944 Works

Anatexis of late Neoarchean-Early Paleoproterozoic and late Paleoproterozoic garnet-bearing leucogranite from the Khondalite Belt in the North China Craton

Qiang Shi, Zhong-Yuan Xu, Guo-Chun Zhao, Ding Ding, Guang-Wei Liu, Zhong-Hai Zhao, Jing-Yu Yu, Chen Li, Li-Qiang Bai, Yao Wang, Bing Guo, Kai Zhang & Chun-Feng Liu
Two episodes of late Neoarchean-early Paleoproterozoic and late Paleoproterozoic garnet-bearing leucogranite, named the Baotou and Jining–Liangcheng garnet-bearing leucogranite are recognized from the Khondalite Belt in the North China Craton. Geochemical studies show that garnet-bearing leucogranite has high Al2O3 content and FeOT/MgO ratio, with a large variation in the CaO content and K2O/Na2O ratio. Additionally, the garnet-bearing leucogranite is enriched in light rare earth elements and large ion lithophile elements and depleted in Nb, Ta, P,...

No rebound effect after a course of clopidogrel in patients with acute TIA or minor stroke

Xinmiao Zhang, Jing Jing, Xingquan Zhao, Liping Liu, Anxin Wang, Yuesong Pan, David Wang, S. Claiborne Johnston, Yilong Wang, Yongjun Wang & Xia Meng
Previous studies demonstrated that discontinuation of clopidogrel in patients after ACS was associated with a rebound increase in risk of recurrent events. In this study, we aimed to investigate the rebound effect after discontinuation of clopidogrel therapy in patients with TIA or stroke. All patients with minor stroke or TIA were recruited from the Clopidogrel in High-Risk Patients With Acute Nondisabling Cerebrovascular Events (CHANCE) trial. Patients were divided into two groups: patients who discontinued clopidogrel...

Additional file 1 of Plasma metabolomics provides new insights into the relationship between metabolites and outcomes and left ventricular remodeling of coronary artery disease

Qian Zhu, Min Qin, Zixian Wang, Yonglin Wu, Xiaoping Chen, Chen Liu, Qilin Ma, Yibin Liu, Weihua Lai, Hui Chen, Jingjing Cai, Yemao Liu, Fang Lei, Bin Zhang, Shuyao Zhang, Guodong He, Hanping Li, Mingliang Zhang, Hui Zheng, Jiyan Chen, Min Huang & Shilong Zhong
Additional file 1: Table S1. Baseline characteristics on death and MACE risks. Table S2. Baseline characteristics on LVEF and LVMI. Table S3. Relationship between metabolites and death risk. Table S4. Relationship between metabolites and MACE risk. Table S5. Multivariate Cox proportional hazards model for clinical outcomes. Table S6. Spearman correlation analysis between clinical factors and those metabolites associated with death risk. Table S7. Spearman correlation analysis between clinical factors and those metabolites associated with death...

Additional file 5 of Combining QTL mapping and RNA-Seq Unravels candidate genes for Alfalfa (Medicago sativa L.) leaf development

Xueqian Jiang, Xijiang Yang, Fan Zhang, Tianhui Yang, Changfu Yang, Fei He, Ting Gao, Chuan Wang, Qingchuan Yang, Zhen Wang & Junmei Kang
Additional file 5: Table S3. List of 2,061 up-regulated genes (‘sativa’ Vs ‘falcata’).

Additional file 6 of Combining QTL mapping and RNA-Seq Unravels candidate genes for Alfalfa (Medicago sativa L.) leaf development

Xueqian Jiang, Xijiang Yang, Fan Zhang, Tianhui Yang, Changfu Yang, Fei He, Ting Gao, Chuan Wang, Qingchuan Yang, Zhen Wang & Junmei Kang
Additional file 6: Table S4. List of 1,709 down-regulated genes (‘sativa’ Vs ‘falcata’).

