8,264 Works

Clustering of mRNA expression: consensus NMF

Broad Institute TCGA Genome Data Analysis Center

GIS-material for the archaeological project: Basthagen

Archaeology Department Östergötland County Museum
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Förundersökningen föranleddes av planerad om- och tillbyggnad av det befintliga elnätet mellan Åtvidaberg och Hovetorp, inom Åtvid, Vist, Tjärstad, Kättilstad och Vårdnäs socknar i kommunerna Åtvidaberg, Linköping och Kinda. Östergötlands länsmuseum utförde under 2007 en arkeologisk förstudie i området. Ett objekt kom vara föremål för vidare arkeologiska åtgärder. Objektet utgjordes av en stensättning (Åtvid 86:1) Stensättningen berördes inte direkt, men i den åkermark där markarbeten planeras...

NACP Regional: Supplemental Gridded Observations, Biosphere and Inverse Model Outputs

Y. WEI, W.M. POST, R.B. COOK, P.E. THORNTON, A.R. JACOBSON, D.N. HUNTZINGER, F.M. HOFFMAN, G.G. MOISEN, A.E. SCHUH, C.R. SCHWALM & N. VIOVY
This data set contains standardized gridded observation data, terrestrial biospheric model output, and inverse model simulations that were compiled but not used in the North American Carbon Program (NACP) Regional Synthesis activities, thus the supplemental designation. The data set provides six (6) observation data packages (9 variables - MODIS LAI, MODIS FPAR, MODIS NDVI, MODIS EVI, FIA forest biomass, forest area, GPP Anomaly, NEE Anomaly, Reco Anomaly; 8 data files), output results from three terrestrial...

Copy number analysis (GISTIC2)

Broad Institute TCGA Genome Data Analysis Center

LBA-ECO LC-39 MODIS Active Fire and Frequency Data for South America: 2000-2007

D.C. MORTON, R.S. DEFRIES, J.T. RANDERSON, L. GIGLIO, W. SCHROEDER & G.R. VAN DER WERF
This data set provides active fire locations and estimates of annual fire frequencies for South America from 2000-2007. Data from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensors aboard the Terra (2000â  2007) and Aqua (2003â  2007) satellite platforms were analyzed to determine spatial and temporal patterns in satellite fire detections. The analysis considered a high-confidence subset of all MODIS fire detections to reduce the influence of false fire detections over small forest clearings...

PARADIGM pathway analysis of mRNASeq expression data

Broad Institute TCGA Genome Data Analysis Center

The Regional Skåne SOM Survey 2008

SOM Institute University Of Gothenburg
This is the fourth SOM-survey conducted in the region of Skåne. The questionnaire was divided into seven subject fields: news and newspapers; politics, society and democracy; society and service; media technology and media use; activities and interests; working life; and background information.

GIS-material for the archaeological project: Vrinneviskogen

Archaeology Department Östergötland County Museum
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde i juli 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Vrinneviskogen, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredningen utfördes med anledning av planerat återskapande av våtmark och genomfördes dels som specialinventering, dels genom sökschaktsgrävning. Utredningsområdet bestod av ängs- och åkermark och omfattade ca 13 ha. Vid inventeringen framkom inga ej tidigare kända lämningar. Sökschaktsgrävningen lokaliserade lämningar inom tre områden. Det största området i söder innehöll...

GIS-material for the archaeological project: Ullstämma - a village in the oak tree landscape

UV Öst Swedish National Heritage Board
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört arkeologiska förundersökningar i ett område som ansluter till Övre och Nedre Ullstämma strax söder om Linköpings tätort. Orsak till de arkeologiska insatserna är planer på att bygga bostäder i området, som är mycket rikt på fornlämningar från företrädesvis äldre järnålder. Sommaren 2006 förundersöktes sju platser. Förutom boplatser och gravar har också stensatta vägar, stenhägnader och odlingsspår dokumenterats. Därutöver utfördes en arkeologisk...

