16,089 Works

การลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์บนเนื้อสัตว์ โดยการใช้น้ำมันหอมระเหยโหระพาและกระเพรา /

คมแข พิลาสมบัติ

Weaknesses of Studies on People

Ruangvit Getsuwan
2, 10, Thai Journal of Public Administration

ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรมาตรฐานตามตำแหน่งงาน โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง /

ธานี วงศ์พลกานันท์
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

การรู้จำภาษามือไทยแบบต่อเนื่อง โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คคอฟโมเดล /

อรุณี จารุวนาวัฒน์

กระบวนการไฮบริด :

วรศิริ เสียงสนั่น

Registration Year

 • 2014
  16,089

Resource Types

 • Dataset
  14,635
 • Text
  1,454

Data Centers

 • NRCT Data Center
  16,089