30,744 Works

Veteranen Instituut, IPNV, interview 1021

Veteranen Instituut
De geïnterviewde vertelt over zijn tweede uitzending naar Voormalig Joegoslavië in het kader van ECMM. De geïnterviewde werd als senior officer in Zagreb geplaatst. De geïnterviewde was commandant van de Nederlandse waarnemers. Hij vertelt over zijn taken. Zijn werk betrof de militaire analyse. De geïnterviewde gaat in op de problemen bij de ontwikkelingssamenwerking. Hij gaat in op de politieke situatie met betrekking op de aanwezige landen en geeft zijn motivatie voor deze missie. De geïnterviewde...

Rotterdam Lupinehof

E. Meirsman
onderzoeksrapport

Plangebied D'n Door te Gilze. Archeologisch bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek door middel van boringen plangebied

N.J.W. Van Der Feest
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling wordt een bureau- en verkennendbooronderzoek uitgevoerd. Binnen het plangebied is sprake van een dik cultuurdek dat naar boven toenemend in sterkere mate is verstoord. Ondanks deze verstoring bestaat de mogelijkheid dat onder het cultuurdek diepere sporen aanwezig zijn. Een dergelijke veronderstelling kan niet worden getoetst door de toegepaste methoden. Om dit beter in beeld te brengen verdient het de aanbeveling een vervolgonderzoek uit te voeren door middel van...

Getuigen Verhalen, Schiedamse kinderen op stap, interview 10

C.I. Nieuwendijk & Gemeentearchief Schiedam (©)
Meneer is in Amsterdam geboren en heeft het begin van de oorlog in Scheveningen meegemaakt. In juni 1941 is hij met zijn vader, moeder, grotere broer en jongere zus naar de Gorzen in Schiedam verhuisd. Zijn vader zette daar een bakkerij op. Hij is drie keer uitgezonden naar een boerderij in Opeinde bij Drachten, de eerste twee keer tijdens de zomervakanties van 1942 en 1943. Tijdens de hongerwinter van 1944-'45 verbleef hij langere tijd bij...

Inventariserend archeologisch onderzoek voor het nieuwe tracé van de waterleiding Spannenburg - Hommerts

Oranjewoud BV, D. La Fèber & M. Marinelli
In opdracht van Vitens is in de periode september - oktober 2003 door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek. Aanleiding tot het uitvoeren van het archeologisch onderzoek is het voornemen tot het vervangen van een bestaande asbestcement watertransportleiding met een doorsnede van 500 mm tussen Spannenburg en Hommerts waarbij op een nieuw tracé een nieuwe leiding wordt aangelegd. Het tracé is gelegen in de gemeenten...

Locht 27 te Veldhoven

J.H.F. Leuvering & R. Nillesen
Synthegra heeft in opdracht van SAB een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Locht 27 in Veldhoven. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van woningbouw en de revitalisering van het bedrijventerrein. Het veldwerk is uitgevoerd op 13 oktober 2011. Archeologische interpretatie veldonderzoek Aan het plangebied was een middelhoge verwachting toegekend voor losse vondsten en off-site sporen uit de periode laat-paleolithicum tot en met de...

Romeinen aan de Ring. Een villa-terrein aan de Binnenring te Landgraaf?

Hoof, L.G.L. Van; Wijk, I.M. Van
In opdracht van de gemeente Landgraaf heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd op vier locaties binnen het toekomstige tracé van de Binnenring in de gemeente Heerlen en Landgraaf (figuur 1.1). Op basis van een bureau- en een booronderzoek uitgevoerd door Bilan was binnen het geplande tracé van de Binnenring voor acht deelgebieden archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd (figuur 1.2). In deze fase van het IVO zijn de...

Validation-report on the arthropod remains from a possible tanning-pit found at the Roman site of Liberchies

J. Schelvis
The arthropod study presented in this report is a typical assesment of a sample to ascertain the value of a soil sample for analysis of the arthropod remains. The sample was taken from a pit which was tentatively associated with the Roman tanning industry. Some parts of the sample had already been studied by paleo-botanists and the presence of beetle remains had been demonstrated. The remaining part of the sample, weighing 2: kilograms, was available...

Inventariserend veldonderzoek "basisschool de verrekijker" in Bergen op Zoom

M.J.A. Vermunt
Onderzoek door middel van proefsleuven op het terrein van een gesloopt schoolgebouw. Het terrein ligt in een buitenwijk ten zuiden van de stad. Ondanks de middelhoge trefkans en de aanwezigheid van een grotendeels onverstoorde podzol, werden geen archeologische sporen aangetroffen. Agrarisch gebruik van het terrein startte pas in de 17de of 18de eeuw, waarbij een dun esdek werd gevormd door het opbrengen van stalmest en plaggen. De bodemtypering enkeerdgrond bleek voor dit perceel niet te...

