119 Works

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Archaeological assessments between the Braskens bridge and the Kallerstad roundabout - National highway 35, the East link

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juli månad år 2008 en arkeologisk utredning, etapp 2. Syftet var att utröna eventuell förekomst av fornlämningar i samband med ombyggnad respektive nybyggnad av Riksväg 35 samt gång- och cykelväg mellan Braskens bro och Kallerstadsrodellen, Linköpings stad och kommun. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun. Arbetet skedde med hjälp av en grävmaskin som skiktvis tog upp långsmala sökschakt. Endast inom ett område påträffades en fornlämning. Lämningen utgörs av en...

VALU 2014 - SVT exit poll survey European parliament election 2014

Sören Holmberg, Torbjörn Gustafsson & Per Näsman
This exit poll survey was carried out in connection with the election to the European parliament on May 25, 2014. In VALU - Swedish exit poll surveys - voters leaving polling stations are asked by public service broadcaster Sveriges Television (SVT) to fill in a questionnaire and put it anonymously in a sealed box. After collecting and processing the responses, Sveriges Television is able to present an election forecast and an analysis of the reasons...

The National SOM Survey 2012

SOM Institute University Of Gothenburg
In order to identify how the evolution of society affects Swedes’ attitudes and behaviour, the SOM Institute started its National SOM study in 1986. National SOM addresses three areas – society, opinion and mass media – and consists of several parallel surveys. All surveys include a large number of questions related to politics, society, media and social background, but their areas of focus differ. In 2012, the following questionnaires are distributed: Sweden 1 focusing on...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Substitute roads from Kolmården to Kisa

Archaeology Department Östergötland County Museum
Inför planerade byggnationer av ersättningsvägar till plankorsningar vid järnvägar utförde Östergötlands länsmuseum under våren 2005 en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sju olika lokaler i Östergötlands län, från norra Bråvikskusten i norr till Fubbetorp och länsgränsen i söder. Den sammanlagda sträckan för de tänkta byggnationerna omfattade ca 7,5 km och de aktuella utredningsområdena var belägna både i åker- och i skogsmark. Sammanlagt iakttogs fem topografiskt lämpliga boplatslägen som bedömdes kräva ytterligare antikvariska åtgärder. Två...

Media election survey 2006

Kent Asp
Election survey 2006 is the ninth study conducted at general national elections (1979-2002). The survey covers the news on radio, television and the urban press, including Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, the major tabloids, Rapport and Aktuellt. The study is part of the research program Journalism and Democracy where the overall aim is that in a broad perspective to study Swedish journalism based on normative democratic perspective.

Swedish National Election Study 2006-2010 Panel

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson & Statistics Sweden
This material consists of parts of the Swedish election studies for 2006 and 2010, both carried out in connection with the Swedish general elections those years. The Swedish general elections studies are a nation-wide series of interviews followed by surveys, where questions about respondents' political views and opinions as well general political interest, are asked. Many of the questions are replications of questions asked in one or several of the previous surveys, but there are...

Institutional Trust 2011

Sören Holmberg & Lennart Weibull
Since 1997, MedieAkademin has carried out an annual survey titled The Institutional Trust. The survey has focused on major social institutions, such as the parliament, big business, the daily press, and TV/radio, as well as some specific companies such as Sveriges Television, TV4, IKEA, Skandia, and Volvo. The number of institutions included has varied somewhat over the years. Some of the institutions and companies have been measured every year while others have been investigated more...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Bönsta

Archaeology Sörmland County Museum
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har i september år 2006 utfört en särskild utredning. Utredningen utfördes med anledning av att Bönsta Gård AB utreder förutsättningarna för att bygga bostäder inom områden för ny detaljplan. Områdena ligger på ömse sidor om väg 53, inom fastigheten Bönsta 6:1, Helgona socken i Nyköpings kommun, Södermanlands län. Vid inventeringen påträffades ett stenbrott, ett gränsmärke, resterna efter en stenmur (objekt 1, 2 & 3) och en vägbank (objekt 4). Därutöver...

