1,427 Works

Additional file 12 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 12: Table S7. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with lncRNAs of allelic bias toward cultivated lines for oil.

Additional file 6 of Profiling ATM regulated genes in Drosophila at physiological condition and after ionizing radiation

Jun Liu, Tianyu Jin, Lanxi Ran, Ze Zhao, Rui Zhu, Gangcai Xie & Xiaolin Bi
Additional file 6: Table S3. Differentially expressed protein-coding genes in atm mutated flies.

sj-rar-3-tej-10.1177_20417314221132093 – Supplemental material for A new cell-free therapeutic strategy for liver regeneration: Human placental mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles

Ting Li, Yu Fu, Zeyi Guo, Honglei Zhu, Hangyu Liao, Xiaoge Niu, Lin Zhou, Shunjun Fu, Yang Li, Shao Li, Lujia Wang, Yizhou Zheng, Lei Feng, Yi Gao & Guolin He
Supplemental material, sj-rar-3-tej-10.1177_20417314221132093 for A new cell-free therapeutic strategy for liver regeneration: Human placental mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles by Ting Li, Yu Fu, Zeyi Guo, Honglei Zhu, Hangyu Liao, Xiaoge Niu, Lin Zhou, Shunjun Fu, Yang Li, Shao Li, Lujia Wang, Yizhou Zheng, Lei Feng, Yi Gao and Guolin He in Journal of Tissue Engineering

Additional file 2 of CASA: a comprehensive database resource for the COVID-19 Alternative Splicing Atlas

Yaxin Chen, Gang Wang, Jingyi Li, Lei Xia, Lin Zhu, Wenxing Li, Qiang Luo, Yinlu Liao, Yao Lin, Liyun Bi, Hubin Chen, Jiemei Chu, Yueqi Li, Jinming Su, Li Ye, Jun-jun Jiang, Hao Liang, Weimin Li & Sanqi An
Additional file 2: Table S2. Summary of alternative splicing records in CASA.

Additional file 11 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 11: Table S6. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with lncRNAs of allelic bias toward cultivated lines for edible fruit.

Additional file 9 of Profiling ATM regulated genes in Drosophila at physiological condition and after ionizing radiation

Jun Liu, Tianyu Jin, Lanxi Ran, Ze Zhao, Rui Zhu, Gangcai Xie & Xiaolin Bi
Additional file 9: Table S6. Differentially expressed miRNAs in atm mutated flies.

Additional file 9 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 9. Table S9: Relative expression levels of 8 selected genes under four different time treatments of 12% PEG6000.

VIBRATION CHARACTERISTICS, CHEMICAL BONDS AND WEAK INTERACTIONS OF 4- AND 5-HYDROXYSALICYLIC ACID INVESTIGATED BY TERAHERTZ SPECTROSCOPY AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY

Yuan Tang, Zhi Li, Yan Guo, Xianhua Yin, Shan Tu & Dapeng Zhang
The terahertz (THz) absorption spectra of 4- and 5-hydroxysalicylic acid were measured by terahertz time-domain spectroscopy (THz-TDS) in the range of 0.4-2.8 THz. The unit cells of both were calculated by density functional theory (DFT), and the theoretical simulation and experimental data were basically in agreement. To further interpret the origin of the characteristic absorption peaks, vibration characteristics and interactions of the unit cell model were analyzed by using potential energy distribution (PED) and interaction...

Additional file 5 of Matrix Gla protein (MGP), GATA3, and TRPS1: a novel diagnostic panel to determine breast origin

Tian Du, Lu Pan, Chengyou Zheng, Keming Chen, Yuanzhong Yang, Jiewei Chen, Xue Chao, Mei Li, Jiabin Lu, Rongzhen Luo, Jinhui Zhang, Yu Wu, Jiehua He, Dongping Jiang & Peng Sun
Additional file 5. Table S4. The immunoreactive scores of GATA3, TRPS1 and MGP in 1201 cases of breast cancer.

