61,711 Works

CCDC 1951227: Experimental Crystal Structure Determination

Xu, Hua-Dong
Related Article: Mei-Hua Shen, Yu-Mei Zhang, Chun Jiang, Hua-Dong Xu, Defeng Xu|2019|Org.Chem.Front.|||doi:10.1039/C9QO01258C
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1856988: Experimental Crystal Structure Determination

Yu, Bingqiong, Liu, Yanhong, Peng, Xian, Hua, Siyu, Zhou, Gangcheng, Yan, Kun & Liu, Yi
Related Article: Bingqiong Yu, Yanhong Liu, Xian Peng, Siyu Hua, Gangcheng Zhou, Kun Yan, Yi Liu|2019|Metallomics|||doi:10.1039/C9MT00232D
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1953596: Experimental Crystal Structure Determination

Matsuo, Yusuke
Related Article: Yusuke Matsuo|2019|CSD Communication|||
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1953597: Experimental Crystal Structure Determination

Matsuo, Yusuke
Related Article: Yusuke Matsuo|2019|CSD Communication|||
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1958056: Experimental Crystal Structure Determination

Schoening, Juliane, John, Lukas, Wölper, Christoph & Schulz, Stephan
Related Article: Juliane Schoening, Lukas John, Christoph Wölper, Stephan Schulz|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT03998H
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1953593: Experimental Crystal Structure Determination

Matsuo, Yusuke
Related Article: Yusuke Matsuo|2019|CSD Communication|||
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1953594: Experimental Crystal Structure Determination

Matsuo, Yusuke
Related Article: Yusuke Matsuo|2019|CSD Communication|||
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1953595: Experimental Crystal Structure Determination

Matsuo, Yusuke
Related Article: Yusuke Matsuo|2019|CSD Communication|||
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1943305: Experimental Crystal Structure Determination

Ávila, Yosuan, Plasencia, Yosdel, Osiry, Hernandez, dLCruz, Lorena Martinez, Montiel, Marlene González & Reguera, Edilso
Related Article: Yosuan Ávila, Yosdel Plasencia, Hernandez Osiry, Lorena Martinez dLCruz, Marlene González Montiel, Edilso Reguera|2019|Eur.J.Inorg.Chem.|||doi:10.1002/ejic.201900837
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1943304: Experimental Crystal Structure Determination

Ávila, Yosuan, Plasencia, Yosdel, Osiry, Hernandez, dLCruz, Lorena Martinez, Montiel, Marlene González & Reguera, Edilso
Related Article: Yosuan Ávila, Yosdel Plasencia, Hernandez Osiry, Lorena Martinez dLCruz, Marlene González Montiel, Edilso Reguera|2019|Eur.J.Inorg.Chem.|||doi:10.1002/ejic.201900837
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1953592: Experimental Crystal Structure Determination

Matsuo, Yusuke
Related Article: Yusuke Matsuo|2019|CSD Communication|||
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1938149: Experimental Crystal Structure Determination

Gołdyn, Mateusz, Larowska, Daria, Nowak, Weronika & Bartoszak-Adamska, Elżbieta
Related Article: Mateusz Gołdyn, Daria Larowska, Weronika Nowak, Elżbieta Bartoszak-Adamska|2019|CrystEngComm|||doi:10.1039/C9CE01195A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1938146: Experimental Crystal Structure Determination

Gołdyn, Mateusz, Larowska, Daria, Nowak, Weronika & Bartoszak-Adamska, Elżbieta
Related Article: Mateusz Gołdyn, Daria Larowska, Weronika Nowak, Elżbieta Bartoszak-Adamska|2019|CrystEngComm|||doi:10.1039/C9CE01195A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1938148: Experimental Crystal Structure Determination

Gołdyn, Mateusz, Larowska, Daria, Nowak, Weronika & Bartoszak-Adamska, Elżbieta
Related Article: Mateusz Gołdyn, Daria Larowska, Weronika Nowak, Elżbieta Bartoszak-Adamska|2019|CrystEngComm|||doi:10.1039/C9CE01195A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1938144: Experimental Crystal Structure Determination

Gołdyn, Mateusz, Larowska, Daria, Nowak, Weronika & Bartoszak-Adamska, Elżbieta
Related Article: Mateusz Gołdyn, Daria Larowska, Weronika Nowak, Elżbieta Bartoszak-Adamska|2019|CrystEngComm|||doi:10.1039/C9CE01195A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1938121: Experimental Crystal Structure Determination

Gołdyn, Mateusz, Larowska, Daria, Nowak, Weronika & Bartoszak-Adamska, Elżbieta
Related Article: Mateusz Gołdyn, Daria Larowska, Weronika Nowak, Elżbieta Bartoszak-Adamska|2019|CrystEngComm|||doi:10.1039/C9CE01195A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1938122: Experimental Crystal Structure Determination