Lyman Entomological Museum (LEMQ) from McGill University

Amélie Grégoire Taillefer
Insect and arachnid specimens deposited in the Lyman Entomological Museum, McGill University.

European Archive of Historical EArthquake Data (AHEAD)

Paola Albini, Mario Locati, Andrea Rovida & Massimiliano Stucchi
AHEAD, the European Archive of Historical Earthquake Data 1000-1899, is a distributed archive aiming at preserving, inventorying and making available, to investigators and other users, data sources on the earthquake history of Europe, such as papers, reports, Macroseismic Data Points (MDPs) in different scales (EMS-98, MSK, or MCS), and parametric catalogues. The AHEAD general repository rely on independent, regionally managed data archives. At present, eight regional, online macroseismic archives team up in AHEAD covering Italy,...

Eurobarometer 43.1: International trade and radiation protection, April-May 1995

Karlheinz Reif, Eric Marlier & Commission Of The European Communities
This round of Eurobarometer surveys queried respondents on standard Eurobarometer measures such as public awareness of and attitudes toward the European Union (EU), and also focused on new member states, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), and radiation. Questions concerning the addition of Austria, Finland, and Sweden to the EU on January 1, 1995, were asked, focusing on whether the addition of these countries would have a positive, negative, or no effect on...

University of British Columbia Herbarium (UBC) - Vascular Plant Collection from University of British Columbia

Linda Jennings
This dataset includes all digitized vascular plants in the UBC collection, encompassing approximately 68% of the collection. The UBC Herbarium has one of the world's largest collections of British Columbia vascular plants and is worldwide in scope. At present, the collection includes more than 235,000 accessioned specimens.

Jardin botanique de Montréal (JBM) from Jardin botanique de Montréal

Stéphane Bailleul
The Jardin botanique de Montréal or Montreal Botanical Garden, is one of four municipal scientific museums committed to biodiversity and sustainable development. The botanical garden has approximately 22,000 taxa (species and cultivars) in culture in its 30 or so exterior thematic gardens and 10 exhibition greenhouses. The major exterior gardens include an arboretum, an alpine garden, a perennial and shade garden as well as Chinese, Japanese and First Nations Gardens. Greenhouses contain extensive orchid, aroid,...

BOREAS CD-ROM Set, 12 disks

J.A. NEWCOMER, D. LANDIS, S. CONRAD, S. CURD, K.F. HUEMMRICH, D.E. KNAPP, A. MORRELL, J.E. NICKESON, A. PAPAGNO, D. RINKER, R. STRUB, T. TWINE, F.G. HALL & P.J. SELLERS
The BOREAS CD-ROM set is a 12-disk collection containing point data sets and selected image and vector data from the Boreal Ecosystem-Atmosphere Study, which was conducted during 1994-1996. Additional image and vector data are available on-line through the ORNL DAAC Web site. Cite this CD-ROM set as follows: Newcomer, J., D. Landis, S. Conrad, S. Curd, K. Huemmrich, D. Knapp, A. Morrell, J. Nickeson, A. Papagno, D. Rinker, R. Strub, T. Twine, F. Hall, and...

GIS-material for the archaeological project: Preliminary investigations at the bypass

Archaeology Department Östergötland County Museum
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför planerad ombyggnation av riksväg 50 vid Vadstena har Östergötlands länsmuseum genomfört fyra arkeologiska förundersökningar. Förundersökningarna omfattade RAÄ 58 och 44 (Vadstena stad), RAÄ 11 och 12 (Vadstena stad), RAÄ 36 (S:t Pers socken) samt RAÄ 29 och 35 (S:t Pers socken). De undersökta fornlämningarna har främst daterats till äldre järnålder. Majoriteten av dem klassas av Fornminnesregistret som boplatser men några konkreta spår efter byggnader framkom...