Additional file 6 of Combining QTL mapping and RNA-Seq Unravels candidate genes for Alfalfa (Medicago sativa L.) leaf development

Xueqian Jiang, Xijiang Yang, Fan Zhang, Tianhui Yang, Changfu Yang, Fei He, Ting Gao, Chuan Wang, Qingchuan Yang, Zhen Wang & Junmei Kang
Additional file 6: Table S4. List of 1,709 down-regulated genes (‘sativa’ Vs ‘falcata’).

Additional file 7 of Combining QTL mapping and RNA-Seq Unravels candidate genes for Alfalfa (Medicago sativa L.) leaf development

Xueqian Jiang, Xijiang Yang, Fan Zhang, Tianhui Yang, Changfu Yang, Fei He, Ting Gao, Chuan Wang, Qingchuan Yang, Zhen Wang & Junmei Kang
Additional file 7: Table S5. The information of the seven candidates.

Additional file 1 of Decoding the colorectal cancer ecosystem emphasizes the cooperative role of cancer cells, TAMs and CAFsin tumor progression

Rongfang Shen, Ping Li, Botao Zhang, Lin Feng & Shujun Cheng
Additional file 1: Table S1. Basic clinical information and QC metric of SMC and KUL3 cohort.

Additional file 5 of Decoding the colorectal cancer ecosystem emphasizes the cooperative role of cancer cells, TAMs and CAFsin tumor progression

Rongfang Shen, Ping Li, Botao Zhang, Lin Feng & Shujun Cheng
Additional file 5: Table S5. Biological functional difference between colorectal cancer cells and adjacent normal epithelia in SMC and KUL3 cohort. Related to Figure 3A and S3A.

Additional file 11 of Activation function 1 of progesterone receptor is required for progesterone antagonism of oestrogen action in the uterus

Shi Hao Lee, Chew Leng Lim, Wei Shen, Samuel Ming Xuan Tan, Amanda Rui En Woo, Yeannie H. Y. Yap, Caitlyn Ang Su Sian, Wilson Wen Bin Goh, Wei-Ping Yu, Li Li & Valerie C. L. Lin
Additional file 11. qPCR Primer list.

Additional file 6 of Activation function 1 of progesterone receptor is required for progesterone antagonism of oestrogen action in the uterus

Shi Hao Lee, Chew Leng Lim, Wei Shen, Samuel Ming Xuan Tan, Amanda Rui En Woo, Yeannie H. Y. Yap, Caitlyn Ang Su Sian, Wilson Wen Bin Goh, Wei-Ping Yu, Li Li & Valerie C. L. Lin
Additional file 6. Common and unique EB regulated genes on GD 3 and GD 4.5.

Additional file 14 of Transcriptome analysis reveals the roles of phytohormone signaling in tea plant (Camellia sinensis L.) flower development

Xiaohan Xu, Jing Tao, Anqi Xing, Zichen Wu, Yuqin Xu, Yi Sun, Jiangyuan Zhu, Xiang Dai & Yuhua Wang
Additional file 14: Table S11: Two-way ANOVA test F-value of genes expression levels related to jasmonic biosynthesis and signaling transduction for three C. sinensis cultivars (BY1, HJY and SCZ) affected by development stage (S) and cultivar (C).

Angular rate results.xlsx

Ming Yang, Hanglei An, Sifan Mo, Huinan Gong, Bingbing Dong & Guanggui Chen
The measured angular rates by the SM and MV method.

Effects of SLCO1B1 on elimination and toxicities of high-dose methotrexate in pediatric acute lymphoblastic leukemia - Supplementary Material

Fei-Fei Yang, Tian-Lin Xue, Chao Gao, Ying Wu, Wei Lin, Jun Li, Rui-Dong Zhang, Hu-Yong Zheng & Shu-Guang Liu
Supplementary Table S1. Treatment elements of consolidation therapy in CCLG-ALL-2018. Supplementary Table S2. Leucovorin rescue and MTX concentration

Improving winter wheat yield estimation under complex irrigation conditions through coupling APSIM crop growth model and the machine learning approach

Quandi Niu, Jianxi Huang, Xuecao Li, Hai Huang, Haixiang Guan, Wei Wang, Wei Su, Li Li, Shuangxi Miao & Dongqin Yin
The annual dynamics of winter wheat yield in Henan, China from 2018 to 2021 are provided, with the resolution of 20m and GeoTiff format.

