30,744 Works

Wallen op de Veluwe, gemeenten Epe, Apeldoorn, Rheden, Rozendaal en Ede.

G. Zielman
In opdracht van Probos heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in oktober 2011 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt beschouwd als een pilot; het is bedoeld om te kijken of archeologisch veldonderzoek nieuwe kennis kan opleveren over wallen en greppels. Het onderzoek is specifiek bedoeld om inzicht te krijgen in de opbouw van de wallen en greppels (stratigrafie en geometrie) en de mogelijkheden te onderzoeken die archeologische veldtechnieken bieden voor verdiepend onderzoek naar de biografie...

Tracking Adolescents' Individual Lives Survey ( TRAILS ) T1 (Baseline) Clinical Cohort

J. Ormel, F.C. Verhulst & R.B. Minderaa
The overall objective of the study is to contribute to the understanding of the determinants of adolescents’ mental (ill-)health and social development during adolescence and young adulthood, as well as the mechanisms underlying the associations between determinants and these outcomes. A particular aim is to focus on the interplay between individual characteristics and environmental factors. In addition to this major objective, a number of participants investigate the course and determinants of somatic (ill-)health, covering topics...

Bergseweg 32 ? 32A, Vreeland (gemeente Loenen); Archeologisch Bureauonderzoek

D.R. Stiller
Bureauonderzoek archeologische waarden Loenen, Vreeland, Bergseweg 32-32A

Leven langs het water in Kreken van Nibbeland. Zuidland, gemeente Bernisse. Archeologisch onderzoek op vindplaats 17-129: een opgraving met sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd

C.N. Kruidhof
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in de periode augustus t/m oktober 2009 een archeologische opgraving uitgevoerd in verband met voorgenomen nieuwbouw in de gemeente Bernisse. Tijdens het onderzoek zijn op de oeverwal, zoals verwacht op basis van het vooronderzoek, nederzettingssporen en funeraire sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. Een spectaculaire vondst waren de twee duikers met bijbehorende beschoeiingen en een damlichaam met daarbovenop een begraving van een paard. Mogelijk was dit een bouwoffer. De opgraving kenmerkte...

Plangebied Achterweg te Hagestein, gemeente Vianen. Archeologisch onderzoek: een begeleiding protocol opgraving

K. Leijnse & F.J. Van Der Wal
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april en oktober 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de aanleg van een nieuwe riolering aan de Achterweg te Hagestein in de gemeente Vianen. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd aangetroffen. Op één plek is waarschijnlijk de middeleeuwse gracht van het stadje Hagestein aangetroffen. De overige sporen hangen vermoedelijk samen met ontginning en inrichting van het gebied in de Late Middeleeuwen en...

Plangebied Dorpsstraat 173 te Nieuwe Niedorp, gemeente Hollands Kroon; archeologisch onderzoek. Een archeologische begeleiding (protocol proefsleuven)

R.W. De Groot
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2012 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de (ondergrondse) sloop van de bebouwing aan de Dorpstraat 173 te Nieuwe Niedorp (gemeente Hollands Kroon) alsmede de nieuwbouw op dezelfde locatie. Bij het onderzoek is geconstateerd dat de bebouwing – waarvan het bovengrondse deel voor aanvang van het onderzoek gesloopt is – de bodem dermate verstoord heeft dat geen resten van oudere voorgangers van deze bebouwing of oudere sporen op...

Plangebied de Stenen Poort te Houten, gemeente Houten; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek proefsleuven

I.R.P.M.. Briels
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2012 een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de voorgenomen werkzaamheden (herontwikkeling sportcomplex ‘De Stenen Poort’) in de gemeente Houten. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn sporen uit verschillende perioden en vondsten van verschillende materiaalcategorieën gevonden. In beide deelgebieden is vastgesteld dat naast resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd ook resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. De bodemopbouw komt overeen...

