150,407 Works

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนรูปแบบต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม

เอกจิต เพียรพิทักษ์
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่สนใจของผู้ลงทุนทั่วไปโดยเฉพาะในภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ช่วยกระจายความเสี่ยงของผู้ลงทุนและยังช่วยป้องกันการเสื่อมค่าของเงินลงทุนจากอัตราเงินเฟ้อได้ดีแต่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น เงินลงทุนที่สูง ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา สภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ เป็นต้นทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนคือ การลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หรือผ่านกองรีท (REIT: Real Estate Investment Trusts) จากปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม มีลักษณะเฉพาะตัวและมีช่องทางในการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งการลงทุนทางตรงโดยการพัฒนาโครงการการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมโดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 ท่าน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผู้ลงทุนซื้อ/ผู้เก็งกำไร กลุ่มผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องของพื้นฐานของการลงทุนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และแนวทางการลงทุน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนประกอบไปด้วย ผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยง ต้นทุน สภาพคล่อง ความยืดหยุ่น และระยะเวลาการถือครอง โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะของฟีเจอร์ (features) ของแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารที่มีผลต่อการเลือกใช้ของผู้บริโภค

รักติบูล ประเสริฐสมภพ
สถานการณ์ของธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทำให้ แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ร้านอาหารถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สื่อสารกับผู้บริโภค และเพื่อให้แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ร้านอาหารมีความน่าสนใจ แอพพลิเคชั่นจึงต้องนำเสนอคุณลักษณะของฟีเจอร์ (Features) ของแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารในด้านที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษา และ เปรียบเทียบระดับการให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์คุณลักษณะของฟีเจอร์ (Features) ของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารที่มีลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 407 ชุด เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่ถูกเลือกนั้นจะเป็นผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งสัดส่วนจำนวนตามช่วงอายุต่างๆ จากนั้นข้อมูลจะถูกนำมาประมวลผลผ่านวิธีการทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในการทดสอบสมมติฐานโดยผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-24 ปี สถานภาพโสด ระดับรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ระดับการศึกษาสูงสุดที่ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ใช้บริการแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ธุรกิจร้านอาหาร 1-4 ครั้งต่อเดือน มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้แอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ร้านอาหารเพื่อค้นหาร้านอาหารในการรับประทานในขณะนั้นผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์คุณลักษณะของฟีเจอร์ (Features) ในด้านปัจจัยการสนับสนุนลูกค้า ปัจจัยความมีคุณภาพของข้อมูล และ ปัจจัยการออกแบบระดับมากที่สุด และ ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์คุณลักษณะของฟีเจอร์ (Features) ในด้านปัจจัยการปฏิสัมพันธ์ และ ปัจจัยการใช้งานระดับมากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่และจุดประสงค์ในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ธุรกิจร้านอาหาร ที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์คุณลักษณะของฟีเจอร์ (Features) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศและสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์คุณลักษณะของฟีเจอร์ (Features) ที่ไม่แตกต่างกัน

ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับอู่ลอย

ฑิตาพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย
การขนส่งสินค้าทางทะเลถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการขนส่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนส่งด้านอื่น ๆ ซึ่งโดยปกติแล้ว เรือที่เดินในทะเลจำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงเนื่องจากการกัดกร่อนจากน้ำทะเล การเกาะของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น เพรียง สาหร่าย การเกิดรอยรั่วที่ตัวเรือ หรือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ จึงต้องนำเรือเข้าซ่อมแซมในอู่เรือทั้งประเภทอู่แห้ง (dry dock) และอู่น้ำ (wet dock) ดังนั้น อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจการเดินเรือขนส่ง และกิจการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอู่ลอย (floating dry dock) จัดเป็นประเภทหนึ่งของอู่แห้ง (dry dock) หรือระบบอู่จอดแห้ง ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าอู่ลอยเป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำคัญในการซ่อมทำเรือซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ทั้งนี้เพราะอู่ลอยสามารถรับเรือได้หลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงเรือน้ำมันขนาดใหญ่ และสามารถเคลื่อนย้ายได้จึงทำให้อู่เรือไม่เสียพื้นที่หน้าท่า (waterfront)ซึ่งมีราคาสูงไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามอู่ลอยแตกต่างไปจากเรือทั่วไปเนื่องจากมิได้มีการเคลื่อนที่ไปมาในลักษณะเป็นยานพาหนะทางน้ำที่มีวัตถุประสงค์จะใช้งานอย่างเรือ และอู่ลอยไม่อาจเคลื่อนที่ด้วยตนเอง ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งอย่างใดๆทั้งสิ้น นอกจากการอำนวยบริการซ่อมเรือ จะใช้ประโยชน์ในการลำเลียงสินค้า หรือคนโดยสารอย่างใดๆก็ไม่ได้กฎหมายไทยในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการควบคุมอู่ลอยนั้นมีปรากฏอยู่ไม่ชัดเจนในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งมิได้มีคำจำกัดความอู่ลอยไว้โดยเฉพาะ แต่ได้นำไปบัญญัติไว้เป็นความหมายหนึ่งของบทนิยามคำว่าแพ โดยเพียงแต่ควบคุมในเรื่องสถานที่จอด และความปลอดภัยในการใช้หรือการเป็นอันตรายแก่ประชาชนหรือแก่การเดินเรือเท่านั้น มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนอู่ลอย การตรวจสภาพและออกใบสำคัญรับรองการตรวจอู่ลอย การป้องกันมลพิษจากอู่ลอย กำหนดไว้ดังเช่นการควบคุมเรือเดินทะเล อย่างไรก็ดีได้มีการดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. .... ขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และในร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนี้ ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอู่ลอย อาทิ คำนิยามของอู่ลอยโดยให้มีฐานะที่ถือว่าเป็นเรืออย่างหนึ่ง เพื่อให้มีการควบคุมในลักษณะเดียวกับเรือ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอู่ลอย โดยให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเรือไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลมจากการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับอู่ลอยในร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. .... โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายภายในของต่างประเทศพบว่าบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติบางข้อนั้นยังมีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในบางประการ...

Book Review

Thittapong Daengrasmisopon
ASEAN Journal of Management & Innovation, 6, 1, p 223 - 225

Legal Status and Consequences Exploration The Case of Non-Registered NGOs in Thailand

Surasak Jotaworn
ASEAN Journal of Management & Innovation, 6, 1, p 168 - 184

Enterprise Resource Planning Adoption in the Thai Agricultural Sector

Chalett Vichinrojjarul
ASEAN Journal of Management & Innovation, 6, 1, p 141 -167

Contribution of Marketing Capability to Social Media Business Performance

Penpattra Tarsakoo
ASEAN Journal of Management & Innovation, 6, 1, p 75 - 87

Registration Year

 • 2014
  16,104
 • 2015
  35,409
 • 2016
  32,250
 • 2017
  31,622
 • 2018
  24,387
 • 2019
  10,620

Resource Types

 • Dataset
  132,400
 • Text
  18,007

Data Centers

 • NRCT Data Center
  150,407