31,467 Works

การศึกษาบทประพันธ์สำหรับทรัมเป็ดที่สำคัญ

เลิศเกียรติ จงจิรจิต

วิเคราะห์เดี่ยวขลุ่ยเพียงออเพลงกราวใน ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ /

วรพจน์ มานะสมปอง

ยาทางจิตเวชที่มีผลทางจักษุวิทยา:Psychotropic Drugs in Ophthalmology

วรางคณา รักษ์งาน
วารสารจักษุธรรมศาสตร์, 3, 1

ผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลักผู้ป่วยจิตเภท

อัญชลี ตักโพธิ์
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลักผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลหลักในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่พาผู้ป่วยมารับการรับยาหรือรับยาแทน แผนกผู้ป่วยนอก ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน และได้รับการจับคู่ ด้านเพศ และความเพียงพอของรายได้ สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการดำเนินการตามแผนการดำเนินกลุ่มช่วยเหลือตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1)แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) โปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 3) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ซึ่งโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสถิติทดสอบที ชนิดที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent t–test) และ ชนิดที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t–test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลักผู้ป่วยจิตเภทหลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (M=232.03, SD=2.10) สูงกว่าก่อนทดลอง (M=161.40, SD=11.96) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=32.30, p.001)2. ผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลักผู้ป่วยจิตเภท ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองของกลุ่มทดลอง ( =70.63, SD= 11.91) มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ ( = 1.46, SD=5.17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t= 29.04, p.001)

Behavior-based Mobile Robot and Advanced Software Collaboration /

พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์

ปัจจัยของความล่าช้าในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 9 (Delayed Presentation in Leprosy)

ญาดา โตอุตชนม์, สุนทรา ไพฑูรย์ & ปรียานุช กลิ่นศรีสุข

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบระบบปรับอากาศในประเทศไทย /

เกียรติชัย รักษาชาติ

ความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองการประเมินราคาวอร์แรนท์ /

ณวรา สกุล ณ มรรคา

พัฒนาการของเมืองอู่ทองจากหลักฐานทางโบราณคดี

สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีส (Production of Osmotic Dehydrated Nipa Palm)

จันวิภา สุปะกิ่ง

Registration Year

  • 2017
    31,467

Resource Types

  • Dataset
    28,745
  • Text
    2,722