Road safety survey 2010

Swedish Transport Administration
This is the 29th study in a series of annual surveys on road safety conducted since 1981. The study is conducted by Statistics Sweden on behalf of the the Swedish Transport Administration and aims to identify and analyse traffic safety statistics. The study is is done by a questionnaire directed to a stratified sample of the population. The study from 2010 had a 54 percent response rate and a sample of 11 400 randomly selected...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Misfired pottery and modern technology

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbredningen av S:t Larskyrkans kyrkogård, omfattning och datering av tidigare påträffade krukmakerilämningar samt frågor rörande medeltida gatusträckningar. Kultur- och odlingslager dokumenteras längs i stort sett hela den berörda sträckningen, och rikligt med keramikavfall påträffades som bl a hade använts som beläggning på en gata eller gårdsplan. Bland skärvorna fanns flera...

Ngoni - Language, Culture and Sociolinguistic Situation

Tove Rosendal & Gastor Mapunda
The project comprised three interrelated parts: A main project Language documentation and analysis of Ngoni, which was a joint project by Tove Rosendal and Gastor Mapunda, and two subprojects: The Ngoni culture - a documentation project (Gastor Mapunda), and Language vitality and intergenerational transmission of the language Ngoni - a sociolinguistic survey (Tove Rosendal). The archived data are from the project part Language documentation and analysis of Ngoni. It consists of a set of recordings...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Parking information in Linköping

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktning för informationstavlor med tillhörande el- och fiberkablar i Linköping längs Vasavägen - Klostergatan och Storgatan samt invid Norrköpingsvägen inom fastigheten Kallerstad 1:4 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll. De två förstnämnda sträckorna är belägna inom RAÄ 153, Linköpings medeltida stadsområde. Dessa schakt följde äldre ledningsstråk varvid endast sentida fyllnadsmassor berördes. Ledningen invid Norrköpingsvägen är placerad nära RAÄ 356, ett boplatsområde. I närområdet har även kungsladugården tidigare legat....

Digital Reconstruction of the Archaeological Landscape in the Concession Area of the Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia (1961-1964)

Johansson (Magisterstudent), Carolin
These data were collected for a master (Swedish "magister") thesis in Egyptology and are published with approval of the student's tutor (Daniel Löwenborg, Uppsala Uni.) The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia (SJE) was one of the substantial contributions of crucial salvage archaeology within the International Nubian Campaign which was pursued in conjunction with the building of the High Dam at Aswan in the early 1960’s. A large quantity of archaeological data was collected by...

News reports on research misconduct 2002-2013

Ulrika Andersson
The study aims at analysing how Swedish news media has reported on research misconduct during the years of 2002-2013 and whether this kind of news reports has increased over time. This has been done by conducting a quantitative content analysis of all articles/reports on research misconduct in some of the largest Swedish news media: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro, and Sveriges Television´s news programme Rapport.

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Documentation and restoration of the ancient monument Bogsta 78:1

Archaeology Sörmland County Museum
Sörmlands museum utförde i maj 2008 en dokumentation och återställning av fornlämningen Bogsta 78:1, en gropkeramisk boplats. Åtgärderna utfördes med anledning av att fornlämningen skadats genom schaktningsarbete, då ett ca 70 m långt schakt öppnats genom boplatsen. De delar som skadats låg utanför de ytor som markerats som fornlämning i FMIS. Fornlämningen besiktigades, ytan rensades för hand och påträffade fynd insamlades. Dessa bestod främst av en relativt stor mängd keramik samt ett litet stenmaterial. Gods...

Road safety survey 2012

Swedish Transport Administration
This is the 31th study in a series of annual surveys on road safety conducted since 1981. The study is conducted by Statistics Sweden on behalf of the the Swedish Transport Administration and aims to identify and analyse traffic safety statistics. The study is is done by a questionnaire directed to a stratified sample of the population. The study from 2012 had a 52 percent response rate and a sample of 8 423 randomly selected...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Quarry in Helgona-Ekeby

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde hösten 2011 en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Utredningen skulle fungera som planeringsunderlag för länsstyrelsen i deras ställningstaganden till planer på en bergtäkt inom ägorna. Utredningsområdet var cirka 25 hektar stort och dominerat av skogsmark. Vid utredningen registrerades 13 objekt varav två var dels den sedan tidigare kända torplämningen Kärrstugan, RAÄ 168:1, dels den boplats som Ostlänkeninventeringen pekat ut, RAÄ 385. Sammantaget utgör objekten fyra boplatser...