Additional file 9 of Variety-Specific Transcriptional and Alternative Splicing Regulations Modulate Salt Tolerance in Rice from Early Stage of Stress

Guihua Jian, Yujian Mo, Yan Hu, Yongxiang Huang, Lei Ren, Yueqin Zhang, Hanqiao Hu, Shuangxi Zhou, Gang Liu, Jianfu Guo & Yu Ling
Additional file 9: Supplementary tables for more detailed information for RNA-Seq data analyses.

Additional file 4 of Transcriptome and Metabolome Analyses Reveals the Pathway and Metabolites of Grain Quality Under Phytochrome B in Rice (Oryza sativa L.)

Fei Li, Ye Liu, Xiaohua Zhang, Lingzhi Liu, Yun Yan, Xin Ji, Fanshu Kong, Yafan Zhao, Junzhou Li, Ting Peng, Hongzheng Sun, Yanxiu Du & Quanzhi Zhao
Additional file 4. Table S4. Network statistics of differential metabolites and related genes.

Additional file 2 of SIRPα antibody combined with oncolytic virus OH2 protects against tumours by activating innate immunity and reprogramming the tumour immune microenvironment

Defeng Kong, Zhenrong Yang, Guoliang Li, Quanyou Wu, Zhaoru Gu, Duo Wan, Qi Zhang, Xiaoli Zhang, Shujun Cheng, Binlei Liu, Kaitai Zhang & Wen Zhang
Additional file 2: Table S2. GSVA gene list.

Additional file 2 of SIRPα antibody combined with oncolytic virus OH2 protects against tumours by activating innate immunity and reprogramming the tumour immune microenvironment

Defeng Kong, Zhenrong Yang, Guoliang Li, Quanyou Wu, Zhaoru Gu, Duo Wan, Qi Zhang, Xiaoli Zhang, Shujun Cheng, Binlei Liu, Kaitai Zhang & Wen Zhang
Additional file 2: Table S2. GSVA gene list.

Additional file 14 of Methylome and transcriptome data integration reveals potential roles of DNA methylation and candidate biomarkers of cow Streptococcus uberis subclinical mastitis

Mengqi Wang, Nathalie Bissonnette, Mario Laterrière, Pier-Luc Dudemaine, David Gagné, Jean-Philippe Roy, Xin Zhao, Marc-André Sirard & Eveline M. Ibeagha-Awemu
Additional file 14: Table S9. The list of differentially expressed (DE) genes and their functional enrichment.

Additional file 18 of Methylome and transcriptome data integration reveals potential roles of DNA methylation and candidate biomarkers of cow Streptococcus uberis subclinical mastitis

Mengqi Wang, Nathalie Bissonnette, Mario Laterrière, Pier-Luc Dudemaine, David Gagné, Jean-Philippe Roy, Xin Zhao, Marc-André Sirard & Eveline M. Ibeagha-Awemu
Additional file 18: Table S13. The correlation between discriminant candidate biomarkers.

Additional file 18 of Methylome and transcriptome data integration reveals potential roles of DNA methylation and candidate biomarkers of cow Streptococcus uberis subclinical mastitis

Mengqi Wang, Nathalie Bissonnette, Mario Laterrière, Pier-Luc Dudemaine, David Gagné, Jean-Philippe Roy, Xin Zhao, Marc-André Sirard & Eveline M. Ibeagha-Awemu
Additional file 18: Table S13. The correlation between discriminant candidate biomarkers.

Additional file 6 of Methylome and transcriptome data integration reveals potential roles of DNA methylation and candidate biomarkers of cow Streptococcus uberis subclinical mastitis

Mengqi Wang, Nathalie Bissonnette, Mario Laterrière, Pier-Luc Dudemaine, David Gagné, Jean-Philippe Roy, Xin Zhao, Marc-André Sirard & Eveline M. Ibeagha-Awemu
Additional file 6: Table S1. Genes and their primer sequences used for real-time qPCR validation of RNA-sequencing results.

