5,229 Works

Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied Oudelandsdijk te West-Graftdijk, gemeente Graft-De Rijp

G.P. Alders & L. Den Boon
Het doel van het bureauonderzoek is te bepalen of archeologische resten worden verwacht en hoe daarmee zou moeten worden omgegaan.

Archeologisch onderzoek in het plangebied Daalderveld-Pasestraat te Borgharen

W.S. Van De Graaf & A.L. Loonen
Zie vondstmelding 422881. Graag verwerken conform de releasenotes.

Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO), d.m.v. boringen; Paaldijk, Leende, Gemeente Heeze-Leende

M. Berkhout
Archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf BV heeft in november 2008 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) verkennende fase door middel van boringen uitgevoerd aan de Paaldijk te Leende, gemeente Heeze-Leende.

Plangebied Uithof 5 in Dokkum

J.E.A. Jans
Booronderzoek op de Uithof 5 in Dokkum. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Neural correlates of conflict between gestures and words: A domain-specific role for a temporal-parietal complex

Noah, J. Dr.
Raw and First Level Analyzed data from Shimadzu fNRIS from this project. The interpretation of social cues is a fundamental function of human social behavior, and resolution of inconsistencies between spoken and gestural cues plays an important role in successful interactions. To gain insight into these underlying neural processes, we compared neural responses in a traditional color/word conflict task and to a gesture/word conflict task to test hypotheses of domain-general and domain-specific conflict resolution. In...

Rosmalen, Het Landje van Buijs. Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P)

A. Ter Wal
In opdracht van Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Kom Zuid, deelgebied Het Landje van Buijs te Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch. Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een winkelpand en de aanleg van een parkeerterrein inclusief riolering en waterberging in het centrum van Rosmalen. In 2003 is voor het plangebied een bureau- en booronderzoek uitgevoerd.1 Op basis van...

De Romeinse villa van Voerendaal Ten Hove. Plan van aanpak voor uitwerking en publicatie

T De Groot
Een Plan van Aanpak (PvA) voor de integrale uitwerking en publicatie van de archeologische onderzoeken die hebben plaatsgevonden op de vindplaats Ten Hove, gelegen langs de Steinweg te Voerendaal, Zuid-Limburg. Bij het plan van aanpak horen 22 bijlagen, deze bijlagen zijn in deze dataset digitaal beschikbaar gesteld.

Breda Kennedylaan 36-38

J.H. Nollen
De archeologische begeleiding van de ondergrondse sloop heeft beperkte informatie opgeleverd omdat ter hoogte van de bebouwing de bodem tot twee meter onder maaiveld verstoord was. Er werden twee sporen gevonden. S 001 heeft in de 15e-16e eeuw mogelijk een afwaterings- of scheidingsgreppel gevormd van de achtererven behorende tot de bebouwing aan de Boschstraat. De functie van S 002 is uit dit onderzoek niet duidelijk geworden maar mogelijk is dit de aanzet van het talud...

Plangebied Sancta Maria te Huissen, gemeente Lingewaard

J. Vosselman
In opdracht van Betuweland heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 9 en 10 maart 2015 een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met voorgenomen nieuwbouw in de gemeente Lingewaard. Tijdens het onderzoek zijn in totaal 24 archeologisch relevante grondsporen aangetroffen. Deze sporen bestaan uit paalsporen, kuilen en greppels. De sporen werden in de top van de oeverafzettingen aangetroffen. Daarnaast zijn in totaal 101 vondsten verzameld: keramiek, metaal, natuursteen en dierlijk...

Archeologisch onderzoek Achterwaterschap gemeente Molenwaard

J. Bex
Archeologisch onderzoek Achterwaterschap gemeente Molenwaard, Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen - karterende fase - SWAR 2022 Tijdens het booronderzoek werd op alle locaties (1 tot en met 4) daadwerkelijk de verwachte Stroomgordel van Bleskensgraaf aangetroffen. Op alle stroomgordellocaties worden deze afzettingen bij de toekomstige baggerwerkzaamheden bereikt en gedeeltelijk (in de top) ontgraven. Tijdens het karterend booronderzoek werden echter geen archeologische indicatoren aangetroffen of andere aanwijzingen voor de (vermoedelijke) aanwezigheid van een archeologische vindplaats. De...

Ede Lunteren Hoge Valkseweg 59 Booronderzoek

R.M. Van Der Zee
ADC ArcheoProjecten heeft in augustus en september 2016 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Hoge Valkseweg 59 in Lunteren, gemeente Ede. De aanleiding van het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging voor de functiewijziging van een bestemming met agrarische bebouwing naar ‘wonen’. Daartoe zal de bestaande woning worden uitgebreid (door toevoeging van een deel van de bestaande bebouwing). De overige agrarische bedrijfsbebouwing zal worden gesloopt waarna een nieuwe woning met bijgebouw zal worden opgericht....

