30,744 Works

Thematische collectie: Antea Group archeologische projecten

Oranjewoud BV
Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde projecten van Antea Group (tot 1 januari 2014 bekend als Ingenieursbureau Oranjewoud BV)

Thematische collectie: Gepubliceerde rapporten gemeente Almere

Gemeente Almere
Gepubliceerde rapporten gemeente Almere

Thematische collectie: Publicaties van RAAP

RAAP Archeologisch Adviesbureau, B.V.
Gearchiveerde publicaties van RAAP Archeologisch Adviesbureau

Thematische collectie: RAAP archeologische projecten

RAAP Bv-Archeologisch Adviesbureau
Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde projecten van RAAP.

Thematische collectie: Archeologie in de Betuweroute

C. Sueur
Projecten die zijn uitgevoerd in het kader van Archeologie in de Betuweroute en waarvan de publicaties en primaire basisgegevens electronisch beschikbaar zijn.

Thematische collectie: Archeologische Projecten in het kader van de verbreding van de A2

E. Westerman
Bij de archeologische onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van het project Verbreding van de A2, traject Everdingen-Deil zijn naast de algemene vooronderzoeken in totaal 12 aparte sites nader bekeken. Hierbij zijn vaak meerdere sites samengevoegd binnen 1 AAO-onderzoek. Naast de site-gerichte onderzoeken heeft ook tracebegeleiding plaatsgevonden.

Thematische collectie: Archeologische publicaties BOOR

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)
Overzicht van de gearchiveerde rapporten en notities van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de Gemeentewerken Rotterdam (BOOR)

Thematische collectie: Gearchiveerde rapporten van SMA Zeeland BV

SMA Zeeland BV
Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde rapporten van Sagro Milieu Advies Zeeland BV.

Thematische collectie: Archeologische rapporten MUG Ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau
Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde rapporten van MUG Ingenieursbureau

Thematische collectie: Archeologische rapporten Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Overzicht van de archeologische rapporten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), tot 1 juni 2013 bekend als SRE Milieudienst

Thematische collectie: Omgevingsdienst regio Utrecht

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde projecten van Omgevingsdienst regio Utrecht.

Thematische collectie: Archeologische rapporten Antea Group

Antea Group
Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde rapporten van Antea Group (tot 1 januari 2014 bekend als Ingenieursbureau Oranjewoud BV)

Thematische collectie: Archeologische rapporten Gemeente Deventer

Gemeente Deventer
Overzicht van de archeologische rapporten van Gemeente Deventer

Thematische collectie: Walcherse Archeologische Rapporten

Walcherse Archeologische Dienst
Overzicht van Walcherse Archeologische Rapporten

Rijt 17 te Luyksgestel, gemeente Bergeijk

Vestigia BV & Diepeveen-Jansen
Het plangebied Rijt 17 ligt volgens de IKAW-kaart in een omgeving die niet gekarteerd is door de ligging binnen de bebouwde kom. Echter, ten westen, ten noorden en ten oosten van het plangebied liggen gebieden met een hoge verwachting op archeologische waarden, gebaseerd op de aanwezigheid van plaggendekken. Op historische kaarten16 maakt het plangebied inderdaad deel uit van het agrarische gebied tussen ‘Luiksgestel’ en ‘De Reid’. Binnen het plangebied zijn geen archeologische of cultuurhistorische waarden...

Ooyse Sluispad 2 te Nijmegen, Gemeente Nijmegen. Een archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase

C. Helmich
Het booronderzoek liet zien dat de bodem antropogeen is opgehoogd. Het ophogingspakket is zeer dik. Als er al archeologische waarden in de ondergrond aanwezig zouden zijn dan zijn ze goed beschermd door het ophogingspakket. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet verstoord gaan worden tijdens de graafwerkzaamheden. Een archeologische vervolgonderzoek wordt alleen noodzakelijk geacht als de graafwerkzaamheden dieper reiken dan de natuurlijke sedimenten (ca 9.40 m + NAP). Uiteraard blijft de hoge cultuurhistorische waarde wel gehandhaafd.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Eilandspolder-Oost fase 2, locaties 15 en Berkhout

I.M.J. Vossen, I.N. Kaptein & Oranjewoud BV
Aanvullend bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek depot 15 (OM 52386), samen met depot Berkhout (OM 52387) project Eilandspolder-Oost, fase 2.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Padddepoel, Koningslaagte en Zoepenhuistertocht

A.M. Bakker, J. Tolsma, D. La Fèber, I.N. Kaptein & Oranjewoud BV
In opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV in juli 2011 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locaties Paddepoel, Koningslaagte en Zoepenhuistertocht in de gemeenten Winsum, Bedum, Groningen. In april 2012 is een aanvullend bureauonderzoek voor locatie Paddepoel, wierde Wierum toegevoegd. Bij het opschonen van de sloot in het gebied Paddepoel op de grens met de wierde Wierum moet zorg worden gedragen dat er geen graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m worden uitgevoerd. Bij...

