Ming Wang
Related Article: Qi Wei, Bang-Di Ge, Jing Zhang, Ai-Huan Sun, Jin-Hua Li, Song-De Han, Guo-Ming Wang|2019|Chem.Asian J.|14|269|doi:10.1002/asia.201801555

CCDC 1865598: Experimental Crystal Structure Determination

Qi Wei, Bang-Di Ge, Jing Zhang, Ai-Huan Sun, Jin-Hua Li, Song-De Han & Guo-Ming Wang
Related Article: Qi Wei, Bang-Di Ge, Jing Zhang, Ai-Huan Sun, Jin-Hua Li, Song-De Han, Guo-Ming Wang|2019|Chem.Asian J.|14|269|doi:10.1002/asia.201801555

CCDC 1831564: Experimental Crystal Structure Determination

Tao Qin, Shunlin Zhang, Yixiong Wang, Tianjiao Hou, Dunru Zhua & Su Jing
Related Article: Tao Qin, Shunlin Zhang, Yixiong Wang, Tianjiao Hou, Dunru Zhua, Su Jing|2019|Acta Crystallogr.,Sect.C:Cryst.Struct.Chem.|75|150|doi:10.1107/S2053229618018211

CCDC 1892179: Experimental Crystal Structure Determination

Seijiro Hosokawa
Related Article: Seijiro Hosokawa|2019|CSD Communication|||

CCDC 1819303: Experimental Crystal Structure Determination

Yu-Yuan Tang, Shuang Chen, Cui-Juan Wang, Zi-Xin Zhu & Dong-Ning Liu
Related Article: Yu-Yuan Tang, Shuang Chen, Cui-Juan Wang, Zi-Xin Zhu, Dong-Ning Liu|2018|J.Coord.Chem.|71|3207|doi:10.1080/00958972.2018.1517257

CCDC 1870239: Experimental Crystal Structure Determination

Clare Bakewell, Andrew J. P. White & Mark R. Crimmin
Related Article: Clare Bakewell, Andrew J. P. White, Mark R. Crimmin|2019|Chemical Science|10|2452|doi:10.1039/C8SC04865G

CCDC 1871583: Experimental Crystal Structure Determination

Joachim Loup, Valentin Müller, Debasish Ghorai & Lutz Ackermann
Related Article: Joachim Loup, Valentin Müller, Debasish Ghorai, Lutz Ackermann|2018|Angew.Chem.,Int.Ed.|58|1749|doi:10.1002/anie.201813191

CCDC 1871584: Experimental Crystal Structure Determination

Joachim Loup, Valentin Müller, Debasish Ghorai & Lutz Ackermann
Related Article: Joachim Loup, Valentin Müller, Debasish Ghorai, Lutz Ackermann|2018|Angew.Chem.,Int.Ed.|58|1749|doi:10.1002/anie.201813191

CCDC 1871585: Experimental Crystal Structure Determination

Joachim Loup, Valentin Müller, Debasish Ghorai & Lutz Ackermann
Related Article: Joachim Loup, Valentin Müller, Debasish Ghorai, Lutz Ackermann|2018|Angew.Chem.,Int.Ed.|58|1749|doi:10.1002/anie.201813191

CCDC 1873715: Experimental Crystal Structure Determination

Kaspars Leduskrasts & Edgars Suna
Related Article: Kaspars Leduskrasts, Edgars Suna|2019|RSC Advances|9|460|doi:10.1039/C8RA08771G

CCDC 1873721: Experimental Crystal Structure Determination

Peipei Cen, Xiangyu Liu, Jesús Ferrando-Soria, Yi-Quan Zhang, Gang Xie, Sanping Chen & Emilio Pardo
Related Article: Peipei Cen, Xiangyu Liu, Jesús Ferrando-Soria, Yi-Quan Zhang, Gang Xie, Sanping Chen, Emilio Pardo|2018|Chem.-Eur.J.|25|3884|doi:10.1002/chem.201805608

CCDC 1874854: Experimental Crystal Structure Determination

Xiu-Shuang Xing, Zhi-Hua Fu, Ning-Ning Zhang, Xiao-Qing Yu, Ming-Sheng Wang & Guo-Cong Guo
Related Article: Xiu-Shuang Xing, Zhi-Hua Fu, Ning-Ning Zhang, Xiao-Qing Yu, Ming-Sheng Wang, Guo-Cong Guo|2019|Chem.Commun.|55|1241|doi:10.1039/C8CC08700H

CCDC 1875125: Experimental Crystal Structure Determination

William J. Mullin, Robert H. Pawle, Seth A. Sharber, Peter Müller & Samuel W. Thomas
Related Article: William J. Mullin, Robert H. Pawle, Seth A. Sharber, Peter Müller, Samuel W. Thomas|2019|J.Mater.Chem.C|7|1198|doi:10.1039/C8TC05612A

CCDC 1875127: Experimental Crystal Structure Determination

William J. Mullin, Robert H. Pawle, Seth A. Sharber, Peter Müller & Samuel W. Thomas
Related Article: William J. Mullin, Robert H. Pawle, Seth A. Sharber, Peter Müller, Samuel W. Thomas|2019|J.Mater.Chem.C|7|1198|doi:10.1039/C8TC05612A

CCDC 1875128: Experimental Crystal Structure Determination

William J. Mullin, Robert H. Pawle, Seth A. Sharber, Peter Müller & Samuel W. Thomas
Related Article: William J. Mullin, Robert H. Pawle, Seth A. Sharber, Peter Müller, Samuel W. Thomas|2019|J.Mater.Chem.C|7|1198|doi:10.1039/C8TC05612A

Registration Year

  • 2019
    64,330

Resource Types

  • Dataset
    64,330