30,744 Works

Verslag bureauonderzoek archeologische waarden Tiel-Passewaaijse Hoge Weg 9

E.M.P. Verhelst
Conclusies en Aanbevelingen Het bouwterrein aan de Passewaaijse Hogeweg 9 kan een zeer hoge archeologische waarde worden toegekend. Van belang zijn vooral de informatiewaarde en de ensemblewaarde. Uit de resultaten van de grootschalige opgravingen in Passewaaij blijkt namelijk dat het terrein midden in een zeer grote begraafplaats uit de Romeinse tijd ligt. Van dit grafveld en twee bijbehorende woonplaatsen ter weerszijden zijn in de periode 1992-2004 aanzienlijke delen onderzocht. Een inventarisatie van het historisch gebruik...

Een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor de verbreding van het Wilhelminakanaal te Tilburg (NB)

Archaeological Research En Consultancy, W.J.F. Thijs & A.J. Wullink
De onderzoekslocatie ligt op de overgang van hoger gelegen dekzandruggen naar een lager gelegen dekzandvlakte. Op de hoger gelegen gronden zijn podzolgronden gevormd. Op de lager gegelegen delen voornamelijk vlakvaaggronden. In de dekzandvlakte zijn vanaf het begin van het holoceen vennen gevormd. Aan het begin van de 20e eeuw is dit heidegebied met vennen ontgonnen en zijn er vloeivelden aangelegd voor de zuivering van riool- en industrieel afvalwater. In het begin van de 20e eeuw...

Oegstgeesterweg 251, Rijnsburg Gemeente Katwijk

A.M.H.C. Koekkelkoren & S. Moerman
IDDS Archeologie heeft in maart 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Oegstgeesterweg 251 in Rijnsburg, gemeente Katwijk. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande aanleg van drie gebouwen in het plangebied van elk circa 100 m2. Voor het onderzoek is het hele perceel onderzocht.Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat in het plangebied afzettingen aanwezig zijn van de Oude Rijn/ de Rijnsburgse...

Een archeologische begeleiding bij de voormalige Vrouwenpoort, gemeente Leeuwarden (Fr.)

A. Wierenga
Gezien de goede staat van conservering van de fundamenten van de Vrouwenpoort, en het feit dat deze poort ook resten van een middeleeuwse poort herbergt, wordt aanbevolen bij toekomstige werkzaamheden deze fundamenten te sparen. Met name de fundamenten aan de binnenzijde van de poort blijken dermate ondiep te liggen dat vrijwel elke ingreep zal leiden tot beschadiging. Mochten er op of rond de fundamenten werkzaamheden gepland worden, dan dient dit onverwijld gemeld te worden aan...

Schipluiden, 'Groenzone AWZI Harnaschpolder' (gem. Midden Delfland)

E. Lohof
In opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland heeft ADC ArcheoProjecten van 10 tot en met 17 juli 2006 een Uitgebreide Archeologische Begeleiding of Opgraving met Beperkingen uitgevoerd op de locatie Groenzone in het oostelijke deel van de Harnaschpolder in de gemeente Midden-Delfland. De Archeologische Begeleiding behelsde het aanleggen van een proefput op elk van de vindplaatsen AHR06, AHR07, AHR08 en AHR16 en het documenteren van de grondsporen en verzamelen van vondsten. De codering van de vindplaatsen...

Weighing project - Weighing Questionnaire and Weighing Scale Data

S. Elshout
The Weighing Project follows developments in weight and lifestyle. The project consists of two parts: The Weighing Questionnaire and the Weighing Scale Data. The Weighing Questionnaire is presented monthly to selected households. For the Weighing Scale Data, CentERdata sent weighing scales to selected households. Depending on the experimental group, household members weigh themselves with a certain frequency, after which they can get a certain form of feedback about their measures. The data are automatically redirected...

Prinsenplein 7/21 te Meppel

Synthegra BV, M.D. Wagemans, S.M. Koeman, J.A. Mol & E.E.A. Van Der Kuijl
In het kader van de voorgenomen sloop en nieuwbouw in het plangebied aan de Prinsenplein 7/21 te Meppel is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. De voorgenomen realisatie van de aanleg van een garage zal naar verwachting leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. De maximaal te verstoren diepte zal circa 4,5 –Mv bedragen. Op grond van de gegevens uit het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een lage verwachting voor de jonge steentijd tot...

Aanvullend voorzieningen gebruiksonderzoek, 1991, bewoners bejaardenoorden - AVO 1991/BBO

Sociaal En Cultureel Planbureau, SCP * Den Haag (Primary Investigator)
Survey on the use of social and cultural facilities by residents of old peoples homes. Housing conditions: number of rooms, presence of telephone, alarm system, kitchen or hot plate, meals supplied by a central kitchen / domestic help / possession and use of reduced-fare pass (65+) / need for help with specific daily activities, who gives help and to what extent / cultural participation: activities and use of facilities (museums, theatre, etc.) before and during...

Opkomst en partijvoorkeur van migranten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 1994

Tillie, J., Nederlands Centrum Buitenlanders, NCB * Utrecht (Primary Investigator)
Survey of the participation in the municipal elections in the Netherlands in 1994 of ethnic minorities. voted for political party at actual municipal elections / voted for other person also / voted for municipal elections in 1990, which party / possibility to vote for: VVD, PvdA, GroenLinks, CDA and D66 Background variables: basic characteristics/ place of birth/ characteristics of parental family/household/ politics

Gemeente teylingen. Plangebied Johan Speelmanweg 10 te Voorhout

C.C. Kalisvaart & W.A. Bergman
In opdracht van SAB Adviesgroep heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Johan Speelmanweg 10 te Voorhout. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op (de rand van) een hoge, droge en goed bewerkbare strandwal ligt, waarop menselijke activiteit/bewoning kan hebben plaatsgevonden vanaf het neolithicum. Dit wordt bevestigd door de schaars aanwezige bekende waarnemingen op de strandwal waarop het plangebied zich bevindt. Vanwege de ligging in een voormalig...

