573 Works

Additional file 3 of Genome-wide identification of SNPs associated with body weight in yak

Hui Jiang, Zhi-Xin Chai, Han-Wen Cao, Cheng-Fu Zhang, Yong Zhu, Qiang Zhang & Jin-Wei Xin
Additional file 3.

Additional file 5 of Expanded catalogue of metagenome-assembled genomes reveals resistome characteristics and athletic performance-associated microbes in horse

Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Rongjun Guo, Wei Ni, Kaiping Liu, Zhuang Liu, Jihong Dai, Yueren Xu, Shamshidin Abduriyim, Zhuangyuan Wu, Yaqi Zeng, Bingbing Lei, Yunfeng Zhang, Yue Wang, Weibin Zeng, Qiang Zhang, Chuangfu Chen, Jun Qiao, Chen Liu & Shengwei Hu
Additional file 5: Table S4. Information on 4142 MAG obtained from the gut of horse using Illumina and Nanopore sequencing technologies.

Additional file 14 of Expanded catalogue of metagenome-assembled genomes reveals resistome characteristics and athletic performance-associated microbes in horse

Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Rongjun Guo, Wei Ni, Kaiping Liu, Zhuang Liu, Jihong Dai, Yueren Xu, Shamshidin Abduriyim, Zhuangyuan Wu, Yaqi Zeng, Bingbing Lei, Yunfeng Zhang, Yue Wang, Weibin Zeng, Qiang Zhang, Chuangfu Chen, Jun Qiao, Chen Liu & Shengwei Hu
Additional file 14: Table S11. 16S rRNA gene data in the complete genomes assembled by Nanopore sequencing.

Additional file 18 of Expanded catalogue of metagenome-assembled genomes reveals resistome characteristics and athletic performance-associated microbes in horse

Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Rongjun Guo, Wei Ni, Kaiping Liu, Zhuang Liu, Jihong Dai, Yueren Xu, Shamshidin Abduriyim, Zhuangyuan Wu, Yaqi Zeng, Bingbing Lei, Yunfeng Zhang, Yue Wang, Weibin Zeng, Qiang Zhang, Chuangfu Chen, Jun Qiao, Chen Liu & Shengwei Hu
Additional file 18: Table S14. Details of 4492 PUL contained in 556 Bacteroides MAG.

Additional file 23 of Expanded catalogue of metagenome-assembled genomes reveals resistome characteristics and athletic performance-associated microbes in horse

Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Rongjun Guo, Wei Ni, Kaiping Liu, Zhuang Liu, Jihong Dai, Yueren Xu, Shamshidin Abduriyim, Zhuangyuan Wu, Yaqi Zeng, Bingbing Lei, Yunfeng Zhang, Yue Wang, Weibin Zeng, Qiang Zhang, Chuangfu Chen, Jun Qiao, Chen Liu & Shengwei Hu
Additional file 23: Table S18. The differences of microbial composition in racehorses and nonracehorses.

Additional file 2 of EIF5A2 specifically regulates the transcription of aging-related genes in human neuroblastoma cells

Yuwei Liu, Li Peng, Jing Chen, Ling Chen, Ying Wu, Mengxin Cheng, Min Chen, Xujun Ye & Yalei Jin
Additional file 2. RNA-seq reads of SH-SY5Y cells from control group and EIF5A2-OE group.

Additional file 3 of EIF5A2 specifically regulates the transcription of aging-related genes in human neuroblastoma cells

Yuwei Liu, Li Peng, Jing Chen, Ling Chen, Ying Wu, Mengxin Cheng, Min Chen, Xujun Ye & Yalei Jin
Additional file 3. The correlation matrix of three biological replicates of the EIF5A2-OE group and the control group.

Additional file 4 of EIF5A2 specifically regulates the transcription of aging-related genes in human neuroblastoma cells

Yuwei Liu, Li Peng, Jing Chen, Ling Chen, Ying Wu, Mengxin Cheng, Min Chen, Xujun Ye & Yalei Jin
Additional file 4. The downregulated DEGs of EIF5A2-OE group vs Control group.