Te Werve West, gemeente Rijswijk; archeologisch vooronderzoek. Een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

P.J. Ilson
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in november en december 2011 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met het herstructureren / herontwikkelen van het plangebied, Te Werve West in de gemeente Rijswijk. Het plangebied betreft een woonwijk midden in de gemeente Rijswijk. De zes proefsleuven zijn verspreid door het gebied aangelegd. In de profielen van de proefsleuven zijn kwelderafzettingen behorend tot het Gantelsysteem aangetroffen. De basis van het profiel bestaat uit sterk...

Plangebied De Staart in Houten, gemeente Houten; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

T.E. Porreij-Lyklema, B.V. RAAP Archeologisch Adviesbureau & T.E. Porreij-Lyklema
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2012 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van een fietstunnel en de uitbreiding van een bestaande watergang in plangebied De Staart in de gemeente Houten. In totaal zijn vier proefsleuven met een totale omvang van 401 m² aangelegd. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat er archeologische resten uit de Nieuwe tijd, waarschijnlijk verband houdend met...

Plangebied uitbreiding computercentrum KNMI op het terrein van het voormalig vrouwenklooster, gemeente De Bilt; archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding en opgraving

I.R.P.M. Briels
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft tussen januari en april 2011 een archeologische begeleiding en opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreidingen van het computercentrum op het KNMI in De Bilt. Op het terrein werden resten verwacht van het Vrouwenklooster uit de Middeleeuwen en bebouwing / tuinaanleg uit de Nieuwe tijd. Tevens werd op basis van het bureauonderzoek verwacht dat grote delen van het plangebied door recente ingrepen al verstoord zouden zijn. Naar aanleiding hiervan werd...

Leeuwarden, Nieuwe Schrans 11 Gem. Leeuwarden (Frl.)

R. Exaltus
In opdracht van Lontplan BV is door De Steekproef bv de locatie van de Michaelschool aan de Nieuwe Schrans 11 te Leeuwarden onderzocht. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel van boringen. Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen sloop van de Michaelschool en de bouw van vijftien woningen met parkeergelegenheid in het plangebied. In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan...

Free Personal Pronoun System

TDS Curator CLARIN-NL
The FPPS is the web interface for the database of free personal pronoun systems.

Plangebied Dorpsweide in Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk. Archeologische begeleiding (protocol opgraven)

P.J. Ilson
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2012 een archeologische begeleiding (protocol opgraven) uitgevoerd in verband met de aanleg van een overslagleiding in de Dorpsweide te Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk). Tijdens de begeleiding is er één werkput aangelegd van 61 x 7 m (427 m2) op de Dorpsweide direct ten zuiden van de Verlengde Voorstraat. Het noordelijk deel van het plangebied ter hoogte van en ten noorden van de Verlengde Voorstraat (lengte 40 m) is...

Ontgraving van de reduitgracht bij Fort Vechten, gemeente Bunnik. Archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding en metaaldetectie

P.J. Ilson, I.A. Schute, E. Van Der Linden & P. Belien
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in de lente van 2011 een archeologische begeleiding en metaaldetectie onderzoek uitgevoerd in verband met het ontgraven van de reduitgracht bij Fort Vechten in de gemeente Bunnik. De archeologische begeleiding was nodig in verband met de herstelwerkzaamheden van de in het verleden gedempte reduitgracht. De verwachting was dat de gracht gedempt is met materiaal van het fort en dat deze grond Romeins materiaal bevat. Omdat direct buiten de gracht intacte archeologische...

Plangebied Pijlkruid, gemeente Bergen. Archeologisch onderzoek: een begeleiding

K. Leijnse & F.J. Van Der Wal
In het kader van het project Pijlkruid worden 16 oevers in de gemeente Bergen verbreed met gemiddeld 3 meter. De ontgravingsdiepte bedraagt 0,6 meter. Van een aantal oevers is, op basis van een archeologische inspectie van de opgeschoonde oevers, bepaald dat hier een archeologische begeleiding van de ontgravingswerkzaamheden moet plaatsvinden.

