119 Works

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: On the hay meadow of the farm?

Archaeology Department Östergötland County Museum
Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2008 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad, Linköping stad och kommun. Undersökningsområdet låg i anslutning till järnåldersboplatserna RAÄ 397 och 326. Trots närheten till boplatserna framkom mycket få fornlämningar och fynd: tre härdar, en bit bränd lera samt två avslag av flinta respektive ultramyolit. Två av härdarna daterades till folkvandringstid. En tolkning av det förundersökta området är att det kan ha varit odlingsmark och betes- eller slåttermark till gården på RAÄ 397....

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Misfired pottery and modern technology

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbredningen av S:t Larskyrkans kyrkogård, omfattning och datering av tidigare påträffade krukmakerilämningar samt frågor rörande medeltida gatusträckningar. Kultur- och odlingslager dokumenteras längs i stort sett hela den berörda sträckningen, och rikligt med keramikavfall påträffades som bl a hade använts som beläggning på en gata eller gårdsplan. Bland skärvorna fanns flera...

Improved energy efficiency through proposing effective measure from a database

Eva Blomqvist & Patrik Thollander
DEFRAM is a project that was funded by the Swedish Energy Agency. The project started on the 10th of December 2012 and ended on May 10, 2013. The project was run at Linköping University and involved researchers from the Department of Energy Systems at Linköping University (Patrik Thollander) and the Department of Computer and Information Science at Linköping University (Eva Blomqvist), and was implemented in close cooperation with the Swedish Energy Agency (Coordinator: Lara Kruse)....

Stories in Kagulu, a Bantu language of Tanzania

Malin Petzell
The study comprises five stories told in the Bantu language Kagulu of Tanzania. The stories are available as sound recordings as well as glossed transcriptions. However, the transcriptions do not closely follow the sound recordings but have been normalised in cooperation with a native speaker.

The Student SOM Survey 2011

SOM Institute University Of Gothenburg
This is the nineteenth study in the collection of Student-SOM surveys. The aim of these studies is to shed light on opinions and habits of the student generation of today. The questionnaire is mainly a replication of the questionnaire used in previous Student-SOM surveys.

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: On the grounds of the Kungladugården estate in Kallerstad

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under september månad 2008 en arkeologisk utredning inom det obebyggda området mellan Norrköpingsvägen och södra stam­banan strax söder om Kallerstads gård och öster om Anders Ljungstedts gymnasium, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av att Linköpings kom­mun arbetar med ny detaljplan för området som innebär att en ny fotbollsarena med tillhörande träningsplaner skall byggas. 98 schakt togs upp över det nu aktuella undersökningsområdet. Över hela området bestod marken till största...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Korsbäcken - Gammelsta, European Route E4

Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under försommaren 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an, mellan länsgränsen mot Östergötland - Gammelsta. Inom utredningsområdet fanns före utredningen inga kända fornlämningar. Under utredningen påträffades ett hålvägssystem samt sex möjliga boplatslägen. Även en torplämning, ett odlingsröse, en osäker linrötningsgrop samt två kolbottnar påträffades; ingen av dessa lämningar är dock att betrakta som fast fornlämning. Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Aerial cables in Kimstad

Archaeology Department Östergötland County Museum
Det arkeologiska arbetet föranleddes av planer på att bygga om befintliga luftledningar på tre olika platser inom Kimstad socken. Område 1 ligger mellan Skärblacka och Kimstad, område 2 väster om Lövstad slott i trakten kring Åsängen och område 3 strax öster om Landsjö. Ledningarna utgjordes av 10 kV luftledningar. Ombyggnationen vid område 1 (mellan Skärblacka och Kimstad) ändrades och kom aldrig att utföras. Vid de övriga platserna har arbetet utförts utan att Östergötlands länsmuseum kontaktas...