Ooijen-Wanssum, Hoogwatergeul, deelgebied W1-West, Rondweg te Wanssum

M.J. Van Putten
In opdracht van Combinatie Mooder Maas heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd met behulp van boringen (karterende fase) in het plangebied Ooijen-Wanssum Rondweg, deelgebied W1-west, aan de westzijde van het dorp Wanssum (IVO-kartering PLUS). Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het plangebied, waarbij langs een traject met een lengte van circa 1,6 km een rondweg zal worden aangelegd. De aanleg van de rondweg rond Wanssum maakt deel...

Gemeente Horst a/d Maas. Ooijen - Wanssum Hoogwatergeul. Plangebied O2 te Ooijen

M.J. Van Putten
In opdracht van Combinatie Mooder Maas heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd met behulp van boringen (karterende fase) in het plangebied Ooijen-Wanssum Hoogwatergeul, plangebied O2 (Ooijenseweg) nabij het dorp Broekhuizenvorst (IVO-kartering PLUS). Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het plangebied, waarbij de waterhuishouding van de Maas bij (extreem) hoge waterstanden wordt verbeterd. Op deze wijze wordt getracht om de impact van grote overstromingen zoals in 1993 en...

Gemeente Horst aan de Maas. ooijen-Wanssum Hoogwatergeul. Plangebied O3 te Broekhuizenvorst

M.J. Van Putten
In opdracht van Combinatie Mooder Maas heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd met behulp van boringen (karterende fase) in het gebied Ooijen-Wanssum Hoogwatergeul, plangebied O3 (Broekstraat-Maasveldweg) nabij het dorp Broekhuizenvorst (IVO-kartering PLUS). Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het plangebied, waarbij een hoogwatergeul zal worden aangelegd en weerdverlaging zal worden toegepast. Dit in het kader van de verbetering van de waterhuishouding van de Maas bij (extreem) hoge...

Gemeente Venray. Ooijen - Wanssum Hoogwatergeul Deelgebied W1-oost te Wanssum

M.J. Van Putten
In opdracht van Combinatie Mooder Maas heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd met behulp van boringen (karterende fase) in het plangebied Ooijen-Wanssum Rondweg, deelgebied W1-oost, aan de noordoostzijde van het dorp Wanssum (IVO-kartering PLUS). Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het plangebied, waarbij in een gebied met een oppervlakte van circa 1,1 hectare een nieuwe rotonde zal worden aangelegd. De rotonde zal deel uit gaan maken van...

Wijk aan Duinerweg 171-173, Beverwijk (gemeente Beverwijk)

R.M. Van Der Zee
ADC ArcheoProjecten heeft in juli en augustus 2016 een bureauonderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarde van de locatie Wijk aan Duinerweg 171-173 in Beverwijk, gemeente Beverwijk. De aanleiding voor het onderzoek betreft een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de nieuwbouw van een appartementencomplex op de locatie. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit volgt dat het plangebied is gelegen op een met duinafzettingen afgedekte strandwal. Op grond van de datering van de...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Beellandstraat 6, 8 en 10 te Heesch in de gemeente Bernheze

M. Stiekema
Op basis van de waargenomen bodemverstoringen en de aanwezigheid van bebouwing kan de archeologische verwachtingswaarde naar laag worden bijgesteld voor alle perioden. Daar waar het bodemprofiel is verstoord, kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. Op grond van de resultaten van het veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plangebied vrij te geven.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v boringen (verkennende fase) Betonbedrijf Schellevis te Dussen (gemeente Werkendam)

J.E. Colijn & G. Sophie
Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor archeologische resten uit de late-ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen en nieuwe tijd. Dit is gebaseerd op de datering van de stroomgordel van Hank, waarop het plangebied zich bevindt en de aanwezigheid van historische bebouwing en infrastructuren op de oude kaarten. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van vindplaatsen binnen het plangebied. Een archeologische laag is...

Plangebied Noord-Aa 2b/3 en Broekweg 3

R.W. De Groot
Het onderzoek richtte zich op de archeologische kansrijke delen van beide locaties; namelijk de zones waar in de ondergrond een kreekrug (afgedekt door veen) aanwezig was. Op beide locaties zijn de verwachte kreken aangetroffen. Op locatie 1 bevindt deze zich aan de noordzijde van het perceel. Op locatie 2 zijn verschillende kreken aangetroffen die elkaar in de tijd opvolgen. Dat blijkt uit het feit dat zij elkaar oversnijden en/of dat zij overdekt zijn geraakt door...

Archeologische begeleiding Bloemenbuurt Groningen, gemeente Groningen (GR)

MJM De Wit
Het onderzoeksgebied betreft de Hortensialaan en de Begoniastraat te Groningen en is in gebruik als straat. De totale lengte van het onderzoeksgebied is circa 350 m per straat. Binnen het onderzoeksgebied is in een eerder stadium een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het plangebied in het dal van de Hunze ligt. De bodem in het plangebied is grotendeels onverstoord, er bevindt zich hier een dik sedimentatiepakket van...

Woldweg - Burgemeester Klauckelaan, gemeente Appingedam

M. De Jong
Bureauonderzoek i.v.m. nieuwbouwplannen op de hoek Woldweg en Burg. Klauckelaan. Advies: booronderzoek.

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229

Data Centers

  • DANS
    5,229