Maatregelen archeologie N209b, gemeente Rijnwoude en Lansingerland

G.J.A. Sophie & M. Arkema
Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud BV heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de geplande werkzaamheden van de provinciale weg N209b. Deze weg ligt in de provincie Zuid-Holland in zowel de gemeente Lansingerland en Rijnwoude. Op het traject tussen de A12 en Hazerswoude-Rijndijk worden werkzaamheden uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het traject beslaat circa 13 kilometer. Concluderend uit de informatie over het onderzoeksgebied worden voornamelijk archeologische resten...

Bureauonderzoek Nieuwstad 122-136 Weesp

L.J. Van Der Haar & I.M.J. Vossen
Ingenieursbureau Oranjewoud BV heeft in november 2011 voor een plangebied aan de Nieuwstad 124a- 136 te Weesp (oppervlakte ongeveer 300 m²) een bureauonderzoek uitgevoerd. Dit naar aanleiding van een sanering op het achterterrein van de panden aan de Nieuwstad; hierbij zal ca. 0,8 m van het bodemprofiel worden afgegraven. Omdat de graafwerkzaamheden eventueel aanwezige archeologische resten binnen het plangebied zullen verstoren of vernietigen, is in eerste instantie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied ligt in...

Inventariserend veldonderzoek deelgebied G Prinses Margrietkanaal (traject brug Uitwellingerga ‐ Koevordermeer)

Oranjewoud BV & I.N. Kaptein
In mei 2012 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV in opdracht van Provincie Fryslân een archeologisch inventariserend veldonderzoek, aanvullend karterende fase, uitgevoerd ter plaatse van deellocatie G op het tracé Prinses Margrietkanaal, brug Uitwellinga - Koevordermeer. Op basis van het in een eerder stadium door Oranjewoud BV uitgevoerde bureauonderzoek bleek dat het plangebied binnen het noordelijk randveenlandschap ligt en dat het plangebied bodemkundig gezien uit rauwveengronden bestaat. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt geadviseerd...

Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase) plangebied Platinaweg 7 te Elst (gemeente Overbetuwe)

Oranjewoud BV & P.C. Teekens
In opdracht van OVOM BV heeft Ingenieursbureau Oranjewoud in augustus 2010 een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (karterende fase) uitgevoerd voor het plangebied platinaweg 7 te Elst. Uit een bureauonderzoek is gebleken dat er binnen het plangebied een hoge verwachting geldt op het aantreffen van archeologisch resten en sporen uit de periode Late IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen. Ook kunnen resten uit de periode Late Bronstijd en/of de Vroege IJzertijd aangetroffen...

Archeologische begeleiding van de aanleg van de concentraatleiding bij Dinxperlo, traject Stegerdijk-Eekinksloot

Oranjewoud BV & J.A.M. Oude Rengerink
Inspectie van de wanden van de leidingsleuf t.b.v. de aanleg van de waterleiding. Vervolg op inventariserend veldonderzoek. (onderzoeksmelding CIS 17725). Betreft een traject van circa 150 meter waar op basis van IVO nederzettingsporen uit de Late Prehistorie of de Romeinse tijd worden verwacht.

Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de drinkwatertransportleiding Overbetuwe - Achterhoek

Oranjewoud BV, D. La Fèber & M Marinelli
Aanleiding tot het uitvoeren van het archeologisch bureauonderzoek is het voornemen tot het aanleggen van een drinkwatertransportleiding van de Overbetuwe naar de Achterhoek. Het bureauonderzoek betreft twee gedeelten van dit tracé. Deel 1 heeft een lengte van circa 10 kilometer en is gelegen in de gemeenten Heteren en Valburg. Deel 2 heeft een lengte van circa 8 kilometer en is gelegen in de gemeente Didam.

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744

Data Centers

  • DANS
    30,744