Documentation of the Bantu language Mpiemo of the Central African Republic (A86c)

Christina Thornell
The overall aim of the study has been to document and preserve the minority language Mpiemo as well as to analyse it from a linguistic perspective. The language is spoken in some regions of the Central African Republic and Cameroon. The language is classified as A86c according to the Guthrie system and has approximately 29,000 speakers. When the project started there was a translation of the four gospels with a French-based orthography, but no other...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Kallerstad - an update

Arkeologikonsult
Arkeologikonsult har på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötlands län i augusti 2007 genomfört en särskild arkeologisk utredning steg 1 i Kallerstad, Linköpings stad och kommun, för planområdesprojekt Framtidens resecentrumområde. Beställare var Linköpings kommun. Utredningen bygger på arkiv- och kartstudier samt en fältinventering. Undersökningsområdet är mycket fornlämningsrikt och många antikvariska arbeten har tidigare utförts inom detsamma. Den föreliggande utredningens slutsats är att inga ännu ej exploaterade delar av planområdet helt kan undantas från vidare antikvariska insatser....

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: District heating by Tullbron bridge

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktningar för nedläggning av ny huvudledning för fjärrvärme utförde Östergötlands länsmuseum under juli-augusti 2001 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid Tullbron i Linköpings stad. Den sammanlagda ledningssträckan uppgick till ca 300 löpmeter. I höjd med Tullbron påträffades rester efter sentida garveriverksamhet och spår av glasbuteljtillverkning eller rusdryckstillverkning. Ett äldre fundament, i form av syllstenar, iakttogs vid sidan om schaktet intill den äldre brobanken men denna lämning berördes inte av...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Fifteen Kilometers of Ancient History Beneath the Motorway

Swedish National Heritage Board
Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända och syntes ej i markytan före undersökningen. De framkom omedelbart före eller under avbaningarna för vägbygget. Samtliga fornlämningars matjordslager avbanades med maskin. Därefter skedde traditionell handgrävning. De undersökningar vars data finns tillgängliga i denna studie omfattar undersökning av tre gravfält, två boplatslämningar...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Archaeological Assesment, Södermanland County, Trosa-Vagnhärad Parish, Risevid 1:3 and Fänsåker 1:4

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde under våren och hösten 1990 en arkeologisk utredning inom fastigheterna Risevid 1:3 och Fänsåker 1:4 i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Utredning innefattade fosfatkartering, kartstudier, specialinventering och provundersökning. Inom detaljplaneområdet fanns inga fornlämningar registrerade. Fosfatkarteringen visade mycket förhöjda halter över hela undersökningsområdet inom Risevid 1:3. Vid specialinventeringen kunde inga fornlämningar eller fynd konstateras, men vid provundersökning framkom ett omrört lager med fynd av förhistorisk keramik, obrända ben och järnfragment. Ytterligare ett liknande lager...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

Department Of Archaeology Östergötland Museum
Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager...

Institutional Trust 2007

Sören Holmberg & Lennart Weibull
Since 1997, MedieAkademin has carried out an annual survey titled The Institutional Trust. The survey has focused on major social institutions, such as the parliament, big business, the daily press, and TV/radio, as well as some specific companies such as Sveriges Television, TV4, IKEA, Skandia, and Volvo. The number of institutions included has varied somewhat over the years. Some of the institutions and companies have been measured every year while others have been investigated more...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Cultural layers under Badhusgatan street

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktning för nya dagvattenserviser i Badhusgatan och Ågatan inom Linköpings medeltida stadsområde, RAÄ 153, genomfördes en antikvarisk kontroll. Schaktet i Ågatan berörde enligt uppgift från uppdragsgivaren endast sentida fyllnadsmassor. I Badhusgatan framkom leriga, gråsvarta kulturlager på ca 0,6 m djup under gatan. Undergrunden, som i denna del av staden utgörs av lera, framkom på ca 1,0 m djup. Varken spår efter begravningar eller keramikproduktion framkom i schakten. Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och...

Registration Year

  • 2014
    119

Resource Types

  • Collection
    119

Data Centers

  • Swedish National Data Service
    119