17,752,697 Works

HBV 1554 II Beretning FU

Martin Egelund Poulsen & Scott R. Dollar
I september 2016 blev et areal på lidt over 12 hektar forundersøgt ved Stensvanggård i den nordvestlige udkant af Brørup. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af kommunale planer om en større udstykning af erhvervs- og industrigrunde. Der blev fundet bebyggelsesspor i form af to treskibede huse fra yngre jernalder, et større treskibet langhus med buede langvægge fra yngre germansk jernalder eller ældre vikingetid samt et langhus fra overgangen mellem vikingetid og middelalder. Derudover fremkom tre...

HEM 1563 Skarrild Overby_Beretning

C. Neergaard & O. Klindt-Jensen
Herning Museum foretog i perioden 13. september til 13. oktober 1989 undersøgelser på en næsten nedpløjet gravhøj, som var beliggende på den østligste del af den store stenalderboplads HEM 1519. Midt i højen fandtes rester af en grav, der som eneste gravudstyr havde en 24cm lang stridsøkse af type A, hvilket daterede graven til tidlig enkeltgravskultur (ca. 2800 f.Kr.). I højfylden fremkom en del bopladsmateriale fra yngre stenalder, blandt andet 3 stumper af slebne redskaber,...

Nationamuseets rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Kværndrup Kirke

Hans Mikkelsen & Henriette Rensbro
I forbindelse med kirkens istandsættelse blev der ført nyt elkabel ind på kirkegård og i kirke. Der blev gravet vest for kirken og boret et hul i kirkens vestmur. Der blev ikke registreret anlæg af arkæologisk interesse.

HBV 1541 Beretning

Scott R. Dollar & Martin Egelund Poulsen
Fra november til december 2015 blev et 7 km langt tracé forundersøgt, der strakte sig fra Tornum til Sdr. Hygum. Denne udvidede forundersøgelse blev gennemført på baggrund af Dong Gas Distribution A/S´nye gasledning. Langs tracéet dukkede 5 lokaliteter med bebyggelseslevn op. Ved Hygum Gammelmark I fremkom der en toskibet hustomt, som typologisk er dateret til senneolitikum eller den tidligste bronzealder (HBV 1544). Knap 100 m længere mod nord blev en anden koncentration af aktivitetsspor registreret,...

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00407 Vindmøller Søllestedgård

Stine Jæger Hoff & Brit Andresen
Forud for anlæggelsen af en vindmøllepark nord for Søllestedgård foretog Museum Lolland-Falster i februar-marts 2014 en arkæologisk forundersøgelse af det ca. 17.500 m2 store areal. Forundersøgelsen afslørede tilstedeværelsen af bebyggelsesspor i form af kogestensgruber, affaldsgruber og stolpehuller. Af konstruktioner blev der registreret en mulig delvist bevaret hegnslade, som formodes at afgrænse yderligere konstruktioner beliggende uden for det undersøgte areal sydøst herfor. Der er formodentlig tale om en samlet bebyggelse dateret til ældre jernalder/ældre romersk jernalder.

SBM 1082 Udgravning 2008

Merethe Schifter Christensen & Finn Pedersen

OBM2028

J.P. Trap, W.K. Lange & Jesper Olsen

MKH 1773 - Langholtgård III - Beretning

Kathrine Moberg Riis
Beretning over arkæologisk undersøgelse af fire områder på 272m2 , 263m2, 547 m2 og 1950 m2 - tilsammen 3033 m2 i erhvervsparken "Nordic Synergy Park". Undersøgelsen resulterede i fund af 12 huskonstruktioner, der typologisk kan dateres til førromersk jernalder. Resultat af C14-datering understøtter denne datering. Der fremkom også flere gruber med fund fra samme tidsperiode, samt fra ældre romersk jernalder. Bebyggelsen synes at være afgrænset mod nord, vest og øst, men ikke mod syd, hvor...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kristrup kirke 2013

Hans Mikkelsen
Udgravning ved nordsiden af Kristrup Kirke, hvor der skal anlægges en rampe til transport med rollator, kørestole mv. Terrænet hælder meget væk fra kirken. I selve traceet afgraves ca. 75 cm fra terræn. Tæt ved sakristi blev konstateret undergrund og aftegning af to nedlagte gravsteder.