GIS-material for the archaeological project: Settlement in Ledbergs Tomta

UV Öst Swedish National Heritage Board
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i september 2007 en förundersökning i form av antikvarisk kontroll inför kabelförläggning inom Ledbergs Tomta 4:1. I schaktet framkom boplatslämningar och ett kulturpåverkat lager. En härd har daterats till mesolitikum medan ett stolphål har daterats till bronsålder. Samma månad utförde UV Öst en förundersökning inom en intilliggande tomt, Ledbergs Tomta 4:10, eftersom ett enbostadshus planerades att uppföras på platsen. Vid förundersökningen framkom...

GIS-material for the archaeological project: Settlement remains in Motala and Fågelsta

UV Öst Swedish National Heritage Board
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde sommaren 2006, med anledning av att Motala kommun skulle lägga om VA-ledning, arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk förundersökning i Motala stad och i Fågelsta samhälle. Utredningsområdet i Motala var beläget alldeles norr om Göta kanal medan förundersökningsområdet låg söder om Motala ström. I samband med utredningen påträffades en tidigare ej känd stenålderslokal, RAÄ 187. Vid förundersökningen påträffades ett eftermedeltida odlingslager. Utredningsområdet...

GIS-material for the archaeological project: Kvarteret Ryttaren - Pre-Roman Iron Age at Kungshöga

UV Öst Swedish National Heritage Board
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och kommun, Östergötland. Samma år utfördes även en arkeologisk förundersökning i juni och en arkeologisk slutundersökning under juli och augusti. Undersökningarna som omfattade rester av en järnåldersboplats föranleddes av en detaljplaneläggning av Mjölby kommun för 14-16 friliggande hus. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i...

GIS-material for the archaeological project: Five archaeological investigations on the plains of western Östergötland

UV Öst Swedish National Heritage Board
The information in the abstract is translated from the archaeological report: Due to the Swedish Rail Administration's plans of extending the railway between Motala and Mjölby, by construction of double-tracks and levelled crossings, the Swedish National Heritage Board's Contract Archaeology Service, UV Öst, has performed several excavations along the railway during the years of 2003-2005. Five separate sites were investigated, together forming the Fågelsta Project, a part of the overall project "The Plain Region -...

QPSNordic - the General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work

Margareta Dallner, Kari Lindström, Stein Knardahl & Elsa Örhede
The study consisted of construction and testing of a questionnaire, QPSNordic, which is a common Nordic questionnaire for psychological and social factors in working life. The study was financed by the Nordic Minister Counsellor (Nordiska Ministerrådet) and the Nordic working environment institutes in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Three books and one user manual have been published in the Nordic Minister Counsellor's publication series NORD. In addition, user manuals have been released in the language...

REBUS93 - Rehabilitation survey in Stockholm county 1993

Margareta Torgén, Holger Theobald & Bo Johansson
REBUS-93 meant that data collected on the work, leisure and family situation of the REBUS survey 1969/70, together with retroactively collected information on physical and psychosocial working conditions for the years 1970 to 1993 could be tested as independent factors for musculoskeletal morbidity, mental symptoms and low functionality 24 years later, i.e. a lifetime perspective could be put on found relationships.

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region, 1999-2001

Elfar Loftsson & Yonhyok Choe
This is the first survey conducted at the Södertörn University College by the project 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region'. To address peoples' perception on social and political changes, the research group selected a number of questions to be asked in the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania. Major topics were: Political efficacy and political participation, political trust, evaluation of the electoral process, conceptions and evaluation of environmental issues, civil rights...

Registration Year

 • 2013
  8,264

Resource Types

 • Collection
  8,264

Data Centers

 • Broad Institute of MIT and Harvard
  4,033
 • figshare Academic Research System
  2,165
 • PANGAEA
  1,062
 • Swedish National Data Service
  866
 • Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center
  68
 • Archaeology Data Service
  35
 • Université de Montréal Biodiversity Centre
  16
 • Johns Hopkins University Library
  7
 • Rutgers University Community Repository (RUcore)
  3
 • USGS DOI Tool Production Environment
  3
 • UC Berkeley
  1
 • UC Santa Cruz
  1
 • UC San Diego
  1
 • Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
  1
 • Forschungsdatenzentrum Deutsches Zentrum für Altersfragen (FDZ-DZA)
  1