Additional file 6 of Methylome and transcriptome data integration reveals potential roles of DNA methylation and candidate biomarkers of cow Streptococcus uberis subclinical mastitis

Mengqi Wang, Nathalie Bissonnette, Mario Laterrière, Pier-Luc Dudemaine, David Gagné, Jean-Philippe Roy, Xin Zhao, Marc-André Sirard & Eveline M. Ibeagha-Awemu
Additional file 6: Table S1. Genes and their primer sequences used for real-time qPCR validation of RNA-sequencing results.

Additional file 4 of Exploration of the role of Cuproptosis genes and their related long non-coding RNA in clear cell renal cell carcinoma: a comprehensive bioinformatics study

Dian Xia, Qi Liu, Wen Jiao, Longfei Peng, Qi Wang, ZhouTing Tuo & Liangkuan Bi
Additional file 4: Table S2. The names of the 8 cuproptosis-related lncRNAsin the model.

Additional file 5 of Exploration of the role of Cuproptosis genes and their related long non-coding RNA in clear cell renal cell carcinoma: a comprehensive bioinformatics study

Dian Xia, Qi Liu, Wen Jiao, Longfei Peng, Qi Wang, ZhouTing Tuo & Liangkuan Bi
Additional file 5: Table S3. Theclinical features between the entire set, training set and the testing set inthe risk model.

A global dataset of soil gross nitrogen transformation rates

Ahmed Elrys, Yves Uwiragiye, Yanhui Zhang, Mohamed K. Abdel-Fattah, Zhao-xiong Chen, Hui-min Zhang, Lei Meng, Jing Wang, Tong-bin Zhu, Yi Cheng, Jin-bo Zhang, Zu-cong Cai, Scott X. Chang & Christoph Müller
Source_Data_Figure_2 and 3 R_Codes used in data analysis

Additional file 3 of Fecal microbiota dynamics and its relationship to diarrhea and health in dairy calves

Hongwei Chen, Yalu Liu, Kailang Huang, Bin Yang, Yuanyuan Zhang, Zhongtang Yu & Jiakun Wang
Additional file 3: Table S1. The ASVs in co-occurrence pattern of trial 1 stage 4.

Additional file 1 of Inconsistency analysis between metagenomic next-generation sequencing results of cerebrospinal fluid and clinical diagnosis with suspected central nervous system infection

Jin Wang, Jun Ye, Liqi Yang, Xiangfeng Chen, Haoshu Fang, Zhou Liu, Guomei Xia, Yafei Zhang & Zhenhua Zhang
Additional file 1: The results of next generation sequencing of cerebrospinal fluid.

Additional file 2 of Inconsistency analysis between metagenomic next-generation sequencing results of cerebrospinal fluid and clinical diagnosis with suspected central nervous system infection

Jin Wang, Jun Ye, Liqi Yang, Xiangfeng Chen, Haoshu Fang, Zhou Liu, Guomei Xia, Yafei Zhang & Zhenhua Zhang
Additional file 2: Comparison of the etiological results between conventional detection methods and next-generation sequencing technology.

Whole-genome resequencing of Dorper and Hu sheep to reveal selection signatures associated with important traits

Xiaoyang Lv, Weihao Chen, Shanhe Wang, Xiukai Cao, Zehu Yuan, Tesfaye Getachew, Joram M. Mwacharo, Aynalem Haile & Wei Sun
Dorper and Hu sheep exhibit different characteristics in terms of reproduction, growth, and meat quality. Comparison of the genomes of two breeds help to reveal important genomic information. In this study, whole genome resequencing of 30 individuals (Dorper, DB and Hu sheep, HY) identified 15,108,125 single nucleotide polymorphisms (SNPs). Population differentiation (Fst) and cross population extended haplotype homozygosity (XP-EHH) were performed for selective signal analysis. In total, 106 and 515 overlapped genes were present in...

Registration Year

 • 2022
  1,427

Resource Types

 • Dataset
  1,427

Affiliations

 • Capital Medical University
  1,427
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  990
 • Zhejiang University
  832
 • Shanghai Jiao Tong University
  825
 • Fudan University
  714
 • Huazhong University of Science and Technology
  704
 • Sichuan University
  690
 • Sun Yat-sen University
  666
 • Chinese Academy of Sciences
  656
 • Nanjing Medical University
  645