HEM 3784 Beretning

H. Rostholm

SOM 01.361 A

P.O. Thomsen, M.R. Beck, L.E. Jensen, K. Eskildsen, M. Beck & Søren Jensen

THY 5032 Fårtoft IV Udgravningsberetning

Charlotte Boje H. Andersen & A.L.Haack Olsen

FHM5380 Beretning

Michael Vinter
Beretning for større arkæologisk forundersøgelse af ca. 5 ha forud for privat byggemodning. Der blev fundet et par udaterbare gruber og trækulspletter. Udarbejdet af mueseumsinspektør, Cand.phil Poul Nissen

OBM8235,etape4

Mikael Holdgaard Nielsen, Jesper Hansen, A.K. Thaastrup-Leth, Mogens Bo Henriksen, Meint Sijp, Benny Pennerup, Jan Hjort, Dennis Maigaard & Brian Bechmann

Beretning forundersøgelse

Aa. Brusendorff & Claus Feveile

HOM 2407 Forundersøgelse

J.D. Kosior

Beretning KBM2244

P. Foss, G. Christiansen & L. Høst-Madsen

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Ebdrups kirkegård 2016

Hans Mikkelsen
I forbindelse med nyt varmelæg i Ebdrup Kirke, fremkom tidligere elkabler og drænrør, som stadig er i brug. Ved udgravningen sås det desuden at fundamentet består af marksten, hvis størrelse ikke yderligere kan afgøres

FHM 5364 Stillingvej - Beretning

Michael Vinter & Michael Vinter Jensen
I perioden mellem april 2012 og julen samme år førte Moesgaard Museum løbende tilsyn med etableringen af 850 meter kloakledning langt Stillingvej ved Harlev. Et område midt i traceet blev ikke undersøgt p.g.a. tilstedeværelse af et regnvandsbassin. Tracebredden varierede fra 8 til 20 meter. Under dette arbejde gennemførtes også mindre arkæologiske undersøgelser. Ved undersøgelsen blev der fundet spredt bebyggelse fra sen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder i form af et treskibet langhus, en overdækket kogestensgrube, to...

Beretning KBM3941 & KBM3947

Hoda El- Sharnouby

Beretning KBM3442

Niels Grumløse

HBV 481 beretning for prøvegravning

K. Sørensen & E. Hertz

OBM5832 Beretning

Mikael Holdgaard Nielsen

OBM5983 Forundersøgelse

Mads Runge

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hundborg kirke 2009.

Niels Engberg
Gulvet foran korbuen har sat sig markant. I et mindre udgravningsfelt blev det konstateret, at årsagen må tilskrives sammensunkne kistegrave i midtergangen. Mulige spor i form af store kampesten kan være fra en forhistorisk gravhøj eller et lægmandsalter.

Registration Year

 • 2004
  21
 • 2005
  102,636
 • 2006
  75,356
 • 2007
  35,236
 • 2008
  24,283
 • 2009
  76,521
 • 2010
  331,494
 • 2011
  152,711
 • 2012
  457,612
 • 2013
  470,894
 • 2014
  1,415,498
 • 2015
  1,827,928
 • 2016
  2,181,547
 • 2017
  3,011,456
 • 2018
  3,560,597
 • 2019
  3,796,745
 • 2020
  229,287

Resource Types

 • Dataset
  6,749,636
 • Text
  4,910,719
 • Image
  1,879,115
 • PhysicalObject
  997,262
 • Collection
  658,652
 • Other
  607,452
 • Software
  119,412
 • Audiovisual
  98,435
 • InteractiveResource
  45,028
 • Sound
  24,253
 • Event
  10,668
 • Workflow
  5,192
 • Model
  3,391
 • DataPaper
  2,042
 • Film
  1,602

Affiliations

 • Imperial College London
  12,827
 • Technical University of Crete
  7,805
 • California Institute of Technology
  4,827
 • Old Dominion University
  891
 • Centre for Ecology and Hydrology
  676
 • University of California System
  533
 • University of Oxford
  449
 • French National Centre for Scientific Research
  401
 • University of British Columbia
  360
 • Cornell University
  341
 • University of Kentucky
  336
 • University of Exeter
  335
 • University of Florida
  314
 • Uppsala University
  307
 • University of California, Davis
  305