Terheijden, Oranjeplein - Gemeente Drimmelen

M. Berkhout
In opdracht van AGEL Adviseurs heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf in maart 2008 een archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, uitgevoerd op verschillende locaties in de omgeving van het Oranjeplein te Terheijden. Uit het onderzoek is gebleken dat het plangebied in een beekdalopvulling ligt, waar in de directe omgeving geen archeologische nederzettingen bekend zijn. De scherf aardewerk in het ophoogzand van boring 22 is vermoedelijk van elders aangevoerd. In de omgeving...

Groesbeek Husenhoff Opgraving

R.C.A. Geerts & H.A.P. Veldman
ADC ArcheoProjecten heeft een Definitieve Archeologische Opgraving uitgevoerd op de Hüsenhoff. Het plangebied Hüsenhoff is een nieuwbouwlocatie aan de oostkant van de kern van Groesbeek waar woningen zullen worden gebouwd. Vooronderzoek heeft aangetoond dat zich in het plangebied een tweetal archeologische vindplaatsen bevindt. Deze vindplaatsen zijn beide onderzocht. Tijdens het onderzoek zijn vondsten uit het Neolithicum, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen gedaan. De oudste vondsten betreffen een structuur, waarschijnlijk een huisplattegrond, uit...

Arcen en Velden Lomm De Maaswerken Hoogwatergeul gebied fase III

D.A. Gerrets & G.L. Williams
ADC ArcheoProjecten heeft in de periode van 30 november 2010 tot 8 maart 2010 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een Opgraving op een groot akkercomplex aan de westkant van het dorp Lomm (gemeente Arcen en Velden).

Oost Gelre De Woerd Proefsleuven en Opgraving

S.W. Williams-Kodde
Het plangebied De Woerd ligt aan de noordrand van Groenlo en maakt deel uit van een groter gebied dat de gemeente Groenlo aan het ontwikkelen is voor huizenbouw en een stadspark. De toekomstige bouw zou archeologische resten in de bodem kunnen verstoren. Daarom moest voor aanvang van de werkzaamheden archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. In augustus 2010 heeft ADC ArcheoProjecten een proefsleuvenonderzoek gedaan waarbij een graf uit het Laat-Neolithicum en een aantal paalsporen werden gevonden. Een...

Een archeologische begeleiding aan de Lawickse Allee te Wageningen, gemeente Wageningen (Gld.)

B. Silkens
Uit de resultaten van het begeleidend archeologisch onderzoek aan de Lawickse Allee te Wageningen kunnen de onderzoeksvragen uit het PvE als volgt worden beantwoord: 1 Wat is de bodemopbouw? De bodemopbouw ter hoogte van het bergbezinkbassin is zeer eenvormig. Op deze plaats bevond zich tot ca. 1965 de voormalige stadsgracht en in het gedocumenteerde noordprofiel zijn dan ook vooral de vullingen van deze gracht waarneembaar. Van de oorspronkelijke vulling is enkel een 10 tot 20...

Een verkennend archeologisch onderzoek in plangebied Nagtegael te Bellen

C. Tulp
Op 16 juni 2003 is in de zuidoosthoek van het plangebied Nagtegael een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzochte gebied ligt ten zuidoosten van Beilen, ten zuiden van de Domoweg. De oostkant van het plangebied wordt begrensd door het spoor en de west- en zuidgrens wordt gevormd door het Linthorst Homankanaal. Het zuideüjke perceel is momenteel in gebruik als maïsperceel en de percelen ten noorden hiervan bestaan uit grasland of liggen braak. Het onderzochte gebied...

Threatening Identities: Interaction and Conflict in the Multicultural Netherlands (LISS Core Study)

CentERdata-Institute For Data Collection And Research-Tilburg University
In January 2009, the LISS panel was presented a questionnaire about multi-cultural society in the Netherlands. Non-native panel members were presented questions about their own population group, while native Dutch respondents were assigned to groups at random. Depending on the group to which they were assigned, they were presented questions about one of the non-native population groups (Antilleans, Indonesians, Moroccans, Surinamese or Turks).

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744

Data Centers

  • DANS
    30,744