119 Works

Stories in Kagulu, a Bantu language of Tanzania

Malin Petzell
The study comprises five stories told in the Bantu language Kagulu of Tanzania. The stories are available as sound recordings as well as glossed transcriptions. However, the transcriptions do not closely follow the sound recordings but have been normalised in cooperation with a native speaker.

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Graves and a settlement in Smedsta in Hölö parish

Swedish National Heritage Board
Med anledning av utbyggnad av riksväg E4 mellan Vagnhärad och Järna i Södermanland delundersöktes under 1980 RAÄ 88, ett gravfält från yngre järnåldern, av Riksantikvarieämbetets Undersökningsökningsverksamhet. Gravfältet består enligt fornlämningsregistret av ca 100 registrerade anläggningar; runda stensättningar, högar, rektangulär stensättningar, en kvadratisk stensättning samt en möjlig treudd. Endast sex högar och stensättningar i gravfältets norra kant berördes av undersökningen. Under de undersökta gravarna fanns boplatsrester i form härdar samt stenskodda stolphål. Fyndmaterialet utgjordes av ett...

Institutional Trust 2003

Sören Holmberg & Lennart Weibull
Since 1997, MedieAkademin has carried out an annual survey titled The Institutional Trust. The survey has focused on major social institutions, such as the parliament, big business, the daily press, and TV/radio, as well as some specific companies such as Sveriges Television, TV4, IKEA, Skandia, and Volvo. The number of institutions included has varied somewhat over the years. Some of the institutions and companies have been measured every year while others have been investigated more...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Skatepark at Himmelstalund sports ground

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Öst, har genomfört en arkeologisk förundersökning vid Himmelstalunds mässhallar, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att anlägga en skatepark i området. Förundersökningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län och utfördes i form av sökschaktsgrävning med grävmaskin i maj 2008. Åtta schakt togs upp till en sammanlagd längd av ca 170 löpmeter. Södra delen av området var stört av tidigare planeringsarbeten...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Stone Age Life by the Inlet

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Hösten 2005 genomförde Riksantikvarieämbete, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av stenålderslokalen Helgona 315 vid Hagnesta bergtäkt, nordväst om Nyköping. Lokalen bestod av tre ytor, av vilka två utgjort en sannolikt samtida boplats- och aktivitetsplats under mellan-/senmesolitikum. Anläggningar och fynd på dessa två ytor (härdar, härdrester och en skärvstenskoncentration) bildade en sammanhängande struktur runt en forntida vik. Härdarnas placering i ett uppdraget, skyddat läge intill berget antyder att det här kan ha funnits enkla boningar...

The Student SOM Survey 2010

SOM Institute University Of Gothenburg
This is the eighteenth study in the collection of Student-SOM surveys. The aim of these studies is to shed light on opinions and habits of the student generation of today. The questionnaire is mainly a replication of the questionnaire used in previous Student-SOM surveys.

Digital Reconstruction of the Archaeological Landscape in the Concession Area of the Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia (1961-1964)

Johansson (Magisterstudent), Carolin
These data were collected for a master (Swedish "magister") thesis in Egyptology and are published with approval of the student's tutor (Daniel Löwenborg, Uppsala Uni.) The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia (SJE) was one of the substantial contributions of crucial salvage archaeology within the International Nubian Campaign which was pursued in conjunction with the building of the High Dam at Aswan in the early 1960’s. A large quantity of archaeological data was collected by...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: On the grounds of the Kungladugården estate in Kallerstad

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under september månad 2008 en arkeologisk utredning inom det obebyggda området mellan Norrköpingsvägen och södra stam­banan strax söder om Kallerstads gård och öster om Anders Ljungstedts gymnasium, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av att Linköpings kom­mun arbetar med ny detaljplan för området som innebär att en ny fotbollsarena med tillhörande träningsplaner skall byggas. 98 schakt togs upp över det nu aktuella undersökningsområdet. Över hela området bestod marken till största...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Archaeological assessment/field evaluation, Södermanland County, Trosa-Vagnhärad parish, Fänsåker 1:25 and others

