61 Works

Additional file 12 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 12: Table S7. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with lncRNAs of allelic bias toward cultivated lines for oil.

Additional file 11 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 11: Table S6. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with lncRNAs of allelic bias toward cultivated lines for edible fruit.

Additional file 1 of A CT-based nomogram for differentiating invasive fungal disease of the lung from bacterial pneumonia

Meilin Gong, Jingmei Xu, Kang Li, Ke Li, Yuwei Xia, Yang Jing, Jiafei Chen, Jing Li, Jing Yang, Mingshan Du, Wenjing Hou, Yuan Ou, Lian Li & Wei Chen
Additional file 1. On the orininal data of the study.

sj-xlsx-2-tct-10.1177_15330338221124658 - Supplemental material for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells

Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia & Yujun Wang
Supplemental material, sj-xlsx-2-tct-10.1177_15330338221124658 for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells by Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang and Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia, Yujun Wang in Technology in Cancer Research & Treatment

sj-xlsx-3-tct-10.1177_15330338221124658 - Supplemental material for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells

Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia & Yujun Wang
Supplemental material, sj-xlsx-3-tct-10.1177_15330338221124658 for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells by Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang and Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia, Yujun Wang in Technology in Cancer Research & Treatment

Additional file 5 of Exploration of the role of Cuproptosis genes and their related long non-coding RNA in clear cell renal cell carcinoma: a comprehensive bioinformatics study

Dian Xia, Qi Liu, Wen Jiao, Longfei Peng, Qi Wang, ZhouTing Tuo & Liangkuan Bi
Additional file 5: Table S3. Theclinical features between the entire set, training set and the testing set inthe risk model.

Additional file 4 of Exploration of the role of Cuproptosis genes and their related long non-coding RNA in clear cell renal cell carcinoma: a comprehensive bioinformatics study

Dian Xia, Qi Liu, Wen Jiao, Longfei Peng, Qi Wang, ZhouTing Tuo & Liangkuan Bi
Additional file 4: Table S2. The names of the 8 cuproptosis-related lncRNAsin the model.

Additional file 4 of Exploring the pharmacological mechanism of Shengjing capsule on male infertility by a network pharmacology approach

Ming Wang, Qi Wang, Hui Jiang, Yongqiang Du & Xiansheng Zhang
Additional file 4:

Identification of downstream targets and signaling pathways of long non-coding RNA NR_002794 in human trophoblast cells

Yinyao Ma, Hua Wu, Xuxia Liang, Chun Zhang, Yanhua Ma, Yanfen Wei, Jing Li & Hui Chen
Preeclampsia (PE) is a huge threat to pregnant women. Our previous study demonstrated that long non-coding RNA (lncRNA) NR_002794 was highly expressed in placentas of PE patients and could regulate the phenotypes of trophoblast cells. However, the downstream regulatory mechanisms of NR_002794 remain unknown. In this text, some potential downstream targets or signaling pathways of NR_002794 were identified through RNA sequencing (RNA-seq) and bioinformatics analysis in SWAN71 trophoblast cells. Western blot assay demonstrated that NR_002794...

Additional file 3 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 3: Table S3. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with all candidate lncRNAs.

Additional file 15 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 15. GTF File of candidate lncRNAs identified in sunflower endosperm.

Additional file 1 of A CT-based nomogram for differentiating invasive fungal disease of the lung from bacterial pneumonia

Meilin Gong, Jingmei Xu, Kang Li, Ke Li, Yuwei Xia, Yang Jing, Jiafei Chen, Jing Li, Jing Yang, Mingshan Du, Wenjing Hou, Yuan Ou, Lian Li & Wei Chen
Additional file 1. On the orininal data of the study.

sj-xlsx-2-tct-10.1177_15330338221124658 - Supplemental material for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells

Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia & Yujun Wang
Supplemental material, sj-xlsx-2-tct-10.1177_15330338221124658 for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells by Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang and Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia, Yujun Wang in Technology in Cancer Research & Treatment

sj-xlsx-3-tct-10.1177_15330338221124658 - Supplemental material for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells

Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia & Yujun Wang
Supplemental material, sj-xlsx-3-tct-10.1177_15330338221124658 for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells by Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang and Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia, Yujun Wang in Technology in Cancer Research & Treatment

Additional file 8 of CEF3 is involved in membrane trafficking and essential for secondary cell wall biosynthesis and its mutation enhanced biomass enzymatic saccharification in rice

Hongrui Jiang, Yan Ren, Junyao Guo, Huijie Yang, Xiaotong Zhu, Wenhao Li, Liangzhi Tao, Yue Zhan, Qi Wang, Yuejin Wu, Binmei Liu & Yafeng Ye
Additional file 8: The primers used for DNA constructs and Real-time analysis in this study.