Additional file 5 of EIF5A2 specifically regulates the transcription of aging-related genes in human neuroblastoma cells

Yuwei Liu, Li Peng, Jing Chen, Ling Chen, Ying Wu, Mengxin Cheng, Min Chen, Xujun Ye & Yalei Jin
Additional file 5. The upregulated DEGs of EIF5A2-OE group vs Control group.

Additional file 8 of EIF5A2 specifically regulates the transcription of aging-related genes in human neuroblastoma cells

Yuwei Liu, Li Peng, Jing Chen, Ling Chen, Ying Wu, Mengxin Cheng, Min Chen, Xujun Ye & Yalei Jin
Additional file 8. Differentially expressed TFs in EIF5A2-OE group.

Additional file 9 of EIF5A2 specifically regulates the transcription of aging-related genes in human neuroblastoma cells

Yuwei Liu, Li Peng, Jing Chen, Ling Chen, Ying Wu, Mengxin Cheng, Min Chen, Xujun Ye & Yalei Jin
Additional file 9. Analysis of the potential target genes regulated by BHLHE40, RHOXF1, and TBX20.

Additional file 10 of EIF5A2 specifically regulates the transcription of aging-related genes in human neuroblastoma cells

Yuwei Liu, Li Peng, Jing Chen, Ling Chen, Ying Wu, Mengxin Cheng, Min Chen, Xujun Ye & Yalei Jin
Additional file 10. Correlation analysis between differentially expressed TFs and the validated UPR-related genes.

Additional file 2 of Inhibition of miR-4640-5p alleviates pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease patients by regulating nitric oxide synthase 1

Zhao Yang, Ping Li, Qun Yuan, Xi Wang, Hong-Hong Ma & Bing Zhuan
Additional file 2. Table S2. Information about the patient specimens of control group.

Additional file 2 of Differential expression of pyroptosis-related genes in the hippocampus of patients with Alzheimer’s disease

Pengcheng Xia, Huijun Ma, Jing Chen, Yingchao Liu, Xiaolin Cui, Cuicui Wang, Shuai Zong, Le Wang, Yun Liu & Zhiming Lu
Supplementary Material 2

Additional file 4 of Differential expression of pyroptosis-related genes in the hippocampus of patients with Alzheimer’s disease

Pengcheng Xia, Huijun Ma, Jing Chen, Yingchao Liu, Xiaolin Cui, Cuicui Wang, Shuai Zong, Le Wang, Yun Liu & Zhiming Lu
Supplementary Material 4

Additional file 5 of Differential expression of pyroptosis-related genes in the hippocampus of patients with Alzheimer’s disease

Pengcheng Xia, Huijun Ma, Jing Chen, Yingchao Liu, Xiaolin Cui, Cuicui Wang, Shuai Zong, Le Wang, Yun Liu & Zhiming Lu
Supplementary Material 5

Additional file 2 of Functional identification of two novel carbohydrate-binding modules of glucuronoxylanase CrXyl30 and their contribution to the lignocellulose saccharification

Jiawen Liu, Jingrong Zhu, Qian Xu, Rui Shi, Cong Liu, Di Sun & Weijie Liu
Additional file 2: Predicted structures of CrCBM13.

Additional file 10 of Differential expression of pyroptosis-related genes in the hippocampus of patients with Alzheimer’s disease

Pengcheng Xia, Huijun Ma, Jing Chen, Yingchao Liu, Xiaolin Cui, Cuicui Wang, Shuai Zong, Le Wang, Yun Liu & Zhiming Lu
Supplementary Material 10

Additional file 3 of Safety and efficacy of co-administration of CD19 and CD22 CAR-T cells in children with B-ALL relapse after CD19 CAR-T therapy

Wenjie Li, Lixia Ding, Wenhua Shi, Xinyu Wan, Xiaomin Yang, Jing Yang, Tianyi Wang, Lili Song, Xiang Wang, Yani Ma, Chengjuan Luo, Jingyan Tang, Longjun Gu, Jing Chen, Jun Lu, Yanjing Tang & Benshang Li
Additional file 3: Table 2. Disease status and treatment outcomes at CART2.-: no follow-up. *, MRD-negative CR was obtained after chemotherapy. CART2 was performed to prevent a recurrence. #, Pt01 relapsed after CART2 and received a third CAR-T salvage therapy. + : On the fourth day after CART2 reinfusion, pt04 began to develop testicular edema, along with redness and pain. After a week, the mass gradually shrank, and the tissue returned to normal size.