Grensmaaslocatie Meers, proefproject

Projectteam Archeologie Maaswerken , RAAP Archeologisch Adviesbureau, Rensink, E. (RAAP), Soeters, G. (PTA), Gaauw, P. Van Der (PTA) & Quadflieg, B. (PTA)
Tijdens de onderzoeken in het kader van de Maaswerken is een misverstand ontstaan over de locatie Meers: er zouden naast het proefproject Meers ook nog ingrepen in de reguliere locatie Meers plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een tweedeling van de locatie in GM 10 Meers en GM 18 Proefproject Meers. Archeologische begeleiding door RAAP in 1998 heeft aangetoond dat de ondergrond van het onderzochte deel van de Grensmaaslocatie vermoedelijk in de Nieuwe tijd is gevormd....

Verslag over het vooronderzoek aan resten van arthropoden in 80 monsters uit de boorcampagne van de opgraving Almere, A27/Hoge Vaart

J. Schelvis
Het vooronderzoek aan de resten van arthropoden van de opgraving Hoge Vaart A27 is in eerste instantie bedoeld om vast te stellen óf er resten van arthropoden bewaard zijn gebleven en zo ja, of de conserveringstoestand van deze resten afhankelijk is van de plaats en diepte van de monstername, en in tweede instantie om een indruk te krijgen van de te verwachten arthropodenfauna en daaraan gekoppeld de toepassingsmogelijkheden van deze resten op de opgraving Hoge...

Lingewaal Herwijnen Schoutensteeg Proefsleuvenonderzoek

ADC ArcheoProjecten, A. Van Benthem & J.M. Brijker
In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Schoutensteeg te Herwijnen in de gemeente Lingewaal. Behalve een aantal recente verstoringen zijn er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologische sporen aangetroffen in de putten.

Gemeente Gennep en Bergen Plangebied N271

E.A.M. De Boer
Onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied N271 in de gemeenten Gennep en Bergen. Op basis van de landschappelijke ligging (AHN), de historische situatie en bekende archeologische waarden in en rond het plangebied is aan het plangebied een lage tot hoge archeologische verwachting toegekend.

Kloetinge Tervatenseweg 46. Gemeente Goes. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen.

F.G.R. D'hondt
Archeologisch bureauonderzoek met 4 verkennende boringen. Op basis van de resultaten van voorliggend onderzoek wordt het uitvoeren van vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

Meerstad, Kooilaan (Gemeente Slochteren, Gr.)

R.P. Exaltus
In opdracht van GEM Meerstad CV is door De Steekproef bv een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op een terrein ten noorden van de Kooilaan en ten oosten van de roeibaan, op ongeveer anderhalve kilometer ten noordwesten van Harkstede in de gemeente Slochteren, provincie Groningen.Het verrichte onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een hoge kans op resten uit...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Trechtweg (ong.) te Cothen gemeente Wijk bij Duurstede

E.M. Ten Broeke
Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Trechtweg (ong.) te Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit selectieadvies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij...

Computer catalogue of the collections of the Utrecht University Museum

Universiteit Utrecht Ir J.C. Van Deiman
Catalogue of scientific instruments Units of observation: Scientific Instruments

Flexibele arbeid 1988-1990 : Vormen, motieven en effecten

Gravesteijn-Ligthelm, J.H., Koning, J. De, Koss, M. (Primary Investigator)
Motifs of employers to use flexible constuctions for employment in their business. Type of business / number of working hours in full-time working week / number of employees with full-time contract and part-time contract / employees working at home / use of temporary workers, callable employees, outworkers, free-lancers, employees with a temporary employment contract / fluctuations in production or service, predictability of fluctuations / indexed production of month with lowest production and best month /...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Heuvelenweg 35H te Dwingeloo, gemeente Westerveld (D)

Archaeological Research En Consultancy & H. Buitenhuis
Het bureau-onderzoek geeft aan dat het gebied deel uitmaakt of van de oude, middeleeuwse dorpskern van Dwingeloo, waaronder zich resten uit de prehistorie tot Vroege Middeleeuwen kunnen bevinden, of deel is geweest van een esterrein waaronder resten uit vroegere tijden bewaard kunnen zijn gebleven. Het inventariserend onderzoek geeft aan dat dit laatste het geval is geweest. Tevens blijkt uit de bodemopbouw dat hier vermoedelijk een gooreerdgrond onder de eslaag is gelegen. Hier is er geen...

Boxmeer Steenstraat 8-12 Begeleiding

A. Van Benthem
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de locatie Steenstraat 8 - 12 te Boxmeer zijn twee werkputten aangelegd, maar er zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Wel werden enkele fragmenten aardewerk en vuursteen aangetroffen aan de zuidzijde van werkput 1. Het betreffen kleine fragmenten die waarschijnlijk in de IJzertijd zijn te dateren. In beide werkputten werd veel verstoring aangetroffen die waarschijnlijk te maken heeft met de bouw, maar vooral de sloop van de bebouwing op het terrein. Aan...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744

Data Centers

  • DANS
    30,744