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Under maj 1990 genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en utredning för att fastställa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten Fänsåker 1:25, vilket resulterade i en förundersökning av fornlämning 121:1, registrerad som en osäker stensättning. Specialinventeringen inom utredningen resulterade i att det inom utredningsområdet påträffades ett flertal odlingsrösen och två förhöjningar. Ett flertal schakt och provgropar upptogs för att undersöka förhöjningarna. I schakten påträffades varken fynd eller anläggningar som kunde tyda på förhistoriska aktiviteter. I ett schakt påträffades...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: New travel centre in Norrköping

UV Öst Swedish National Heritage Board
Med anledning av ett planerat nytt resecentrum i Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under våren och sommaren år 2000 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningen genomfördes dels genom sökschakt och dels genom schaktövervakningar. Utredningen visade att inga äldre lämningar skulle beröras av exploateringen. Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att...

Institutional Trust 2010

Sören Holmberg & Lennart Weibull
Since 1997, MedieAkademin has carried out an annual survey titled The Institutional Trust. The survey has focused on major social institutions, such as the parliament, big business, the daily press, and TV/radio, as well as some specific companies such as Sveriges Television, TV4, IKEA, Skandia, and Volvo. The number of institutions included has varied somewhat over the years. Some of the institutions and companies have been measured every year while others have been investigated more...

Road safety survey 2011

Swedish Transport Administration
This is the 30th study in a series of annual surveys on road safety conducted since 1981. The study is conducted by Statistics Sweden on behalf of the the Swedish Transport Administration and aims to identify and analyse traffic safety statistics. The study is is done by a questionnaire directed to a stratified sample of the population. The study from 2011 had a 53 percent response rate and a sample of 8 407 randomly selected...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Böksjö-Korsbäcken

Swedish National Heritage Board
Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland och Korsbäcken i Södermanland. Inom området fanns ingen känd fornlämning sedan tidigare. Under utredningen påträffades åtta boplatslägen, en kvarnlämning, och en kolbotten med två kolarkojor. Den planerade vägdragningen sammanföll med en äldre väg, med sannolikt medeltida anor, som klassats som kulturmiljö av riksintresse. Till vägmiljön hör två vägbankar....

Swedish National Election Study 2006-2010 Panel

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson & Statistics Sweden
This material consists of parts of the Swedish election studies for 2006 and 2010, both carried out in connection with the Swedish general elections those years. The Swedish general elections studies are a nation-wide series of interviews followed by surveys, where questions about respondents' political views and opinions as well general political interest, are asked. Many of the questions are replications of questions asked in one or several of the previous surveys, but there are...

The National SOM Survey 2012

SOM Institute University Of Gothenburg
In order to identify how the evolution of society affects Swedes’ attitudes and behaviour, the SOM Institute started its National SOM study in 1986. National SOM addresses three areas – society, opinion and mass media – and consists of several parallel surveys. All surveys include a large number of questions related to politics, society, media and social background, but their areas of focus differ. In 2012, the following questionnaires are distributed: Sweden 1 focusing on...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Misfired pottery and modern technology

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbredningen av S:t Larskyrkans kyrkogård, omfattning och datering av tidigare påträffade krukmakerilämningar samt frågor rörande medeltida gatusträckningar. Kultur- och odlingslager dokumenteras längs i stort sett hela den berörda sträckningen, och rikligt med keramikavfall påträffades som bl a hade använts som beläggning på en gata eller gårdsplan. Bland skärvorna fanns flera...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Archaeological assessments between the Braskens bridge and the Kallerstad roundabout - National highway 35, the East link

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juli månad år 2008 en arkeologisk utredning, etapp 2. Syftet var att utröna eventuell förekomst av fornlämningar i samband med ombyggnad respektive nybyggnad av Riksväg 35 samt gång- och cykelväg mellan Braskens bro och Kallerstadsrodellen, Linköpings stad och kommun. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun. Arbetet skedde med hjälp av en grävmaskin som skiktvis tog upp långsmala sökschakt. Endast inom ett område påträffades en fornlämning. Lämningen utgörs av en...