Additional file 7 of Genome-wide identification, new classification, expression analysis and screening of drought & heat resistance related candidates in the RING zinc finger gene family of bread wheat (Triticum aestivum L.)

Yongliang Li, Pai Qin, Aolong Sun, Wenjun Xiao, Fenglin Chen, Yang He, Keyao Yu, You Li, Meng Zhang & Xinhong Guo
Additional file 7: Table S4. The information of transcriptome data of T. aestivum RING-zf genes.

Additional file 7 of Genome-wide identification, new classification, expression analysis and screening of drought & heat resistance related candidates in the RING zinc finger gene family of bread wheat (Triticum aestivum L.)

Yongliang Li, Pai Qin, Aolong Sun, Wenjun Xiao, Fenglin Chen, Yang He, Keyao Yu, You Li, Meng Zhang & Xinhong Guo
Additional file 7: Table S4. The information of transcriptome data of T. aestivum RING-zf genes.

Additional file 2 of Rapid and sensitive single-cell RNA sequencing with SHERRY2

Lin Di, Bo Liu, Yuzhu Lyu, Shihui Zhao, Yuhong Pang, Chen Zhang, Jianbin Wang, Hai Qi, Jie Shen & Yanyi Huang
Additional file 2: Table S1. Coverage uniformity across gene body and gene number detected by SHERRY2 when testing different conditions on bulk RNA. (data values of Additional file 1: Fig. S1).

Additional file 2 of Rapid and sensitive single-cell RNA sequencing with SHERRY2

Lin Di, Bo Liu, Yuzhu Lyu, Shihui Zhao, Yuhong Pang, Chen Zhang, Jianbin Wang, Hai Qi, Jie Shen & Yanyi Huang
Additional file 2: Table S1. Coverage uniformity across gene body and gene number detected by SHERRY2 when testing different conditions on bulk RNA. (data values of Additional file 1: Fig. S1).

Additional file 1 of Clinical application of artificial neural network (ANN) modeling to predict BRCA1/2 germline deleterious variants in Chinese bilateral primary breast cancer patients

Yan Li, Lili Chen, Jinxing Lv, Xiaobin Chen, Bangwei Zeng, Minyan Chen, Wenhui Guo, Yuxiang Lin, Liuwen Yu, Jialin Hou, Jing Li, Peng Zhou, Wenzhe Zhang, Shengmei Li, Xuan Jin, Weifeng Cai, Kun Zhang, Yeyuan Huang, Chuan Wang & Fangmeng Fu
Supplementary Material 1

Additional file 7 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 7. Table S7: Relative expression levels of CNX family members in upland cotton tissues.

Additional file 7 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 7. Table S7: Relative expression levels of CNX family members in upland cotton tissues.

Additional file 8 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 8. Table S8: Relative expression levels of 8 selected genes under four abiotic stresses.

Additional file 1 of Genomic landscape, immune characteristics and prognostic mutation signature of cervical cancer in China

Jing Liu, Zirong Li, Ting Lu, Junping Pan, Li Li, Yanwen Song, Dan Hu, Yanhong Zhuo, Ying Chen & Qin Xu
Additional file 1: Table S1. Gene mutations in the TCGA cohort.

Additional file 2 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 2. Table S2: Analysis of the physical properties of CNX genes in G. hirsutum.

Registration Year

 • 2023
  111
 • 2022
  644
 • 2021
  132
 • 2020
  28
 • 2019
  20
 • 2018
  8
 • 2011
  1

Resource Types

 • Dataset
  944

Affiliations

 • Ministry of Education of the People's Republic of China
  944
 • Shanghai Jiao Tong University
  671
 • Zhejiang University
  622
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  615
 • Capital Medical University
  568
 • Huazhong University of Science and Technology
  538
 • Chinese Academy of Sciences
  493
 • Fudan University
  488
 • Sun Yat-sen University
  478
 • Sichuan University
  465