468,138 Works

Alaska Sport Fishing Licenses, 1993-2016

Alaska Department Of Fish

Alaska Sport Fishing Licenses, 1993-2016

Alaska Department Of Fish

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Godsted kirkegård 2016

(:Unkn) Unknown
I forbindelse med registreringen af forholdene på kirkegården kunne det konstateres, at der sandsynligvis er fyldt jord på hele vejen rundt om kirken.

HEM 5431 Foldager III Beretning

(:Unkn) Unknown
Museum Midtjylland udførte i perioden mellem d. 19. til d. 23. november og d. 11. til d. 18. december 2015 en arkæologisk forundersøgelse og fra d. 29. marts til d. 7. april 2016 en udgravning af større areal på 20.391 m² beliggende på matr.nr. 2m, Foldager gade, Ørre, Ørre Sinding Sogn, Hammerum Herred i det gamle Ringkøbing Amt. Dette arbejde blev lavet forud for den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro (HEM 5090 Etape III),...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Lyø Kirke 2016

(:Unkn) Unknown
Ved udgravning til ny bygning umiddelbart vest for kirken blev iagttaget rester af en udateret kalkkule. Inde i Lyø Kirke blev vestligst i tårnrummet registreret rester af et kraftigt fundament, ældre end den nuværende kirke. Umiddelbart formodes disse rester at stamme fra en ældre kirkebygning.

TAK1735 Stensøvej

(:Unkn) Unknown
Den 3.-4. oktober 2016 foretog Kroppedal Museum en forundersøgelse af 1. etape af kabeltracé (delprojekt 2016) langs den vestlige side af Herstedøstervej på stykket mellem Vestskovvej og Gamle Landevej samt cirka 100 meter nord for Vestskovvej startende fra krydset Herstedøstervej/Vestskovvej. På arealet fremkom anlægsspor i form af koncentrationer af gruber med keramik, der dateres henholdsvis til ældre jernalder og ældre romersk jernalder.

VSM 10287 Beretning

(:Unkn) Unknown
Viborg Museum undersøgte i 2015 og 2016 et område på 2,3 ha med bebyggelsesspor efter den vestlige del af en større landsby fra yngre romersk jernalder eller ældre germansk jernalder (SB-60), samt en gravplads fra samme periode (SB-107). Gravpladsen bestod af 8 grave, alle plyndrede, men med genstande som lerkar, perler og jernknive. Der blev undersøgt 33 langhuse, 5 firestolpeanlæg, 1 grubehus samt adskillige hegnsforløb. 27 treskibede langhuse er fordelt mellem minimum 5 gårdsenheder som...

OBM7035 Ubberudgård. Beretning

(:Unkn) Unknown
Forud for anlæggelse af cykelsti på to strækninger langs med Kalørvej ved Store Ubberud, i den vestlige udkant af Odense, blev i april 2016 besigtiget et 7 - 12 meter bredt tracé med en længde på ca. 250 meter og et arbejdsareal. På tracéstrækningen fremkom to mulige kogestensgruber af oldtidskarakter, men uden daterende fund, flere store naturlige vådbundsfyldskifter og en del nyere tids nedgravninger og forstyrrelser. I oktober-november 2016 besigtigedes endnu tre tracéstræk, sammenlagt små...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Skejby kirkegård 2016

(:Unkn) Unknown
Under udgravningen til nyt redskabskur graves omkring 90 cm jord af. Jorden er blandet med moderne teglsten, og der stødtes på en grav fra 1915, som er fyldt med løst sand. Der fandtes ikke yderligere spor af arkæologisk interesse.

HBV 1554 II Beretning FU

(:Unkn) Unknown
I september 2016 blev et areal på lidt over 12 hektar forundersøgt ved Stensvanggård i den nordvestlige udkant af Brørup. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af kommunale planer om en større udstykning af erhvervs- og industrigrunde. Der blev fundet bebyggelsesspor i form af to treskibede huse fra yngre jernalder, et større treskibet langhus med buede langvægge fra yngre germansk jernalder eller ældre vikingetid samt et langhus fra overgangen mellem vikingetid og middelalder. Derudover fremkom tre...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Ebdrups kirkegård 2016

(:Unkn) Unknown
I forbindelse med nyt varmelæg i Ebdrup Kirke, fremkom tidligere elkabler og drænrør, som stadig er i brug. Ved udgravningen sås det desuden at fundamentet består af marksten, hvis størrelse ikke yderligere kan afgøres

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk udgravning på Sønderup kirkegård 2016

(:Unkn) Unknown
I forbindelse med udvidelsen af graverbygningen på kirkegården, blev der ikke fundet noget af kulturhistorisk interesse.

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01884

(:Unkn) Unknown
Siden slutningen af 1800-tallet har det været diskuteret, hvorvidt voldene i Hannenov skov på Midtfalster dateringsmæssigt stemmer overens med det virket som Saxo omtaler i sin Danmarks historie. Men nær voldene i skoven ligger landsbyen Virket, og mellem landsbyen og skoven ligger en langstrakt banke, der i folkemunde kaldes Trygge Slot. – Altså en borg. Her fortog museet i det tidlige efterår 2016 en egenfinansieret forundersøgelse, der afslørede, at Trygge Slot vitterligt er en borg....