Institutional Trust 2010

Sören Holmberg & Lennart Weibull
Since 1997, MedieAkademin has carried out an annual survey titled The Institutional Trust. The survey has focused on major social institutions, such as the parliament, big business, the daily press, and TV/radio, as well as some specific companies such as Sveriges Television, TV4, IKEA, Skandia, and Volvo. The number of institutions included has varied somewhat over the years. Some of the institutions and companies have been measured every year while others have been investigated more...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Broby-Fagervik, phase 1

Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av ca 32 km och en bredd av ca 25 m. Under utredningen påträffades fem boplatslägen, fyra vägbankar, en kolbotten, två osäkra husgrunder, en sentida torplämning och ett gruvhål. Dessutom noterades att kabeldragningen berörde redan kända objekt i form av en slaggvarp, en stenåldersboplats, en milstolpe samt en...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement indications and an ancient road at Himmelstalund rock art site

UV Öst Swedish National Heritage Board
Norrköpings kommun planerar att flytta den gång- och cykelväg som idag passerar över Himmelstalunds hällristningar (RAÄ Östra Eneby 1:1). Gång- och cykelvägen blir 550 meter lång och avses att förläggas i sydvästsluttningen mellan ristningarna och Motala ström. Anledningen är att hällristningslokalen är den mest besökta lokalen i området och att slitaget därför är stort. Platsen har även varit utsatt för fordonstrafik och vandalisering. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under...

Institutional Trust 2007

Sören Holmberg & Lennart Weibull
Since 1997, MedieAkademin has carried out an annual survey titled The Institutional Trust. The survey has focused on major social institutions, such as the parliament, big business, the daily press, and TV/radio, as well as some specific companies such as Sveriges Television, TV4, IKEA, Skandia, and Volvo. The number of institutions included has varied somewhat over the years. Some of the institutions and companies have been measured every year while others have been investigated more...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Electric cable through Norrköping, part 2

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktningar för el mellan kvarteret Triangeln och kvarteret Sektorn i Norrköping utfördes flera antikvariska kontroller i form av schaktövervakning. Arbetena har delats upp i flera delar varav detta är del 2 som upptar sträckan mellan Himmelstadlunds brunnssalong och Holmens kraftstation. Schaktet grävdes dels i Dragsgatan, dels intill en cykelbana i Dragsgatans förlängning vidare västerut till parkeringen öster om brunnssalongen. Elschaktet grävdes delvis genom relativt orörd parkmark mellan det fornminnesrika Himmelstadslundsområdet och Norrköpings...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: A planned quarry by Fredriksdal

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Med anledning av en planerad bergtäkt på fastigheten Fredriksdal 2:2 i Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland, genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en särskild utredning i november 2008. Efter en översiktlig kartgenomgång gjordes en okulär besiktning av hela området, då sex möjliga boplatslägen, en stensamling och en gränsröse påträffades. Boplatslägena provgrävdes för hand och stensamlingen avtorvades och undersöktes till hälften. Inga fornlämningar kunde konstateras inom de provgrävda objekten. Ett objekt noterades som fyndplats för en bit slagen...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Prospection by Herrebro

Martin Rundkvist & Tim Olsson
I april 2005 genomfördes en metalldetektorundersökning omkring hällristningsklippan Borg 51:1 i Östergötland, på båda sidor av den nya E4:an och på båda sidor av bäcken. Vid tidigare undersökningar har en marknadsplats påträffats på platsen. Vid metalldetektorprospekteringen påträffades två fragment av hästskor samt ett slägghuvud med bevarat trä från skaftet. Hästskorna var av typen triangelsko vilken dateras till 1200-1250 e. Kr. Alla tre föremål påträffades på östsidan av hällristningsklippan Borg 51:1, utanför den yta som torvades...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: District heating by Tullbron bridge

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktningar för nedläggning av ny huvudledning för fjärrvärme utförde Östergötlands länsmuseum under juli-augusti 2001 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid Tullbron i Linköpings stad. Den sammanlagda ledningssträckan uppgick till ca 300 löpmeter. I höjd med Tullbron påträffades rester efter sentida garveriverksamhet och spår av glasbuteljtillverkning eller rusdryckstillverkning. Ett äldre fundament, i form av syllstenar, iakttogs vid sidan om schaktet intill den äldre brobanken men denna lämning berördes inte av...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Hagnesta Quarry

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en...