Additional file 4 of Safety and efficacy of co-administration of CD19 and CD22 CAR-T cells in children with B-ALL relapse after CD19 CAR-T therapy

Wenjie Li, Lixia Ding, Wenhua Shi, Xinyu Wan, Xiaomin Yang, Jing Yang, Tianyi Wang, Lili Song, Xiang Wang, Yani Ma, Chengjuan Luo, Jingyan Tang, Longjun Gu, Jing Chen, Jun Lu, Yanjing Tang & Benshang Li
Additional file 4: Table S1. Peak values per cytokine in CART2 (pg/mL). The peak serum cytokine levels of IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFN-γ and TNF-α in pt01, pt03 and pt04 after CART2.

Additional file 5 of Student standardized patients versus occupational standardized patients for improving clinical competency among TCM medical students: a 3-year prospective randomized study

Jinhao Zeng, Shuang Liang, Xiaoxu Fu, Jing Guo, Yaolin Bai, Shan Zhou, Quanyu Du, Zhenxing Wang, Xiyu Zhang, Sihan Peng, Lijuan Wen, Wenyuan Li, Bin Li, Han Yang & Yi Zhang
Supplementary Material 5

Additional file 5 of Disruption of protein geranylgeranylation in the cerebellum causes cerebellar hypoplasia and ataxia via blocking granule cell progenitor proliferation

Qi Cheng, Jing Wu, Yingqian Xia, Qing Cheng, Yinjuan Zhao, Peixiang Zhu, Wangling Zhang, Shihu Zhang, Lei Zhang, Yushan Yuan, Chaojun Li, Guiquan Chen & Bin Xue
Additional file 5. Table of source data.

Additional file 1 of Development and validation of nomogram of peritoneal metastasis in gastric cancer based on simplified clinicopathological features and serum tumor markers

Jia Yang, Hongtao Su, Tao Chen, Xinhua Chen, Hao Chen, Guoxin Li & Jiang Yu
Additional file 1.

Additional file 9 of Identification and validation of pyroptosis-related gene landscape in prognosis and immunotherapy of ovarian cancer

Lingling Gao, Feiquan Ying, Jing Cai, Minggang Peng, Man Xiao, Si Sun, Ya Zeng, Zhoufang Xiong, Liqiong Cai, Rui Gao & Zehua Wang
Additional file 9: Table S1. Basic characteristics of datasets enrolled in this study for identifying pyroptosis-associated genes (PYAGs) signatures. Table S2. Demographic and clinical characteristics of 1334 ovarian cancer patients from TCGA-OV and five GEO cohorts. Table S3. Summary of 51 recognized PYAGs. Table S4. Summary of DNA methylation modifications of 51 PYAGs with DiseaseMeth 2.0. Table S5. The prognostic values of 49 PYAGs in OC patients of TCGA-OV and five GEO cohorts. Table S6....

Additional file 10 of Automated quantitative trait locus analysis (AutoQTL)

Philip J. Freda, Attri Ghosh, Elizabeth Zhang, Tianhao Luo, Apurva S. Chitre, Oksana Polesskaya, Celine L. St. Pierre, Jianjun Gao, Connor D. Martin, Hao Chen, Angel G. Garcia-Martinez, Tengfei Wang, Wenyan Han, Keita Ishiwari, Paul Meyer, Alexander Lamparelli, Christopher P. King, Abraham A. Palmer, Ruowang Li & Jason H. Moore
Additional file 10.

Registration Year

 • 2023
  337
 • 2022
  196
 • 2021
  33
 • 2020
  5
 • 2019
  1
 • 2015
  1

Resource Types

 • Dataset
  573

Affiliations

 • Zhongda Hospital Southeast University
  573
 • Fudan University
  458
 • Shanghai Jiao Tong University
  427
 • Zhejiang University
  369
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  364
 • Sun Yat-sen University
  325
 • Nanjing Medical University
  322
 • Sichuan University
  318
 • Peking University
  304
 • North West Agriculture and Forestry University
  284