Nationalmueessets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Paarup Kirke 2016

(:Unkn) Unknown
I kapellet, der er bygget i 1500-tallet fremkom en krypt fra 1600-tallet. Denne var allerede kendt, og derfor blev denne ikke undersøgt nærmere. Desuden blev der udgravet til rørføring på kirkegården, hvor der ikke kunne konstateres grave. Ved gennembrydningen af fundament under våbenhuset sås et meget tykt betonfundament. Yderligere skal jord graves væk inde i kirken, men da den opgravede jord skulle genbruges blev den ikke soldet.

FHM 5184 Beretning 2015

(:Unkn) Unknown
Der blev ved undersøgelsen gravet 18 m2 i den eroderende skaldynge. Efterfølgende blev felterne tildækket med sandsække således, at de underliggende lag er beskyttede. Udgravningen i skaldyngen viser, at der på stedet findes flere skaldynger med forskelligt indhold. Således er der en skaldynge med hovedbestanddele af hjertemuslinger samt den erosionstruede skaldynge med hovedbestanddel af østers. Sidstnævnte er afsat direkte på undergrund og indeholder landsnegle. Skaldyngen må derfor være afsat på tørt land i forbindelse med...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Bylderup kirkegård 2016

(:Unkn) Unknown
I forbindelse med omlægning af stenbro omkring Bylderup Kirke blev der undersøgt udvalgte dele af kirkens fundament. Ved undersøgelsen konstateres det, at der er forskellige fundamenter og reparationer, og det kan ikke umiddelbart afgøres, hvor den oprindelige kirke kan afgrænses til.

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Skarrild Kirke 2016

(:Unkn) Unknown
I forbindelse med indvendig renovering fremkom et gravkammer under koret, som kendes fra en kilde fra starten af 1800-tallet. I gravkammeret fandtes kisterester fra mange kister, hvor af kilder omtaler 10, læderrester, kisteplader og spor efter ældre alter. Intet blev fjernet i gravkammeret.

Re-etablering Delhøj 3013-1, 2016

(:Unkn) Unknown

VSM 09969 Tange Nørrehede

(:Unkn) Unknown
I forbindelse med forundersøgelsen af det 7 m brede trace mellem Tange og Bjørnholt (VSM 09917), lokaliserede Viborg Museum i april 2013 ca. 680 m med anlægs-spor i form af hustomter og jordfæstegrave ved Tange Nørrehede (VSM 09969). Sb. 55, 1 hus fra ældre bronzealder (K14): et treskibet hus med bulvægskonstruktion fra æ. bronzealder per. II-III. Sb. 56, 3 hustomter fra senneolitikum - ældre bronzealder (K13, K12, K10): en forsænkning på ca. 10 m, der...

Nationalmuseets rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse i Årslev Kirke 2016-2017

(:Unkn) Unknown
I forbindelse med gennembrydningen af mur til ny indgang i våbenhusets østmur, konstateredes det at der oprindeligt har været en dør i våbenhusets østmur. Døren er 65 cm bred og har udvendige dørfalse, således at døren skulle åbnes ud i det fri. Der blev gjort observationer om gennembrydningen både på inder – og ydersiden af væggen. Ved gennembrydningen erkendtes desuden en gennemgående niche i murværket. En teori kunne være, at der oprindeligt havde stået et...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Albøge kirkegård 2016

(:Unkn) Unknown
Terrænet på indersiden af kirkegårdsmuren ved Albøge Kirke presser med stort tryk mod muren, som derfor må repareres og omsættes. I den forbindelse blev der gravet et hul på ydersiden af muren, hvor ved der ikke fremkom noget af arkæologisk interesse.

Registration Year

 • 2005
  28
 • 2006
  2
 • 2007
  73
 • 2008
  190
 • 2009
  33
 • 2010
  39
 • 2011
  32
 • 2012
  74
 • 2013
  86
 • 2014
  672
 • 2015
  6,183
 • 2016
  93,796
 • 2017
  223,326
 • 2018
  131,275
 • 2019
  12,133

Resource Types

 • Dataset
  349,806
 • Text
  62,237
 • Other
  20,111
 • Collection
  10,994
 • PhysicalObject
  7,648
 • Image
  3,354
 • Software
  2,701
 • Audiovisual
  2,419
 • Workflow
  356
 • InteractiveResource
  123
 • DataPaper
  21
 • Event
  20
 • Model
  18
 • Sound
  14
 • Film
  9

Data Centers

 • University College Dublin
  223,578
 • The Cambridge Crystallographic Data Centre
  56,088
 • Global Biodiversity Information Facility
  33,587
 • Zenodo
  22,720
 • figshare Academic Research System
  18,722
 • Data Planet
  15,098
 • HEPData.net
  8,573
 • International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
  7,641
 • ResearchGate
  5,337
 • Incorporated Research Institutions for Seismology
  4,178
 • PANGAEA
  4,080
 • E-Periodica
  4,004
 • Caltech High Throughput Experimentation
  3,582
 • Bavarian State Library
  2,918
 • CSC - IT Center for Science
  2,291