VALU 2014 - SVT exit poll survey parliamentary election 2014

Sören Holmberg, Per Näsman & Torbjörn Gustafsson
This exit poll survey was carried out in connection with the parliamentary election on September 14, 2014. In VALU - Swedish exit poll surveys - voters leaving polling stations are asked by public service broadcaster Sveriges Television (SVT) to fill in a questionnaire and put it anonymously in a sealed box. After collecting and processing the responses, Sveriges Television is able to present an election forecast and an analysis of the reasons underlying the outcome...

Ngoni - Language, Culture and Sociolinguistic Situation

Tove Rosendal & Gastor Mapunda
The project comprised three interrelated parts: A main project Language documentation and analysis of Ngoni, which was a joint project by Tove Rosendal and Gastor Mapunda, and two subprojects: The Ngoni culture - a documentation project (Gastor Mapunda), and Language vitality and intergenerational transmission of the language Ngoni - a sociolinguistic survey (Tove Rosendal). The archived data are from the project part Language documentation and analysis of Ngoni. It consists of a set of recordings...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Åby 3:3, 20:6 and Björnviken 2:1

Arkeologikonsult
Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 visade att inga spår av eventuella gravar fanns inom förundersökningsområdet som befanns vara urschaktat sedan tidigare. Däremot kan det inte uteslutas att det kan finnas gravar under den befintliga vägbank som löper längs förundersökningsområdets västra begränsning och som inte omfattades av förundersökningen. Den...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Skavsta

Archaeology Sörmland County Museum
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har i oktober 2006 utfört en särskild utredning med anledning av att Nyköpings kommun utreder förutsättningarna för att detaljplanelägga ett område nordväst om Nyköping i anslutning till Skavsta flygplats. Den östra delen av planområdet berör sedan tidigare kända fasta fornlämningar i form av ett grav- och boplatsområde, ett gravfält och en ensamliggande stensättning. Inom samma del av planområdet finns också sedan tidigare en kulturhistorisk lämning i form av en lägenhetsbebyggelse...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Access Road Skavsta Airport

Archaeology Sörmland County Museum
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum utförde i augusti 2006 en särskild utredning med anledning av en vägutredning för ny tillfartsväg till Skavsta flygplats. Vid inventeringen påträffades fyra stridsvärn och en vägbank (objekt 9). Därutöver iakttogs en halvt stående, halvt raserad byggnad i form av en källare (objekt 7). Lämningen låg dock strax utanför utredningskorridoren. Samtliga lämningar utgör spår efter sentida aktiviteter och har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar. Därutöver kunde fyra stycken möjliga boplatslägen och/eller...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

Department Of Archaeology Östergötland Museum
Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Borg 17:6

Arkeologgruppen I Örebro AB
I oktober år 2010 genomförde Arkeologgruppen i Örebro AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 17:6, Norrköpings stad och kommun. Den totala utredningsytan uppgick till 8000 m². Inom ytan drogs 19 stycken sökschakt med en sammanlagd längd av 152 meter med en skopbredd av 1,2 meter. Samtliga schakt uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,3 meter tjockt ploglager fanns ett bottenlager av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten. Datamaterialet...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Klinga industrial estate

Arkeologgruppen I Örebro AB
I samband med att Norrköpings kommun vill avyttra mark vid Klinga industriområde, sydväst om Norrköping, har Arkeologgruppen i Örebro AB gjort en särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten. Inom etapp 1 gjordes arkiv- och kartstudier samt en fältinventering och inom etapp 2 gjordes utredningsgrävningar. Tonvikten på utredningen låg inom etapp 2. Utredningsområdet uppgick till en yta av 160 000 m² och var uppdelat i två områden. Inom område 1 grävdes 75 schakt...

Registration Year

  • 2014
    119

Resource Types

  • Collection
    119

Data Centers

  • Swedish National Data Service
    119