16,085 Works

การประมาณค่าความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ ที่ใช้การสกัดองค์ประกอบและขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน

วรรณดี สุขแจ่ม & บุญเชิด ภิญโญอนัตพงษ์
1, 6, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

การปรับปรุงพันธุ์บานชื่นเลื้อยใบด่าง โดยใช้รังสีแกมมา /

นพรัตน์ อินศร

การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม /

ธีระวัฒน์ จันทึก

ยาเหลือใช้และพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ /

ปรารถนา ชามพูนท

วงจรขยายผลต่างทรานอิมพีแดนซ์แบบซีมอส โดยใช้เทคนิค fT ดับเบล้อ และการชดเชยด้วยตัวเก็บประจุ /

วัชรพล พงษ์ปาลิต

หุ่นยนต์แมลง 6 ขา /

อมต หลวงพล

The AGV scheduling problem with alternative pick up and delivery nodes /

Chatpun Khamyat

Evaluation of landslide sensitive areas for cut slope in Phuket /

Damrong Pungsuwan

การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานคน /

ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล

Registration Year

  • 2014
    16,085

Resource Types

  • Dataset
    14,631
  • Text
    1,454