VALU 2014 - SVT exit poll survey European parliament election 2014

Sören Holmberg, Torbjörn Gustafsson & Per Näsman
This exit poll survey was carried out in connection with the election to the European parliament on May 25, 2014. In VALU - Swedish exit poll surveys - voters leaving polling stations are asked by public service broadcaster Sveriges Television (SVT) to fill in a questionnaire and put it anonymously in a sealed box. After collecting and processing the responses, Sveriges Television is able to present an election forecast and an analysis of the reasons...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Substitute roads from Kolmården to Kisa

Archaeology Department Östergötland County Museum
Inför planerade byggnationer av ersättningsvägar till plankorsningar vid järnvägar utförde Östergötlands länsmuseum under våren 2005 en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sju olika lokaler i Östergötlands län, från norra Bråvikskusten i norr till Fubbetorp och länsgränsen i söder. Den sammanlagda sträckan för de tänkta byggnationerna omfattade ca 7,5 km och de aktuella utredningsområdena var belägna både i åker- och i skogsmark. Sammanlagt iakttogs fem topografiskt lämpliga boplatslägen som bedömdes kräva ytterligare antikvariska åtgärder. Två...

Media election survey 2006

Kent Asp
Election survey 2006 is the ninth study conducted at general national elections (1979-2002). The survey covers the news on radio, television and the urban press, including Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, the major tabloids, Rapport and Aktuellt. The study is part of the research program Journalism and Democracy where the overall aim is that in a broad perspective to study Swedish journalism based on normative democratic perspective.

Institutional Trust 2011

Sören Holmberg & Lennart Weibull
Since 1997, MedieAkademin has carried out an annual survey titled The Institutional Trust. The survey has focused on major social institutions, such as the parliament, big business, the daily press, and TV/radio, as well as some specific companies such as Sveriges Television, TV4, IKEA, Skandia, and Volvo. The number of institutions included has varied somewhat over the years. Some of the institutions and companies have been measured every year while others have been investigated more...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Bönsta

Archaeology Sörmland County Museum
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har i september år 2006 utfört en särskild utredning. Utredningen utfördes med anledning av att Bönsta Gård AB utreder förutsättningarna för att bygga bostäder inom områden för ny detaljplan. Områdena ligger på ömse sidor om väg 53, inom fastigheten Bönsta 6:1, Helgona socken i Nyköpings kommun, Södermanlands län. Vid inventeringen påträffades ett stenbrott, ett gränsmärke, resterna efter en stenmur (objekt 1, 2 & 3) och en vägbank (objekt 4). Därutöver...

Road safety survey 2010

Swedish Transport Administration
This is the 29th study in a series of annual surveys on road safety conducted since 1981. The study is conducted by Statistics Sweden on behalf of the the Swedish Transport Administration and aims to identify and analyse traffic safety statistics. The study is is done by a questionnaire directed to a stratified sample of the population. The study from 2010 had a 54 percent response rate and a sample of 11 400 randomly selected...

Ngoni - Language, Culture and Sociolinguistic Situation

Tove Rosendal & Gastor Mapunda
The project comprised three interrelated parts: A main project Language documentation and analysis of Ngoni, which was a joint project by Tove Rosendal and Gastor Mapunda, and two subprojects: The Ngoni culture - a documentation project (Gastor Mapunda), and Language vitality and intergenerational transmission of the language Ngoni - a sociolinguistic survey (Tove Rosendal). The archived data are from the project part Language documentation and analysis of Ngoni. It consists of a set of recordings...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Parking information in Linköping

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktning för informationstavlor med tillhörande el- och fiberkablar i Linköping längs Vasavägen - Klostergatan och Storgatan samt invid Norrköpingsvägen inom fastigheten Kallerstad 1:4 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll. De två förstnämnda sträckorna är belägna inom RAÄ 153, Linköpings medeltida stadsområde. Dessa schakt följde äldre ledningsstråk varvid endast sentida fyllnadsmassor berördes. Ledningen invid Norrköpingsvägen är placerad nära RAÄ 356, ett boplatsområde. I närområdet har även kungsladugården tidigare legat....

Registration Year

  • 2014
    119

Resource Types

  • Collection
    119