Gołdyn, Mateusz, Larowska, Daria, Nowak, Weronika & Bartoszak-Adamska, Elżbieta
Related Article: Mateusz Gołdyn, Daria Larowska, Weronika Nowak, Elżbieta Bartoszak-Adamska|2019|CrystEngComm|||doi:10.1039/C9CE01195A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1921519: Experimental Crystal Structure Determination

Adelani, Pius, Burns, Peter C., Sigmon, Ginger & Szymanowski, Jennifer
Related Article: Pius Adelani, Peter C. Burns, Ginger Sigmon, and Jennifer Szymanowski|2019|Eur.J.Inorg.Chem.|||doi:10.1002/ejic.201900953
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1921520: Experimental Crystal Structure Determination

Adelani, Pius, Burns, Peter C., Sigmon, Ginger & Szymanowski, Jennifer
Related Article: Pius Adelani, Peter C. Burns, Ginger Sigmon, and Jennifer Szymanowski|2019|Eur.J.Inorg.Chem.|||doi:10.1002/ejic.201900953
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1912299: Experimental Crystal Structure Determination

Romanov, Alexander S., Jones, Saul T. E., Gu, Qinying, Conaghan, Patrick J., Drummond, Bluebell H., Feng, Jiale, Chotard, Florian, Buizza, Leonardo, Foley, Morgan, Linnolahti, Mikko, Credgington, Dan & Bochmann, Manfred
Related Article: Alexander S. Romanov, Saul T. E. Jones, Qinying Gu, Patrick J. Conaghan, Bluebell H. Drummond, Jiale Feng, Florian Chotard, Leonardo Buizza, Morgan Foley, Mikko Linnolahti, Dan Credgington, Manfred Bochmann|2020|Chemical Science|||doi:10.1039/C9SC04589A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1912300: Experimental Crystal Structure Determination

Romanov, Alexander S., Jones, Saul T. E., Gu, Qinying, Conaghan, Patrick J., Drummond, Bluebell H., Feng, Jiale, Chotard, Florian, Buizza, Leonardo, Foley, Morgan, Linnolahti, Mikko, Credgington, Dan & Bochmann, Manfred
Related Article: Alexander S. Romanov, Saul T. E. Jones, Qinying Gu, Patrick J. Conaghan, Bluebell H. Drummond, Jiale Feng, Florian Chotard, Leonardo Buizza, Morgan Foley, Mikko Linnolahti, Dan Credgington, Manfred Bochmann|2020|Chemical Science|||doi:10.1039/C9SC04589A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1912940: Experimental Crystal Structure Determination

Matesanz, Ana I., Herrero, Jorge., Faraco, Eva J., Cubo, L. & Quiroga, A.G.
Related Article: Ana I. Matesanz, Jorge. Herrero, Eva J. Faraco, L. Cubo, A.G. Quiroga|2019|ChemBioChem|||doi:10.1002/cbic.201900545
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1911239: Experimental Crystal Structure Determination

Romanov, Alexander S., Jones, Saul T. E., Gu, Qinying, Conaghan, Patrick J., Drummond, Bluebell H., Feng, Jiale, Chotard, Florian, Buizza, Leonardo, Foley, Morgan, Linnolahti, Mikko, Credgington, Dan & Bochmann, Manfred
Related Article: Alexander S. Romanov, Saul T. E. Jones, Qinying Gu, Patrick J. Conaghan, Bluebell H. Drummond, Jiale Feng, Florian Chotard, Leonardo Buizza, Morgan Foley, Mikko Linnolahti, Dan Credgington, Manfred Bochmann|2020|Chemical Science|||doi:10.1039/C9SC04589A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1911241: Experimental Crystal Structure Determination

Romanov, Alexander S., Jones, Saul T. E., Gu, Qinying, Conaghan, Patrick J., Drummond, Bluebell H., Feng, Jiale, Chotard, Florian, Buizza, Leonardo, Foley, Morgan, Linnolahti, Mikko, Credgington, Dan & Bochmann, Manfred
Related Article: Alexander S. Romanov, Saul T. E. Jones, Qinying Gu, Patrick J. Conaghan, Bluebell H. Drummond, Jiale Feng, Florian Chotard, Leonardo Buizza, Morgan Foley, Mikko Linnolahti, Dan Credgington, Manfred Bochmann|2020|Chemical Science|||doi:10.1039/C9SC04589A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

CCDC 1911240: Experimental Crystal Structure Determination

Romanov, Alexander S., Jones, Saul T. E., Gu, Qinying, Conaghan, Patrick J., Drummond, Bluebell H., Feng, Jiale, Chotard, Florian, Buizza, Leonardo, Foley, Morgan, Linnolahti, Mikko, Credgington, Dan & Bochmann, Manfred
Related Article: Alexander S. Romanov, Saul T. E. Jones, Qinying Gu, Patrick J. Conaghan, Bluebell H. Drummond, Jiale Feng, Florian Chotard, Leonardo Buizza, Morgan Foley, Mikko Linnolahti, Dan Credgington, Manfred Bochmann|2020|Chemical Science|||doi:10.1039/C9SC04589A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Registration Year

  • 2019
    61,711

Resource Types

  • Dataset
    61,711