4 Works

CCDC 1434388: Experimental Crystal Structure Determination

Guo-Feng Liu, Ling-Yun Zhu, Wei Ji, Chuan-Liang Feng & Zhi-Xiang Wei

CCDC 1028829: Experimental Crystal Structure Determination

Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-Hui Li & Zhong-Ming Sun

CCDC 1028828: Experimental Crystal Structure Determination

Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-Hui Li & Zhong-Ming Sun

CCDC 1028827: Experimental Crystal Structure Determination

Fei-Yan Yi, Wei Zhu, Song Dang, Jian-Ping Li, Dai Wu, Yun-Hui Li & Zhong-Ming Sun

Registration Year

  • 2015
    4

Resource Types

  • Dataset
    4

Data Centers

  • The Cambridge Crystallographic Data Centre
    4