Archeologisch Bureauonderzoek ENCI

A.J. Brokke
In het kader van de MER procedure voor uitbreiding van de concessiegrens van de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) in Maastricht is een bureaustudie uitgevoerd. Op basis van de archeologische verwachting zijn aanbevelingen opgesteld voor het archeologische vervolgonderzoek. In het grootse deel van het gebied is geen archeologisch onderzoek nodig omdat de archeologische waarden niet meer aanwezig zijn of omdat de archeologische waarden niet bedreigd worden. De locatie 'Franse Batterij' is al gedeeltelijk onderzocht maar...

Een archeologische waarneming aan de Touwslagersbaan 17–19 te Wijchen

C. Harmsen & W. Kuppens
Op 26 en 27 oktober 2009 heeft Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen in opdracht van de gemeente Wijchen een archeologisch waarneming uitgevoerd op het perceel Touwslagersbaan 17–19 te Wijchen. Aanleiding hiertoe was de aanleg van een bouwput voor de nieuwbouw van een winkelpand. Bij de waarneming is gebleken dat de bodem van het perceel tot een diepte van ca. 1,0/1,2 m –mv niet meer intact is. Vanaf 1,0 m –mv is de...

Getuigen Verhalen, Het Molukse perspectief in oorlogstijd, interview 03

Museum Maluku (MuMa) © & J.M. Vreeswijk-Manusiwa
Geïnterviewde 03 is geboren op 5 februari 1924 in het dorp Oma, eiland Haruku, Molukken, Indonesië. Hij groeide op in een gezin van vader, moeder en vier kinderen. Hij was het tweede kind. In Oma maakte hij tijdens zijn kinderjaren twee grote branden (1928, 1938)en een aardbeving (1935) mee. Toen de Tweede Wereldoorlog begon, was hij nog in Oma, en hij maakte de Japanse aanval op het dorp mee. Gedurende de oorlog werkte hij voor...

MER N346 te Lochem, gemeente Lochem

H.B.G. Scholte Lubberink
onderzoeksrapport

Getuigen Verhalen, Klim naar de Vrijheid, Engelandvaarders die gebruik maakten van zuidelijke routes, interview 01

Stichting DdM
Interview met Pierre Louis baron d'Aulnis de Bourouill over zijn Engelandvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog via de zuidelijke route door België, Frankrijk over de Pyreneeën naar Spanje en Portugal , waarbij hij gebruik maakte van de ontsnappingslijn van Van Niftrik.

Rotterdam Groenenhagen-Tuinenhoven, grondboringen

R.A. Lelivelt
onderzoeksrapport

Gemeente Overbetuwe. Plangebied Klimboom / De Bongerd te Heteren. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase)

BAAC BV & E.H. Boshoven
In opdracht van BOOT organiserend ingenieursburo te Elst heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in plangebied De Klimboom / De Bongerd te Heteren (gemeente Overbetuwe). De grootte van de locatie is 650 m2. Op de locatie wordt de huidige bebouwing van de school aan de oostkant uitgebreid. De te verwachte verstoringsdiepte bedraagt hierbij tenminste 1 m. Vanwege de...

Getuigen Verhalen, Koopvaardijgezinnen in oorlogstijd, interview 08

Zigma ©, Goert Giltay (Cineast) & Drs. Tineke De Danschutter (Research, Interviews)
G.Ruijg-Swart is weduwe van kapitein Sil Ruijg. Hun zoon Ger Ruijg was 4 jaar toen de oorlog uitbrak. Sil Ruijg voer in oorlogstijd als stuurman bij de VNS op de Randfontein. De bezetter intimideerde de zeemansgezinnen van de zeelieden die voor de geallieerden voeren. Bij een huiszoeking zag een Duitse soldaat een foto van vader in uniform aan de muur en zei : "Die kommt nicht wieder!". Het gezin ontving geld van de zeemanspot. Na...

Kapelle – Bruëlisstraat 63‐105 (Gemeente Kapelle). Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed! heeft een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd aan de Bruëlisstraat 63-105 te Kapelle (gemeente Kapelle).Op basis van de beschikbare aardwetenschappelijke, archeologische en historische gegevens werd in het archeologisch bureauonderzoek een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Er kon samengevat gesteld worden dat binnen het plangebied de bodemopbouw kon bestaan uit Duinkerke II geulafzettingen (Laagpakket van Walcheren) van de brede getij‐inversierug waarop Kapelle is gelegen met...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744

Data Centers

  • DANS
    30,744