4 Works

CCDC 1434388: Experimental Crystal Structure Determination

Guo-Feng Liu, Ling-Yun Zhu, Wei Ji, Chuan-Liang Feng & Zhi-Xiang Wei
Related Article: Guo-Feng Liu, Ling-Yun Zhu, Wei Ji, Chuan-Liang Feng and Zhi-Xiang Wei|2016|Angew.Chem.,Int.Ed.|55|2411|doi:10.1002/anie.201510140

CCDC 1028828: Experimental Crystal Structure Determination

Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-Hui Li & Zhong-Ming Sun
Related Article: Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-hui Li, Zhong-Ming Sun|2015|Chem.Commun.|51|3336|doi:10.1039/C4CC09569C

CCDC 1028829: Experimental Crystal Structure Determination

Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-Hui Li & Zhong-Ming Sun
Related Article: Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-hui Li, Zhong-Ming Sun|2015|Chem.Commun.|51|3336|doi:10.1039/C4CC09569C

CCDC 1028827: Experimental Crystal Structure Determination

Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-Hui Li & Zhong-Ming Sun
Related Article: Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-hui Li, Zhong-Ming Sun|2015|Chem.Commun.|51|3336|doi:10.1039/C4CC09569C

Registration Year

  • 2015
    4

Resource Types

  • Dataset
    4

Data Centers

  • The Cambridge Structural Database
    4