Additional file 8 of CEF3 is involved in membrane trafficking and essential for secondary cell wall biosynthesis and its mutation enhanced biomass enzymatic saccharification in rice

Hongrui Jiang, Yan Ren, Junyao Guo, Huijie Yang, Xiaotong Zhu, Wenhao Li, Liangzhi Tao, Yue Zhan, Qi Wang, Yuejin Wu, Binmei Liu & Yafeng Ye
Additional file 8: The primers used for DNA constructs and Real-time analysis in this study.

Additional file 2 of Exploring the pharmacological mechanism of Shengjing capsule on male infertility by a network pharmacology approach

Ming Wang, Qi Wang, Hui Jiang, Yongqiang Du & Xiansheng Zhang
Additional file 2:

Additional file 5 of Exploring the pharmacological mechanism of Shengjing capsule on male infertility by a network pharmacology approach

Ming Wang, Qi Wang, Hui Jiang, Yongqiang Du & Xiansheng Zhang
Additional file 5:

Additional file 6 of Exploring the pharmacological mechanism of Shengjing capsule on male infertility by a network pharmacology approach

Ming Wang, Qi Wang, Hui Jiang, Yongqiang Du & Xiansheng Zhang
Additional file 6:

Additional file 7 of Exploring the pharmacological mechanism of Shengjing capsule on male infertility by a network pharmacology approach

Ming Wang, Qi Wang, Hui Jiang, Yongqiang Du & Xiansheng Zhang
Additional file 7:

Additional file 7 of Exploring the pharmacological mechanism of Shengjing capsule on male infertility by a network pharmacology approach

Ming Wang, Qi Wang, Hui Jiang, Yongqiang Du & Xiansheng Zhang
Additional file 7:

Identification of downstream targets and signaling pathways of long non-coding RNA NR_002794 in human trophoblast cells

Yinyao Ma, Hua Wu, Xuxia Liang, Chun Zhang, Yanhua Ma, Yanfen Wei, Jing Li & Hui Chen
Preeclampsia (PE) is a huge threat to pregnant women. Our previous study demonstrated that long non-coding RNA (lncRNA) NR_002794 was highly expressed in placentas of PE patients and could regulate the phenotypes of trophoblast cells. However, the downstream regulatory mechanisms of NR_002794 remain unknown. In this text, some potential downstream targets or signaling pathways of NR_002794 were identified through RNA sequencing (RNA-seq) and bioinformatics analysis in SWAN71 trophoblast cells. Western blot assay demonstrated that NR_002794...

sj-xlsx-4-tct-10.1177_15330338221124658 - Supplemental material for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells

Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia & Yujun Wang
Supplemental material, sj-xlsx-4-tct-10.1177_15330338221124658 for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells by Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang and Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia, Yujun Wang in Technology in Cancer Research & Treatment

Additional file 2 of Neomorphic DNA-binding enables tumor-specific therapeutic gene expression in fusion-addicted childhood sarcoma

Tilman L. B. Hölting, Florencia Cidre-Aranaz, Dana Matzek, Bastian Popper, Severin J. Jacobi, Cornelius M. Funk, Florian H. Geyer, Jing Li, Ignazio Piseddu, Bruno L. Cadilha, Stephan Ledderose, Jennifer Zwilling, Shunya Ohmura, David Anz, Annette Künkele, Frederick Klauschen, Thomas G. P. Grünewald & Maximilian M. L. Knott
Additional file 2: Additional Tables 1-5.

Additional file 2 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 2: Table S2. The genomic information of lncRNAs in sunflower endosperm at 12DAP.

Registration Year

 • 2022
  58
 • 2021
  3

Resource Types

 • Dataset
  61

Affiliations

 • State Administration of Traditional Chinese Medicine of the People's Republic of China
  61
 • Zhejiang University
  61
 • Sichuan University
  61
 • Fudan University
  61
 • Capital Medical University
  61
 • Nanjing University
  61
 • Shandong University
  61
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  61
 • Chinese Academy of Sciences
  61
 • Guangzhou University of Chinese Medicine
  61